Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,264 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě
Tvrdá, Aneta
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, specifika ženské věznice, bezpečnost ve věznici i v jejím okolí a regionální analýza obce Světlá nad Sázavou. Další část práce se věnuje zejména výsledkům dotazníkového šetření, které proběhlo s obyvateli obce a rozhovorům s relevantními aktéry obce. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů je vyhodnoceno, že věznice má na život obyvatel ve městě neutrální až mírně pozitivní vliv.
Využitie blockchainu pre ověrenie dát v rámci konceptu metaverza
Gono, Andrej
Práce se zabývá návrhem a vytvořením řešení pro ověřování a ukládání dat prostřednictvím blockchainu. Zabývá se také tím, jak lze ukládat a přenášet data v prostředí virtuálního metaverza a zda lze v této oblasti využít blockchain. Práce obsahuje rozsáhlou analýzu stávajících řešení a trendů v této oblasti. Koncept metaverza je v práci zpracován spíše teoreticky. Praktická část práce se zabývá implementací aplikace pro ukládání a ověřování dat pomocí blockchainu, která je zaměřena především na uživatelskou přívětivost a rychlost.
Principy zavěšení závěsného úložného nábytku
Hubaczová, Veronika
Tématem diplomové práce je průzkum a posouzení principů zavěšení bytového nábytku, kdy jsou tři vybraná kování následně podrobena zkoušce zatížením na připravených testovacích vzorcích. Dále se tato práce věnuje i definování případných kritických míst pro jeho bezpečné užívání. Teoretická část je zaměřena na definici závěsného nábytku a jeho využití. Dalším řešeným bodem je skladba stěn, na které je závěsný nábytek kotven, a její vliv na samotnou bezpečnost zavěšených nábytkových prvků. Je zde také rozebráno hned několik druhů závěsného kování a způsobů zavěšení, ze kterých jsou tři následně vybrány k testování – rektifikační kování BLUM, Hettich SAH 14, CAMAR 807. Praktická část práce se věnuje samotné výrobě testovacích vzorků, jejich upevňování ke zkušebním stěnám a rozebrání všech výsledků pozorování a jejich využití v praxi
Důsledky rusko-ukrajinské krize pro energetickou bezpečnost Evropské unie
Hrdlička, Vít
Práce se zabývá energetickou bezpečností Evropské unie v kontextu rusko-ukrajinské krize z roku 2014, která eskalovala v únoru 2022 ruskou invazí na Ukrajinu. Práce formou případové studie analyzuje dopady této invaze na energetickou bezpečnost EU, jelikož Ruská federace dodává významné množství fosilních paliv do zemí Unie. V důsledku invaze došlo ke snížení podílu dodávek zemního plynu a ropy z Ruska do EU a ceny těchto surovin vzrostly. V této souvislost se EU začala orientovat na nové dodavatele z Blízkého východu a posílila spolupráci s již existujícími dodavateli jako Norsko nebo Spojené státy americké. Kromě toho EU vydala sankční balíčky týkající se energetiky a představila plán REPowerEU, což vedlo k posílení energetické bezpečnosti EU a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska.
Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu
Peter, Jiří
Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat skupiny používaných obalových materiálů a podložit je aktuálními legislativními požadavky. Zvýšené pozornosti se dostává aktivním, inteligentním a jedlým obalům. Rešerše je uzavřena informacemi o bezpečnosti obalů a vlivu do potravin migrujících látek na zdraví spotřebitele. Během posledních let dostaly svá omezení látky bisfenol A, melamin, formaldehyd nebo ftaláty. Bezpečnost obalů je v tomto směru omezena množstvím toxikologických dat a migračních studií. Jedlé obaly nabízejí řešení zejména v prodloužení údržnosti potravin, slibných výsledků dosahuje oddalování mikrobiální zkázy a zachování senzorických vlastností po delší dobu. Praktické aplikace zatím brzdí chybějící evropská legislativa.
Testování systému pro chytré město
Matuška, Jan
Práce se zabývá testováním a bezpečnostní analýzou aplikace pro chytré město, sloužící pro řízení chytrých vodoměrů a veřejného osvětlení. Díky otestování aplikace na všech úrovních a implementaci bezpečnostních hlaviček by mělo dojít ke zlepšení bezpečnosti aplikace a zvýšení její udržitelnosti.
Fenomén hybridního působení státních i nestátních aktérů
Havlík, Martin ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou hybridního působení státních a nestátních aktérů využívajících široké spektrum nástrojů moci k prosazování vlastních zájmů. Primárním záměrem je vztažení obsahu ke konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy, která jako jedna z nejvýznamnějších přispěla ve druhé polovině 20. století po rozpadu bipolárního uspořádání světa k rozšíření sledovaných dimenzí bezpečnosti a také k novému širšímu pojetí souvisejících referenčních objektů. Vymezení nosných konceptů bezpečnosti je dále rozšířeno o CLAUSEWITZOVO pojetí války a americký koncept Theory of Victory. Na úvodní teorie navazuje analýza klíčových teoretických aparátů významných západních, ruských a čínských bezpečnostních expertů, které jsou následně porovnány ve vztahu k podstatným faktorům jednotlivých hybridních přístupů. Práce dále zevrubně popisuje signifikantní kategorie nástrojů moci typu soft power, hard power, smart power a sharp power. Důležitou součástí práce je také analýza státních, nestátních a proxy-státních aktérů, jakožto hlavních nositelů, uživatelů a reprezentantů hybridního působení. V této souvislosti je klíčovým determinantem zvolený referenční objekt v podobě České republiky. Pro doplnění problematiky je v práci zařazena také související oblast čelení hybridním hrozbám a hybridnímu působení...
Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u běžné a pedagogické veřejnosti v České republice
Sekerášová, Iveta ; Kuba, Radim (vedoucí práce) ; Nodžáková, Kateřina (oponent)
V České republice jsou občané povinni poskytnout první pomoc dle platných právních norem. Proto je výuka první pomoci začleněna i do vzdělávacích programů na různých úrovních školního vzdělání. Přestože se lidé učí, jak poskytovat první pomoc, ukazuje se, že v reálných situacích často není poskytnuta dostatečně. Existuje více faktorů, které mohou ovlivnit lidské reakce a snížit ochotu poskytnout první pomoc. Podle odborných studií jsou nejběžnějšími inhibujícími faktory přítomnost nebezpečí, strach z nákazy, panika a stres, nedostatečná znalost postupů první pomoci a obecné obavy. Avšak většina těchto informací byla získána prostřednictvím studií provedených mimo Českou republiku. Proto jsme provedli dvě dotazníkové studie zaměřené na českou populaci. Respondenty byli zástupci běžné (N=1594) a pedagogické (N=1876) veřejnosti. Cílem bylo zjistit, které faktory je nejvíce omezují při poskytování první pomoci. Výsledky ukázaly, že mezi nejdůležitější faktory patří bezpečnostní aspekty, emocionální vlivy (např. panika, úzkost, pocit znechucení či nevolnosti) a nedostatečná znalost první pomoci. Na základě výsledků byla navržena didaktická doporučení do pedagogické praxe, která mohou zvýšit kvalitu a efektivitu prováděných školení první pomoci. Klíčová slova první pomoc, výuka první pomoci, ochota...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,264 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.