Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení vybraných prvků v obilných moukách a jejich bezlepkových alternativách
Venclová, Veronika ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje stanovení vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku, sodíku, železa, zinku, mědi, manganu a molybdenu v obilných lepkových moukách a jejich bezlepkových alternativách. Vzorky mouky byly rozkládány pomocí mikrovlnného zařízení a prvky v roztocích byly následně stanovovány pomocí hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Před samotným stanovením prvků byla provedena optimalizace rozkladu vybraných druhů mouk. Cílem práce bylo stanovení uvedených prvků ve vzorcích mouk a vytvořit základní přehled prvkového složení různých druhů mouk. Tento přehled a porovnání jednotlivých druhů mouk má pomoci lidem s celiakií při výběru bezlepkových alternativ za pšeničnou mouku. Klíčová slova Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, mikrovlnný rozklad, vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, železo, zinek, měď, mangan, molybden, pšeničná mouka, bezlepkové mouky, celiakie
Snížení vlivu polyatomických interferencí při stanovení As a Se metodou ICP-MS
Vajnahij, Volodymyr ; Nováková, Eliška (vedoucí práce) ; Hraníček, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na eliminaci polyatomických interferencí při stanovení As a Se využitím metody hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. K tomu bylo využito techniky kolizně-reakční cely, která byla plněna buď kolizním nebo kolizně-reakčně plynem, konkrétně He a H2, při různých průtocích. V případě stanovení arsenu, který je monoizotopický a není tedy možný výběr jiného izotopu než 75 As, je polyatomickou interferencí 40 Ar35 Cl+ , která má stejný poměr hmotnosti ku náboji m/z = 75. V případě stanovení selenu existují izobarické interference způsobené 40 Ar38 Ar+ , 40 Ar40 Ar+ a 38 Ar40 Ca+ ovlivňující měření 78 Se a 80 Se. Při stanovení 78 Se v He módu s 5 ml ∙ min-1 , došlo k 300-násobnému snížení BEC. Současně je tento průtok kolizního plynu vyšší než rutinně používaný, a tudíž je schopný odstranit více polyatomických interferencí způsobených 40 Ar38 Ar+ , respektive 38 Ar40 Ca+ Mírného zlepšení některých parametrů bylo dosaženo také použitím H2 módu, který je efektivnější při redukci polyatomických interferencí při stanovení Se než He mód. Při odstranění argidové interference se reakční disociace H2 jevila vhodnějším mechanismem než kolizní mód a při ultrastopovém stanovení Se ve vzorcích by mělo být zváženo jeho použití. Klíčová slova Arsen, diskriminace...
Prvková analýza dendrochronologického vzorku smrku ztepilého
Zámečník, Karel ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je stanovení lithia, sodíku, hořčíku, draslíku, vápníku, manganu, železa, zinku, selenu, rubidia, stroncia, kadmia, antimonu, cesia, barya a thallia v dendrochronologických vzorcích smrku ztepilého využitím hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Vzorky smrku ztepilého byly odebrány na podzim roku 2018 na jižním svahu vrchu Melechov v kraji Vysočina. Vzorek kmene byl nejdříve rozdělen na příslušné kusy podle vzdálenosti od kůry. Tyto kusy byly následně označeny A1a - A1g. Vzorek popelu byl získán spálením příčného průřezu kmenem a oddělením jeho kůry, ze které byl vytvořen vzorek A3b. Zbylé dva vzorky byly tvořeny jehličím a větvičkou a byly označeny jako vzorek E a F. Pro prvkovou analýzu bylo nejdříve nutné tyto vzorky převést do roztoku. Toho bylo docíleno jejich rozpuštěním v roztoku kyseliny chlorovodíkové, dusičné a fluorovodíkové a využitím mikrovlnného rozkladného zařízení. Po rozpuštění byla do jednotlivých roztoků vzorků přidán roztok kyseliny borité za účelem komplexace nezreagované kyseliny fluorovodíkové, která by mohla poškodit vnitřní komponenty přístroje ICP-MS. Následně byly ze zásobních roztoků o koncentraci 100 mg/l vytvořeny kalibrační roztoky o koncentracích 0,0016; 0,008; 0,04; 0,2 a 1,0 mg/l. Poté byly v počítačovém programu...
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků.
Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod.
UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů
Jeníková, Eva
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku UV-fotochemického generování těkavých specií telluru, ruthenia, rhenia a iridia ve spojení s metodami atomové spektrometrie. V první části byla pozornost věnována optimalizaci podmínek UV-fotochemického generování těkavých specií telluru a jeho použití pro speciační analýzu Te(IV) a Te(VI) ve vzorcích vod. UV-fotochemické generování bylo prováděno pomocí UV-fotoreaktoru, který se skládal z nízkotlaké rtuťové výbojky ovinuté polytetrafluorethylenovou reakční cívkou, která sloužila jako reaktor. Atomová absorpční spektrometrie se zdrojem spojitého záření a vysokým rozlišením a s atomizací v miniaturním difúzním plamenu byla použita pro optimalizaci podmínek generování, mezi které patřily složení reakčního media, doba ozařování a přídavek přechodných kovů jakožto modifikátorů. Za účelem dosažení vyšší citlivosti stanovení byl generátor spojen s hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem a trojitým kvadrupólem. Jelikož účinného UV-fotochemického generování bylo dosaženo pouze z Te(IV), bez odezvy od Te(VI), byly testovány možnosti využití této techniky pro jednoduchou "nechromatografickou" speciační analýzu a byla vyvinuta metoda pro stanovení Te(IV) a celkového anorganického Te. Ve druhé části této práce byl zkoumán vliv nekonvenčního...
UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent) ; Kanický, Viktor (oponent)
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku UV-fotochemického generování těkavých specií telluru, ruthenia, rhenia a iridia ve spojení s metodami atomové spektrometrie. V první části byla pozornost věnována optimalizaci podmínek UV-fotochemického generování těkavých specií telluru a jeho použití pro speciační analýzu Te(IV) a Te(VI) ve vzorcích vod. UV-fotochemické generování bylo prováděno pomocí UV-fotoreaktoru, který se skládal z nízkotlaké rtuťové výbojky ovinuté polytetrafluorethylenovou reakční cívkou, která sloužila jako reaktor. Atomová absorpční spektrometrie se zdrojem spojitého záření a vysokým rozlišením a s atomizací v miniaturním difúzním plamenu byla použita pro optimalizaci podmínek generování, mezi které patřily složení reakčního media, doba ozařování a přídavek přechodných kovů jakožto modifikátorů. Za účelem dosažení vyšší citlivosti stanovení byl generátor spojen s hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem a trojitým kvadrupólem. Jelikož účinného UV-fotochemického generování bylo dosaženo pouze z Te(IV), bez odezvy od Te(VI), byly testovány možnosti využití této techniky pro jednoduchou "nechromatografickou" speciační analýzu a byla vyvinuta metoda pro stanovení Te(IV) a celkového anorganického Te. Ve druhé části této práce byl zkoumán vliv nekonvenčního...
Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader
Greguš, Viktor ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
CZ Monitorování koncentrace těžkých prvků v organismech ptáků, žijících v blízkosti člověkem osídlených oblastí, se již prokázalo jako vhodná metoda pro sledování kontaminace životního prostředí člověka, jehož zdraví může být přítomností těchto prvků ovlivněno. Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných těžkých kovů (olovo, zinek) ve vzorcích sušené krve sýkor koňader (Parus major) technikou hmotnostní spektrometrie v kombinaci s indukčně vázaným plazmatem. Vzorky sušené krve byly zváženy, převedeny do roztoku kyseliny dusičné a peroxidu vodíku a mikrovlnně rozloženy. Byla připravena kalibrační řada standardů pro stanovované prvky a byly stanoveny základní analytické charakteristiky měření. Interference vlivem matričního roztoku byla sledována měřením certifikovaného referenčního materiálu plné krve, podle které byla určena výtěžnost stanovení prvků, jako poměr směrnice závislosti koncentrace standardního přídavku prvku k referenčnímu materiálu a směrnice vodné kalibrace.
Fotochemické generování těkavých specií rhenia s detekcí hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Hašlová, Karolína ; Musil, Stanislav (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci podmínek fotochemického generování těkavých specií rhenia s detekcí metodou hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Fotochemické generování těkavých specií bylo prováděno pomocí ultrafialového záření ve vysokoúčinném fotochemickém reaktoru s vnitřním reakčním kanálem z prostředí kyseliny mravenčí a za přítomnosti reakčních modifikátorů. Postupně byly provedeny optimalizace parametrů, které mají vliv na účinnost generování - průtoková rychlost reakčního média (doba ozařování), koncentrace kyseliny mravenčí, přídavek kyseliny octové a reakčních modifikátorů (přechodných kovů) a průtoková rychlost nosného plynu. Použití vhodné kombinace reakčních modifikátorů - kademnatých a železnatých iontů, mělo klíčový vliv na generování těkavé specie a vedlo k více než 40násobnému zvýšení účinnosti generování. Dalšího (dvojnásobného) zvýšení účinnosti generování bylo dosaženo obalením vysokoúčinného fotochemického reaktoru hliníkovou fólií, pravděpodobně následkem účinnějšího ozařování vzorku v generátoru. Meze detekce (LOD) a stanovitelnosti (LOQ) byly určeny na 0,24 ng dm-3 a 0,80 ng dm-3 Re. Opakovatelnost metody činila 4,8 % pro koncentraci 100 ng dm-3 Re. Klíčová slova fotochemické generování těkavých specií, rhenium, hmotnostní spektrometrie s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: