Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 751 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analysis of Employment of People with Health Disability
Bolfová, Michaela ; Ivanič, Ján (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
The bachelor thesis elaborates on the problematic of the employment of people with health disability, according to the legal setting of Czech Republic. It points out the benefits coming from employing people with health disabilities, just as much as the support of the state. It is focused on the analysis of the status of the number of employees with a health disability, employment of specific people and donations in a selected trade company.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Skotáková, Adéla ; Rychlá, Jana (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním problémem jsou náklady na platy zaměstnanců a tato bakalářská práce se zabývá jejich snížením.
Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov
Piňous, Ondřej ; Bürger, Josef (oponent) ; Mikulec, Luděk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci nejen v okrese Vyškov, ale i v rámci celé České republiky a Evropské unie. Obsahuje návrhy ke zvýšení zaměstnanosti v daném regionu.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Smejkalová, Liliana ; Kyrych, Vladimír (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů zaměstnavatele jako OSVČ. Cílem práce je snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu zaměstnanců. V teoretické části je téma rozebráno z obecného pohledu dle platné právní úpravy. Druhou částí práce je analýza osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Ve třetí kapitole jsou předloženy návrhy na optimalizaci osobních nákladů s cílem nalezení nejvhodnějšího řešení.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů
Vichtová, Marika ; Nádeníčková, Kateřina (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou zaměstnanců ve výrobě v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce hodnotí aktuální situaci podnikatele v oblasti pracovněprávních vztahů a na základě provedené analýzy jsou navržena řešení využitelná pro úsporu mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a srovnání nákladů při využití outsourcingu
Miklíková, Daniela ; Rieder, Aleš (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace nákladů a srovnáním nákladů při využití outsourcingu. Teoretická část práce se věnuje definici teoretických pojmů z právního, ekonomického a daňového hlediska. Dále jsou v bakalářské práci analyzovány pracovněprávní vztahy obchodní společnosti a vyčísleny náklady související s využitím outsourcingu. Na základě provedených analýz jsou doporučena reálná řešení problému, která vedou k optimalizaci nákladů společnosti.
Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů
Heincová, Simona ; Herfortová, Pavlína (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, především jeho vzniku v souladu s právními předpisy České republiky. Teoretická část je zaměřená vysvětlení základních pojmů souvisejících se pracovněprávními vztahy. Hlavní částí je pak analýza problému zaměstnavatele a návrhy, jež mohou pomoci zaměstnavateli se optimalizací nákladů na nového zaměstnance.
Zaměstnání nového zaměstnance při současném snížení nákladů na jeho odměňování
Houfková, Andrea ; Grebíková, Monika (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá pracovně právními vztahy, konkrétně vznikem pracovního poměru. Je zaměřena na možnosti finanční úspory při odměňování nového zaměstnance využitím příspěvků od úřadu práce a zaměstnáním osoby se zdravotním postižením. Analyzováním předpokládaných nákladů na odměňování a zjištěním aktuálních příspěvků od příslušné pobočky úřadu práce budou podnikatelce Jitce Houfkové navrženy varianty, kterými je možné tyto náklady snížit. Jitce Houfkové bude doporučena varianta, kde by dosáhla největší úspory.
Development of Unemployment and Present Problems on Market of Labor
Mináriková, Patrícia ; Magutová, Dana (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis deals with problems of unemployment in Trencin region, based on available information. It also includes a theoretical view on unemployment. The research is the development of unemployment over time. The aim of project is to provide a comprehensive view of the evolution of unemployment in the district and the analysis of data and materials to finalize the proposal for solutions of the problem.
Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji
Gajdošíková, Alena ; Jaterková, Lenka (oponent) ; Mallya, Thaddeus (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. Obsahuje návrh řešení a metodiku pro zvýšení vyhledávaných kandidátů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 751 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.