Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku
Svobodová, Ivana ; Soukup, Ladislav (oponent) ; Vondra, Vlastimil (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje obecný popis krevního tlaku a jeho význam a také se zabývá jeho nemocemi, jako je hypotenze a hypertenze. Práce dále obsahuje literární rešerši způsobu měření krevního tlaku. Literární rešerše se především týká neinvazivní metody měření krevního tlaku. V bakalářské práci je téţ navrhnutý program v prostředí Matlab, který slouţí pro zpracování signálu z kontinuálního měření tlaku krve pro detekce SBP a DBP a MAP tep po tepu. Pro ověření funkčnosti programu je další realizace provedena v GUI. V závěru práce jsou získaná data statisticky vyhodnocena.
Design tlakoměru
Běťáková, Vendula ; Řezníček, Svatopluk (oponent) ; Fridrichová, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh designu tlakoměru, jenž by respektoval funkční požadavky a pojímat o technických a estetických aspektech. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v dané problematice. Návrh se zabývá ergonomickou a konstrukční stránkou problematiky.
Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály
Tiurina, Mariia ; Kolářová, Jana (oponent) ; Svačinová, Jana (vedoucí práce)
Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického a klinického pohledu. Teoretické znalosti slouží jako předpoklad pro matematický popis vybraných metod detekce citlivosti baroreflexu v časové, frekvenční a informační oblasti V praktické části diplomové práce jsou představeny dvě metody detekce BRS – sekvenční metoda, která je založená na nalezení specifických sekvenci časových řad systolického krevního tlaku a srdečních intervalů, a metoda aplikace bivariantního autoregresního modelu. Obě metody jsou realizované v programovaném prostředí MATLAB. Výsledky testování metod na reálných datech jsou diskutované na závěr.
Analýza časových snímků sítnice
Nováková, Marie ; Odstrčilík, Jan (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá způsobem snímání retinálních snímků fundus kamerou, jejich vlastnostmi a vyhodnocováním průměru retinálních cév z těchto snímků. Dále je zde popsáno několik studií, které jsou zaměřeny především na vztah průměru retinálních cév k hypertenzi, srdečním onemocněním, diabetu mellitu a glaukomu. Druhá část této práce je zaměřena na extrakci pulsací retinálních cév z časových videosekvencí sítnice a na jejich základní analýzu. Navržená metoda je detailně popsána a otestována na jedné sekvenci.
Měřič pro neinvazivní měření krevního tlaku
Komárek, Zbyněk ; Kolářová, Jana (oponent) ; Chmelař, Milan (vedoucí práce)
Předmětem mé práce bude popsat neinvazivní metody pro měření krevního tlaku a uvést jejich výhody a nevýhody. Jednotlivé metody budu porovnávat z hlediska funkce, přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Předmětem této práce je také návrh detektoru Korotkovových zvuků.
Study of the mechanisms of action of phenolic compounds on vascular smooth muscle
Alves Dias, Patrícia Alexandra ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Kyselovič, Ján (oponent) ; Štengl, Milan (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra farmakologie a toxikologie Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie Kandidátka / kandidát Patrícia Alexandra Alves Dias, M.Sc. Školitelka / školitel prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Konzultantka / konzultant assoc. prof. Jana Pourová, Pharm.D., Ph.D. Název disertační práce Studium mechanismů účinků fenolických látek na hladký cévní sval Kardiovaskulární choroby zahrnující mj. vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin a cerebrovaskulární choroby zůstávají celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Kromě toho existují predikce, které naznačují další vzestup počtu kardiovaskulárních pacientů v budoucnosti. Z těchto důvodů jsou jednoznačně potřebné nové léčebné postupy s cílem zpomalit nebo zvrátit tento epidemiologický trend. Fenolické sloučeniny obsahují jednu nebo více hydroxylových skupin na benzenovém jádře. Tyto látky zahrnují a) přírodní sloučeniny jako například potravní polyfenoly a malé fenolické metabolity, u kterých se očekávají příznivé účinky na lidské zdraví, a b) syntetické látky jako např. bisfenoly, u kterých se naopak obáváme možného negativního působení. I když je k dispozici řada studií ukazujících, že potrava bohatá na polyfenoly je...
Effects of isoflavonoids and their metabolites on vascular smooth muscles in vitro and in vivo
Migkos, Thomas ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Studenik, Christian (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
(v češtině) Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Thomas Migkos, M.Sc. Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název dizertační práce: Účinky isoflavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval, in vitro a in vivo studie Příjem flavonoidů potravou je pravděpodobně nepřímo úměrný úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění, zejména na ischemickou chorobu srdeční. Spotřeba isoflavonoidů, které představují jeden podtyp flavonoidů, v populaci obecně roste a to zejména díky konzumaci řady potravin bohatých na isoflavonoidy a používání potravních doplňků. Přestože je biodostupnost isoflavonoidů obecně nízká, tyto látky jsou rozsáhle metabolizovány střevní mikroflórou v trávicím traktu za vzniku malých metabolitů s výrazně vyšší biodostupností. Detailní studie zaměřená na vliv parentních isoflavonoidů na vaskulární systém dosud neexistovala a ještě méně bylo známo o vaskulárních účincích příslušných střevních metabolitů. V předkládané práci byla nejprve u šestnácti isoflavonoidů, jejich čtyřech metabolitů a racemické směsi jednoho metabolitu otestována za ex vivo podmínek schopnost dilatovat potkaní aortu. U pěti nejúčinnějších látek, biochaninu A, glyciteinu, O-desmethylangolensinu...
