National Repository of Grey Literature 104 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Zdeněk Palcr
Mladičová, Iva ; Wittlich, Petr (advisor) ; Lahoda, Vojtěch (referee)
V příštím roce uplyne deset let od smrti sochaře Zdeňka Palera, což jistě neznamená dostatečný časový odstup, který by umožnil podat ucelený pohled na proces sochařova vývoje. I přesto se tato diplomová práce pokusí předvést hlavní témata Palerovy tvorby, shrnout veškeré doposud zveřejněné reakce na sochařův výtvarný projev a zařadit jej do širších dobových souvislostí. Ač Palerovo sochařské dílo zaujímá v českém výtvarném umění druhé poloviny dvacátého století místo zásadní, není širší veřejnosti známo. Přesvědčivost vážného tvůrčího výsledku tkví především v autorově soustředěném a systematickém směřování k samé podstatě sochařství, jež doplňoval zevrubnými úvahami o základních sochařských otázkách. Tvorbě Paler zasvětil svůj čas i myšlenky; vedle hlavní volné sochařské tvorby se věnoval občasným realizacím pro architekturu, návrhům filmových plakátů a restaurátorské činnosti. Patřil ke generaci, která aktivně vstoupila do uměleckého světa počátkem let padesátých a tvořila později na pozadí doby značně rozporuplné. Navzdory vnějším okolnostem Pa1crovo dílo charakterizuje významná vnitřní soudržnost. Část sochařské generace, k níž Paler náležel, vycházela z odkazu Otty Gutfreunda a od konce padesátých let se vyrovnávala se silným vlivem nefigurativních výtvarných tendencí. Počáteční Palerova četná účast na...
Fine art in the Protectorate Bohemia and Moravia
Pech, Milan ; Wittlich, Petr (advisor) ; Lahoda, Vojtěch (referee)
The thesis deals with fine arts in the Protectorate of Bohemia and Moravia. It analyzes Czech fine art during the Nazi occupation of World War Two, concentrating on its official component that has not yet been deeply researched. The author surveyed archives, press and literature of the period. The aim was to identify key themes in the public discussion about artistic issues and to trace developments in the legal status of Czech fine art under the occupation. First, a brief portrait of the historical context of 1938 to 1945, accompanied by identifying several pathological phenomena that occupation and the war brought to Czech society. Those that crept into the fine arts are interpreted from a psychoanalytic point of view. Next the author focuses on the official cultural policy of the Protectorate of Bohemia and Moravia. He notes the short and long-term objectives of Nazi policies and their impact on the workings of cultural life in Czech society. He speaks about radical conservative critiques of modern art, which accused the avant-garde of mercantilism, of politicizing art, of being foreign, and arbitrary. So-called "degenerate" art (Entartete Kunst) is also briefly mentioned. A term that was used to defame and denounce modern art. For the first time, an unknown list of Czech "degenerate" painters...
Aby Warburg and the symbol of the snake as the archive of human memory
Martinkovičová, Tereza ; Konečný, Lubomír (advisor) ; Wittlich, Petr (referee)
Všestrannost Abyho Warburga a jeho zájem o široký kulturní kontext uměleckého díla způsobily, že jeho jméno nalezneme nejen v publikacích o dějinách umění a antropologii, ale i ve slovnících religionistiky. I Považoval umělecká díla za dokumenty sociální paměti lidstva? Díval se na ně nejen očima historika umění, ale i etnografa, religionisty a psychologa. Srovnával umělecká díla různých kultur a období. Na rozdíl od svých současníků, kteří zdůrazňovali autonomii dějin umění, považoval každé umělecké dílo za neoddělitelnou součást doby, v níž vzniklo. "lt was one oj Warburg's basic convinctions that any attempt to detach the image from Us relation to religion and poetry, to cult and drama, is like cutting oif Us lifeblood." 3 Přestože nenapsal žádné teoretické dílo, je možné z jeho studií vyvodit, jakou měl představu o významu symbolu v sociální paměti lidstva. Warburgův koncept sociální paměti lidstva, který vyústil do založení knihovny s názvem Mnémosyné (paměť), bude tématem první kapitoly. V ní poukážu na jedinečnost Warburgova přístupu v souvislosti s dobovou a současnou teorií dějin umění a lingvistikou. Zmíním se i o Warburgově disertaci a jeho důrazu na studium pramenů. V druhé kapitole se zaměřím na Warburgův zájem o antropologii a religionistiku, který se stal podnětem pro jeho rozhodnutí strávit...
