Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Feministická právní teorie
Kvasová, Michaela ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
v českém jazyce Feministická právní teorie Diplomová práce pojednává o feministické právní teorii, mladém a dynamickém právním odvětví, které představuje jednu z výzev současného práva. Tato teorie je spojením práva a genderových studií. Její těžiště se nachází v angloamerickém právním systému, ve kterém jí náleží důstojné místo mezi právními teoriemi. V českém právním prostředí není feministická právní teorie příliš známa, pro zájemce však Právnická fakulta Univerzity Karlovy otevírá již pravidelně v letním semestru povinně volitelný předmět Gender a právo. Diplomová práce vychází zejména ze zdrojů v angličtině, které byly dány k dispozici studentům účastnícím se tohoto předmětu. V českém jazyce dosud nevyšla o feministické právní teorii žádná souhrnná publikace. Cílem této práce bylo tedy tuto rozsáhlou teoretickou oblast co nejkomplexněji zpracovat a představit ji případným českým čtenářům. Strukturu diplomové práce tvoří úvod, tři hlavní obsahové části a závěr. Jednotlivé části se dále dělí na kapitoly, oddíly a body. První část práce se věnuje pojmům feminismus a gender, které představují základní teoretické východisko pro studium feministické právní teorie. Každému z pojmů je vyhrazena samostatná kapitola, která je zařazuje do historického kontextu a pojednává o nich v širších teoretických...
Jazyk a překlad v právu
Lipertová, Ivana ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Žák Krzyžanková, Katarzyna (oponent)
Jazyk a překlad v právu Cílem této práce je zkoumání spojení práva a jazyka se zaměřením na právní překlady. Autorka též rozebírá dějinný vývoj právního překladu a současně mnohojazyčnost v Evropské unii. Práce je členěna do tří částí: "Jazyk v právu", "Překlad v právu" a "Jazyk(y) a mnohojazyčnost v Evropské unii". V první části autorka vysvětluje pojem právního jazyka. Pozornost je věnována neurčitosti a srozumitelnosti právního jazyka spolu se slovní zásobou a stylistikou. Dále autorka rozebírá roli a právní úpravu právního jazyka v české legislativě. Stranou nezůstává ani hnutí za plain langugage. Druhá část práce podrobně analyzuje různé aspekty právního překladu. V práci jsou zmapovány světové dějiny právního překladu i historický vývoj v českých zemích. O právním překladu samotném je pojednáno dle specifických použití překladu (legislativa, mezinárodní smlouvy, soudní překladatelství a tlumočnictví). V rámci historie soudního tlumočnictví se autorka též věnuje dosud jinde nepublikovanému dvorskému dekretu č. 109 ze dne 22. prosince 1835, o soudních tlumočnících (Hofdecret 109. vom 22. December 1835). Posléze dostává prostor i kvalita překladu ve spojení s otázkou vzdělávání překladatelů. Třetí část je z hlediska zadaného tématu věnována unikátní jazykové situaci v Evropské unii. Kromě...
Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury
Rybář Holubová, Eliška ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Polčák, Radim (oponent)
Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury Abstrakt Klíčovou otázkou této disertační práce s názvem Svoboda projevu a její postmoderní výzvy v perspektivě euroamerické právní teorie a judikatury je svoboda projevu v době digitálního obratu. Internet, jako multimediální platforma i komunikační technologie, proměnil svět kolem nás, a to zejména politické, právní, mediální, ekonomické dimenze života postmoderní společnosti. S rozšířením a všudypřítomností internetu se svoboda projevu stále více odehrává v online prostoru, který se stal novým náměstím, novinami, rádiem i televizí. Toto propojené společenství, digitální kosmopolis, s sebou přineslo řadu nových právních výzev, reflektujících napětí mezi globálním virtuálním společenstvím a lokálními právními pravidly. Smyslem této práce je skromně přispět k současné diskusi a v návaznosti na euroamerickou judikaturu a teorii zkoumat tuto novou krajinu svobody projevu. Internet, zejména po nástupu sociálních sítí, redefinoval pravidla hry, ale také proměnil hráče a hřiště. V tomto novém pluralitním modelu existují velmi komplexní vazby mezi uživateli, národními státy, nadnárodními entitami jako Evropská unie, globálními internetovými společnostmi a dalšími aktéry jako nevládní organizace nebo média. Právě tato...
Odpovědnost v právu: teoretická a komparativní analýza prosté ekonomické škody
Takáčová, Dominika ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Beran, Karel (oponent)
Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu. Chyba! Neznámý název vlastnosti dokumentu. ABSTRAKT PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST: TEORETICKÁ A KOMPARATIVNÍ ANALÝZA PROSTÉ EKONOMICKÉ ŠKODY Cílem této práce je představit pojem prosté ekonomické škody a jeho umístění v právních systémech Francie, Anglie, Německa a České republiky. Komparativní studie prosté ekonomické škody odhaluje, že přiznání náhrady ekonomické škody často naráží na tzv. pravidlo vyloučení, které říká, že žalobci nelze přiznat náhradu čistě finanční škody. Právní teorie nenabízí uspokojivou odpověď na otázku, proč by odpovědnost za finanční škodu měla nebo naopak neměla být založena. Ekonomické modely odpovědnosti naopak poskytují vysvětlení jednotlivých případů prosté ekonomické škody a identifikují případy, kdy by nepřiznání náhrady vedlo k neefektivním výsledkům. Ekonomická analýza ukazuje, že klíčovým faktorem při určení optimálního rozsahu odpovědnosti je vztah mezi prostou ekonomickou škodou a společenskou škodou (social loss). Ekonomická škoda by se měla nahrazovat jenom v rozsahu, v jakém odpovídá společensky relevantní škodě. Principem je pravidlo, že žalobce nemůže být odškodněn za čistě soukromou ekonomickou škodu (private loss). Hypotézou této práce je, že ačkoli soudy ve srovnávaných jurisdikcích formálně nezastávají toto ekonomické...
Metodologické problémy srovnávací právní vědy
Ejubovič, Denis ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Kühn, Zdeněk (oponent)
Metodologické problémy srovnávací právní vědy Shrnutí Srovnávací právní věda se od konce druhé světové války trvale rozrůstá: jak do počtu lidí, který se na ní podílí, tak do počtu prací, který ji tvoří. Růst srovnávací právní vědy po druhé světové válce byl umožněn, ale i vynucen, stále se stupňující globalizací. Rozvoj komunikačních a informačních technologií v posledních desetiletích tento vývoj pouze umocnil. Na množství těl a děl, které se v daném období na srovnávací právní vědu sneslo, nebyla srovnávací právní věda v žádném ohledu připravena, což v konečném důsledku vedlo k rozvratu jejího obsah, převratu ve způsobu jejího provádění a k nastolení Feyerabendova metodologického anarchismu, který ve srovnávací právní vědě, pod heslem "všechno je dovoleno", dodnes trvá. Tato práce je pokusem dát větám srovnávací právní vědy řád. Nečiníme tak, popravdě řečeno, ani pro srovnávací právní vědu, ani kvůli jejímu stavu, ale z vlastního zájmu o srovnávací právní vědu. V dílu 1 této práce stanovíme pracovní pojetí srovnávací právní vědy. V dílu 2 této práce pojednáme o stavbě srovnávání, o stavebních prvcích, z nichž se srovnávání skládá. V dílu 3 této práce pojednáme o skladbě srovnávání, o skladebních prvcích, kvůli nimž se stavební prvky srovnávání skládají do jednoho uzavřeného celku. V dílu 4 této práce...
Nestátní právní systémy a pluralismus práva
Ivančo, Alex ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Holländer, Pavol (oponent)
Tématem této práce je posouzení předpokladů pluralismu práva a nestátních právních systémů pro zlepšení možnosti řešení sporů ve společnosti. Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zda nestátní právní systémy plní společenskou roli při poskytování spravedlnosti. Práce by měla nabídnout deskriptivní analýzu konceptu legálního pluralismu a metodických postupů pro zahrnutí nestátních právních systémů do státních. Výsledkem práce by měl být přehled o možnostech interakce různých právních systémů ať již formálních či obyčejových, o různých způsobech řešení sporů v tomto prostředí a o přínosu takových návrhů na reformu právního prostředí, které vycházejí z reálné situace ve společnosti. Jako východiska nových návrhů se nabízí teze procesního pluralismus a participativní metody řešení sporů, které májí v centru uživatele těchto systémů, občana. Závěrečná část práce prozkoumá aktuální přístupy na zlepšení právních systémů, které směřují k větší participaci účastníků a které vycházející z jejich potřeb, a uvede některé případy pro srovnání.
Co je závazné ze soudního rozhodnutí? (česko-anglické srovnání)
Novák, Luděk ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tryzna, Jan (oponent)
Shrnutí Cílem mé práce je odpovědět na otázku, co je závazné ze soudního roz­ hodnutí v česko-anglickém srovnání. Zabývá se tedy otázkou závaznosti soudního rozhodnutí a tím, se kterou částí rozhodnutí se tato vlastnost váže v českém právu a v právu Anglie a Walesu. Prvotním impulsem byl fakt, že v rozhodnutích českých vrcholných soudů se poměrně často objevují ter­ míny pocházející z common law systémů. Proto se snažím srovnat v obecné rovině postavení judikatury v kontinentálním typu právní kultury a v com­ mon law a následně pak konkrétněji v České republice a Anglii a Walesu. Diplomovou práci tvoří osm kapitol. Úvodní kapitola podává důvody výběru tématu, cíle a metody práce. Druhá kapitola se věnuje postavení juň dikatury na evropském kontinentu a člení se na dvě podkapitoly. První se zabývá dějinami postavení judikatury. Druhá podkapitola pak řeší význam a normativní účinky judikatury v současnosti. Třetí kapitola naproti tomu zkoumá postavení judikatury v anglickém common law a člení se také na dvě podkapitoly. První stručně popisuje důležité faktory a milníky v dějinách postavení judikatury a druhá se pak v obecnosti zabývá precedenční závazň ností. Čtvrtá kapitola pak srovnává poznatky z předchozích dvou kapitol a uvádí další rozdíly či podobnosti v postavení judikatury, společně s jejich...
Hate speech throughout the continents
Fleček, Robin ; Kühn, Zdeněk (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Název práce: Nenávistné projevy napříč kontinenty Účelem této práce je představit a zhodnotit postoje a rozhodování Nejvyššího soudu USA a Evropského soudu pro lidská práva při posuzování nenávistných projevů. Práce definuje pojem nenávistných projevů neboli "hate speech" a uvádí principy, na jejichž základě zmíněné soudy omezují svobodu projevu. Na základě představení principů, na nichž je rozhodování soudů založeno, a jejich analýzy se autor snaží nastínit případné změny, které by mohly vést ke zvýšení ochrany proti nenávistným projevům. V práci jsou dále zkoumány historické a sociální důsledky, které ovlivňují judikaturu a rozhodování jak Nejvyššího soudu USA, tak Evropského soudu pro lidská práva, a shledává, že právě tyto důsledky vedly k vytvoření klíčových postojů, bez nichž by dnes spory týkající se nenávistných projevů byly těžko rozhodovány. Autor je však toho názoru, že se oba soudy mohou i nadále inspirovat historií a fungováním společnosti na cestě za lepší ochranou proti nenávistným projevům. Autor je přesvědčen, že by měl Nejvyšší soud USA omezit už tak vysokou ochranu svobody projevu garantovanou Prvním dodatkem Ústavy Spojených států amerických a aplikovat princip vážných hrozeb neboli "true threats" nejen na projevy, které zastrašují, ale i na ty, jež způsobují újmu - jak...
Srovnání přístupu Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu Spojených států amerických k některým aspektům svobody projevu
Urban, Jan ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Kühn, Zdeněk (oponent)
64 VII. Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Srovnání přístupu Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu Spojených států amerických k některým aspektům svobody projevu" se zaměřuje zejména na porovnání přístupu obou zmíněných soudů k nenávistným projevům. Po úvodní kapitole, která vytyčuje cíle diplomové práce a objasňuje aktuálnost a důvody výběru daného tématu, se následně ve druhé kapitole věnuji zejména obecnému úvodu ke svobodě projevu a historickému vývoji pohledu na svobodu projevu a její význam v Evropě a v USA. V přehledu evropského historického vývoje je kapitola zaměřena zejména na významné myslitele, jako jsou John Milton a John Stuart Mill. V historickém vývoji svobody projevu v USA se zaměřuji zejména na vývoj před přijetím Prvního dodatku americké Ústavy. Ve třetí kapitole, která se již plně věnuje rozboru současného pojetí a přístupu obou soudů k nenávistným projevům, se nejprve zabývám obecnou analýzou přístupu ESLP, na kterou navazuje rozbor konkrétních rozhodnutí ESLP. Stejně postupuji v případě USA, kdy nejprve obecně popisuji principy, na kterých stojí omezování svobody projevu v USA, a v další části rozebírám konkrétní rozhodnutí, které považuji za určující, a která tvoří základní stavební kameny v přístupu k omezování svobody projevu. V závěrečné kapitole se pokouším...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.