Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efekt jógové terapie u pacientů s CHOPN na kvalitu života a toleranci tělesné zátěže.
Nováková, Růžena ; Wanke, Ondřej (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
Práce se zabývá vlivem jógové terapie na toleranci tělesné zátěže, kvalitu života, dynamické plicní parametry, sílu dýchacích svalů a psychický stav pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o vlivu jógy a jógové terapie na zdravotní stav pacientů s CHOPN, vytvořit návrh konkrétní jógové terapie a tuto terapii poté zpracovat do informačního materiálu pro pacienty a její účinek poté prakticky ověřit v rámci kazuistiky pacientky s CHOPN. Teoretická část se zabývá základními principy jógy, popisem CHOPN, vypracováním souhrnu současných poznatků o vlivu jógové terapie na zdravotní stav pacientů s tímto onemocněním a návrhem konkrétní jógové terapie. Praktická část je zpracována formou kazuistiky pacientky s CHOPN, která podstoupila 13týdenní jógovou intervenci. Objektivními metodami hodnocení úspěšnosti terapie je šestiminutový test chůzí, antropometrické vyšetření dynamiky hrudníku, vybrané funkční testy dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), dotazníky St. George Respiratory Questionnaire, dotazník Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test a kvantifikace dušnosti pomocí modifikované škály dušnosti Medical Research Council. Dále bylo provedeno kineziologické vyšetření stoje, dýchání, chůze a palpačně vyšetřen tonus...
Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem
Císařová, Barbora ; Havlová, Martina (vedoucí práce) ; Nováková, Petra (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Barbora Císařová Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Název bakalářské práce: Kombinace fyzioterapeutických nástrojů s jógovými principy v řešení dechových dysfunkcí u pacientů s post-Covid syndromem Abstrakt bakalářské práce: Práce se zabývá možnostmi fyzioterapeutické intervence kombinované s principy jógy u pacientů s post-Covid syndromem s dechovými dysfunkcemi. V teoretické části se nachází ucelený přehled problematiky post-Covid syndromu. Zabývá se jeho terminologií, epidemiologií, rizikovými faktory a multisystémovými klinickými symptomy. Dále se práce zaměřuje na jeho léčbu a možnosti fyzioterapeutické intervence především pomocí respirační fyzioterapie, jejíž zvolené postupy jsou podrobněji popsány. Jsou popsány také vybrané jógové pozice a techniky vhodné pro řešení post-Covid syndromu. Práce si klade za cíl zjištění možností fyzioterapeutické intervence u pacientů s post- Covid syndromem trpících dechovými dysfunkcemi a vytvoření edukačního materiálu ve formě brožury cviků a technik k autoterapii. Dílčí cíl práce je vytvoření vhodné fyzioterapeutické jednotky a její aplikování na vzorku třech pacientů. Praktická část práce obsahuje 3 kazuistiky pacientek s post-Covid syndromem s manifestovanými dechovými obtížemi. Tyto pacientky absolvovaly terapie...
Volání divočiny
Ivasjuková, Adéla ; Eliáš, Václav (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh rekreačního areálu v obci Ostravice. Rekreační areál se zaměřením na jógu obohacuje obec o další možný způsob rekreace. Součástí areálu je jóga studio se 2 sály a místností pro masáže, hlavní budova s restaurací a možností ubytování, chatky a wellness s napojením na biotop. Cílem návrhu je spojení jógy a nádherného, klidného prostředí Beskyd.
Využití jógových principů u pacientů s chronickou bolestí
SCHAFFERHANSOVÁ, Petra
Bakalářská práce se věnuje tématu chronické bolesti a jejího ovlivnění jógou. První část teorie bakalářské práce se zabývá především bolestí, její definicí, fyziologií a dělením, do kterého spadá právě chronická bolest, v práci jsou popsány i faktory, které prožívání bolesti ovlivňují a bolest zad, která se vyskytuje nejčastěji, co se chronických bolestí týče. Popsaná je také léčba s rozdělením na farmakoterapii, psychoterapii a rehabilitační postupy. V druhé části teorie, která se týká jógy, jsou charakterizovány jógové principy, k dostání jsou i informace o směrech a stylech jógy a o zásadách při jógové praxi. Do práce je zahrnuta i charakteristika jógové relaxace, která je pro chronicky nemocné velmi podstatná, v poslední části je popsán vliv jógy na organismus. Větší část práce tvoří kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo zhodnotit využití jógových principů aplikovaných u pacientů s chronickou bolestí. Výzkumu se zúčastnili 3 klienti s chronickými bolestmi. Kazuistika se skládá z úvodního vstupního vyšetření, jejíž součástí je i hodnocení bolesti. Následuje 8 týdnů, během kterých klienti využívají jógových principů a nakonec závěrečné výstupní vyšetření a opět zhodnocení bolesti. Změny pozorované ve vyšetřeních jsou porovnány a zhodnoceny.
Návrh intervenčního programu zaměřeného na rozvoj rovnováhy u dětí na ZŠ
BRONCOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce v teoretické části shrnuje poznatky o rovnováze a její udržování. Důraz je kladen na význam vestibulárního aparátu, propriocepce a zrakové kontroly. Věnuje se dítěti ve věku od 9 do 12 let a jeho zdraví. V neposlední řadě je zaměřena na jógu. Primárním cílem bakalářské práce je sestavení tříměsíčního intervenčního programu zaměřeného na rozvoj rovnováhy u dítěte ve věku od 9 do 12 let. Sekundárním cílem je ověření tříměsíčního intervenčního programu zaměřeného na jógu. Byl použit test Čapího stoje a Tinetti test. Dívky byly testovány třikrát.
Analýza vlivu jógových cvičení na psychický stav u osob s roztroušenou sklerózou
SEDLÁČEK, Lukáš
Práce se zabývá analýzou vlivu jógových cvičení na psychický stav u osob s roztroušenou sklerózou. V analytické části práce je popsána roztroušená skleróza, přiblížena jógová cvičení, popsán vliv fyzické aktivity a dechových cvičení na organismus. K vytvoření syntetické části práce byla vybrána skupina lidí nemocných roztroušenou sklerózou, se kterými byla aplikována jógová cvičení. K vytvoření této práce byla sestavena tréninková jednotka jógových cvičení, která byla prováděna po dobu tří měsíců. Ke sledování aktuálního psychického stavu jedinců bylo použito dotazníku Profilu nálad, POMS, před a po cvičení. Data, která byla naměřena, byla vyhodnocena v programu MS Excel, převedena do tabulek a grafů a porovnána s výsledky prací zaměřených na podobné téma. Výsledky práce potvrdily, že jógová cvičení mají pozitivní vliv na psychických stav osob s roztroušenou sklerózou.
Kompenzační intervenční pohybový program u hráček volejbalu
VANDASOVÁ, Tereza
Tématem této bakalářské práce je kompenzační intervenční pohybový program pro hráčky volejbalu. Závěrečná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci je popsána hra volejbalu, anatomie kolenního kloubu a ženy ve sportu. Tato teorie je využita v praktické části. Do výzkumu byly vybrány hráčky volejbalového oddílu SK Hlincovka ve věku 17-18 let. Vzhledem k vlastním zkušenostem vím, při jakých herních činnostech vznikají zranění kolene. Nejčastějším důvodem zranění je špatné nebo zcela vynechané protažení před a uvolnění po tréninku či zápasu. Cílem práce bylo vytvořit kompenzační intervenční pohybový program zaměřený na přetížení kolenních kloubů u hraček volejbalu s využitím jógových cvičení. Respondentky obdržely kompenzační intervenční pohybový plán a pět otázek, na které měly odpovědět. První otázka se týkala každodenního cvičení v nynější epidemické situaci. Pouze 41,18% dotazovaných odpovědělo, že cvičí pravidelně každý den. Druhá otázka se zaměřovala na nejvíce a nejméně oblíbený cvik z kompenzačního intervenčního pohybového plánu. Nejvíce hráček, tedy 29,41%, se shodlo, že cvik číslo 5 mají nejraději. Naopak více jak polovina respondentek, tedy 52,94%, nemá rádo cvik pod číslem 9. U třetí otázky, týkající se vymizení bolesti v oblasti kolenního kloubu při volejbalové pauze, měly hráčky na výběr ze tří odpovědí, přičemž 50% dotazovaných zvolilo odpověď "B" a odpovědělo tak, že bolest vymizela a pociťují ji pouze výjimečně. U čtvrté otázky, týkající se pozorovaných změn v oblasti kolenního kloubu, měly opět na výběr ze tří možných odpovědí. Nejvíce respondentek, tedy 64,71%, zvolilo odpověď "B". S postupem času se jejich flexibilita zlepšovala, avšak u určitých cvičení mají stále problémy. U páté otázky odpovídaly, zda jim tým chybí a jak se jim cvičí bez spoluhráček a bez předcvičovatelky. Tentokrát měly na výběr ze čtyř odpovědí. Nejvíce dotazovaných, tedy 41,18%, zvolilo odpověď "D". Spoluhráčky jim chybí a raději by cvičily podle předcvičovatelky.
Vliv jógy na pacienty se skoliotickým držením u sedavého typu zaměstnání
SOPKOVÁ, Daniela
Tématem této bakalářské práce je vliv jógy na pacienty se skoliotickým držením u sedavého typu zaměstnání. Obsahem bakalářské práce je teoretická a praktická část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy skoliotické držení, sedavý typ zaměstnání a jóga. Dále teoretická část obsahuje testy vyšetřující skoliotické držení, metody a koncepty pro léčbu a korekci skoliotického držení a v neposlední řadě vliv jógy na skoliotické držení na základě dosavadních výzkumu a studií. Cílem práce je shrnout teoretické poznatky týkající se skoliotického držení těla a sedavého typu zaměstnání. Dalším cílem bylo na základě zpracovaných kazuistik probandů vytvořit cvičební jednotku s prvky jógy a zmapovat konkrétní vliv sestavené cvičební jednotky na skoliotické držení u sledovaných probandů. Praktická část je založena na kvalitativního výzkumu, kde jsou zpracovány kazuistiky tří probandů ve věku od 30 do 50 let, kteří mají sedavý typ zaměstnání a trpí skoliotickým držením. Součástí kazuistik je odebraná anamnéza, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, plán terapie a popis průběhu terapie. Na základě vyšetření je sestavena cvičební jednotka s prvky jógy, která probíhala formou skupinového cvičení 1x týdně po dobu 3 měsíců. V průběhu uskutečněných terapií došlo ke zlepšení skoliotického držení těla, ke zmírnění bolestí a obtíží a ke změně dechového stereotypu. Z toho vyplývá, že jógová terapie má pozitivní vliv na skoliotické držení. Tato práce by mohla sloužit jako studijní materiál pro studenty oboru fyzioterapie, lektory jógy a laickou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.