Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě 2020+
Urban, Petr ; Koubová, Alice ; Hvorecký, Juraj
Souhrnná výzkumná zpráva aplikovaného projektu “Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě”, jehož cílem bylo zmapovat situaci v oblasti etiky státních zaměstnanců na Ministerstvu dopravy a předložit sadu doporučení ke zlepšení a dalšímu rozvíjení etické kultury v prostředí tohoto úřadu. Obecné závěry a poznatky shrnuté ve zprávě jsou využitelné i v kontextu dalších úřadů české státní správy.
Vzdělávací potřeby státních zaměstnanců vykonávajících agendu ochrany spotřebitele
Frintová, Martina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl identifikovat vzdělávací potřeby státních zaměstnanců vykonávajících u Českého telekomunikačního úřadu agendu ochrany spotřebitele a na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb navrhnout tomuto okruhu zaměstnanců vhodné vzdělávací aktivity v zájmu zefektivnění výkonu správních činností. Za účelem komplexního uchopení problematiky vzdělávání státních zaměstnanců se diplomová práce v teoretické části nejprve zabývá obecnými charakteristikami podnikového vzdělávání. Vysvětluje také pojem kompetence a popisuje možnosti využití kompetenčního modelování v personálních procesech. Nedílnou součástí teoretické části diplomové práce je kapitola věnující se vzdělávání státních zaměstnanců v kontextu aktuální právní úpravy. Empirická část práce sestává z metodologie. Definuje výzkumný cíl a výzkumné otázky. Dále popisuje celý proces realizované analýzy vzdělávacích potřeb od předpřípravné fáze až po návrh opatření. Shrnuje dílčí zjištění na základě výsledků realizovaného dotazníkového šetření, uskutečněných rozhovorů a analyzovaných interních dokumentů. Obsahuje také zpracovaný popis kompetencí pro dané pracovní zaměření a návrh kompetenčního modelu, který je možné využít v personálních procesech u Českého telekomunikačního úřadu. Diplomová práce mimo dílčí výsledky...
Vývojové aspekty vzájemného vztahu soudní soustavy a správního členění státu v Československu (1918-1938) s přihlédnutím k vývoji německého správního soudnictví
Bláhová, Ivana ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
v českém jazyce Cílem diplomové práce na téma Vývojové aspekty vzájemného vztahu soudní soustavy a správního členění státu v Československu (1918-1938) s přihlédnutím k vývoji německého správního soudnictví bylo postižení základních vývojových tendencí vztahu mezi výkonnou a soudní mocí v Československu. Stěžejními oblastmi zájmu se stala především státní správa soudů, územní působnost a správní soudnictví. Zároveň byla připojena část komparativní, jež je věnována německému správnímu soudnictví a postupu nastolení jednoty moci v Německu ve 30. letech. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich je věnována úvodu do zkoumané problematiky. Druhá kapitola je věnována vymezení základních pojmů jako je dělba moci, výkonná a soudní moc, státní a veřejná správa, soudnictví a také státní správa soudů, územní působnost a správní soudnictví. Třetí kapitola práce se zabývá pojetím správy a soudnictví ve druhé polovině 19. století v Rakousku a později Rakousku-Uhersku. Na tuto část navazuje čtvrtá, ústřední kapitola, v níž je popsán státoprávní vývoj po vzniku Československa v roce 1918. Tato kapitola je rozdělena do šesti tematických oddílů, které obecně i konkrétně popisují vztah mezi výkonnou a soudní mocí v Československu. V prvním a druhém oddíle je kromě počátečního období popsána také...
Služební zákon - vývoj a výsledek
Staněk, Michal ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Služební zákon - vývoj a výsledek Abstrakt Nový zákon o státní službě je podstatným způsobem změněná předchozí verze služebního zákona č. 218/2002 Sb., který nikdy plně nevešel v účinnost. Tato práce rámcově popisuje hlavní principy a důvody, které vedly k přijetí daných právních institutů a snaží se je vyložit ve světle socio - politického kontextu s přihlédnutím k předchozí praxi zaměstnávání ve státní správě v České republice. Během 21 let existence České republiky byla řízena celkem 13 různými vládami. V průměru se tak vlády mění každých 18 měsíců. Tato politická nestabilita měla signifikantní vliv na státní správu v České republice, která neustále trpěla častými politickými zásahy. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl v roce 2002 přijat Komisí schválený služební zákon. Jeho plné vejití v účinnost však bylo nakonec celkem pětkrát odloženo různými vládami, oficiálně kvůli vysoké rozpočtové náročnosti nutné k implementaci (tento důvod však nikdy nebyl prokázán). Zaměstnávání státních úředníků bylo založeno na standartním zákoníku práce a státní zaměstnanci nepožívali žádné zvláštní právní ochrany. Časté změny v nejvyšším a středním vedení státní správy, které většinou následovaly po každé změně politické reprezentace, vedly k ztrátě paměťového efektu stejně tak jako...
Platy ve státní a veřejné správě v České republice - vývoj a trendy
Hegerová, Anežka ; Aubusová,, Alena (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Platy ve státní a veřejné správě v České republice – vývoj a trendy“ je analýza a popis platového systému. V první části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy a veličiny ze studované oblasti. Následně je vývoj popsaných veličin zasazen do celkového kontextu ekonomické situace v České republice. V druhé části práce jsou popsány samotné principy fungování odměňování ve státní a veřejné správě, a to minulé i současné. Fungování platového systému je srovnáváno i sousedními státy. Výstupem práce je samotná analýza platového systému a také doporučení, která plynou z celkového shrnutí poznatků získaných studiem zkoumaného tématu.
Úprava státní služby 1918 - 1938
Vodárková, Mahulena ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Blažek, Lukáš (oponent)
Úprava státní služby 1918-1938 Abstrakt Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. století. Právě v této době vyvstala potřeba normativně zakotvit práva a povinnosti státních zaměstnanců a výsledkem této snahy bylo přijetí zák. č. 15/1914 ř. z., služební pragmatiky. Tento právní předpis byl následně přijat do československého právního řádu. Služební pragmatika tak platila po dobu první a druhé československé republiky, ale během tohoto období byla ale několikrát novelizována a některé její části byly změněny tak, aby odpovídaly novým poměrům v demokratickém Československu. Kromě úpravy služební pragmatiky, ke kterým došlo již Ústavou z roku 1920, jež zavedla např. rovnost před zákonem, zrovnoprávnila ženy, které následně mohly vstoupit do služebního poměru atd., bylo během 20. a 30. let 20. století přijato několik dalších zákonů, které měnily nebo doplňovaly ustanovení služební pragmatiky. Mezi takové právní předpisy patřily např. zák. č. 103/1926 Sb. z. a n., platový zákon, který novelizoval odměňování státních zaměstnanců a který byl následně ve 30. letech několikrát obměňován v důsledku měnící se hospodářské situace. Výraznou změnou oproti původní služební pragmatice...
Služební předpisy dle zákona o státní službě
Hrdinková, Zuzana ; Vedral, Josef (oponent)
Služební předpisy dle zákona o státní službě Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá služebními předpisy dle zákona o státní službě, jež upravují organizační věci služby. Pojem organizačních věcí služby není v zákoně o státní službě definován, lze jím však rozumět oblast výkonu působnosti služebních orgánů, podmínky výkonu práv a povinností vztahující se ke služebnímu poměru státních zaměstnanců a dalších osob, jež jsou podle zákona o státní službě adresáty služebních předpisů. Kromě toho jsou organizačními věcmi služby chápány také systemizace a organizace služebních úřadů. Služební předpisy ovlivňují nejen samotné státní zaměstnance, ale také i širokou veřejnost, na kterou činnost státní správy působí. Práce je strukturována do pěti částí a jejím hlavním cílem je podat ucelený náhled na problematiku služebních předpisů. V části první je pojednáno o samotném zákoně o státní službě, jeho historii a problémy s jeho přijetím. Druhá část obecně charakterizuje služební předpisy a zabývá se jejich působností, a to jak věcnou, tak osobní. Dále se věnuje tvorbě a vydávání služebních předpisů, jakož i řešení situace, kdy je služební předpis v rozporu s platným právním předpisem či jiným služebním předpisem. Rovněž je porovnává s dalšími, svou povahou podobnými, dokumenty dle zákona o státní službě. Následující dvě...
Reformy britské státní správy: tradice - transformace - kontinuita?
