Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Archeobotanická charakteristika rostlinných makrozbytků z uloženin doby bronzové a železné z jihočeských sídlištních a pohřebních kontextů
ŠÁLKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá archeobotanickou analýzou a jejím možným přínosem v různých typech archeologických kontextů doby bronzové a železné. Využitím této metody na vybraných výzkumech sledovaného období v jižních Čechách se podařilo zachytit druhovou strukturu pěstovaných rostlin a její vývoj během sledovaného období. V kontextu střední Evropy starší a střední doby bronzové byly jižní Čechy složením pěstovaných rostlin blíže alpské oblasti. V mladší a pozdní době bronzové bylo druhové složení ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ovšem typické i pro oblast Alp a alpského podhůří stejně jako pro jádrové oblasti Čech. Oba porovnávané regiony i jižní Čechy se ale lišily od východních regionů (především malým množstvím pšenice jednozrnky). Archeobotanika také umožnila rekonstruovat otevřenou zemědělskou krajinu s velkou mírou odlesnění jak v zázemí jihočeských hradišť a rovinných sídlišť starší a střední doby bronzové, tak v zázemí modelových sídlišť mladší doby bronzové na Bechyňsku - Hvožďan a Březnice. Odlesněná krajina se odrážela i v pohřbu v mohyle na samém okraji osídleného území starší doby železné v Zahrádce na Českokrumlovsku. Během sledovaného období bylo doložené čerpání rostlinných zdrojů a ekonomický význam sběru rostlin v zázemí sídlišť a okolí pohřebišť. Archeobotanika umožnila rovněž rekonstruovat detaily v procesech, které souvisely s ukládáním kovových depotů v době bronzové, procesy související s pohřebním ritem a využíváním krajiny v okolí pohřebišť i procesy ukládání odpadu na sídlištích.
Zásypová keramika v pravěkých mohylách
DVOŘÁKOVÁ, Věra
Předložená práce se zabývá problematikou zásypové keramiky, konkrétně případovou studií mohyly I, která je součástí patnácti mohyl u Protivína. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku mohylových pohřebišť a problematiku zásypové keramiky v době bronzové a ve starší době železné. Druhá část je zaměřena na charakteristiku a zpracování mohyly I. Výsledky práce přinášejí podrobné informace o zásypové keramice a mohyle I, které mohou sloužit jako podklad pro další výzkum a studium této problematiky.
Šperk doby bronzové v jižních Čechách: typologicko-chronologická analýza, nálezová prostředí, sociální kontext
NOVÁ, Alena
Diplomová práce si klade za cíl podat komplexní přehled o typologickém zastoupení šperků z doby bronzové v jižních Čechách a pokusit se o zjištění jejich strukturálního zastoupení v nálezových prostředích v průběhu sledované epochy. Rešeršní část se zabývá obecnou definicí šperků. V metodologické části se práce dále zaměřuje na vymezení sledovaných deskriptorů, na jejichž základě následně přináší kritický rozbor analyzovaných souborů. V praktické části je na vybraném příkladu několika kruhových šperků ověřována hypotéza jejich možného ukládání se stopami používání. Porovnávány jsou předměty z depotů a pohřebních komponent. Na závěr je předložena syntéza získaných poznatků.
Osídlení doby bronzové na lokalitě Vinoř-V Žabokřiku
Kleinová, Kateřina ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Smejtek, Lubor (oponent)
Práce představuje výsledky zpracování nálezů získaných při výzkumu knovízského sídliště v Praze-Vinoři "V Žabokřiku". Kromě zahloubených sídlištních objektů byl prozkoumán také půdorys nadzemní stavby a relikty několika dalších. Zdá se, že obytný prostor mohl být oddělen od skladovacího. Z objektů pochází značné množství keramických fragmentů a celých nádob, dále tkalcovská závaží, mazanice, kamenné artefakty a zvířecí kosti. Na základě keramického souboru se podařilo lokalitu zařadit do Br D až Ha A1, jiná kultura zde nebyla zachycena. Na sídlišti lze předpokládat chov domácích zvířat, pěstování a následné zpracování obilí, ale také textilní výrobu. Není zde doložena výroba bronzových předmětů. Klíčová slova: Čechy střední - Praha-Vinoř - doba bronzová - knovízská kultura - sídliště - keramika
Paleoenvironmentální vývoj okolí Ochridského jezera v kontextu pravěkého osídlení
Koubský, Karel ; Hošek, Jan (vedoucí práce) ; Abraham, Vojtěch (oponent)
Ochridské jezero, nejstarší jezero v Evropě, je ideálním místem pro studium terestrického vývoje kvartéru a interakcí mezi člověkem a prostředím během holocénu - týká se to i období na konci doby bronzové a začátku doby železné, kdy v ochridském regionu dochází k zásadním změnám v hospodaření s krajinou a opouštění sídel na břehu jezera, což se projevuje i v paleobotanickém záznamu. Tato rešerše shrnuje dosavadní znalosti o této problematice a představuje různé možnosti studia paleoenvironmentálního vývoje ochridského regionu. Klíčová slova: Holocén - Ochridské jezero - paleoenvironmentální rekonstrukce - osídlení - doba bronzová
A Stranger of the House - the Crossroads III
Mlynářová, J. ; Kilani, M. ; Alivernini, Sergio
The Crossroads III – A Stranger in the House. Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age conference has been held at the Faculty of Arts, Charles University (Prague) between September 10 and 13, 2018. The main objective of the conference was to enhance our understanding of “foreignness” in ancient societies between the end of the Chalcolithic period and the end of the Late Bronze Age. This book collects some of the twenty most significant contributions presented at the conference. Some authors decided to approach the discussion from a theoretical perspective, or to present and discuss theoretical frameworks that could be used to explore at least some elements underlying the concept of “foreignness”. Others investigated sociocultural dimension involved in the presence of foreigners, or in their interactions with local communities. Cases from Egypt, Mesopotamia, Anatolia, and the Levant, covering the whole of the Bronze Age have been discussed. The wide range of perspectives, and their combination within the frame of the conference often stimulated that multidisciplinary dialogue that was the primary aim of this third edition of Crossroads
Metalurgie podél východoegejského a západoanatolského rozhraní ve 2. tisíciletí př. n. l.
Roháček, Miloš ; Pavúk, Peter (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
(česky): Cílem této diplomové práce je určení, zda region východoegejského a západoanatolského rozhraní ve 2. tisíciletí př. n. l. neprodukoval vlastní metalurgický materiál odlišný od egejské oblasti a východního Středomoří. Metodami k určení závěru jsou posbíraní, katalogizování a rozbor bronzových předmětů z tohoto regionu. Celkově došlo k poznání 217 předmětů. Mnohé jako meče, kopí a břitvy skutečně vykazují trochu odlišnou produkci na základě přijímaní a míchání vlivů egejských, východních, ale i evropských. Charakteristika kovů je zároveň odlišná v dolní části rozhraní s více minojsko-mykénským vlivem a v horním rozhraním navazujícím spíše na východní prvky.
Archeozoologická analýza unětické kultury: aplikace alternativních technik
Trojánková, Olga ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Kovačiková, Lenka (oponent)
Práce shrnuje výsledky komplexního zpracování archeozoologického inventáře sídliště únětické kultury ve Vlíněvsi (starší doba bronzová, střední Čechy). Bylo analyzováno celkem 5325 kosterních pozůstatků, 903 bylo určeno a použito k dalším analýzám. Byla zhodnocena taxonomická skladba souboru se zřetelnou dominancí domácích savců, ostatní skupiny (celkem 7 druhů divokých savců) byly zastoupeny jen nižším podílem nálezů. Aplikace analýzy zubního mikrobrusu a analýzy stabilních izotopů, u nás poprvé použitá u nálezů fauny v kontextu poneolitického úseku pravěku, specifikovala charakter potravní základny chovaných zvířat na travnatá společenstva, vyloučila významnější podíl C4 rostlin a lesní pastvu. Vysoký porážkový věk turů a bimodalita porážkové křivky ovce s kohoutkovou výškou odpovídající plemenům rozšiřovaným v průběhu doby bronzové s ohledem na produkci vlny dokládají tendence ke kombinovanému využívání domácích zvířat, se zvýšeným zřetelem kladeným na sekundární produkci - mléko a vlnu. Předložené výsledky jsou v této souvislosti významné tím, že naznačují tyto skutečnosti již pro úsek starší doby bronzové. V souladu s poměry na jiných nalezištích únětické kultury, ukazují výsledky předložené práce, že se lov divokých zvířat jako zdroj živočišné potravy oproti využívání domácích zvířat...
Osídlení pozdní doby bronzové na břehu Litovického potoka (Hostivice, okr. Praha-západ)
Kvěchová, Eliška ; Bláhová, Zuzana (vedoucí práce) ; Chvojka, Ondřej (oponent)
Práce představuje výsledky zpracování materiálu získaného výzkumem sídliště štítarské kultury v Hostivici (okr. Praha-západ). Pomocí rozboru keramického souboru byly vyčleněny dva sídelní horizonty, odpovídající přechodu mezi střední a mladší fází kultury. Existence samostatných usedlostí, jež tato práce na zkoumané ploše zjišťovala, nebyla prokázána. Studie přináší pohled na podobu keramické náplně a uspořádání sídliště ve středních Čechách na konci doby bronzové, jež je spojována se sociálními změnami ve struktuře společnosti. Klíčová slova střední Čechy - doba bronzová - štítarská kultura - sídliště - keramika
Výstava Augusta Rodina v Praze 1902, její okolnoti a vlivy
Knapová, Martina ; Wittlich, Petr (vedoucí práce) ; Prahl, Roman (oponent)
K základním cílům této bakalářské práce patří zejména sled událostí, které zapříčinily konání výstavy Augusta Rodina v Praze roku 1902, s jejich následnými dopady na soudobou uměleckou scénu v Čechách. Úvodní kapitola se ve zkratce zabývá vývojem složitých a dlouholetých vztahů mezi Prahou a Paříží, jež bezprostředně souvisely s pražskou výstavou. Následující kapitola pojednává o přípravách, které předcházely konání výstavy samotné. V této části práce jsou zmíněny kroky, které Spolek výtvarných umělců Mánes podnikl k tomu, aby se celá kulturní událost mohla v Praze uskutečnit (vzájemná korespondence Stanislava Suchardy s Augustem Rodinem, speciální vydání dvojčísla Volných směrů, návštěva delegace pražské radnice u Rodina v Paříži, zapojení se Josefa Mařatky do organizace výstavy apod.). Námět další kapitoly velmi těsně navazuje na předchozí část a představuje praktické záležitosti, jež bylo nutné zvládnout před slavnostním otevřením Rodinovy výstavy veřejnosti. V pořadí pátá kapitola vystihuje Rodinův příjezd do Prahy a nejdůležitější body bohatého programu, který byl pro významného francouzského sochaře připraven. Zásadní druhá část této bakalářské práce se zabývá podněty, které Rodinova návštěva Prahy i jeho tvorba představily a s nimiž se musela domácí scéna následně vyrovnat prostřednictvím...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: