Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 218 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémové pojetí rizik spojených s vedením bankovního účtu
Hájková, Denisa ; Cupal, Martin (oponent) ; Janíček, Přemysl (vedoucí práce)
Základem diplomové práce je změnit nestandardní problémovou situaci na standardní s využitím zvýšení finanční gramotnosti klientů bank ve vztahu k vedení účtu. Literární rešerše je zaměřená na bankovní a technologické pojmy, dále je doplněna o znalosti týkající se rizika. Za hlavní přínos práce považuji vytvoření souboru jednotlivých rizik a jejich kategorizaci, která byla vytvořena na základě získané praxe. Dále bylo v diplomové práci provedeno dotazníkové šetření a následně statisticky zpracováno.
Užívané metodiky oceňování pro účely UniCredit Bank a ČSOB
Mareš, Miroslav ; Kavka, Milan (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou postupů při oceňování nemovitostí dle metodik používaných u bank UniCredit Bank a ČSOB. V diplomové práci je proveden popis zásad ocenění majetku, zmíněny jsou základní pojmy z bankovnictví. Je proveden podrobný rozbor, popis a srovnání metodik ocenění používanými vybranými bankami a metodikami používanými v běžné praxi odhadce, který zpracovává ocenění pro tyto bankovní ústavy. Na základě zjištěných skutečností je provedeno vyhodnocení jednotlivých metodik.
Analýza rizik v bankovním sektoru
Grycová, Jana ; Koblihová, Markéta (oponent) ; Adamec, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika v bance Sberbank CZ, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je náhled do problematiky, historie a aktuálních trendů. Následně jsou vybrány metody, pomocí kterých je zpracována další část a v poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení zjištěných rizik v bance.
Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR
Hromek, Jan ; Henešová, Šárka (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou úvěrování fyzických osob bankovními a nebankovními subjekty v České republice a zhodnocením soudobých podmínek pro toto úvěrování s cílem vypracování doporučení pro fyzické osoby. Věnuje se teoreticko-právním aspektům poskytování úvěrů v soudobých podmínkách České republiky. Z těchto poznatků je prováděna analýza a komparace jednotlivých spotřebitelských úvěrů a uvedeny návrhy na zlepšení úvěrování a stanovení doporučení pro fyzické osoby.
Risk in Financial Crisis inside Banking Sector
Magic, Matej ; Wirthová, Ĺubica (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Bachelor thesis focuses on the analysis of risks associated with the emergence of the crisis in the banking sector. The thesis is divided into three main thematic blocks. The first, theoretical, presents the theoretical background and means and measures used to prevent and monitor the crisis in the banking sector. The second part of the thesis deals with an analysis of the crisis creation and impact on the banking sector. The third section presents risks connected with crisis in the banking sector.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života a mezilidská důvěra – duben / květen 2023
Kyselá, Monika
Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší policie ČR (74 %) armáda a banky (shodně 68 %), nejméně lidé důvěřují církvím (28 %) a politickým stranám a hnutím (24 %).\nVýraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná také v případě soudů, výzkumů veřejného mínění, odborů a rádií. Ve vztahu k neziskovým organizacím je důvěra a nedůvěra víceméně vyrovnaná. U zbývajících institucí (televize, internet) již mírně či výrazně (politické strany a hnutí, církve, tisk) převažuje nedůvěra.\nV porovnání s předchozím šetřením z března 2022 případně srpna 2021 byly zaznamenány největší změny v případě odborů (nárůst důvěry o 10 procentních bodů), neziskových organizací, výzkumů veřejného mínění a politickým stranám (nárůst důvěry shodně o 6 procentních bodů), internetu (nárůst důvěry o 5 procentních bodů) bank a rádií (nárůst důvěry shodně o 4 procentní body). Armáda a Policie ČR naopak meziročně zaznamenávají pokles důvěry (shodně o 5 procentních bodů).\nMezilidská (sociální) důvěra je v české společnosti oproti minulému šetření z března 2022 mírně nižší. Svým nejbližším důvěřuje 94 % dotázaných (pokles o 4 procentních body), obyčejným lidem pak 73 % (pokles o 6 procentních bodů).