Hálová, Daniela ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Diplomová práce se snaží o analýzu reforem britské státní správy, jak v teorii, tak praxi. Autorka si vybrala tři oblasti, ve kterých bude podrobně zkoumat tyto reformy. Analýzou čtyř základních dokumentů: Northcote-Trevelyanovou zprávou, Fultonovou zprávou, dokumenty Next Steps a Modernising Government, se budeme snažit ohodnotit dopad změn na tyto oblasti: 1) Personální problematika (nábor, školení, povyšování státních úředníků) 2) Administrativa a odpovědnost (aspekty ministerské odpovědnosti, zodpovědnost, zvláštní poradci) 3) Decentralizace a Fragmentace (dopad více-úrovňového vládnutí včetně dekoncentrace, devoluce a členství v Evropské unii). První kapitola se zabývá nezbytným uvedením do problematiky britské státní správy. Pojednává o základních principech, historii a výzvách, kterým musí v dnešní době čelit státní služba Spojeného království. Druhá kapitola představuje čtyři dokumenty, jejich historii a debaty, které se vedly kolem jejich publikace. Poslední kapitola analyzuje výše zmiňované oblasti. Analýzou a komparací dokumentů se snažíme porozumět reformám britské státní správy a jejich dopadu.
Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu
Ptáčková Melicharová, Lenka ; Tomšej, Jakub (oponent)
Implementace zákona o státní službě se zřetelem na stabilitu služebního vztahu Abstrakt Cílem diplomové práce byla deskripce a zhodnocení zákona o státní službě. Zvláštní pozornost byla věnována jeho implementaci a také komparaci stavu státní správy před účinností zákona, a konečně také dílčí podrobnější zpracování kazuistických příkladů. V práci jsem si vytkla za cíl objektivně, za pomoci dostupných prostředků a údajů zjistit, zda v praxi dochází k naplnění cílů zákona o státní službě, to znamená odpolitizování státní správy, zvýšení transparentnosti a stability státní správy, rostoucí profesionalizace, ale také posílení efektivnosti a výkonnosti služebních úřadů. V první kapitole jsem v souvislosti s uvedenými cíli stanovila pracovní hypotézy, které budou v průběhu zpracovávání diplomové práce ověřovány a v závěru práce potvrzeny či naopak zamítnuty. Pro potřeby této práce jsem definovala tři hypotézy: 1. Implementací zákona o státní službě dojde ke zvýšení stability státní správy 2. Implementací zákona o státní službě dojde k navýšení výdajů na výkon této služby tzn. výkon státní služby bude daleko nákladnější. 3. Implementací zákona o státní službě nedojde ke zvýšení efektivity státní správy, ale zcela jistě dojde k navýšení počtu státních zaměstnanců po dobu sledované implementace V druhé kapitole jsem...
Služební předpisy dle zákona o státní službě
Hrdinková, Zuzana ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Petrmichl, Václav (oponent)
Služební předpisy dle zákona o státní službě Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá služebními předpisy dle zákona o státní službě, jež upravují organizační věci služby. Pojem organizačních věcí služby není v zákoně o státní službě definován, lze jím však rozumět oblast výkonu působnosti služebních orgánů, podmínky výkonu práv a povinností vztahující se ke služebnímu poměru státních zaměstnanců a dalších osob, jež jsou podle zákona o státní službě adresáty služebních předpisů. Kromě toho jsou organizačními věcmi služby chápány také systemizace a organizace služebních úřadů. Služební předpisy ovlivňují nejen samotné státní zaměstnance, ale také i širokou veřejnost, na kterou činnost státní správy působí. Práce je strukturována do pěti částí a jejím hlavním cílem je podat ucelený náhled na problematiku služebních předpisů. V části první je pojednáno o samotném zákoně o státní službě, jeho historii a problémy s jeho přijetím. Druhá část obecně charakterizuje služební předpisy a zabývá se jejich působností, a to jak věcnou, tak osobní. Dále se věnuje tvorbě a vydávání služebních předpisů, jakož i řešení situace, kdy je služební předpis v rozporu s platným právním předpisem či jiným služebním předpisem. Rovněž je porovnává s dalšími, svou povahou podobnými, dokumenty dle zákona o státní službě. Následující dvě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: