Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémové píky v elektromigračních systémech s komplexujícími činidly
Dvořák, Martin ; Gaš, Bohuslav (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent)
Kapilární zónová elektroforéza (CZE) je široce používaná analytická metoda. Výhodou CZE je, že je velmi dobře popsána teoreticky a existuje několik simulačních programů, na jejichž základě je možno předvídat výsledky elektroforetické separace, případně detailně studovat děje, které elektroforetickou separaci doprovázejí. CZE ale není jen účinnou analytickou metodou, ale často se využívá i k určování fyzikálně-chemických parametrů látek, jako jsou komplexační konstanty a elektroforetické mobility komplexních sloučenin. Mezi metody nejčastěji používané k určení komplexačních parametrů patří metoda afinitní kapilární elektroforézy (ACE). Její alternativou je pak vakantní afinitní kapilární elektroforéza (VACE). Zatímco u metody ACE je konstanta stability stanovena na základě vyhodnocení závislosti efektivní pohyblivosti analytu na složení základního elektrolytu (BGE), v případě metody VACE jsou k tomuto účelu využity systémové píky. Cílem této práce bylo posoudit správnost využití systémových píků v rámci metody VACE ke stanovení konstanty stability a porovnat různé přístupy jak správně interpretovat zakoncentrovávání komplexačního činidla v oblastech píků, a to jak pro metodu VACE, tak pro komplementární metodu ACE. Pro studium byly vybrány dva typy systémů. V prvním systému byl jako komplexační činidlo...
Vliv interagující složky základního elektrolytu na elektroforetickou separaci
Müllerová, Ludmila ; Dubský, Pavel (vedoucí práce) ; Kašička, Václav (oponent) ; Petr, Jan (oponent)
Kapilární elektroforéza je široce používanou separační metodou analytické chemie. Pokud je do základního elektrolytu přidána interagující látka, selektor, lze tuto metodu využít i pro separace enantiomerů nebo látek s velmi podobnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. V analytické praxi se často využívají také směsi selektorů, jednak záměrně připravené pro dosažení lepší separace, jednak proto, že komerčně dodávané derivatizované selektory mohou být ve skutečnosti směsmi látek lišícími se stupněm derivatizace a polohou substituentů. Matematický popis elektromigrace analytu v systémech s více selektory může usnadnit hledání optimálních separačních podmínek a zároveň poskytuje užitečný vhled do mechanismu separace v těchto z aplikačního hlediska velmi významných systémech. V rámci této práce byl představen a experimentálně ověřen model elektromigrace analytu interagujícího se směsí dvou selektorů, který vychází z obecnějšího popisu systému s libovolným počtem selektorů. Tento model ukazuje, že směs, ve které se vzájemný poměr koncentrací selektorů nemění, lze pokládat za selektor jeden. V případě záměrné kombinace dvou selektorů lze pomocí tohoto popisu předpovědět, jak se budou separační schopnosti směsi měnit se změnou zastoupení obou selektorů, a zvolit nejvhodnější složení směsi i její celkovou...
Application of advanced models of electromigration by means of computer software
Malý, Michal ; Dubský, Pavel (vedoucí práce) ; Petr, Jan (oponent) ; Thormann, Wolfgang (oponent)
Pohyb iontů v elektrickém poli je předmětem vědeckého výzkumu po mnoho desetiletí. Přínos tohoto výzkumu byl zvlášť významný pro kapilární elektroforézu, pro kterou byly vyvinuty matematické modely elektromigrace. S rostoucí sofistikovaností modelů rostla i náročnost výpočtů nutných k jejich vyřešení. Aby bylo možné plně využít možnosti pokročilých matematických modelů, je zapotřebí příslušná počí- tačová implementace schopná vyřešit netriviální problémy dostatečně rychle. Tato disertační práce se zabývá aplikací počítačových implementací matematických modelů vztahujících se k elektromigraci ve dvou oblastech. Hlavním tématem této práce je lineární teorie elektromigrace. Je diskutována rozšířená teorie elektromigrace uvažující více rovnováh než pouze rovnováhy acidobaz- ické a počítačová implementace této teorie, která je specializována pro rovnováhy komplexační, aby bylo možné řešit problémy afinitní kapilární elektroforézy. Jsou zmíněny i některé technické aspekty počítačové implementace. Dále jsou rozebrány vybrané systémy afinitní kapilární elektroforézy. Cílem tohoto rozboru bylo odvodit již dříve známé zákony platné v systémech afinitní kapilární elektroforézy pomocí rozšířené lineární teorie elektromigrace a objasnit tak jevy, které byly dříve nepozorované či ne- dostatečně vysvětlené....
Matematické modelování lineárních a nelineárních jevů v kapilární elektroforéze
Dvořák, Martin ; Dubský, Pavel (vedoucí práce) ; Kašička, Václav (oponent) ; Gebauer, Petr (oponent)
Kapilární elektroforéza je jedna z předních analytických separačních metod. V současné době existuje řada počítačových programů, které jsou schopny předpovědět výsledek elektroforetického experimentu. Jde jednak o programy založené na numerickém řešení příslušných rovnic kontinuity a rovnic chemické rovnováhy a jednak o programy založené na aproximativních modelech kapilární elektroforézy. Programy z první skupiny jsou použitelné pro širokou škálu módů kapilární elektroforézy a poskytují přesné řešení. Jejich nevýhodou je však jejich značná časová náročnost. Aproximativní modely naopak dávají výsledek téměř okamžitě a navíc poskytují teoretické vztahy užitečné při optimalizaci separační metody. Tato disertační práce se zaměřuje na vylepšení a rozšíření oblasti platnosti stávajících aproximativních modelů kapilární elektroforézy. V rámci této práce je představen model vhodný pro plnohodnotný popis kapilární elektrokinetické chromatografie. Tento model je implementován do programu PeakMaster 6. Dále je pozornost věnována nelineárnímu modelu elektromigrace bez difúze. Tento model umožňuje velmi dobrý popis elektromigrační disperze včetně efektů spojených se vzájemnou interakcí mezi píky. Činí tak ovšem na úkor úplného zanedbání difúze. V této práci je nelineární model elektromigrace bez difúze...
Determination of binding constants of human insulin complexes with serotonin, dopamine, arginine, and phenol by pressure assisted partial filling affinity capillary electrophoresis
Šolínová, Veronika ; Žáková, Lenka ; Jiráček, Jiří ; Kašička, Václav
A new method, pressure assisted partial filling affinity capillary electrophoresis (PF-ACE), has been developed to study noncovalent interactions of the hexamer of human insulin (HI) with cationic ligands, such as phenolic neurotransmitters serotonin and dopamine, and amino acid arginine, or with anionic ligand phenol, in alkaline aqueous solutions. The apparent binding constants, Kb, of the HI-ligand complexes were determined from the dependence of the effective migration time changes of the above ligands on the variable zone lengths of HI dissolved in the background electrolyte and hydrodynamically introduced into the bare fused silica capillary close to the UV detector. The HI interactions with the above ligands were found to be moderately strong, with Kb values in the range 385-1314 L/mol.
Determination of stability constants of antamanide complexes with sodium and potassium ions by affinity capillary electrophoresis
Pangavhane, Sachin ; Böhm, S. ; Makrlík, E. ; Ruzza, P. ; Kašička, Václav
Affinity capillary electrophoresis (ACE) was applied for quantitative investigation of the interactions between important biomolecule, cyclic decapeptide antamanide (AA), cycl[-Val(1)-Pro(2)-Pro(3)-Ala(4)-Phe(5)-Phe(6)-Pro(7)-Pro(8)-Phe(9)-Phe(10)-], and sodium and potassium cations in methanol. Apparent stability constants of AA complexes with these alkali metal ions were determined from the dependence of effective mobility of AA on the concentration of these ions in the background electrolyte by the non-linear regression analysis. The AA complexes with Na+ and K+ ions were found to be relatively weak, with the apparent stability constants 343 L/mol and 35 L/mol, respectively.
Affinity capillary electrophoresis applied to chiral separations of diquats and to determination of the stability constants of their complexes with sulfated cyclodextrins
Kašička, Václav ; Bílek, Jan ; Koval, Dušan ; Sázelová, Petra ; Talele, Harish Ramesh ; Severa, Lukáš ; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo ; Teplý, Filip
Affinity capillary electrophoresis (ACE) using an aqueous 22/35 mM sodium/phosphate buffer, pH 2.5, as the background electrolyte (BGE), and 6 mM randomly highly sulfated alpha-, beta- and gamma-cyclodextrins (CDs) as chiral selectors has been successfully applied for separation of (P)- and (M)-enantiomers of a series of eleven new diquats (DQs) and for estimation of the strength of their complexes with the above CDs. The apparent stability constants of the DQs-CDs complexes were determined from the simultaneous ACE measurements of the dependence of effective electrophoretic mobilities of (P)- and (M)-enantiomers of DQs on the concentrations of CDs in the BGE by nonlinear regression analysis. The DQs enantiomers formed strong complexes with all three types of CDs with the apparent stability constants in the range (7.80 547.4) × 103 L/mol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.