Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 254 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Matyášová, Miroslava ; Bureš, Václav (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním teoretických poznatků. Druhá část využívá těchto poznatků pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení současné hospodářské situace společnosti v budoucích letech.
Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku
Pospíchalová, Veronika ; Máchal,, Pavel (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
V bakalářské práci bude provedena finanční analýza společnosti MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. V teoretické části budou vysvětleny základní definice pojmů a uvedeny postupy finanční analýzy. V praktické části bude na základě finančních výkazů provedena finanční analýza. Výsledné hodnoty budou porovnány s průměry v odvětví nebo doporučenými hodnotami a zhodnoceny. Poté budou navrhnuta opatření vedoucí ke zlepšení finančně - ekonomické situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kučerovský, Radek ; Hanák, Pavel (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. V první části práce budou shrnuty veškeré teoretické poznatky, na jejichž základě bude probíhat tvorba praktické části. Druhou část práce tvoří informace týkající se dané společnosti. V třetí části práce bude provedena finanční analýza a na závěr představeny návrhy a opatření vedoucí k zlepšení současné finanční situace podniku.
Manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti
Beneš, David ; Šimek, Zdeněk (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury a internetových zdrojů. Jsou zde popsány účetní systémy, úkoly manažerského účetnictví, náklady společnosti a rozpočetnictví. Dále je v práci popsána tvorba manažerského rozhodování a strategické plánování. Analytická část práce je zaměřena na popis vybraného podniku, jeho organizační struktury, výrobní program, konkurenceschopnost, technologické procesy a vzdělávání zaměstnanců ve firmě. Z rozvahy a výkazů zisků a ztrát je zpracována horizontální a vertikální analýza za roky 2012 až 2014. V závěru práce jsou popsány návrhy na zlepšení stávající úrovně manažerského účetnictví a optimalizace nákladů ve společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku
Štáfová, Markéta ; Mazáč, Radek (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení celkové finanční situace podniku v nadcházejících letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Čevelíková, Barbora ; Večeřa, Michal (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti REDA a.s. mezi lety 2005 až 2010 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Hlavním cílem této práce je formulovat návrhy na zlepšení finanční situace ve společnosti. Tohoto cíle je dosaženo v závěrečné části diplomové práce.
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Chlubnová, Lucie ; Šoustková, Alena (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se primárně zaměřuje na posouzení vnějšího a vnitřního okolí vybrané společnosti v letech 2012-2016. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikovány v praktické části. Vnější okolí bylo analyzováno pomocí PESTLE analýzy a Porterova modelu 5 sil. Finanční analýza za období 2012-2016 byla využita pro analýzu vnitřního okolí. Na základě celkového posouzení byla provedena SWOT analýza a navrženy opatření ke zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kůřilová, Monika ; Valová, Miroslava (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává finanční analýzu podniku J. P. PLAST, s.r.o. v letech 2010 až 2013. Byla použita elementární metoda technické analýzy, konkrétně horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů a predikce finanční tísně podniku. Finanční analýza nás provádí od základních pojmů a vysvětlením jednotlivých ukazatelů až po jejich praktické využití a vyhodnocení. Tato práce má přispět ke zdokonalení finančního řízení, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situaci podniku. Na závěr jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční situaci podniku. Její využití bude zajisté přínosem pro analyzovanou společnost J. P. PLAST, s.r.o..
Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o.
Král, Václav ; Milichovský, Miloš (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně hodnocena také finanční analýza i pro společnost FOREZ, s.r.o., která je pro popisovaný podnik největším konkurentem. Srovnání těchto dvou podnikatelských objektů je po dobu šesti let a to konkrétně od roku 2007 až po rok 2012. Na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuta taková řešení a opatření, která by měla zlepšit finanční situaci a postavení podniku na trhu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Hrouzek, Patrik ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku TRUMF International s.r.o. v období 2015-2019 s využitím metod finanční analýzy. V první části jsou obsaženy teoretické poznatky o finanční analýze. Druhá část představuje analyzovaný podnik a samotnou finanční analýzu s využitím teoretických poznatků z předchozí části. Poslední část prezentuje možná řešení, která by měla přispět ke zlepšení současné situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 254 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.