Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
A corpus perspective on engineering terminology in popularization
Volek, Pavel ; Smutný, Milan (oponent) ; Haupt, Jaromír (vedoucí práce)
This work focuses on the corpus-based approach on the study of technical terminology in popularisation. This is achieved by contrasting the popular contexts with the scientific and academic contexts a term appears in. This work also gives a brief introduction to the concept of corpus linguistics.
Collocability of German Adjectives in a Bilingual Dictionary
Budín, Tomáš ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat kolokabilitu německých adjektiv a ze získaných poznatků vyvodit závěry a doporučení pro její zpracování v mikrostruktuře adjektivních hesel v německo-českém překladovém slovníku. Diplomová práce je vedlejším výstupem projektu Velkého německo-českého akademického slovníku, který vzniká od roku 2000 na půdě Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Při práci na slovníku i v této diplomové práci byly využívány metody korpusové lingvistiky, zejména kombinace konceptů corpus-based a corpus-driven. Pomocí kookurenční databanky CCDB Institutu pro německý jazyk v Mannheimu byla zjišťována nejčetnější slovní spojení daného adjektiva; konkrétní slovníkové příklady pak byly vyhledávány v korpusu DeReKo IDS Mannheim systémem COSMAS II nebo na internetu pomocí vyhledávače Google. Získaná data byla ukládána do speciálního číselného rastru slovnědruhově strukturované databáze. Práce dochází ke zjištění, že heslovou stať každého adjektiva lze realizovat více způsoby v závislosti na preferovaném kritériu. Jedná se především o hlediska frekvenční, sémantická, syntaktická a didaktická. V praktické části práce bylo analyzováno 15 adjektiv vybraných z 500 hesel, jejichž zpracování předcházelo této diplomové práci. Ke každému adjektivu byly...
scheinen + zu-infinitive Construction in Contemporary Written German and its Morphosyntactic and Lexicosemantic Features
TRÁVNÍČEK, Václav
V němčině lze nalézt určité spektrum možností deagentivního vyjadřování. Jedna z těchto možností je představována konstrukcí scheinen + infinitivní vazba s zu. Tato kvalifikační práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část má za úkol představit morfosyntaktický a lexikální subsystém současné němčiny, který s danou konstrukcí souvisí. V praktické části je prezentován vlastní výzkum dané konstrukce pomocí metod korpusové lingvistiky na základě rešerše v korpusu TAGGED-T2-öffentlich (Deutsches Referenzkorpus, DeReKo).
Multiple negation in present-day spoken British English
Vekrbauerová, Veronika ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Nádraská, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá výskytem a vyjádřením dvojí (či vícečetné) negace v rámci jedné promluvy, která se používá v současné mluvené britské angličtině. Jejím cílem je popsat různé kombinace dvojí negace, dosah takové negace, a prostředky, kterými je dvojí zápor vyjadřován. Jako materiál k analýze výše zmíněného byl využíván korpus Spoken BNC 2014. Teoretická část této práce vychází z gramatik a popisuje dělení a užití negace jako takové. O tento teoretický základ se poté opírá analytická část práce. Ta zkoumá rozličné kombinace dvou záporů v jedné promluvě ve snaze interpretovat je, určit faktory ovlivňující jejich interpretaci a poukázat na jejich případné společné znaky. KLÍČOVÁ SLOVA dvojí negace, současná mluvená britská angličtina, korpusová lingvistika
The corpus of Spanish learners: analysis of conflictive grammatical phenomena for foreign speakers.
GARCÍA FERNÁNDEZ, Sara
En este trabajo hemos llevado a cabo un estudio contrastivo entre tres lenguas (espa?ol, checo e inglés) en lo relativo al uso explícito o tácito de los pronombres personales sujeto, ya que puede suponer un foco de conflicto para estudiantes de espa?ol checoparlantes o angloparlantes, en cuyas lenguas maternas el funcionamiento de este fenómeno gramatical no es idéntico ni exactamente equivalente. Para ello nos basaremos, a raíz de un proyecto de colaboración en el que hemos participado, en el proceso de revisión, corrección y etiquetado de determinado tipo de errores en una sección limitada de textos procedentes del corpus de aprendices estadounidenses denominado Corpus of Written Spanish of L2 and Heritage Speakers (COWS-L2H), y, por otro lado, en un peque?o corpus de aprendices checoparlantes de creación propia y analizado a través de la herramienta Analec. El estudio realizado se contextualiza en el marco de la evolución de la lingüística de corpus como metodología en pleno auge, aplicable a múltiples áreas de investigación en lenguas a través del desarrollo de distintos tipos de corpus. En este caso concreto, nos interesan especialmente aquellas bases de datos lingüísticos compilados a partir de redacciones de aprendices de espa?ol, ya que permiten analizar la interlengua de los estudiantes para identificar y determinar las facilidades y dificultades a las que deberán hacer frente a lo largo de su proceso de aprendizaje. Siguiendo esta línea, el profesor podrá elaborar una metodología más efectiva y apropiada, acorde a las características concretas de su(s) grupo(s) meta. No obstante, para ello resulta esencial fomentar la exposición de la comunidad docente y estudiantil a este tipo de recursos.
Korpusová analýza jazyka sportovních rubrik
VONDRÁŠKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se bude zabývat jazykem vybraných sportovních rubrik. V teoretické části se autorka zaměří na jazykové prostředky typické pro žurnalistiku, zvláštní pozornost bude věnovat zejména prostředkům automatizovaným a aktualizovaným. Vlastní výzkum bude proveden na základě práce s daty z psaných korpusů češtiny a autorka se pokusí excerpovaný materiál porovnat se zpravodajstvím, eventuálně s bulvárem.
Dutch-Czech Parallel Corpus in linguistic studies and translation practice
Novotná, Kateřina ; Hrnčířová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Pekelder, Jan (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá využitím paralelního nizozemsko-českého korpusu v jazykovém výzkumu a překladatelské praxi. Výhody korpusového přístupu jsou demonstrovány na výzkumu formálních překladových ekvivalentů nizozemského příčestí přítomného do češtiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je představen teoretický a metodologický rámec výzkumu. Pojednává se zde o jazykových korpusech, zvláště pak o paralelních korpusech a českém projektu InterCorp. Dále je zde představena gramatická kategorie příčestí přítomného a možnosti jejího překladu do češtiny. Na těchto teoretických poznatcích se zakládá praktická část práce. V praktické části je nejprve formulována hypotéza pro výzkum. Dále je zde představen postup pro její ověření či vyvrácení na jazykovém materiálu získaném z nizozemsko-českého subkorpusu projektu InterCorp. V rámci samotného výzkumu jsou nalezená překladatelská řešení rozčleněna do kategorií dle nizozemského systému větných konstituentů na substantivní, adjektivní, příslovečné, předložkové a slovesné konstituenty, větné konstrukce a vynechávky. Jednotlivé kategorie jsou dále členěny a popisovány. Vyhodnocení probíhá formou kvalitativní a kvantitativní analýzy nalezených překladatelských řešení. Ohled je brán i na jednotlivé překladatele a jejich...
Rosa Rabadán a její přínos pro vývoj translatologie
Vilches, Eva ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Špirk, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá dílem současné španělské translatoložky, pedagožky, překladatelky a badatelky Rosy Rabadán Álvarez. Základem práce je analýza jejích stěžejních prací, publikovaných jak knižně, tak časopisecky ve Španělsku i v zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována jejím metodologickým východiskům a kontextu její teoretické, pedagogické, překladatelské i výzkumné činnosti. Závěrečná kapitola je věnována recepci prací Rosy Rabadán ve Španělsku, v zahraničí a v České republice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.