Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Osobnost úspěšného manažera ve státní správě
Štíchová, Ludmila ; Mašková, Helena (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke zvyšování profesionality manažerů ve státní správě.
Management osobního rozvoje
Dvořáčková, Dagmar ; Hubinková, Zuzana (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na manažery společnosti. Teoretická část je soustředěna na vymezení základních pojmů v této oblasti, na osobnost manažera a jeho požadavky, self-management (time a stres management), na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále se věnuje vnitřním a vnějším vlivům působící na rozvoj manažera, na zvyšování výkonnosti prostřednictvím duševní hygieny, životního stylu a wellbeingu. Praktická část se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a pravidla, dle kterých probíhá výběr a volba rozvoje a vzdělávání. Je zacílena na zjištění požadavků na manažery a na návrh konkrétního řešení, které poukazuje na možnosti dalšího rozvoje společnosti.
Management osobního rozvoje
Krejčířová, Alena ; Ondrušová, Denisa (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu problematiky u manažerů obchodní společnosti Advantage Consulting s.r.o. Teoretický rozbor se soustředí na time management, stres management, osobního rozvoj a dále se věnuje problematice osobnostních typů. Je provedena analýza u jednotlivých manažerů ve všech zmíněných oblastech a jsou formulována doporučení pro zvýšení úrovně managementu osobního rozvoje.
Management osobního rozvoje
Křenková, Vendula ; Škodová, Eva (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce Management osobního rozvoje podává nejen teoretický obraz o problematice managementu osobního rozvoje ve všeobecném pohledu nýbrž i praktický náhled na zkoumanou společnost CNC KOVO s.r.o. se zaměřením na pracovníky výroby, mistry a v neposlední řadě i manažery společnosti. V teoretické části budou charakterizovány některé ze základních pojmů sledované oblasti, především time management, stress management či rozbor osobnosti manažera. Získané poznatky se dále aplikují na praktickou část a diplomová práce vyústí v doporučení pro zvýšení úrovně osobního rozvoje zaměstnanců firmy, jakož i celého podniku.
Návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku
Boleslavová, Jana ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy související s danou problematikou a jsou důležité pro praktickou část diplomové práce. V analytické části se uvádí zhodnocení současného stavu společnosti, proběhne kvalitativní výzkum formou individuálních rozhovorů, analýza manažerských kompetencí a předpokladů obchodních manažerů. Na základě zjištěných informací bude doporučen návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání, včetně vhodných metod pro profesní růst a osobnostní rozvoj, které lze považovat za největší přínos každého obchodního manažera a následně celé organizace.
Rozvoje osobnosti manažera podniku
Lahunova, Anastasiya ; Kratochvíla, Jakub (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení managementu osobního rozvoje manažerů obchodní společnosti OMAP finanční skupina, a.s. Práce spojuje teoretickou část, kde jsou vysvětleny základní pojmy managementu a probírána témata jako jsou osobnostní typy, motivace, stres management, time management a osobní rozvoj, s praktickou částí, která zahrnuje analýzu všech těchto oblastí u vybraných manažerů. Na základě této analýzy jsou navržena doporučení a návrhy na zvýšení jejich efektivity a celkové úspěšnosti společnosti.
Stres management ve vybrané organizaci
VOKOUN, Jan
Práce se zabývá problematikou stresu a stres managementu ve vybrané organizaci. Cílem práce je zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu ve vybrané organizaci, včetně návrhů doporučení na změny v současném stres managementu v organizaci. Dílčími cíli této práce bylo zjistit, jak pracovníci nakládají se stresem, jak ke stres managementu přistupují a zároveň jak stresu předcházejí a v případě zjištění nedostatků doporučit řešení. Na základě výsledků průzkumu byla navržena doporučení a návrhy na zlepšení současné problematiky ve vybrané organizaci. Pro všechny návrhy a doporučení byly graficky vytvořeny finanční kalkulace nákladovosti daných případů. Z výsledků je evidentní, že si jsou respondenti vědomi nebezpečí stresu a vyhoření, nepravidelného stravovacího režimu či absence relaxačních technik, avšak většina nic z toho nepraktikuje a aktivně to neřeší. Proto doporučuji pomoc při zavádění změn ze strany firmy a managementu, ať už se týkají většího důrazu na vytvoření oddělených a uzavřených prostor v kancelářích, či jiného způsobu zaměřeného na vznik klidových míst. Stanovený cíl práce byl splněn a přínos jejího zpracování pro praxi lze považovat za významný v případě, že se promění nadějná šance na využití některých návrhů v kancelářích společnosti OVB Allfinanz a. s. v Českých Budějovicích v realitu.
Stres management a profesní zaměření pracovníků
PECLINOVSKÝ, Ondřej
Cílem bakalářské práce je zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu v souvislosti s profesním zaměřením pracovníků, včetně návrhů na změny v současném stres managementu. Práce se zabývá zvládáním stresu a problémem stresu na pracovišti. Metodický postup je založen na dotazníkovém šetření tří vybraných společností - Madeta a. s. (Made-ta), ESW Bohemia k. s. (ESW) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Dotazník byl vytvořen na webové stránce office.com. (23 otázek). Šetření bylo provedeno online i v tištěné formě (osobní předání - dělnické profese). Data jsou zpracována pomocí vhodných grafů a tabulek prostřednictvím Microsoft office Word a Microsoft office Excel. Výsledky ukazují, že v Madetě je nejvíce respondentů pod stresovým tlakem (dělnické profese) - pracují na tři směny, v rychlém tempu, nejčastěji individuálně a stresu se nedokážou bránit. V ÚKZÚZ (administrativní pracovníci a technici nevýrobního typu) pracují na ranní směny v klidném tempu a projevuje se malá míra stresu. Zaměstnanci si uvědomují následky dlouhodobého stresu, proto o sebe pečují vhodnými aktivitami. V ESW (administrativní pracovníci a technici výrobního typu) pracují především na ranní směny a často v týmech. Práce v týmu pomáhá lépe redukovat stres. Zaměstnanci v boji proti stresu o sebe pečují vhodnými způsoby.
Stres management ve školství
MĚSTECKÁ, Kateřina
Hlavním tématem bakalářské práce je zvládání stresu. Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu na pracovišti. V první části práce popisuje definici stresu a stresorů. Zkoumá také prevenci a důsledky stresu. Výzkumná část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, zda ve školství v kraji Vysočina působí na zaměstnance stresové situace a jak je ovlivňují. Součástí průzkumu jsou i doporučení a pokyny, které obsahují návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Stres management ve vybrané organizaci
TUŠEROVÁ, Ivana
Bakalářská práce na téma Stres management ve vybrané organizace se zaobírá problémem stresu a pracovní spokojeností ve vybrané organizaci. V teoretické části je vymezen pojem stres, dělení stresu, jsou uvedeny stresory. Druhá kapitola se zaměřuje na fáze stresu, jak na ně reagujeme a jaké si odnášíme následky, když na nás stres působí. Ve třetí kapitole se řeší problém stresu v pracovním prostředí. Navazuje na něj syndrom vyhoření - jeho příznaky, kdo je ohrožen nejvíce. A poslední kapitola je zaměřena na strategie zvládání zátěže (coping) a na metody, kterými můžeme předcházet stresu (duševní hygiena), a nebo se díky nim zbavit stresu (time-management). V první kapitole praktické části se seznámíme s cílem bakalářské práce a metodikou, která byla použita pro výzkum. Je zde představen podnik, ve kterém se průzkum prováděl. V další kapitole se již rozebírá dotazník. Jsou zde uvedeny stresory, možnosti, které nám mohou pomoc se zbavit stresu a také stresory, které respondenty nejvíce stresují. Poslední kapitola obsahuje závěr, ve kterém lze najít samotné vyhodnocení dotazníku. Jsou zde uvedeny stresory, jež respondentům nejvíce znepříjemňují pracovní život. Dále je zde obsažen návrh řešení pro vedoucí zaměstnance a samotné respondenty. Tento výzkum může být užitečný nejen pro vybraný podnik, ale i pro podniky, které mají administrativní pracovníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.