Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 541 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úroveň datové gramotnosti žáků základních škol v kontextu environmentální výchovy
Navrátil, Vlastimil ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Nejedlý, Adam (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na datovou gramotnost a její aplikaci v oblasti environmentální a přírodovědné gramotnosti. Cílem této diplomové práce bylo zmapovat datovou gramotnost v oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základní školy. Tento cíl práce byl naplňován prostřednictvím testu, jehož obsahem byla datová analýza, třídění a porovnávání dat a rozhodování na základě předložených dat v kontextu environmentální situace v rámci čtyř úloh v oblasti environmentálního vzdělávání. Bylo zjištěno, že průměrně 68 % žáků dokáže z přiložených map, grafů a tabulek vyčíst správné údaje, 59 % žáků dokáže jednotlivá data mezi sebou správně porovnávat a 60 % žáků dokáže předložená data využívat pro rozhodování v kontextu environmentální situace. KLÍČOVÁ SLOVA Data, datová gramotnost, environmentální gramotnost, informace, přírodopis, přírodověda, žák.
SCL group a Cambridge analytica: jak ovlivnily politiku a společnost v Evropě a Severní Americe
Komínek, Martin
Bakalářská práce se zaměřuje na skandál se společností Cambridge Analytica a porovnává jeho dopady na společnost a politiku v Evropě a USA. V teoretické části jsou přiblíženy klíčové pojmy z oblasti moderních technologií, které hrají důležitou roli v oblasti komunikací, a které jsou nezbytné k porozumění strategií politického marketingu. Dále je provedena analýza skupiny SCL Group a jejích dceřiných společností, které se specializují na analyzování dat a politický marketing. V empirické části jsou zanalyzovány faktory spjaté s kauzou společnosti Cambridge Analytica ovlivňující politiku a společnost v Evropě a Severní Americe prostřednictvím srovnání dvou událostí, a to referenda o členství Spojeného království v Evropské unii a amerických prezidentských voleb v roce 2016. V závěru práce jsou prezentovány výsledky zjištěných skutečností.
Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Krákorová, Simona ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této kategorie důkazních prostředků se spolu s rozvojem technologií významně prohlubuje. Pachatelé rozličných druhů trestné činnosti totiž za sebou v současnosti zanechávají digitální stopu téměř ve všech případech. V diplomové práci se tak autorka zaměřuje na otázku, zda lze takové elektronické důkazní prostředky efektivně zajišťovat. Současně si klade otázku, zda při zajišťování nedochází k excesivním zásahům do základních práv a svobod jednotlivců. Z toho důvodu rozebírá specifika jednotlivých zajišťovacích institutů. S tím související problematiku data retention neboli plošného preventivního uchování údajů rozebírá ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu a polemizuje o možných změnách stávající právní úpravy. Pozornost je mimo jiné věnována i novému institutu, jenž předpokládá předběžné uchování dat důležitých pro trestní řízení na základě příkazu dle trestního řádu. Autorka se dále věnuje otázce zajišťování obsahu elektronické pošty. V neposlední řadě rozebírá dílčí problémy jednotlivých postupů pro zajišťování důkazních prostředků, pro příklad nevhodně nastavené limitující podmínky...
Výběr a implementace informačního systému
Macková, Monika ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je analyzovat potřeby vybrané společnosti, která se zabývá zásobováním a skladováním biomasy, a následně navrhnout vhodný informační systém pro potřeby společnosti. Teoretická část práce obsahuje definice základních pojmů a informačních systémů potřebných k pochopení dané problematiky. Diplomová práce se dále zabývá analýzou potřeb společnosti a analýzou současného stavu. V závěru práce bude vybrán nejvhodnější informační systém podle potřeb společnosti a budou představeny možnosti jeho implementace do provozu.
Využití BI nástrojů ve firemním prostředí
Chovanec, Radim ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení a využití Business Intelligence nástrojů pro vybrané společnosti, pomocí nástrojů Micsrosfot PowerBI a Kibany. Práce obsahuje teoretickou část, která popisuje Business intelligence, její části, nástroje a další potřebné záležitosti, se kterými se bude dále pracovat. V další části je provedena analýza současného stavu dané firmy. Poslední část je zaměřena získáním, upravením a nahráním potřebných dat a vývojem dashboardů, které monitorují chod firem. Vzniklé dashboardy pomohou v monitoringu využívaných zařízeních ve firmách.
Design of a Predictive User Loyalty Model Based on Machine Learning
Kuchtová, Dominika ; Bartík,, Vladimír (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on creating an optimal model for evaluating specific phenomena related to modeling customer behavior with the aim of support decision-making. It describes the process of data handling and the significance of the importance of converting data into knowledge. The first part of the bachelor thesis includes a description of the tools, processes, ideas, and methods used in the practical part at a theoretical level for an easier understanding of how to solve the assignment in the practical part of the thesis. The second part of the bachelor thesis includes the practical application of specific procedures and the creation of the actual predictive model based on the XGBoost ensemble method and its optimization.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Pustka, Martin ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude posouzen informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central ve společnosti XYZ s.r.o a budou navrženy změny vedoucí k eliminaci jeho nedostatků v dané společnosti. V teoretické části budou vysvětleny pojmy, které budou dále použity. V analytické části bude zhodnocena daná společnost a informační systém v ní. Na základě analýz zhodnocení a nalezení nedostatků budou v návrhové části vytvořeny návrhy změn vedoucí k eliminaci těchto nedostatků.
Návrh informačního systému
Palyza, Lukáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrhu informačního ERP systému, kdy jeho cílem je zjednodušit práci s informačními systémy uvnitř společnosti. Zavedení tohoto řešení by mělo přinést větší pořádek v rámci firemního řešení IS/ICT a pomoci v budoucnu řešit nové problémy a příležitosti efektivně. Tato práce byla rozdělena do tří hlavních částí. Kdy první část se zabývá vymezením teoretických základů, podle kterých se v práci postupuje. V druhé části bylo provedena analýza aktuální situace společnosti, která posloužila k návrhu konečného systému. Třetí část se zabývá finálním návrhem a implementací systému.
Proposal Solution of Business Intelligence
Getlik, Andrej ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
This diploma thesis focuses on the implementation of the Business Intelligence tool as an enhancement for National health information center and Institute of Health Information and Statistics reporting schemes in the area of sale of medicine. The thesis is based on introduction of main theories and principles behind Business Intelligence. This tool and reporting logic are described in the first part of this thesis. Based on this knowledge the improvement for reporting scheme from National health information center and Institute of Health Information and Statistics is created. This proposal can work as a tool for an improvement of actual reporting scheme of these organizations and help create joint schemas. The main contribution of this proposal is that it engages more topics which are more attractive even for an ordinary citizen.
Data Backup and Data Storages
Šulák, Jakub ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
The master´s thesis is focused on the problematics of data backup and data storages in the trading company. Based on the analysis of the current state, proposals are made to make the process of data backup more efficient, using suitable data storages.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 541 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.