Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání vzdušného prostoru ČR a vzdušného prostoru Republiky Kazachstán
Fedoskova, Anastasiya ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem předkládané bakalářské práce je studium vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán a formulování způsobů jeho zlepšení. V souladu s cílem jsou formulovány a řešeny následující výzkumné úkoly: - prostudovat právní status vzdušného prostoru; - provést srovnávací analýzu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán; - navrhnout způsoby, jak zlepšit strukturu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán. Teoretické zobecnění bylo provedeno na základě analýzy ustanovení obecné teorie práva, teorie mezinárodního práva, vnitrostátního právního řádu České republiky a Republiky Kazachstán. Studie analyzovala širokou škálu dokumentačních zdrojů, která se vyznačuje přítomností mezinárodně právních aktů, dokumentů Mezinárodní organizace pro civilní letectví, právních aktů České republiky a Republiky Kazachstán.
Mezinárodněprávní ochrana osob se zdravotním postižením
Strnad, Jan ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Oblast mezinárodněprávní ochrany práv osob s postižením se v posledních dekádách dynamicky rozvíjí. Pohled na postižení se postupně vyvinul od medicínského přístupu k jeho chápání jako sociálního konstruktu, který vede k vnímání otázky postižení jako primárně lidskoprávního problému. Tento trend vyvrcholil přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Počet osob s postižením stále narůstá. To souvisí, mimo jiné, s celkovým stárnutím populace,a prudkým rozšiřováním chronických chorob. Většina z nich přitom žije v rozvojových zemích, kde sejim nedostává ani elementární podpory. Propojení mezi postižením, diskriminací, chudobou a sociálním vyloučením je tak zcela zřejmé. Diverzita osob s postižením sebou přináší nutnost reagovat na nejrůznější povahu překážek, které jim brání v účinném zapojení do společnosti a v návaznosti na to široké spektrum opatření, která je třeba přijímat k jejich odstraňování. Cílem práce je analyzovat možnosti a prvky ochrany zejména v rámci univerzálního systému ochrany lidských práv. Ve výkladu k jednotlivým nespecifickým smluvních nástrojům se zaměřuje zejména na aspekty ochrany před diskriminací, typologii a obsah hlavních závazků, jejich výklad ve vztahu k osobám s postižením a případná zvláštní opatření využitelná k posílení jejich sociálního začlenění....
Žákovská samospráva Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové, Karlovy Vary
Müllerová, Kateřina ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tématem diplomové práce je participace žáků na životě školy se zvláštním důrazem na činnost žákovské samosprávy. Cílem teoretické části je vymezit pojem žákovské participace a všech jejích dostupných forem. Nastínit vývoj žákovských samospráv a podat aktuální pohled na problematiku participace žáků v České republice. Porovnat zahraniční zkušenosti s činnostmi žákovských samospráv v České republice, kdy zejména v průběhu posledních let došlo ke změnám v uvažování o žákovské participaci. Teoretická část je podkladem pro empirickou část práce. Hlavním cílem této části práce je pomocí výzkumného šetření identifikovat klíčové faktory ovlivňující činnost žákovské samosprávy na vybrané střední škole. Výzkum dále přináší, jaké možnosti a omezení pociťují žáci, ale i vedoucí pracovníci a pedagogové, ve vztahu k úspěšné činnosti žákovské samosprávy. Výzkum je realizován smíšeným kvalitativním a kvantitativním modelem (schéma QUAN - QVAL). Vybraný vzorek tvoří žáci, členové školní žákovské samosprávy, pedagogové a vedoucí pracovníci vybrané střední školy.
Role konvence v Austinově teorii řečových aktů
Josisová, Pavlína ; Peregrin, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kolman, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí konvence v teorii řečových aktů J. L. Austina. Vysvětluje, jak je možné "udělat něco slovy": navrhuje takovou analýzu jazyka, která se již nesoustředí na kategorii pravdivosti jednotlivých výpovědí, ale nahrazuje ji kategorií zdařilosti řečového aktu ve společenském kontextu. Po výkladu zahrnujícím hlavní body dané teorie počíná zkoumat, které oblasti teorie řečových aktů jsou konvencionálně založené a jakou roli hrají konvence v teorii řečových aktů jako celku.
Itálie a její přístup k evropské integraci. Evropská politika Itálie na příkladu Ústavní smlouvy
Finková, Martina ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Polednová, Klára (oponent)
Diplomová práce "Itálie a její přístup k evropské integraci. Evropská politika Itálie na příkladu Ústavní smlouvy" pojednává o italském přístupu k evropské integrace a analyzuje ho na příkladu debaty o budoucnosti EU, která se uskutečnila po roce 2000 a vedla k přijetí Ústavní smlouvy. Italská pozice se vyznačovala jako velmi euroentusiastická po celou dobu evropské integrace. Tato práce zkoumá, jaký je přístup Itálie a její evropská politika po roce 2000 na základě analýzy projevů, rozhovorů, návrhů a dokumentů italských představitelů během této debaty, jež byla dále realizována na evropském Konventu a následně byla nová reforma institucí přijata mezivládní konferencí. Itálie v té době prožila volby a změnu vlády, která nebudila důvěru ohledně evropského závazku. Koaliční strany byly považovány za euroskeptické a nečekala se od nich tradiční obhajoba komunitární metody a prohloubení integrace až k vytvoření federace. První část pojednává o historickém kontextu a tradičním europeistické politice. Druhá část se věnuje debatě o budoucnosti EU, rozdělené do několika oddílů, a to na počátek debaty, Konvent, mezivládní konferenci, kde je větší pozornost věnována italskému předsednictví, ratifikaci a důležité body, které hrají roli v zahraniční a evropské politice Itálie po roce 2000, tj....
