Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porozita při svařování hliníkových slitin
Hájková, Alena ; Daněk, Ladislav (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi oprav jsou svařování TIG metodou a tmelení. Praktickou část tvoří experiment, při kterém se použije metoda tmelení na konkrétní součásti.
Bytový dům
Šeps, Daniel ; Bartlová, Jana (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Nové Pace, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se stropy z železobetonových desek. Obvodové zdivo pro 1.NP - 3. NP je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitosti 1,5mm. Vnější obvodové zdivo pro 1.PP je navrženo ze ztraceného bednění DITTON 30 tl. 300mm, vyplněné betonem C20/25 XC1 a ocelí B500B a zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS tl. 160mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Je navržená plochá zelená střecha s extenzivní vegetací a s tepelnou izolací z minerální vaty a s hydroizolační vrstvou z asfaltových modifikovaných SBS pásů kladených ve dvou vrstvách. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla.
Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu
Tučková, Eva ; Mikulka, Vít (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách jsou popsány vlastnosti čistého kovů, rozdělení a vlastnosti slévárenských slitin a konkrétní aplikace.
Zastřešení objektu pro společenské účely
Bašista, Ján ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná konštrukcia je uložená na nosných obvodových betónových stenách. Okrem zaťaženia vyplývajúceho z funkcie objektu a klimatickej oblasti sa uvažuje, s ohľadom na špeciálne požiadavky na prevádzku a technológie, na viac so zaťažením osamelým bremenom o veľkosti 2 t zavesenom v ľubovoľnom mieste strešnej konštrukcie. Variant 1 je navrhnutý ako oceľový s použitím ocele S355. Variant 2 je navrhnutý v kombinácii dreva GL24h a hliníku EN-AW 5083. Obidva varianty majú 11 priečnych nosných väzieb a na nich uložené k nim kolmé väznice. Stabilita konštrukcie je zabezpečená strešným stužujúcim systémom.
Svařování konstrukce z hliníkové slitiny
Blahák, Petr ; Hála, Michal (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303R002 předkládá návrh technologie svařování konstrukce z hliníkové slitiny. Na základě literární studie problematiky svařování hliníkových slitin byly vybrány dvě použitelné metody, svařování WIG (TIG) a svařování třením, a byly dále porovnávány s alternativními metodami spojování, tvrdé pájení a lepení. Byl vypracován pracovní postup pro metodu WIG (TIG), pájení a lepení a následně byly provedeny čtyři praktické zkoušky. Projekt porovnává metody především z ekonomického hlediska, z hlediska náročnosti technologie spojování a z hlediska dodržení pevnosti základních materiálů. Dále se zabývá problémy s poklesem pevnosti v tepelně ovlivněné oblasti, propalem tenkostěnného materiálu, náchylností hliníku k nasycení vodíkem, rychlou oxidací hliníku a vnikající tvrdou povrchovou vrstvou oxidu.
Moderní materiály v automobilovém průmyslu
Vaníček, Jan ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného využití. Konec každé kapitoly je věnován možným budoucím trendům.
Bydlení pro seniory
Vrbický, Josef ; Donaťák, Vladislav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh novostavby samostatně stojícího objektu pro bydlení seniorů, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný s monolitickými železobetonovými stropy. Obvodové zdivo je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitostí 1,5mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250 a 300 mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Střecha nad dvoupodlažní částí je navržena jako jednoplášťová plochá s extenzivní zelení, nad třípodlažní částí je střecha valbová z příhradových vazníků a plechovou krytinou. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla. Objekt je vytápěn plynovým kotlem a v celém objektu je navrženo řízené větrání pomocí centrální rekuperační jednotky.
Bytový dům
Vrbický, Josef ; Donaťák, Vladislav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu v Holicích, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen zděný se skládanými stropy z nosníků a keramických vložek. Obvodové zdivo je navrženo z keramických cihelných bloků tl. 300 mm doplněné o kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm, který bude opatřen silikonovou omítkou zrnitostí 1,5mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických keramických cihelných bloků tl. 250 a 300 mm. Příčky jsou navrženy z akustických příčkovek. Na stropech je navržena těžká plovoucí podlaha s výbornými akustickými vlastnostmi. Střecha je navržena plochá jednoplášťová s tepelnou izolací z minerální vaty a s hydroizolační vrstvou z asfaltových modifikovaných SBS pásů kladených ve dvou vrstvách. Balkonové zábradlí je navrženo hliníkové s výplní z bezpečnostního skla.
Nanokompozity s kovovou matricí
Chlupová, Monika ; Kohout, Jan (oponent) ; Zapletal, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům s kovovou matricí (MMC), na níž jsou popsány i mechanismy zpevnění kompozitů, které se uplatňují i u kompozitů, které mají velikost výztuže v řádu nanometrů. Druhá část práce, je již zaměřena konkrétně na nanokompozity s kovovou matricí. Zde je nejdříve definován pojem nanokompozitních materiálů s kovovou matricí a jejich rozdělení, poté následuje definice výztuží, které je možné pro výrobu nanokompozitů použít, jsou zde popsány rovněž možnosti výroby těchto vyztužujících fází a také jejich vliv na strukturně mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Po této části následuje popis možných postupů výroby nanokompozitů s jejich výhodami a omezeními. V poslední části je nastíněno, jak by měl probíhat výzkum a vývoj těchto materiálů, aby mohly být v budoucnosti komerčně vyráběny a používány.
Příčiny vzniku bodlin v litině s kuličkovým grafitem
Opačitý, Radim ; Palán, Petr (oponent) ; Šenberger, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat vznik vad v zadaném odlitku z tvárné litiny EN – GJS - 600 – 3 vyráběném litím do pískové bentonitové formy, která je formována střásáním s dolisováním a následně nalézt řešení k odstranění těchto vad. Při řešení problému byl sledován vliv složení formovací směsi, vliv proudění kovu v dutině formy a vliv dezoxidace kovu na výskyt vad. Dosažené výsledky prokázaly důležitost vlivu reoxidace kovu v dutině formy. Konkrétně v tomto případě se podařilo snížit výskyt BODLIN. Odstranění BODLIN se dosáhlo dezoxidací taveniny hliníkem. Tím se podařilo snížit výrobu neshodných odlitků pod 3% z původních 6,5%.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.