Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifika vedení multikulturní firmy z oblasti IT v Brně
Špok, Václav ; Závišová, Barbara (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Svět se globalizuje, firmy se globalizují a rozšiřují své pole působností mimo své území založení. Tím vzniká vyšší nárok na vedení, firemní manažery, aby dokázali řídit nejenom lidi ze své vlastní země, či kultury, ale aby dokázali řídit a spolupracovat s lidmi, kteří pocházejí z jiné části světa. Musí umět řídit týmy, které jsou složeny z lidí různého pohlaví, národnosti, náboženství, věku, sexuální orientace či barvy pleti. Manažeři si musejí být vědomi těchto specifik natolik, aby dokázali využít plně potenciálu celého týmu. Cílem práce je analyzovat specifika vedení multikulturní firmy z oblasti IT v Brně na základě semistrukturovaných rozhovorů s expatrioty, volných asociací, analýzy firemních dokumentů a řízené diskuze. V závěru práce budou navrženy opatření a doporučení pro efektivnější vedení multikulturních týmů především v oblasti IT.
Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku
Hegerová, Anežka ; Sláma, Lukáš (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních pojmů a teoriím, které souvisí s danou problematikou. V praktické části jsou navrženy čtyři hypotézy a na základě dotazníkového šetření je zhodnocena situace z hlediska diverzity, motivace, komunikace a vzdělávání ve stavebních podnicích. Výstupem práce jsou závěry a doporučení, které se opírají o trendy a zkušenosti získané z výzkumu a mohou při práci s vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku pomoci.
Uplatnění koncepce diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů
Senichev, Valery ; Blažek, Ladislav (oponent) ; Tomšík, Pavel (oponent) ; Szarková, Miroslava (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování diverzitních týmů ve vybraných organizacích v České republice. Disertační práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části disertační práce je představen přehled přístupů k personální práci v organizaci a propojení s řízením lidských zdrojů na úrovni organizací a týmů. Dále jsou představeny moderní trendy řízení lidských zdrojů jako je CSR, diverzitní management, talent management aj. Na tato témata navazují další, zaměřena na oblast diverzity a diverzitního managementu, typologii diverzity, struktury diverzitního managementu, fungování v týmech, diverzitních týmech a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu. V empirické části disertační práce jsou prezentovány výsledky získané v rámci empirického zkoumání (pilotáž, předvýzkum a hlavní výzkum). Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání efektivity diverzitních týmů v organizacích z oboru činnosti peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační činnosti a vzdělávání. Zkoumaný soubor v hlavním výzkumu tvořilo 98 vedoucích týmů. Získaná data byla zpracována deskriptivní a explorativní statistikou (neparametrické testy: Spearmanův korelační koeficient, Mannův – Whitneyův test a Kruskalův – Wallisův test). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že existuje mírně pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou v týmu a faktorem týmové efektivity – odevzdávání práce v termínu. Dále byl zjištěn pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity dosahování cílů/zadání. Byl zjištěn mírně pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity odevzdávání práce v termínu. V týmech se zaměřením na řízení lidských zdrojů převažuje více střední genderová diverzita, v projektových týmech mají vyšší míru informační diverzity. Marketingové týmy na marketing mají nižší informační diverzitu podobně jako týmy se zaměřením na management akademických programů/projektů. Mezi efektivitou v týmu a velikostí týmu nebyl zjištěn vztah, stejně jako nebyl zjištěn vztah mezi velikostí organizace a mírou výskytu věkové, genderové a informační diverzity. Součástí dotazníkového šetření jsou i položky, které měly kvalitativní povahu dat. Z analýzy kvalitativních dat vyplynula zjištění, že věková diverzita souvisí s propojováním odlišných perspektiv a zkušeností v týmech, genderová diverzita může mít kladný vliv na socio – psychologickou dynamiku týmu a prozákaznický přístup. Informační diverzita je často uváděna jako faktor mající pozitivní vliv na řešení úkolů a projektů. Respondenti při definování „ideálně fungujícího týmu“ uváděli proporce ve vztahu k zastoupení lidí a jejich odborností v týmech: šlo převážně o poměr mužů a žen 50 : 50, proporcionální rozložení zkušených a méně zkušených pracovníků v týmu. Dalším důležitým faktorem byla role manažera. Rolí manažera/ky dle respondentů je tým sjednotit, využít potenciál pracovníků na cestě ke spolupráci a splnění pracovních úkolů. Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že diverzitní management je komplexním manažerským přístupem, který má potenciál dlouhodobě příznivě ovlivňovat efektivitu organizace a týmů, které v ní působí. Součástí disertace je i Pomocný slovník terminologie z oblasti diverzitního managementu.
Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích
Holeksa, Rostislav ; Pochyla, Martin (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní teoretické přístupy, týkající se dané problematiky. Praktická část obsahuje výsledky rozhovorů, které byly s expatrioty prováděny. Na základě výsledků byla provedena analýza kvalitativních dat a navrženy změny, které mají za cíl usnadnit spolupráci všech zúčastněných stran.
Rovné příležitosti ve stavebnictví
Řeháková, Adéla ; Antl, Pavel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V teoretické části je problematika nastíněna a v praktické části je na základě hypotéz provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Dle vyhodnocení šetření jsou navrženy kroky ke zlepšení rovných příležitostí ve stavebních podnicích.
Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě
Kos, Lukáš ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém složení zaměstnanců ve firmách. K vyřešení výzkumného úkolu bude využito řady výzkumných metod, především dotazníkového šetření, semistrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů.
Simulace MIMO systémů
Kančo, Vít ; Vařacha, František (oponent) ; Prokopec, Jan (vedoucí práce)
MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování a to buď blokového nebo trellis časoprostorového kódu. V budoucnu se předpokládá obrovské rozšíření MIMO systémů v mnoha aplikacích.
Počítačový návrh digitálního radioreléového spoje
Havel, Ladislav ; Nováček, Zdeněk (oponent) ; Láčík, Jaroslav (vedoucí práce)
Pozemní digitální radioreléové spoje se používají k přenosu digitálních informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Každý takovýto spoj má různé charakteristiky a určující parametry pro přenos. Navrhujeme-li radioreléový spoj, máme k dispozici technické parametry jako datovou rychlost a kapacitu spoje. Pro splnění těchto parametrů a přenosu s minimálním počtem chyb musíme brát v úvahu co nejvíce jevů při šíření elektromagnetických vln. Některé metody šíření jsou pevně dány, jiné se dále vyvíjí. Některé metody a vlivy šíření jsou závislé na klimatickém podnebí. Cílem tohoto projektu je nastudovat metody návrhu pozemního radioreléového spoje s přihlédnutím k doporučením ITU. Vytvořit počítačový program, který tuto metodiku návrhu implementuje.
Specifika personálního vedení high-tech firmy
Svoboda, Michal ; Stejskalová, Pavla (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v personální oblasti v konkrétním high-tech podniku. Teoretická část vymezuje high-tech sektor, popisuje činnosti a účel personálního útvaru a moderní pojetí rozvoje lidských zdrojů. Dále je pojednáno o vlivu firemní kultury na strategii rozvoje lidských zdrojů, jsou zmíněny prvky leadershipu, včetně teorie generací a diversity managementu. Praktická část zahrnuje část analytickou a návrhovou, včetně zhodnocení variant.
Diversity management v Evropské komisi
Kuntová, Adéla
Kuntová, A. Diversity management v Evropské komisi. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Téma bakalářské práce je diversity management v Evropské komisi. Cílem práce je zjistit a zhodnotit fungování diversity managementu v Evropské komisi, popřípadě navrhnout opatření pro jeho zlepšení. První část práce se soustředí na základní pojmy, problematiku v oblasti diversity managementu a témata s ním úzce spojena. Druhá část práce je postavena na jednom rozhovoru se zaměstnankyní Evropské komise a kvantitativním výzkumu provedeným prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření vyplnilo celkem 112 zaměstnanců Evropské komise. Po vyhodnocení nasbíraných dat následují návrhy a možná doporučení na lepší a efektivnější fungování diversity managementu v Evropské komisi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.