The impact of Brexit on the activity of banks: 2013-2021 country by country reporting data
Hatalová, Lucia Mária ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Sivá, Soňa (oponent)
Odchod Spojeného království z Evropské unie patří mezi nejdůležitější události posledních let. Důsledky Brexitu, jmenovitě ztráta "passporting" práv v sek- toru služeb, nepříznivě ovlivnili mezinárodní obchod Velké Británie. Nové reg- ulace výrazně ztížili vstup britských podniku na evropský trh a naopak. Tato téze přispívá do existující literatury o dopadech Brexitu na finanční služby se zaměřením na bankovní sektor. Analýza využívá country-by-country reporting data o bankovní aktivitě 44 evropských bank z období 2013-2021. Bankovní obrat reprezentující aktivitu bank analyzuji pomocí gravity modelu za využití PPML a OLS metod. Analýza docházi k záveru, že obrat britských bank v zahraničí po Brexitu klesl o 24% v porovnání s obratem na území Spojeného království. Z toho vyplýva, že ztráta "passporting" práv a následné změny v regulacích přispěly ke snížení mezinárodních operací bank se sídlem ve Spo- jeném Království. Na druhou stranu, banky sídlíci v Evropské unii vykazaly o 30% vyšší obrat v partnerských zemích v porovnání s jejich domácím obratem. 1
Využití monetární politiky v simulátoru ekonomických nástrojů
PŘIBYL, Matěj
Tato práce popisuje měnovou politiku a využití jejích nástrojů v moderní ekonomice. Měnová politika je soubor nástrojů, které centrální banka státu používá k řízení celkové nabídky peněz a k podpoře hospodářského růstu a k uplatňování strategií. Nástroje, které jsou v této práci použity a popsány, jsou například operace na volném trhu, diskontní sazba a povinné minimální rezervy. Tyto nástroje se používají jako řešení náhodných událostí, které se v národním hospodářství vyskytují. Všechny tyto události jsou obsaženy ve scénáři, který popisuje a navrhuje správné použití ekonomických nástrojů. Hlavním cílem této práce je implementace skriptu do schématu. Diagram také obsahuje různé volby a možnosti řešení událostí obsažených v tomto diagramu. Například rostoucí inflace se řeší zvýšením úrokových sazeb. Výstupy této práce pomohou bankám řešit různé ekonomické události a mohou být také použity jako nástroj pro vzdělávání studentů na ekonomicky zaměřených školách.
IFRS 9 - a new approach to financial instruments reporting
Kumar, Sunny
Tato diplomová práce se zabývá novou klasifikací a oceňováním finančních nástrojů a kvantifikováním dopadů na bankovní organizace po aplikaci nového standardu IFRS 9. Protože IFRS 9 nahradil IAS 39, tato práce proto provádí průzkum a analýzu mechanismu účetního výkaznictví používaného před a po zavedení IFRS 9. Teoretická část práce vysvětluje klasifikaci a oceňování IFRS 9, kvalitativní srovnání mezi IAS 39 a IFRS 9 a různé dopady na organizace použitím nového standardu. Praktická část kvantifikuje tyto dopady analýzou finančních výkazů a zpráv, které mohou mít vliv na účinnost, kontrolu a výnosy 3 bankovních organizací z České republiky v jejich vykazování finančních nástrojů.
Zahraniční inspirace v marketingu bankovních institucí
DRDOVÁ, Jana
Hlavním tématem této bakalářské práce je popsat a analyzovat marketingové aktivity poskytovaných služeb a produktů bankovních institucí v zahraničí a České republice. Pro bakalářskou práci byly vybrány dvě banky z ČR - Komerční banka, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. Zástupcem z rakouského bankovního trhu byla zvolena Erste Bank. Práce je založena na datech získaných z výročních zpráv a webových stránek. Další data byla získána z rozhovorů se zástupci jednotlivých bank. V práci je obsažena teoretická část, kde se čtenář může seznámit s definicí marketingu, co je marketingová komunikace, jaké nové trendy v marketingové komunikaci jsou využity. Dále se práce zabývá porovnáním marketingových komunikací zvolených bank. Poté byla v práci popsána multikriteriální analýza, kde byla vybraná bodovací metoda. Analýza byla zaměřena na bodování webových stránek a následně na bodování instagramových stránek bank. Následně jsou zhodnoceny výsledky analýzy včetně doporučení. Doporučení by mohly zefektivnit marketingovou komunikaci na českém bankovním trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 218 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.