Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 276 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Goodbye piece
Preťová, Nikola ; Brody, Ondřej (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
In my master thesis named Goodbye piece I explore food and fine arts as two individual creative processes. I notice the differences and similarities between them and based on my finding I create an installation artwork and text documentation.
Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod
Blažek, Libor ; Dvořák, Jan (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě metody pomocí vývojového prostředí. Při útocích se bude zjišťovat anomálie v síti a následně se provede na jedné z metod ukázka komprese dat. Data budou zachytávaná v běžném provozu na koncové stanici a následně při útoku.
Materiální dějiny planetární urbanizace
Šana, Václav ; Bartůšek, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá termínem konečné urbanizace planety materialistickým pohledem. Distribuce pitné vody, spotřeba energie a především zemědělská produkce jsou základní faktory, které spolu s logistikou a demografií tvoří zásadní hybatele materiálních dějin. ,,Malthusiánský” strach ze situace, kdy světové populaci dojdou zdroje, provází i současnou rétoriku. Cílem je se pokusit najít i prozkoumat řešení materiálních nezbytností lidstva a navrhnout organizační principy, systémy, urbanistická a architektonická řešení.
Stanovení obsahu vybraných prvků v krmivech pro zvířata
Křehlíková, Jana ; Juglová, Zuzana (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývala stanovením vybraných mikroprvků, makroprvků a rizikových prvků v krmivech určených pro psy a kočky. Teoretická část popisuje výživu psů a koček a zaměřuje se na bezpečnost krmiv v rámci kontaminace rizikovými prvky. Dalším diskutovaným tématem je chemická analýza krmiv, konkrétně stanovení nutričně významných látek, prospěšných prvků a kontaminantů. Experimentální část pojednává o přípravě a rozkladu vzorků krmiva a následné analýze těchto vzorků pomocí metod ICP-OES a AAS. Zjištěné koncentrace sledovaných prvků v krmivech byly porovnány s normami pro krmivo vydanými Oborem veterinární medicíny a vyhláškou vydanou Ministerstvem zemědělství. V analyzovaných krmivech byl zjištěn nedostatečný obsah některých prvků. Obsah rizikových prvků v krmivech splňoval legislativní limity a nepředstavoval tak zdravotní riziko pro zvíře. Prvky, u kterých legislativa neupravuje maximální přípustný limit, se v krmivech vyskytovaly ve vysokých koncentracích, které by již mohly poškodit zdraví zvířete.
Stanovení vybraných vonných látek v potravinách
Ascherová, Adriana ; Buňka, František (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vonné látky vyskytující se v potravinách. V teoretické části popisuje jejich vlastnosti, použití vonných látek rostlinného původu pro aromatizaci potravin a poukazuje na jejich možné negativní účinky na lidský organismus. Evropskou legislativou je takto vymezeno 26 potenciálně alergenních vonných látek a přehled jejich fyzikálních vlastností, výskyt a použití je v této práci také zpracován. Cílem experimentální části bylo vypracovat a validovat metodu stanovení vonných látek s použitím headspace mikroextrakce tuhou fází ve spojení s plynovou chromatografií (HS-SPME-GC-FID). Byly validovány následující parametry: opakovatelnost, linearita, meze detekce (LOD) a meze stanovitelnosti (LOQ). Metoda HS-SPME-GC-FID byla nakonec aplikována na vybrané vzorky potravin, běžně dostupných v obchodní síti.
Stanovení vybraných vonných látek v potravinách
Škopová, Jitka ; Buňka, František (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje problematice potenciálně alergenních aromaticky aktivních látek v potravinách. Aromata přidávána do potravin jsou především rostlinného původu. Na lidský ogranismus mají tyto vonné látky a jejich směsi řadu pozitivních i negativních účinků. Přestože aromata nepatří mezi hlavních skupiny alergenů, některé studie upozorňují na potenciální nebezpečí alergenních účinků některých vonných látek. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky rostlinného původu a podává přehled 26 nejdůležitějších alergenních vonných látek dle Evropské kosmetické legislativy. Cílem experimentální části bylo ověřit selektivnost a vhodnost již zavedené metodiky headspace mikroextrakce tuhou fází (HS-SPME-GC-FID) ve spojení s plynovou chromatografií pro stanovení vybraných alergenních aromaticky aktivních látek. Poté ověřenou metodu použít na široké spektrum reálných vzorků potravinářských výrobků.
Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách
Jelínková, Monika ; Hrstka, Miroslav (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Aromaticky aktivní látky vhodné k aromatizaci potravin jsou především rostlinného původu. Je nutné brát v úvahu i možné alergenní účinky některých z nich. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky rostlinného původu a pojednává o jejich biologických účincích. Zároveň popisuje metody vhodné k jejich izolaci a analýze, s bližším zaměřením na metody použité v této práci - mikroextrakci tuhou fází a plynovou chromatografii. Cílem experimentální části bylo vytvořit, optimalizovat a validovat metodu pro stanovení vybraných alergenních aromaticky aktivních látek a umožnit následně její použití v širokém spektru potravinových i jiných výrobků.
Stolování v přírodě
Trčková, Jitka ; Buganská, Tamara (oponent) ; Zdařil, Zdeněk (vedoucí práce)
Stolování, které sjednocuje předměty k tomu potřebné. Řešení nádobí ( talíře, příbor, poháry), deky určení k sezení a samotného obalu těchto prvků. Obal je řešen v ohledu na cyklisty, pěší a lehce se uloží i v autě náročnějšího zákazníka. Set je určen pro 4 lidi. DEKA, jejíž tvar vychází ze čtverce, místo určené ke stolování jsem přesunula ze středu ke kraji nejdelší strany, čímž jsem chtěla uživatele seskupit blíže k sobě, přesto ale tak, aby na sebe při konverzaci pohodlně viděli. Místo ke stolování je zvýrazněno barevnými segmenty z pryže ( protiskluzovým efektem na povrchu), které mají díky větší tvrdosti oproti tkanině tu funkci, že vyrovnávají povrch nerovné země, divoce rostené trávy apod. TALÍŘKY, které jsou zhotoveny ze dvou částí, mělký a hluboký v jednom. Uvnitř hlubokého talířku je prostor využit pro uskladnění příboru. PŘÍBOR, se skládá z klasické sestavy nože, vidličky a lžičky. Všechny tři prvky mají v podélné části drážku, která zajišťuje fixaci příboru do sebe. Tato fixace zabraňuje hrkání a zbytečnému pohybu v prostoru určenému pro příbor, tedy v hlubokém talířku. POHÁRY tvarově vychází z celkového tvarosloví konceptu. Na straně, kde je pohár nejvyšší, jsou umístěny kolejnice ve kterých je vložen hrot, který dle potřeby uživatel vysune v případě popíjení mimo deku nebo rovnou plochu. Tento hrot je určen k zapíchnutí do země a zajištění poháru proti převrhnutí na nerovné ploše. TAŠKY mají klasický kvádrovitý střih, přizpůsobené k zajištění k nosiči na jízdním kole. Při menších vzdálenostech pro pěší lze využít přezky přes rameno, kdy taška vypadá jako běžný módní doplněk. Uvnitř skrývá dvě menší odepínatelné kapsy pro sadu talířků a pro sadu pohárů.
Podnikatelský plán pro založení malého podniku
Poláchová, Kateřina ; Hájek,, Martin (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského modelu a vytvořením podnikatelského plánu pro založení malého podniku vyrábějícího slané zákusky v Brně. V první části práce jsou uvedeny informace sloužící jako podklady pro podnikatelský plán, na které navazuje průzkum trhu a v poslední části práce vznikl aplikací všech zjištěných informací konkrétní podnikatelský návrh.
Festival smažených řízků
Helán, Martin ; Mainer, Martin (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval malbou zátiší s jídlem. Hlavním klíčovým slovem této práce je banalita. Je to bezvýznamnost některých situací, které jsem použil jako motiv k vytvoření obrazově působivých momentů. Maloval jsem jídlo jako oslavu této zdánlivě neduchovní a banální věci, jako dar od boha, který je součástí naší všední každodennosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 276 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.