Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení efektivity vyhledávání říjí skotu pomocí systému Ovalert
Janečková, Kateřina
Tato bakalářská práce je zaměřena na reprodukci skotu, konkrétně na detekci říje pomocí různých metod, které mají za cíl včasně říji detekovat. V úvodu literární části jsou k nalezení informace o plodnosti, vlivy, které plodnost ovlivňují a pohlavní dospělost. Souhrnná kapitola fyziologie reprodukce zahrnuje soubor informací o pohlavních orgánech, ovulaci, žlutém tělísku a pohlavním cyklu, včetně jeho hormonálního řízení. Následně je pozornost věnována říji, jejímu vyhledávání a metodám vyhledávání říje. V závěru literární rešerše je zmíněna synchronizace říje, inseminace, reinseminace a reprodukční ukazatelé. Praktická část obsahuje vyhodnocení výsledků reprodukce konkrétního podniku. Jsou sledována dvě období, a to před zavedením systému Ovalert a po jeho zavedení. Následně jsou zhodnoceny náklady na reprodukci. Závěr práce shrnuje uvedené metody detekce říje a hodnotí systém Ovalert.
Vliv techniky lovu na vybrané parametry masa
ČERNÁ, Barbora
Cílem diplomové práce bylo porovnání texturních vlastností daňčího masa pocháze-jícího z farmového chovu v závislosti na zvoleném způsobu porážky, dále byl posu-zován vliv pohlaví zvířat a také příkrm matek v laktaci. Začátek literárního přehle-du je věnován chemickému složení masa, dále jsou popsány vybrané technologické a organoleptické vlastnosti masa. V závěru literární části jsou shrnuty informace o farmových chovech zvěře. V praktické části diplomové práce je představen farmový chov daňků rodiny Friedbergerových. Poté jsou uvedeny výsledky z analýzy chemického složení dan-čího masa s následným posouzením výskytu kvalitativních změn v textuře masa v závislosti na sledovaných faktorech.
Selection of suitable disinfections to prevent the spread of Corynebacterium pseudotuberculosis in farms focused on the production of milk products and meat
Liová, Alexandra ; Pořízka, Jaromír (oponent) ; Marková,, Jiřina (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the selection of suitable disinfectants and their effective concentrations for the prevention of the spread of the causative agent of caseous lymphadenitis in sheep and goat farms with a focus on milk processing, dairy and cheese production or meat production. For these purposes, disinfectants were selected from the group of quaternary ammonium compounds, oxidizing compounds, biguanides and alcohols, which were tested according to the ČSN EN 1656 standard on Corynebacterium pseudotuberculosis isolates forming a biofilm. The theoretical part first deals with the general characterization of the bacterial species Corynebacterium pseudotuberculosis and caseous lymphadenitis. In other chapters, the bacterial biofilm, its formation and the factors that influence it are described. Last but not least, the theoretical part is focused not only on the legislative treatment of the use or testing of disinfectants, but also on the closer characterization of their individual groups. In the experimental part, the procedure for determining the sensitivity of Corynebacterium pseudotuberculosis biofilms to selected disinfectants (benzalkonium chloride, chlorhexidine digluconate, ethanol, iodinated povidone, sodium hypochlorite and peracetic acid) was first optimized according to the ČSN EN 1656 standard. The optimization was followed by the cultivation and formation of biofilms of Corynebacterium pseudotuberculosis and the evaluation of their intensity by spectrophotometric determination of optical density. Subsequently, tested disinfectants were applied to the obtained biofilms, and after 24 hours of incubation from the end of the disinfection process, the effectiveness of the tested disinfectants was visually evaluated. At the end of the research, the minimum bactericidal concentrations for individual disinfectants were determined and the concentrations of these substances suitable for preventing and preventing the spread of the bacterium Corynebacterium pseudotuberculosis in small ruminant farms were also selected.
