Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a realizace řídící jednotky vnitřního prostředí akvária
Petrák, Lukáš ; Formánek, Martin (oponent) ; Krejčí, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací prototypu řídící jednotky pro ovládání vnitřního prostředí akvária. Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude ovládat osvětlení akvária pomocí dostupných LED pásků různých barev, dále bude udržovat teplotu vody v akváriu v rozsahu nastaveném uživatelem. Následně bude na SD kartu zaznamenávat průběh osvětlení, teploty vody ze tří čidel a času, kdy byly tyto hodnoty získány. Tyto naměřené veličiny je možné získat a zařízení ovládat pomocí webového rozhraní z běžného prohlížeče. Zařízení by mělo být realizovatelné z běžně dostupných modulů a součástek a svými parametry by mělo uspokojit jak začínajícího, tak i pokročilého akvaristu, který si z analýzy naměřených hodnot stavu vnitřního prostředí akvária nastaví řídicí jednotku podle svých potřeb.
Systém řízení akvária s WWW serverem
Večeřa, Jaroslav ; Kaczmarczyk, Václav (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a oživení zařízení pro řízení a zobrazování stavu v akváriu. V úvodní části pojednává o možnostech řešení jednotlivých úloh tohoto systému a definuje požadavky, které má tento systém splňovat. V další části se věnuje návrhu hardwarové části systému a jejího softwarového vybavení.
Regulátor PH pro akvárium
Dvořák, Jan ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány hlavní metody měření pH, včetně řízení a regulace. Třetí kapitola bakalářské práce se zabývá návrhem systému pH regulátoru. Praktické řešení a programové vybavení bakalářské práce se nachází ve čtvrté a páté kapitole. V těchto kapitolách jsou popsány detaily hlavních bloků systému regulátoru – zesilovač, galvanické oddělení a výstupní výkonový stupeň. Výsledky testování a měření navržených systémů jsou prezentovány v poslední části této bakalářské práce.
Systém řízení akvária s mikrokontrolérem
Gothard, Adolf ; Štohl, Radek (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem automatického řídicího systému pro akvárium, vybaveného mikrokontrolérem AT89C51ED2 a jednoduchým uživatelským rozhraním. Po úvodním seznámení s obvykle používanými systémy pro automatizaci v akvaristice je probrán návrh takového zařízení. Nejprve je to výběr komponent a návrh jejich elektrického zapojení. Následuje část věnovaná realizaci a nalezeným problémům a jejich odstranění. Poslední část je věnována návrhu a tvorbě programového vybavení řídicího systému. Tato část ukazuje základní principy ovládacího programu a strukturu jeho hlavních částí. Jsou popsány také nízkoúrovňové funkce pro komunikaci s periferiemi.
Systém podpory akvarijních životních podmínek
Slavotínek, Jan ; Honec, Peter (oponent) ; Petyovský, Petr (vedoucí práce)
Práce se věnuje analýze parametrů a dějů probíhajících v akváriu za účelem následného návrhu systému, pro řízení, regulaci a monitorování těch klíčových z nich. V teoretické části jsou definovány pojmy a základní znalosti nutné pro zdárnou analýzu, přičemž některé jsou okrajově sahající do různých vědních disciplín (biologie, zoologie, inženýrství, aj). V práci je také část zaměřená zejména na analýzu běžných úkonů, požadavků a náležitostí spojených s úspěšným provozem akvária. Jsou zde stanoveny běžné rozsahy veličin, limity a popř. požadavky na bezpečnost systému. V dalších částech se už práce věnuje návrhu konkrétního řešení systému, zajišťujícího řízení, regulaci a monitorování těch veličin a úkonů, které jsou stanoveny jako klíčové.
Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy
Hedvíček, Michal ; Kunz, Jan (oponent) ; Uher, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných funkcích, správnost elektrických zapojení a chyby ve zdrojovém kódu. V další části práce je uveden rozbor komerčních systémů, jejich vlastností a možnosti použití. Kromě dostupných komerčních systémů je zde uveden základní přehled běžně používaných periferií v akvaristice, včetně jejich srovnání a zhodnocení. Následně je provedena realizace komplexního systému a jsou popsány postupy a metody potřebné k nastavení systému. Prostor je zde věnován také problematice chlazení a testům spolehlivosti.
Výroba akvárií Brno Pavlica
Chrobák, Milan ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce ze šestého semestru bakalářského studia architektury pozemních staveb. Práce se drží původního návrhu. Zadáním bylo navrhnout objekt, který bude sloužit výrobě a prezentaci velkorozměrových interiérových akvárií společností PAVLICA Akvária, se sídlem v Uherském Ostrohu, a administrativě řízení pobočky. Území, na kterém se má objekt nacházet je označován jako brownfield číslo 0811. Tento prostor se nachází v Brně v Horních Heršpicích. Navržená stavba respektuje terén okolí a svým stupňovitým objemem jej kopíruje. Svým působením stavba reflektuje osobní a profesionální přístup ke každé zakázce. Stavba je dvoupodlažní. V jejím přízemí se nachází showroom, který bude sloužit pro prezentaci společnosti a konání eventů a v druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa pobočky, zázemí zaměstnanců, technické zázemí a samotná výroba včetně skladů.
Automatizovaný systém pro udržení životních podmínek v akváriích
Janda, Josef ; Jaroš, David (oponent) ; Macháň, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného systému pro udržení životních podmínek v akváriích. Úkolem systému je do jisté míry automatizovat určité procedury a zajistit regulaci důležitých parametrů prostředí s ohledem na zvýšení spolehlivosti a komfortu umělého chovu akvarijních živočichů a rostlin. Zařízení zajišťuje řízení osvětlení, regulaci teploty, a regulaci koncentrace CO2. Zobrazování údajů a ovládání zprostředkovává grafický displej s dotykovou vrstvou.
Návrhy na praktická cvičení ze zoologie s využitím prvoků a bezobratlých ze sladkovovních akvárií
Talavášková, Barbora ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhy na praktická cvičení s využitím sladkovodních akvárií ve výuce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, které se zaměřují na prvoky a bezobratlé živočichy. Hlavním cílem práce jsou návrhy na praktická cvičení vedených s využitím prvků badatelsky orientovaného vyučování (Inquiry based science education). Pomocí určovacích karet prvoků a mikroskopických bezobratlých živočichů mohou žáci poznávat tyto organismy během laboratorních cvičení s mikroskopy. Celkem je představeno čtrnáct karet se zástupci prvoků, bezobratlých, řas a sinic typických pro sladkovodní akvária. Určovací karty obsahují základní popis, také postup, co mají žáci u daného organismu pozorovat a zakreslit. Jsou doplněny o fotografii, perokresbu a QR kódem, který odkazuje na video z pozorování daného zástupce pod mikroskopem. Dalším návrhem je projek tzaměřený na potravní řetězce organismů stojatých vod. Obsahem této práce je také pracovní list zaměřený na samostatnou laboratorní práci žáků, která je zaměřena na kvalitativní analýzu vody v akváriu s použitím laboratorní techniky Pasco. Přínosem této práce je vlastní zkušenost se založením školního sladkovodního akvária. Proces založení akvária a jeho zkoumání popisuji v této práci. Byla také zkoumána sukcese mikrorganismů v akváriu...
Akvárium. Výtvarná řada pro 1. stupeň ZŠ
ZELENDOVÁ, Markéta
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu, respektive výtvarné řady s názvem AKVÁRIUM, která byla zrealizována v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se tématu a zpracovává je na základě dostupné literatury. Projektová část diplomové práce se skládá z jedenácti navržených výtvarných lekcí. Dále se věnuje dokumentaci, realizaci a reflektování navržených vyučovacích jednotek. Diplomová práce je doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.