Kardioprotektivní účinek remote ischemického perconditioningu u potkanů
Chalupová, Miloslava ; Neckář, Jan (vedoucí práce) ; Žaloudíková, Marie (oponent)
Remote ischemický perconditioning (RIPerC) v podobě krátkých neletálních cyklů ischemie a reperfuze, které jsou navozeny na vzdáleném orgánu nebo tkáni v průběhu infarktu myokardu, představuje jednu z účinných kardioprotektivních metod. Díky své snadné realizaci, například pomocí inflace a deflace manžety na měření tlaku, má tato metoda velký potenciál pro využití v klinické praxi. Cílem této diplomové práce bylo ověřit protektivní vliv RIPerC na velikost infarktu a výskyt a četnost ischemických a reperfuzních arytmií a zjistit, zda bude tento kardioprotektivní efekt navozen i u potkanů s částečnou delecí transkripčního faktoru hypoxií indukovaného faktoru-1α (HIF-1α). HIF-1α je hlavním regulátorem hypoxické signalizace v buňce a již dříve byla jeho protektivní úloha potvrzena u ischemického preconditioningu. Potkani byli vystaveni 20min okluzi sestupné větve levé koronární arterie, která byla následovaná 3hod reperfuzí. RIPerC sestával ze 3 cyklů 4min ischemie a 2min reperfuze pomocí manžety umístěné na obou zadních končetinách potkana. Výsledky této práce neprokázaly protektivní působení RIPerC v žádném ze sledovaných faktorů ischemicko- reperfuzního poškození srdce. Klíčová slova: srdce, remote ischemic perconditioning, ischemie-reperfuze, HIF-1α, potkan
Volná cirkulující DNA jako biomarker civilizačních onemocnění
Dyachenko, Yulia ; Daňková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vaňková, Markéta (oponent)
Výskyt civilizačních chorob v populaci se každoročně zvyšuje, a to kvůli měnícím se podmínkám prostředí a modernímu životnímu stylu. Tato onemocnění snižují kvalitu života, vedou ke vzniku zdravotních komplikací nebo dokonce k úmrtí pacientů. Tomu lze předcházet monitorováním zdravotního stavu. Potenciál k zavedení do praxe jako neinvazivního biomarkeru vykazuje volná cirkulující DNA (cfDNA). Možné mechanismy uvolnění cfDNA jsou zprostředkovány procesy apoptózou, nekrózou, NETózou, pyroptózou a dále aktivní sekrecí. Výskyt těchto procesů u některých civilizačních onemocnění umožňuje použití cfDNA jako biomarkeru. Cílem této práce bylo shrnout současné poznatky o možnostech využití cfDNA v rámci diagnózy, monitorování rozvoje a průběhu některých civilizační onemocnění, konktrétně obezity, diabetes mellitus, aterosklerózy, hypertenze, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Z dostupné literatury lze dojít k závěru, že by cfDNA mohla být používána v klinické praxi pro výše popsané účely. Klíčová slova: volná cirkulující DNA (cfDNA), civilizační onemocnění, biomarker, obezita, diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenze, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda.
Edukace sestrou v primární péči pacientů trpícími chronickým onemocněním
JUNGOVÁ, Viktorie
Tato bakalářská práce se věnuje edukaci sestrou v primární péči pacientů trpícími chronickým onemocněním, a to konkrétně diabetem mellitem, hypertenzí a obezitou u dětských pacientů. Práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a empirické. Teoretická část se nejprve soustředí na edukaci jako takovou, základní pojmy, proces edukace, projektování a přípravu na edukaci, realizaci a hodnocení. Dále se věnuje primární péči, jejím cílům a rozsahu, a nakonec edukaci u diabetu mellitu, hypertenzi a obezitě u dětských pacientů. Empirická část byla realizována formou kvalitativního výzkumu pomocí rozhovorů se sestrami z ordinací praktického lékaře pro dospělé a z ordinací praktického lékaře pro děti a dorost. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem sestry v primární péči skutečně edukují pacienty s vybraným chronickým onemocněním. Rozhovory byly zrealizovány dle předem připravených otázek, kterých se sestry zúčastnily. Výzkumný soubor byl tvořen pěti sestrami z ordinace praktického lékaře pro dospělé a pěti sestrami z ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledky výzkumného šetření byly kategorizovány do sedmi kategorií. Výsledek výzkumného šetření poukazuje na to, že edukace je nejčastěji prováděna ve formě krátkého rozhovoru, doporučení a následném vydání informačních letáků. Zda jsou tyto letáky účinné a pacienti si je opravdu vezmou domů a prostudují je, na to už se sestry nemohou spolehnout. Výsledky práce mohou sloužit jako pomůcka pro orientaci v edukaci pacientů s chronickými onemocněními. Mohou být přínosem pro sestry v primární péči a také mohou sloužit jako informační materiál pro veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.