Volání divočiny
Göczeová, Táňa ; Králik, Jozef (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Predmetom bakalárskej práce je návrh agroturistickej farmy v Mengusovciach, dedine ležiacej na úpätí Vysokých Tatier na východnom Slovensku. Projekt sa zaoberá ekológiou, udržateľnosťou a využitím ostrovných technológií. Všetky aktivity na farme sú zamerané na podporu zdravého vzťahu s prírodou. Cieľom návrhu je vytvoriť rekreačný areál, ktorý rozšíri povedomie o ekologickom farmárčení, podporí cestovný ruch v Mengusovciach, bude inšpiráciou k lepšiemu životnému štýlu a motiváciou k ochrane a spoznávaniu prírody.
Nakládání s vodami na farmě
Firešová, Martina
Tato bakalářská práce je zaměřena na nakládání s vodami na dvou různých farmách. Zabývá se obecnými informacemi o chovech tzv. hospodářských zvířat a jejich potřebě vody, o nakládání s vodami a platnými legislativními předpisy. Praktická část práce se věnuje charakteristice dvou vybraných farem a území, ve kterém se farmy nachází. Farmy byly zvoleny s rozdílnými počty zvířat, aby byla zřejmá jiná filosofie a jiný způsob smýšlení v problematice nakládání s vodami. Porovnání rozdílů mezi farmami je provedeno ze získaných dat, na jejichž základě jsou diskutována možná opatření pro lepší využití vod na farmách.
Podnikatelský záměr s možností rozšíření zemědělské farmy
MIKOLÁŠEK, Miroslav
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav vybrané zemědělské farmy (rodinný podnik Mikoláškovi) a navrhnout možnosti jejího rozšíření. Práce se dělí na 3 hlavní části: teoretická část, vlastní práce a přílohy. Teoretická část práce se zabývá analýzou prostředí podniku a seznamuje čtenáře se základními pojmy a in-formacemi, které jsou potřebné ke znalosti a porozumění podnikání a jeho forem. Ve vlastní práci je uveden aktuální stav zemědělské farmy a samotná realizace pod-nikatelského záměru podložená analýzami podniku a investicemi. Závěr obsahuje zhodnocení celého podnikatelského plánu.
Mimoprodukční využití usedlosti Kvítkův Dvůr v Českém Krumlově
ČERMÁK, Jan
Bakalářská práce se zabývá mimoprodukčním využitím usedlosti Kvítkův Dvůr v Českém Krumlově. Areál hospodářského dvora Kvítkův Dvůr byl v minulosti součástí zámku Český Krumlov a zásoboval zemědělskými produkty zámek i okolí. Vždy byl významným krajinným prvkem okolí Českého Krumlova. V současné době je v zanedbaném stavu a je zde do budoucna vize obnovy hospodářského dvora s vlastní specifickou produkcí. Cílem této práce je vyhodnotit potenciál areálu historického panského statku Kvítkův Dvůr v Českém Krumlově z hlediska základních dimenzí principu udržitelnosti. K vyhodnocení potenciálu byl proveden rozsáhlý sběr dat, na jehož základě byla provedena studie příležitostí za pomocí nástrojů SWOT a SMART analýz. Z výsledků vyplývají konkrétní možnosti mimoprodukčního využití, o kterých je v práci z pozice autora vedena diskuze. Z výsledků dále vyplývá, že v projektu je několik zásadních problémů, které nebude tak jednoduché vyřešit. Jedná se především o změnu a stabilizaci majetkových poměrů v rámci areálu a jeho okolí, dále pak o velkou finanční náročnost a správnou volbu profinancování. Vzhledem k uvedeným výsledkům se jeví varianta odkupu památky a financování její rekonstrukce a dalšího rozvoje státem za přispění dotačních a nadačních forem financování jako jedno z dobrých řešení.
Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji
SVÁČKOVÁ, Marie
Abstrakt Bakalářská práce na téma Spotřebitelský trh s biopotravinami v Jihočeském kraji se zabývá současnou situací na trhu. Cílem práce bylo analyzovat postoj zákazníků k nákupu biopotravin, vyhledat slabou stránku vztahu spotřebitele k biopotravinám, definovat směr úvahy zákazníka o nákupu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako ekologické zemědělství, definována je legislativa, oblast označování a certifikace biopotravin, funkce kontrolních společností ekologického zemědělství, výroba a zpracování biopotravin. Výsledky v praktické části jsou vyhodnocením dotazníkového šetření a analýzou dat získaných od respondentů průzkumu. Závěrem jsem vyhodnotila SWOT analýzu a doporučila strategii pro jihočeský trh.
Finanční podpory a specifika účtování v zemědělském podniku
ŠEDIVÁ, Jana
Obsahem mé diplomové práce byly finanční podpory a specifika účtování ve vybraném zemědělském podniku a stanoveným cílem práce byly způsoby vedení daňové evidence a zjištění vlivu dotačních titulů na hospodaření farmy. V literárním přehledu je zhodnocen vývoj dotační politiky a zmapovány dostupné finanční podpory a fondy pro zemědělské subjekty, přehled účetnictví a současný stav zemědělství v České republice. V praktické části diplomové práce byla provedena analýza všech čerpaných dotací vybraného podniku, u provozních a investičních dotací bylo určeno jejich zaúčtování z pohledu daňové evidence. Za účelem splnění určeného cíle diplomové práce byla zhodnocena finanční stránka podniku z interních účetních dokumentů. Zhodnocen byl šestiletý časový vývoj hospodaření zemědělského podniku a k získání potřebných informací byla zvolena metoda osobního rozhovoru. Práce byla aplikována na hospodářský subjekt, který vede daňovou evidenci a zaměřuje se na smíšenou výrobu - živočišnou a rostlinnou produkci. Farma se více zaměřuje na živočišnou produkci, a proto byla provedena kalkulace nákladů na výkon dojnice. Bylo zjištěno, že komodita mléko je v tomto případě rentabilní i bez poskytnutí podpor, které farma každý rok čerpá. Roční celková částka vyplacených dotací se pohybuje kolem 2 500 000 Kč a dotace tvoří kolem 20% z celkových příjmů. Největší finanční podpory získává zemědělský podnik z dotačního titulu SAPS - Jednotná platba na plochu a z titulu ANC - Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Z analýzy plyne, že je farma do značné míry závislá na dotačních titulech.
Právní úprava prodeje a zpracování produktů z farmy
Medek, Lukáš ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou prodeje a zpracování produktů z farmy. Především je věnována hygienickým požadavkům na tento typ produkce. Provozování zemědělské farmy spolu s výrobou potravin v sobě propojuje zemědělskou a potravinářskou právní úpravu. Momentálně se jedná o velice aktuální téma z důvodu rostoucího zájmu o lokální produkty od malých farmářů. V této oblasti také v nedávné době probíhaly legislativní změny směřující ve vstřícnější právní úpravě pro tyto malé podniky. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na právní předpisy v oblasti faremního zpracování a prodeje. Dále podrobit některé systémové prvky či jednotlivá ustanovení podrobit kritické analýze. V první části práce dochází k věcnému uvedení čtenáře do problematiky včetně vymezení postavení výroby potravin přímo na farmách v rámci českého zemědělství a potravinářství. Také je zde vymezeno několik základních pojmů stěžejních pro danou oblast. V druhé části je poskytnut historický exkurz prodeje a zpracování produktů na farmách. Počátkem hygienických předpisů bylo Rakousko-Uherské zákonodárství, především vytvořením dokumentu Codex Alimentarius Austriaticus. Dále pokračování tvorby právních předpisů v meziválečném období. Zde například můžeme pozorovat výjimky pro farmáře z nucené pasterace apod. Dále...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: