Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 229 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekologické zemědělství v podmínkách střední Evropy: případová studie Česko, Slovensko a Rakousko
Bulis, Ondřej
Bakalářská práce všeobecně popisuje ekologické zemědělství, objasňuje funkci certifikačních organizací a srovnává základní kritéria. Zaměřuje se na rozdíly v dotační politice v porovnávaných státech, kterými jsou Česko, Slovensko a Rakousko. Dále se snaží upozornit na možnosti a příležitosti v oblasti ekologického zemědělství. Uvádí také slabé a silné stránky tohoto odvětví. Na závěr navrhuje další možný rozvoj ekologického zemědělství.
Důvěra v média jako faktor resilience: Případy České a Sloveské republiky
Doubravová, Barbora ; Bahenský, Vojtěch (vedoucí práce) ; Földes, Kristián (oponent)
Práce se zabývá důvěrou v média jako faktorem odolnosti. Cílem práce je prozkoumat přístup k důvěře v média ze strany státu a novinářů jako faktor čelení problému dezinformací s potenciálně spoluvysvětlujícími rozdíly mezi Českem a Slovenskem v jejich společenské odolnosti. Práce využívá exploratorní výzkum kvalitativního charakteru. Výsledky jsou získány primárně na základě 15 rozhovorů s novináři a zástupci státu, případně experty z obou zemí. Výsledkem je zjištění, že stát i média v obou zemích považují důvěru v média jako klíčový faktor v čelení dezinformacím. Pohledy novinářů na téma práce se v obou zemích podobají, zatímco přístupy zástupců státu jsou spíše odlišné. V Česku se ze strany státu objevuje větší kritika ke kvalitě médií a zároveň pasivní přístup k budování jejich důvěry. Aktéři státu na Slovensku naopak vykazují větší vůli k důvěře v média přispívat, avšak často jim v tom brání nedostatek prostředků či politické vůle. Výsledky nastiňují nutnost celospolečenskému přístupu k tématu posilování důvěry v média jako faktoru odolnosti společnosti, přesto spolu stát a média na této agendě systematicky nespolupracují. Právě vztah státních činitelů a novinářů v rámci budování odolnosti udává možný směr dalšího výzkumu. Výsledky z kvalitativních rozhovorů na malém vzorku nelze zobecnit na...
Rozdělení Československa (rozhlasové rozhovory s vybranými osobnostmi)
Zemánek, Tomáš ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Němcová Tejkalová, Alice (oponent)
Rozhlasový rozhovor patří mezi základní žánry využívané v rozhlasu. Tato praktická bakalářská práce staví právě na dvou rozhlasových rozhovorech, jež autor práce nahrál s osobnostmi bývalé československé politiky, které ve významných funkcích zažily rozdělení země na nástupnické státy České a Slovenské republiky. Teoretická část práce nejprve za použití uvedených odborných zdrojů popisuje historickou událost rozdělení České a Slovenské federativní republiky. Dále se autor práce pokouší stručně shrnout situaci obou nástupnických zemí a jejich vzájemné vztahy 30 let od aktu rozdělení. Důležitou součástí teoretické části práce je i představení respondentů pro rozhlasové rozhovory, které tvoří praktickou část. A autor práce také na základě odborné literatury vymezuje pojem rozhlasový rozhovor, vysvětluje rozdíly mezi jeho jednotlivými variantami a na konkrétním příkladu popisuje praktickou stránku vzniku takového rozhovoru. Praktická část práce pojímá 2 rozhlasové rozhovory, které jsou místy oživeny krátkými zvukovými vsuvkami (např. z autorových předchozích rozhovorů), které obsahově a dramaturgicky dotváří komplexitu výsledku. Dva stěžejní rozhlasové rozhovory jsou vedeny se zástupcem slovenské strany - bývalým poslancem Slovenské národní rady a diplomatem Peterem Weissem a se zástupcem české strany...
Návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh
Rubínová, Tereza ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh expanze společnosti se zdravým rychlým občerstvením na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola se zabývá vymezením problematiky, cíli práce a metodami zpracování. Druhá kapitola definuje teoretická východiska řešené problematiky. V třetí kapitole je provedena analýza současného stavu společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní návrhy vstupu na slovenský trh.
Návrh expanze IT společnosti na slovenský trh s lesnickými informačními systémy
Smrčka, Filip ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na navržení vhodného způsobu expanze brněnské společnosti HA-SOFT, s.r.o. na slovenský trh s lesnickými informačními systémy. Úvodní část se věnuje vymezení problematiky, stanovení cílů a metodice práce. Teoretická část se zabývá vymezením pozadí problematiky a nejdůležitějších pojmů. Analytická část se věnuje analýze vnějšího a vnitřního prostředí společnosti směrem k expanzi společnosti na zahraniční trh. V návrhové části se již nachází vlastní návrh vhodného způsobu expanze a následně jeho vyhodnocení, zejména po ekonomické stránce.
Návrh expanze stavební společnosti provádějící zemní práce těžkou stavební mechanizací na slovenský trh
Blažek, Adam ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh expanze stavební společnosti provádějící zemní práce těžkou stavební mechanizací na slovenský trh. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V úvodní části je vymezen problém, definován cíl diplomové práce, uvedeny metody práce a postup jejího zpracování. Teoretická část vymezuje základní pojmy dané problematiky. Analytické část popisuje současnou situaci společnosti a jsou zde zpracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy řešení.
Príliv priamych zahraničných investíciíc do krajín V4
Chovanec, Miloslav
Chovanec, M. Příliv přímých zahraničních investic do zemí V4. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020 Cílem bakalářské práce je identifikace jednotlivých faktorů, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic do zemí V4. Cíl práce je naplněn prostřednictvím regresní analýzy časových dat vybraných proměnných v období let 1997 až 2019. V práci je dále popsán vývoj přílivu přímých zahraničních investic do jednotlivých zemí. Zjištěné ukazovatele poukazují na různorodost výsledků v rámci zemí V4. V Slovenské republice jsou jako nejvýznamnější faktory, zjištěné faktory inflace a infrastruktura. Pro Českou republiku je to faktor infrastruktura. Pro Polsko je to faktor daně z příjmu právnické osoby. Pro Maďarsko nebyl zjištěn žádný faktor významný na 1 % hladiny významnosti, jsou však zjištěné některé faktory, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic do Maďarska na 5 a 10 % hladiny významnosti, a to jsou konkrétně faktor HDP na hodinu, inflace a faktor konáni voleb v daném roce.
Černé skládky, vznik, aktivita, inventarizace v lokalitě Malé Leváre
Maxianová, Alžbeta
Práce se zaobírá skládkováním a skládkami, popisuje jednotlivé kategorie skládek jako i podmínky provozování a následnou péči po ukončení činnosti. Se skládkami jsou spojeny i zákony, vyhlášky a směrnice, které jsou blíže popsané v následující práci. V nich jsou definované i základní pojmy o skládkování. V práci je zmínka o statistice skládek v České a Slovenské republice a porovnání nakládání odpadů v rámci Evropské unie. Práce ale především pojednává o černých skládkách v obci Malé Leváre. Monitoruje jejich lokality, velikost a složení odpadů. Blíže popisuje lokalitu a rozebírá příčiny vzniku v této obci. Na závěr jsou uvedeny návrhy na zlepšení situace v obci v oblasti odpadů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 229 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.