Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Memorable christian sites in our territory from the period of the IXth - Xth century
Sinenki, Vladislav ; Vopatrný, Gorazd Josef (vedoucí práce)
The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis. Абстракт Настоящая работа посвящена памятникам церковной архитектуры Великоморавского периода и написана на основе материалов, собранных различными исследователями в течение последнего столетия. В работе анализируется влияние различных стилей на церковную архитектуру Великой Моравии, гипотезы отдельных ученых, а также существующие противоречия между ними. Автором подробно рассматриваются избранные памятники церковной архитектуры, многие из которых имеют особую духовную ценность. Отдельно прорабатывается гипотеза о дате постройки и архитектурном происхождении храма св. Екатерины в Тамовицах. Дополнительную актуальность работе...
Tvorba topografického modelu archeologické lokality Stradonice s využitím dat UAV laserového skenování
Prýmek, Jan ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Hodač, Jindřich (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu topografického modelu mohylového pohřebiště u Stradonic. Cílem práce byla filtrace bodových mračen z dat ULS a LLS v zalesněném terénu zájmové oblasti, jejich analýza z hlediska hustoty bodů odpovídajících reliéfu a vegetaci, porovnání vizuální a automatizované detekce archeologických objektů a ověření výsledků terénním průzkumem. Teoretická část popisuje princip laserového skenování, jeho využití v archeologii a aplikaci automatizovaných detekčních přístupů na archeologické objekty. Dále je nastíněn vývoj mohylového pohřbívání od eneolitu až do středověku a podrobněji je popsána zájmová oblast. Mohylové pohřebiště u Stradonic je rozdělené na dvě části ležící nedaleko od sebe, které spolu pravděpodobně moc nesouvisejí. V jedné části se nacházejí jak obdélné mohyly umístěné v řadách, tak kruhové, které se vyskytují nepravidelně kolem nich, jako kdyby byly jiného stáří. Ve druhé části se vyskytují pouze mohyly s kruhovým půdorysem a některé z nich jsou uspořádány pravidelně. V praktické části byly zpracovány tři sady bodových mračen, dvě vlastní z UAV a jedna z letadla poskytnutá ČÚZK. Z bodových mračen byla odfiltrována vegetace a z bodů reliéfu byly vygenerovány rastrové výškové modely, které byly následně vizualizovány. Na vybrané vizualizace byl aplikován...
František Křížek a jeho profesní působení v Dačicích 1948-1975
KREJČÍ, Leona
Diplomová práce se zabývá profesním a vědeckým osudem Františka Křížka od roku 1948. Vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených v Městském muzeu a galerii v Dačicích a ve Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nedílnou součástí práce jsou i vzpomínky dvou dačických pamětnic - jeho spolupracovnice paní Věry Tomšů a přítelkyně Naděje Jahelkové. Práce začíná návratem Františka Křížka z moravské metropole Brna do svého rodného města. Nejprve seznamuje s dačickým městským a okresním archivem, kde působil, a zároveň líčí problematické umístění této instituce. Dále stručně objasňuje Křížkův přechod do dačického muzea a popisuje celkový vývoj muzejnictví od svého počátku. Také se zaměřuje na působení badatele v této instituci a na to, co zde dokázal vybudovat. V další části se věnuje vědecké činnosti, archeologii a numismatice, v době komunistického režimu v Československu. Krátce pojednává i o jeho odborných publikacích a problémech s tím spojené. V neposlední řadě poukazuje na problematické cestování vědce do zahraničí v této nelehké době a následné vyrovnání s touto nesnází.
Historik a archivář František Křížek (1909-1993)
KREJČÍ, Leona
Bakalářská práce se zabývá životním a profesním osudem František Křížka do roku 1948. Vznikla na základě studia odborné literatury a také pramenů uložených v Městském muzeu a galerii v Dačicích, Státním oblastním archivu v Třeboni a Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Nedílnou součástí práce jsou i vzpomínky jeho blízké přítelkyně paní Věry Tomšů. Práce začíná seznámením s městem Dačice, ve kterém se František Křížek narodil. Dále se stručně zaměřuje na Křížkův osobní život a studijní léta, která jsou spojena s městem Brnem. Zde strávil značnou část svého života. Nejprve nastoupil na České státní gymnázium v Brně, poté pokračoval na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení vysokoškolského studia začal působit jako suplující profesor na gymnáziu a po ukončení 2. světové války se stal přednostou numizmatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Již během své učitelské dráhy se začal věnovat vědecké práci a vypracoval se na specialistu v oblasti archeologie a numizmatiky římského období.
Paměť a historie rodiny Palliardi - dva koncepty studia rodinné minulosti
Pulcová, Kateřina ; Altová, Blanka (vedoucí práce) ; Pešek, Jiří (oponent)
V této práci se zaměřuji na původem italskou rodinu Palliardi a její působení v českých zemích s využitím metodologických přístupů: historiografie a paměťových studií. Potomci rodiny Palliardi žijí v České republice dodnes a někteří z jejích příslušníků, včetně mě, se zajímají o rodinnou minulost, udržují ji v paměti a hledají v historických pramenech stopy po členech rodiny, kteří v 17. a 18. století působili jako štukatéři na významných stavbách českého baroka. Rodinná paměť nesahá do doby, kdy přišel do Čech první Palliardi, ale na základě dosavadních historických zjištění se předpokládá, že se tak stalo po třicetileté válce. Prvním pramenně doloženým Palliardim v Čechách se stal štukatér Giovanni Pietro, původem z oblasti Lago di Como, který je uváděn od roku 1680 jako měšťan pražské Malé Strany a předek dalších pěti generací (do 1870) této malostranské rodiny, která se věnovala štukatérské nebo stavitelské profesi. Figurami rodinné paměti a zároveň i významnými historickými osobnostmi dějin barokní a klasicistní architektury se stali Ignác Jan Nepomuk (15. 5. 1737 - 18.03.1821) a jeho syn Ignác Alois (1765 - 10. 8. 1806). Posledním stavitelem rodiny Palliardi v Čechách byl Josef Václav Jan Nepomuk (1798 - 12. 2. 1870). Po jeho smrti se už nikdo z rodiny nevěnoval nějaké profesi spojené se...
Středověké kostely na Benešovsku v sídelních souvislostech
Vnoučková, Darina ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Klír, Tomáš (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se věnuje vztahu mezi osídlením v okrese Benešov od raného do vrcholného středověku a tamními románskými a gotickými kostely. Nevynechává také cesty, jejichž trasy v raném a vrcholném středověku měly také vliv na osídlování. Stěžejní částí práce jsou dva katalogy: katalog lokalit s archeologickými nálezy a katalog kostelů. První katalog, tedy katalog pokud možno všech lokalit s archeologickými nálezy od raného středověku do starší fáze vrcholného středověku, je zároveň doplněn o lokality, které sice leží mimo vytyčenou oblast, ale ke zdejšímu osídlení mají nějaký vztah. Na jeho základě byly vytvořeny mapy, které zobrazují osídlování území okresu v jednotlivých obdobích. Tento obrázek doplňuje svědectví písemných pramenů, které bezprostředně souvisejí s majetkovou držbou panovníka, církve, (rané) šlechty a následně šlechtických rodů. Druhý katalog představuje podrobný popis dosud registrovaných a možných románských a gotických kostelů. O něj se opírají mapy, zobrazující jejich výstavbu v jednotlivých obdobích. Kvůli jejich často problematické dataci je více prostoru věnováno oběma stavebním slohům a datačním oporám. Jelikož se stavební sloh šířil hlavně prostřednictvím stavebních hutí klášterů a kanonií, jsou také blíže popsány ty, které se mohly podílet na stavbách...
Tizian, antická mytologie a Ovidius
Vorlová, Magdalena ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Bažant, Jan (oponent)
Tématem diplomové práce je zkoumání antické tematiky v dílech Tiziana. Autorka se soustředí na uzavřený soubor děl s antickou tematikou (témata antické mytologie), vytvořený pro španělského krále Filipa II. a zabývá se otázkou možných literárních, eventuálně materiálních předloh, které mohl mít umělec k dispozici nebo kterými se inspiroval. Díla spojuje tematika Ovidiových Metamorfóz, otázkou však zůstává, zda vycházel Tizian z klasické antické nebo některé renesanční překladové, upravené či komentované verze nebo zda se dokonce inspiroval i jinými klasickými autory.
Sídliště starší doby římské v Berouně - Plzeňském předměstí
Ničová, Magdaléna ; Košnar, Lubomír (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Předkládaná práce se zabývá problematikou sídlištní archeologie doby římské v Čechách a shrnuje poznatky o osídlení Berounska v tomto období. Práce je zaměřena především na zpracování a vyhodnocení archeologického výzkumu na lokalitě Beroun - Plzeňské předměstí, který proběhl pod vedením P. Břicháčka, P. Charváta a V. Matouška v letech 1979-1981. Bylo zde odkryto sídliště ze starší doby římské s nadzemními i zahloubenými objekty. Hlavní pozornost byla věnována zejména zahloubeným chatám. Keramický materiál a chronologicky citlivé (kovové, kostěné a parohové) předměty byly podrobeny kvantitativní a kvalitativní analýze. Součástí práce je také stručný popis dalších sídlištních objektů a jejich vzájemných vztahů. Na závěr práce je zde předložen význam sídliště pro problematiku Berounska v době římské.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.