Classicism in modern art
Michalová, Rea ; Wittlich, Petr (advisor) ; Bydžovská, Lenka (referee) ; Lahoda, Vojtěch (referee)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Authentic structures. Personalities and structure of interpretation in Czechoslovak art, 1949-2004
Havránek, Vít ; Wittlich, Petr (advisor)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Ladislav Žák (1900-1973)
Dvořáková, Dita ; Švácha, Rostislav (advisor) ; Sedlák, Jan (referee) ; Wittlich, Petr (referee)
This thesis investigates the life and work of the architect Ladislav Žák (1900-1973), who also engaged in painting and drawing, furniture design, landscape architecture and architectural theory. His work was rooted in systematic theoretical considerations. In addition to working as an architect, Žak was a high school drawing teacher (1924-1930) and a professor of garden and landscape architecture at the Academy of Fine Arts in Prague (1946-1973). As a student at the Academy of Fine Arts in Prague, Žák studied painting with Professor Karel Krattner (1919-1924) and architecture with Professor Josef Gočár (1924-1927). In his early architectural and urban planning studies, as well as his furniture designs, he applied the principles of the new functionalist movement. He then followed the tenets of Le Corbusier's Purism into the 1930s. A characteristic attribute of all of Žak's work was a simultaneous consideration of tradition and a sensibility for current trends. This dichotomy was already present in his earliest theoretical writings.
Karel Šlenger. Soul of the painter-outsider as a guide through his life and work
Šiklová, Lucie ; Lahoda, Vojtěch (advisor) ; Wittlich, Petr (referee)
Karel Slenger za svuj zivot vytvofil malifske dilo citajici neskutecnych nekolika tisicu polozek, a to od del minimalnich rozmeru po velkoplosne monumenty. Podle svedectvi Josefa Hirsala udelal i par soch na tema zeny, takove dlouhe ienske postavyl85. Jednalo se o sadrove zfejme odlitky, v nadzivotni velikosti.Vzhledem k osudu autodidakta musel vYtvarne techniky i pfistupy zvladnout sam. Osvojil si metody a vyraz mnoha umeleckych smeru. Najdeme u nej stopy vedouci k Picassovi, a to jak tYkajici se neoklasicismu, tak i, byf okrajove kubismu. Nelze fici, ze je zcela nedotcen surrealismem, ktery u nej v jeho imaginativni podoM, (coz je charakteristicke prave pro neskolene malife) v par urcitYch momentech take potkavame. Staromistrovstvi potkal jiz v Louvru, vzdyt' prvni zkusenosti a poueeni si pfivazi z Pafize. Nejpatrnejsi je jeho poznamenarn tzv. Pafizskou skolou, jejiz ohlasy provazi celou jednu vy-razovou polohu dila. Charakteristicky je pro nej smutek techto velkych Pafizanu - pfistehovalcu zidovskeho puvodu do Pafize poeatku minuleho stoleti. Na tomto miste vy-znamneji vystupuje puvodem Litevec Chaim Soutine, jehoz portrety a zatisi jsou silne expresivni a zivelne deformovane, a v mnohem tedy blizke Slengrovym. Expresivni momenty jsou u nej velmi silne, jeho potfeba pfevezt dusi na platno pfekraeuje ve...
Grigorij Musatov
Klímová, Barbora ; Lahoda, Vojtěch (advisor) ; Wittlich, Petr (referee)
Cílem mé diplomové práce je zpracování malířského díla ruského malíře Grigorije Musatova. Uvědomuji si, že v práci nejsou (a pravděpodobně ani být nemohou) uvedeny všechny obrazy vytvořené tímto autorem. Jeho kresby a skicy z důvodu rozsahu práce zcela vynechávám. Přesto jsem se pokusila o zdokumentování písemných pramenů a informací, ale především všech dostupných malířských děl, která se nacházejí v galeriích, ve sbírkách soukromých sběratelů a v posledních letech i v mnohých obchodech s uměním. Za velmi důležité jsem považovala zpracovat nalezený strojopis největšího sběratele, mecenáše a velkého přítele Musatova, Ivana Jana Smetany, který již za malířova života sepisoval jeho výpovědi a také vytvářel soupis děl. Rovněž neopomenutelným zdrojem informací jsou výpovědi Musatovovy dcery, Eleonory Musatovové. Tyto informace jsou také pramenem pro biografické údaje. V první kapitole zabývající se životopisem budu z těchto pramenů často citovat, protože kromě několika obsahově stručných katalogů a novinových recenzí jiné zdroje prakticky neexistují. Životopisná fakta často odkrývají a vysvětlují náměty, kterými se Musatov zabýval. Proto je v úvodu své práce podrobněji rozvádím. Chci poukázat na stylově různorodou tvorbu umělce, patřícího bezpochyby k autorům, kteří svou originální malbou rozšířili spektrum...
Problems of Czech and German expressionism in the context of contemporary art history, art theory and philosophy
Rakušanová, Marie ; Wittlich, Petr (advisor) ; Bydžovská, Lenka (referee) ; Lahoda, Vojtěch (referee)
The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English
Horizons and ruins. The visible and invisible in the early modern visual culture
Hájek, Václav ; Konečný, Lubomír (advisor) ; Wittlich, Petr (referee) ; Lahoda, Vojtěch (referee)
My thesis deals with one specific pictorial motif from nineteenth century (horizon contra ruin) which represents and brings questions into an early modern visual culture. The visual culture includes a set of representations (artefacts, mass images, visual signs etc.) and also methods of a visual perception and reception. This text has an objective to watch, how is a concrete historical variant of the visual culture by reflexive manner reflected and construed in visual artefacts themselves (in a relevant theoretical context).

National Repository of Grey Literature : 104 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.