Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát: certifikovaná metodika pro praxi
Klír, Jan ; Haberle, Jan ; Růžek, Pavel ; Šimon, Tomáš ; Svoboda, Pavel
Metodika popisuje hlavní rizika ztrát dusíku a doporučené postupy pro jejich snížení. Podrobně jsou popsány i prakticky využitelné metody pro hodnocení míry rizika vyplavení dusičnanů v závislosti na půdě, plodině, dosahu kořenů, systému pěstovaní, závlaze a povětrnostních podmínkách. V návaznosti na to jsou navrženy vhodné postupy zpracování půdy a hnojení zlepšující využití dusíku i rovnoměrnost zasakování vody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení výnosových parametrů hybridního ozimého žita
KRÁL, Radim
Hlavní částí diplomové práce je hodnocení výnosových a kvalitativních parametrů hybridního ozimého žita. K tomuto účelu byl založen maloparcelkový pokus na zemědělské fakultě JU v Českých Budějovicích (380 m. n. m.). Pokus probíhal v rámci dvou ročníků: 2016/2017 a 2017/2018. Na třech hybridních odrůdách (Cossani, Performer, Santini) byl hodnocen efekt termínu setí (raný a pozdní), výsevku (standardní - 2 MKS/ha a snížený - 1 MKS/ha), odrůdy a ročníku. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků bylo všech 12 variant vyseto ve 4 opakováních. Z kvalitativních parametrů bylo stanoveno: Číslo poklesu, objemová hmotnost, obsah N látek. Z výnosového hlediska se ukázalo stabilnější používání standardního výsevku (2 MKS/ha), kdy došlo k průměrnému navýšení výnosu o 0,64 t/ha. Nejvýnosnější se v pokusu ukázala odrůda Performer, která vynikala i stabilně vysokým číslem poklesu.
Změny v pěstitelské technologii ozimého žita s ohledem na použitý typ odrůdy
KRÁL, Radim
Tato práce se zabývá pěstitelskou technologií u ozimého žita, vzhledem k použitému typu odrůdy. Nejprve je zde předkládán popis a charakteristika rostliny žita, včetně utváření výnosu. Dále je zde popsáno šlechtění jak populačních, tak hybridních odrůd žita a současná odrůdová skladba na úrovni ČR a EU. Nedílnou součástí je uvedení požadavků na kvalitu zrna pro vykoupení na potravinářské účely. Hlavním tématem práce je technologie pěstování ozimého žita, shrnující informace o pěstování populačních odrůd a uvedení odlišností při pěstování odrůd hybridních. Součástí práce jsou také praktické zkušenosti pěstitelů s hybridními odrůdami ozimého žita.
Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrovaný systém pěstování chmele
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základy pěstování a možnosti využití krambe: metodika pro praxi
Strašil, Zdeněk
Metodika vychází z aktuálních výsledků výzkumu a shrnuje současné znalosti o dané problematice. Metodika uvádí komplexní pohled na botanickou charakteristiku rostliny, nároky rostliny na stanoviště, osevní postup, zakládání porostu, agrotechniku včetně hnojení, ochranu rostlin až po možnosti sklizně. Dále jsou uvedeny výnosy semene a stonků v závislosti na různých faktorech, posklizňové ošetření, využití plodiny a orientační ekonomické hodnocení. Metodika respektuje pravidla správné agronomické praxe, ochranu životního prostředí a zabývá se možnostmi využití produkce. Poznatky jsou čerpány jednak z vlastního výzkumu a sledování plodiny, jednak z publikovaných prací výzkumu zahraničních institucí a vědeckých pracovišť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv střídání plodin na ekonomiku podniku
BŘEZINA, Michal
Cílem diplomové práce bylo prokázat nezbytnost uplatňování osevních postupů z ekonomického i ekologického hlediska. Bylo provedeno porovnání výnosů šesti plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, řepka ozimá, brambor a kukuřice na siláž) u dvou zemědělských subjektů v letech 2003 - 2008. První podnik pěstuje plodiny jen v krátkodobých sledech a druhý střídá plodiny v pevném osevním postupu. Prokazatelně byly potvrzeny vyšší výnosy u podniku střídajícího plodiny. U druhého subjektu byla provedena analýza spočívající v revizi uspořádání půdního fondu a struktury pěstovaných plodin. S využitím zjištěných poznatků byl navržen nejvhodnější osevní postup aplikovatelný v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.