Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právo na soukromí ve světle problematiky Data Retention
Štefková, Adéla ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Preuss, Ondřej (oponent)
Právo na soukromí ve světle problematiky data retention Abstrakt Diplomová práce se zaobírá problematikou data retention v kontextu jejích dopadů na právo na soukromí. Práce si klade za cíl zmapovat vývoj právní úpravy data retention jak ve vnitrostátních právních předpisech a příslušných nálezech Ústavního soudu, tak v právních předpisech Evropské unie a rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Účelem práce je rovněž posouzení aktuální právní úpravy, následná aplikace testu proporcionality a přednesení různých alternativ současného systému data retention. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována právu na soukromí obecně, jeho jednotlivým aspektům, právnímu zakotvení, vývoji a přípustným omezením. Ve druhé kapitole je přiblížena aktuální právní úprava data retention dle zákona o elektronických komunikacích. Třetí část práce chronologicky provádí vývojem problematiky data retention, pozornost je věnována rozhodnutím a právním předpisům, které měly zásadní vliv na problematiku, zejména Směrnici 2006/24/ES i jejímu následnému zrušení. Čtvrtá kapitola se soustředí především na stav právní úpravy po zrušení předmětné směrnice, představuje postup jednotlivých vybraných členských států Evropské unie, jádrem této části je analýza českého přístupu a následné provedení testu...
Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů
Jirovský, Lukáš ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
DP - Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, odlišení od souvisejících témat, střetu s právem na soukromí včetně rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie spolu s další související judikaturou, shrnutí české i evropské právní úpravy, postup při vydávání dat jednotlivcům i státním orgánům a statistiky dopadů data retention na objasněnost trestné činnosti.
Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention
Serdula, Ondřej ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, tedy problematiku uchovávání komunikačních metadat poskytovateli telekomunikačních služeb za účelem případného pozdějšího adresného přístupu k těmto údajům ze strany orgánů státu. Práce se věnuje nejen rozboru unijních právních předpisů v této oblasti, ale především analýze související judikatury Soudního dvora, která tato pravidla významným způsobem dotváří. V rámci této analýzy se autor soustředí na dvě zásadní právní otázky v této judikatuře řešené - problematiku působnosti unijních právních předpisů v této oblasti a problematiku posuzování proporcionality právních úprav data retention. Co se týče první zmiňované otázky, poukazuje autor na z jeho pohledu příliš extenzivní výklad působnosti relevantních unijních předpisů zastávaný Soudním dvorem. Nejvíce problematickou shledává autor skutečnost, že Soudní dvůr vztáhl předpisy přijaté na tehdejším článku 95 SES také na problematiku přístupu orgánů členských států k uchovávaným údajům, a to včetně orgánů členských států působících v oblasti zajišťování národní bezpečnosti. Co se týče otázky posuzování proporcionality, kritizuje autor...
Ochrana soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention
Serdula, Ondřej ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Forejtová, Monika (oponent) ; Smolek, Martin (oponent)
OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EVROPSKÉ UNIE S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU DATA RETENTION ABSTRAKT Práce se zabývá ochranou soukromí a osobních údajů v právu Evropské unie s ohledem na problematiku data retention, tedy problematiku uchovávání komunikačních metadat poskytovateli telekomunikačních služeb za účelem případného pozdějšího adresného přístupu k těmto údajům ze strany orgánů státu. Práce se věnuje nejen rozboru unijních právních předpisů v této oblasti, ale především analýze související judikatury Soudního dvora, která tato pravidla významným způsobem dotváří. V rámci této analýzy se autor soustředí na dvě zásadní právní otázky v této judikatuře řešené - problematiku působnosti unijních právních předpisů v této oblasti a problematiku posuzování proporcionality právních úprav data retention. Co se týče první zmiňované otázky, poukazuje autor na z jeho pohledu příliš extenzivní výklad působnosti relevantních unijních předpisů zastávaný Soudním dvorem. Nejvíce problematickou shledává autor skutečnost, že Soudní dvůr vztáhl předpisy přijaté na tehdejším článku 95 SES také na problematiku přístupu orgánů členských států k uchovávaným údajům, a to včetně orgánů členských států působících v oblasti zajišťování národní bezpečnosti. Co se týče otázky posuzování proporcionality, kritizuje autor...
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Kučerová, Štěpánka ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá právní úpravou a související problematikou odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu upraveného v § 88 tr. řádu jakožto i problematikou úzce souvisejícího institutu zjišťování údajů o telekomunikačním provozu upraveného ustanovením § 88a tr. řádu. Oba tyto zajišťovací instituty a zároveň významné způsoby získávání důkazů v rámci trestního řízení představují za splnění stanovených podmínek dovolený zásah do základního práva na respektování soukromého života a některých dalších základních práv. Práce je systematicky rozdělena do sedmi kapitol. Kapitola první se věnuje komplexnímu rozboru obou institutů z pohledu základních lidských práv, s nimiž přichází do konfliktu, detailní charakteristice, vůdčím principům a úpravě procedury nařizování odposlechu a zjištění údajů. Vzhledem k řadě společných znaků, které zajišťovací úkony podle § 88 a § 88a tr. řádu vykazují ve vztahu k operativně pátracímu prostředku sledování osob a věcí podle § 158d tr. řádu, je v následující kapitole provedena komparace těchto institutů. Třetí kapitola je věnována vývoji právní úpravy odposlechu a změnám, ke kterým došlo v rámci jednotlivých novelizací. První zákonná úprava odposlechu byla do trestního řádu zavedena v roce 1991, a to v důsledku politických změn vedoucích k potřebě výslovného...
Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů
Jirovský, Lukáš ; Korbel, František (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
DP - Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, odlišení od souvisejících témat, střetu s právem na soukromí včetně rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie spolu s další související judikaturou, shrnutí české i evropské právní úpravy, postup při vydávání dat jednotlivcům i státním orgánům a statistiky dopadů data retention na objasněnost trestné činnosti.
Data retention v (nejen) policejní praxi: Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan
Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, která se věnovala problematice nakládání s osobními údaji ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací včetně jejich praxe při poskytování provozních a lokalizačních údajů. Na rozdíl od této dřívější studie, která se zaměřila hlavně na praxi u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, se zde zaměříme na praxi při využívání provozních a lokalizačních údajů na straně oprávněných orgánů, zejména Policie ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpracování osobních údajů v rámci EU se zřetelem na policejní a justiční spolupráci
Jašková, Jitka ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Grmelová, Nicole (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupem, úrovní, významem, smyslem a přínosem ochrany osobních údajů, při jejich zpracovávání v rámci policejní a justiční spolupráce v EU. Na úvod je vymezena základní problematika ochrany osobních údajů v EU a v ČR, se zaměřením na vysvětlení terminologie a aktuální problematiku, zejména oblast biometrických údajů a data retention. Zvláštní pozornost je navíc věnována kolizi práva na ochranu soukromí, a s ním souvisejícího práva na ochranu osobních údajů, a zájmu na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti. Dále se práce zabývá konkrétním prováděním policejní a justiční spolupráce v EU, a to prostřednictvím zvláštních subjektů, zejména Eurojustu a Europolu. Závěrečná část diplomové práce se zaměřuje jednak na konkrétní provádění ochrany osobních údajů při policejní a justiční spolupráci v EU, a jednak na význam ochrany osobních údajů při policejní a soudní spolupráci, jakožto odvozeného základního lidského práva, a úskalí, která jsou s ochranou osobních údajů při policejní a justiční spolupráci v EU spojena. Součástí závěrečné části práce je také nástin hlavních oblastí, ve kterých je možné hledat prostor pro úpravy směřující k zefektivnění policejní a justiční spolupráce v EU za současného plného respektování práva na ochranu osobních údajů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.