Průtahy v civilním procesu
Hlaváčková, Daniela ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Tématem práce jsou otázky týkající se nepřiměřeně dlouhého soudního řízení v České republice, zejména rozbor a zhodnocení jeho jednotlivých aspektů, jakož i snahy zákonodárce o zavedení institutů sloužících k jeho zrychlení. Cílem práce je jednak zhodnotit současný stav z toho pohledu, do jaké míry je za něj odpovědná stávající právní úprava, efektivita justice, nebo přístup samotných účastníků, ale i navržení možných řešení problémů spojených s délkou řízení mimo jiné i s přihlédnutím k inspiraci v zahraničních úpravách. Práce nabízí několik možných řešení vedoucí ke zvýšení efektivity justice. Jedná se například o přenesení části agendy vymezené zákonem na jiné orgány, a to buď na orgány veřejné správy, nebo na soukromé subjekty jako například na mediátory či rozhodce. Dalším z navrhovaných způsobů řešení je posílení administrativního aparátu a dalšího soudního personálu a zároveň přesná klasifikace činností tohoto pomocného personálu. Další úvaha vychází z inspirace v evropských úpravách především v oblasti odvolání a rozšíření povinného právního zastoupení například na všechny typy řízení vyjma bagatelních sporů.
Hate speech throughout the continents
Fleček, Robin ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Nenávistné projevy napříč kontinenty Účelem této práce je představit a zhodnotit postoje a rozhodování Nejvyššího soudu USA a Evropského soudu pro lidská práva při posuzování nenávistných projevů. Práce definuje pojem nenávistných projevů neboli "hate speech" a uvádí principy, na jejichž základě zmíněné soudy omezují svobodu projevu. Na základě představení principů, na nichž je rozhodování soudů založeno, a jejich analýzy se autor snaží nastínit případné změny, které by mohly vést ke zvýšení ochrany proti nenávistným projevům. V práci jsou dále zkoumány historické a sociální důsledky, které ovlivňují judikaturu a rozhodování jak Nejvyššího soudu USA, tak Evropského soudu pro lidská práva, a shledává, že právě tyto důsledky vedly k vytvoření klíčových postojů, bez nichž by dnes spory týkající se nenávistných projevů byly těžko rozhodovány. Autor je však toho názoru, že se oba soudy mohou i nadále inspirovat historií a fungováním společnosti na cestě za lepší ochranou proti nenávistným projevům. Autor je přesvědčen, že by měl Nejvyšší soud USA omezit už tak vysokou ochranu svobody projevu garantovanou Prvním dodatkem Ústavy Spojených států amerických a aplikovat princip vážných hrozeb neboli "true threats" nejen na projevy, které zastrašují, ale i na ty, jež způsobují újmu - jak...
Mučedníci žánrových pastí
Křenková, Jarmila ; Čeněk, David (vedoucí práce) ; Hanáková, Petra (oponent)
Bakalářská práce Mučedníci žánrových pastí se zabývá analýzou filmu Pascala Laugiera Mučedníci jakožto ojedinělého transgresivního díla, jež díky své rozpolcenosti mezi žánrem a nežánrem expanduje i do velmi rozdílných diskurzů. Vymezuje jeho pozici v rámci hororu jako krizového narativu, na jehož utváření mají vliv dobové podmínky, a zasazuje jej do kontextu současného evropského hororu a integrující autorské vize. Samotná analýza se pak zaměřuje na inovativní přístup k žánrovým strukturám definovaný prostřednictvím metody ostrých dramaturgických řezů. Ta spočívá v precizním naplňování konvencí hororových subžánrů a jejich následném pozměňování, díky čemuž konvencionalizovaný žánr znovunalézá svůj podvratný potenciál. Klíčová slova Horor, Mučednici, Pascal Laugier, Žanr, Konvence, Inovace, Krizovy narativ, Gore film
Žákovská samospráva Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové, Karlovy Vary
Müllerová, Kateřina ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tématem diplomové práce je participace žáků na životě školy se zvláštním důrazem na činnost žákovské samosprávy. Cílem teoretické části je vymezit pojem žákovské participace a všech jejích dostupných forem. Nastínit vývoj žákovských samospráv a podat aktuální pohled na problematiku participace žáků v České republice. Porovnat zahraniční zkušenosti s činnostmi žákovských samospráv v České republice, kdy zejména v průběhu posledních let došlo ke změnám v uvažování o žákovské participaci. Teoretická část je podkladem pro empirickou část práce. Hlavním cílem této části práce je pomocí výzkumného šetření identifikovat klíčové faktory ovlivňující činnost žákovské samosprávy na vybrané střední škole. Výzkum dále přináší, jaké možnosti a omezení pociťují žáci, ale i vedoucí pracovníci a pedagogové, ve vztahu k úspěšné činnosti žákovské samosprávy. Výzkum je realizován smíšeným kvalitativním a kvantitativním modelem (schéma QUAN - QVAL). Vybraný vzorek tvoří žáci, členové školní žákovské samosprávy, pedagogové a vedoucí pracovníci vybrané střední školy.
Role konvence v Austinově teorii řečových aktů
Josisová, Pavlína ; Peregrin, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kolman, Vojtěch (oponent)
Diplomová práce se zabývá rolí konvence v teorii řečových aktů J. L. Austina. Vysvětluje, jak je možné "udělat něco slovy": navrhuje takovou analýzu jazyka, která se již nesoustředí na kategorii pravdivosti jednotlivých výpovědí, ale nahrazuje ji kategorií zdařilosti řečového aktu ve společenském kontextu. Po výkladu zahrnujícím hlavní body dané teorie počíná zkoumat, které oblasti teorie řečových aktů jsou konvencionálně založené a jakou roli hrají konvence v teorii řečových aktů jako celku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: