Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formy péče o nezaopatřené děti
Velková, Soňa ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Budkeová, Branislava (oponent) ; Špačková, Eva (oponent) ; Glosová, Dagmar (vedoucí práce)
Práce se zabývá formami náhradní péče o nezaopatřené děti s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám z architektonicko-typologického hlediska. Cílovou skupinou jsou velké pěstounské rodiny, zhodnocení jejich životních nároků a definování požadavků na obytný prostor, jako příprava pro legislativní zavedení profesionální pěstounské péče.
Analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v letech 2002 – 2009
Moder, Patrik ; Špalek,, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analýza žadatelů o náhradní rodinnou péči, kteří se účastnili povinných příprav zprostředkovaných občanským sdružením Trialog, v letech 2002 - 2009. Teoretická část obsahuje teorii náhradní rodinné péče, časových řad a regresní analýzy. Praktická část se zaměřuje na analýzu ukazatelů týkajících se žadatelů o náhradní rodinnou péči, zjistím prognózy dalšího vývoje těchto ukazatelů. Dále bude vyhodnocen dopad vývoje ukazatele počtu žadatelů na finanční situaci občanského sdružení. Praktickou část poté shrnu a vyslovím závěr a návrhy plynoucí ze zjištění v praktické části.
Domov a rodina
Kantor, Táňa ; Suchánek, Radek (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je představení nové koncepce dětského domova, která hledá vztah mezi rodinným prostředím, specifickými potřebami dětí či také nutnými požadavky na architekturu, které jsou důležité při vnímání prostoru, ve kterém se děti nacházejí.
Interpretace kresby začarované rodiny v kontextu sociální práce s pěstounskými rodinami
Gazdová, Marie ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Bakalářská práce bude zaměřena na metodu kresby začarované rodiny. V teoretické části se věnuji pojmům týkající se rodiny. Dále se zabývám náhradní rodinnou péčí, jejími formami, vnímání rodinné péče atd. Také teoretický text obsahuje přiblížení k tématu dětské kresby, zejména její vývojové fáze, kresbě rodiny a kresbě začarované rodiny. Praktická část se zabývá kresbou začarované rodiny s dětmi z pěstounských rodin a rozhovory s nimi. Dále se práci objevují kazuistiky dětí, jež byly vybrané do výzkumu. U kresby začarované rodiny, je podstatné, že dítě může projevit svůj pohled na jednotlivé členy rodiny pomocí začarování jich do zvířete. Kresba v mé výzkumné části slouží k poznání dětské osobnosti, především k jeho vztahů mezi členy rodiny a k jeho celkovému prožívání při kresbě. Také jsem se zaměřila na dětský vývoj dítěte a vliv náhradní rodinné péče. Klíčová slova Rodina, náhradní rodinná péče, dítě, dětská kresba, kresba rodiny, kresba začarované rodiny
Transformace náhradní rodinné péče v Česku.Pohled liniových pracovníků.
Beranová, Barbora ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Práce s názvem Transformace náhradní rodinné péče v Česku. Pohled liniových pracovníků se venuje sociálne-právní ochráne detí se zámerením ná náhrádní rodinnou peci á umisťování nejmládsích detí do ustávní výchový. Dále se venuje význámným zmenám z predeslých novel v letech 2006 á 2012 á popisuje áktuální novelu c. 363/2021 Sb., která nábýlá ucinnost od 1. 1. 2022, pricemz nekterá ustánovení vejdou v ucinnost od 1. 1. 2025. To se týká uzákonení vekove hránice trí let pro umístení do ustávního zárízení. Ve výzkumu býl tedý brán vetsí zretel práve ná deti ve vekove skupine 0 - 3 roký. Temá se bezprostredne dotýká prácovníku+ první linie, á to tím, ze prácují prímo s rodinámi á detmi á podávájí návrhý soudu. Prácovníci OSPOD provádejí setrení v rodinách, podávájí návrhý k soudu, vedou spisovou evidenci á táke drzí pohotovost, ábý i po prácovní dobe býl nekdo dostupný v prípáde náleháve situáce. Jsou soucástí státní správý á týkájí se jich nektere konfliktý, ktere sebou práce v urednickem ápárátu nese, nápríklád nepruznost sýstemu nebo nedu+verá á nemotivovánost klientu+. Výzkum se opírál o teorii liniových prácovníku Micháelá Lipskýho, respondenti potvrzováli svými odpoveďmi teze týkájící se chronický nedostátecných zdroju+ v podobe personálního podstávu ná urádech á cásove nárocnosti práce. V rámci...
Náhradní rodinná péče aneb děti z "příbuzenské" a ze "zprostředkované" pěstounské péče
STANKOVÁ, Veronika
Cílem bakalářské práce je zjistit rozdíly ve způsobu, jak řeší problémy v rodině příbuzní pěstouni a jak zprostředkovaní pěstouni. Zda a jakým způsobem kontaktuje biologická rodina své dítě a dále jaké jsou výhody a nevýhody těchto forem náhradní rodinné péče, konkrétně na Českokrumlovsku. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly o rodině, o formách náhradní rodinné péče, o závislostech na omamných psychotropních látkách, o procesu zprostředkování pěstounské péče a osvojení. Rovněž se zabývá kontakty rodičů s dětmi. Praktická část je zaměřena na mapování pěstounských rodin na Českokrumlovsku. Pro výzkumné šetření byla použita analýza dokumentů a následné zpracování získaných dat. Ze závěrečné analýzy vyplynulo, že na Českokrumlovsku je více příbuzenské pěstounské péče než zprostředkované. Rodiče se se svými dětmi kontaktují minimálně. Příbuzní pěstouni více využívají odborné pomoci.
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice
Gabrišová, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, jakožto tradičního soukromoprávního institutu náhradní rodinné péče, který však nese také výrazné veřejnoprávní rysy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu pěstounské péče de lege lata nejen po stránce teoretické, ale též poukázat na některé praktické důsledky aplikace předmětné právní úpravy. Část práce je věnována také perspektivám vývoje právní úpravy pěstounské v návaznosti na připravované legislativní změny v oblasti náhradní péče o děti. Nemohou-li z objektivních či subjektivních důvodů o dítě osobně pečovat jeho rodiče, musí stát dítěti zajistit vhodnou péči náhradní. Jednou z těchto forem náhradní péče je pěstounská péče, která poskytuje řešení onoho nedostatku péče o dítě ze strany jeho rodičů v prostředí rodinu co nejvíce připomínajícím. Z tohoto důvodu pěstounská péče zaujímá v systému náhradní péče nezastupitelné místo. Nejprve diplomová práce poskytuje stručný výklad o historii a vývoji pěstounské a její právní úpravy na území České republiky s přihlédnutím k významným historickým mezníkům. Cílem druhé kapitoly je poskytnout přehled forem náhradní péče o dítě tak, jak je rozeznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zaměřením na pěstounskou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.