Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická úroveň krajín V4
Stejskalová, Charlotte
Bakalářská práce se věnuje porovnávání ekonomické úrovně zemí Visegrádské čtyřky pomocí zvolených ekonomických a sociálně-ekonomických ukazatelů. Tato práce definuje ekonomickou úroveň států na základě komplexního indexu lidského rozvoje. Při statistické analýze časových řad vybraných ukazatelů jsou porovnávány reakce jednotlivých států na změny ve vnějším prostředí. Události, na které země reagovaly do největší míry byly vstup do Evropské Unie, ekonomická krize a pandemie COVID-19. Pomocí regresní analýzy jsou země porovnávány na základě velikosti vlivu ekonomických a sociálních aspektů.
Porovnanie krajín EÚ z pohľadu aspektov vstupujúcich do indexu ľudského rozvoja
Fillová, Sofia
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání rozvoje zemí Evropské unie na základě vlivu tří hlavních aspektů tvořících index lidského rozvoje. Práce zkoumá vliv zdraví, vzdělání a příjmu na země Evropské unie. Dále se zabývá jak se země mezi sebou na základě těchto ukazatelů liší. Na základě zvolených reprezentativních zemí se porovnává jejich vývoj v čase a pomocí charakteristik vývoje se identifikují výrazné propady či nárůsty jejich nabytých hodnot. Zjištění práce poukazují na fakt, že mezi zeměmi Evropské unie existují značné rozdíly, přičemž postavení zemí není v jednotlivých dimenzích totožné. Identifikované a rozebírané jsou faktory ovlivňující vývoj ukazatelů a jejich následné dopady na vývoj v reprezentativních zemích.
Nerovnomoměrný rozvoj světové ekonomiky
Bílý, Boris ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Ženka, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá nerovnoměrnostmi v ekonomickém rozvoji světa. Pro správné zhodnocení vývoje ekonomiky je vývoj pojat v kontextu teorie světových systémů. Ta klade důraz na propojení světové ekonomiky. Otázka, zda dochází ke konvergenci či divergenci mezi zeměmi a jejich skupinami je důležitou otázkou současného studia globalizace. Zatímco zastánci modernizační teorie se přiklání k názoru, že země se sbližují, proponenti teorie světového systému mají spíše opačný názor. Další příspěvek práce je v hodnocení ekonomického rozvoje nejen na základě produkční schopnosti a růstu, ale přístupem komplexnějším zahrnujícím rozvoj celé společnosti. Proto byl pro hodnocení použit Index lidského rozvoje a zkoumané období bylo díky dostupnosti dat stanoveno na 1980- 2014. Práce přitom zkoumá nejen nerovnoměrnost mezi jednotlivými skupinami světového systému, ale částečně i uvnitř těchto skupin. Teoretická část sestává z diskuze vývoje studia světového systému a ekonomického rozvoje spolu s vysvětlením nutných termínů a souvislostí. Praktická část spočívá ve vlastní regionalizaci světa do tří částí světového systému (jádra, semiperiferie a periferie) dle kritérií zvolených v kontextu teorie světového systému. Samotný výzkum je především analýzou vývoje Indexu lidského rozvoje v těchto skupinách zemí....
Udržitelný rozvoj regionu: aplikace indikátoru Human development index (HDI) ve třech vybraných regionech
MACKOVÁ, Ladislava
Cílem diplomové práce je porovnat, na základě indikátoru lidského rozvoje (HDI), který zahrnuje faktory jako vzdělání, HDP (HND) na osobu a očekávanou délku života, rozvoj tří regionů z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Za regiony jsou považována území třech států: Švédského království, České republiky a Řecké republiky. Hlavní výzkumnou otázkou je, zdali po roce 2008 došlo k oddělení růstu od jeho dopadů na znečištění životního prostředí. Stěžejní metodou pro zpracování praktické části je práce se statistickými metodami a zejména analýza sekundárních statistických dat se zaměřením na vývoj emisí oxidu uhličitého a ekonomické úrovně. Pro poslední prováděnou analýzu je nejprve nutné modifikovat HDI o vliv emisí oxidu uhličitého a vytvořit tak nový indikátor, označovaný v této práci jako UHDI. Tento krok je prováděn z důvodu určení vlivu znečištění životního prostředí na pořadí států dle UHDI a HDI.
The role of foreign direct investment in the economic development of Nigeria
Šikulová, Bára
Tato práce se zabývá analýzou vlivu přímých zahraničních investic na hospodářský rozvoj Nigérie. V části literárního přehledu jsou zpracována témata blízká zkoumanému problému. Jsou to zejména přímé zahraniční investice, hospodářský rozvoj a jejich vzájemný vztah a nebo také porovnání vývoje vybraných proměnných v Nigérii s ostatními zeměmi. K výzkumu jsou použity časové řady s ročním intervalem a to v letech 2003 – 2020. Pro analýzu byla zvolena metoda nejmenších čtverců (OLS), která slouží k určení modelu několikanásobné regrese, současně s Johansenovým testem a testem jednotkového kořene (ADF). Závislou proměnou byl v tomto případě Index lidského rozvoje (ILR). Jako nezávislá proměnná figuroval příliv přímých zahraničních investic (PZI), tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) a velikost pracovní síly (PS). Z výsledků vyplývá, že velikost pracovní síly má pozitivní a statisticky významný vliv na index lidského rozvoje, avšak proměnné PZI a HK dle výsledů testů měly na index lidského rozvoje negativní a statisticky nevýznamný vliv.
Životní úroveň v České republice ve srovnání se sousedními státy.
Košková, Magdaléna ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Sankot, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je zhodnocení životní úrovně v České republice a její porovnání s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Dané státy jsou porovnány na základě ukazatelů životní úrovně: hrubého domácího produktu v paritě kupní síly na obyvatele, hrubého národního důchodu v paritě kupní síly na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu lidského rozvoje upraveného pro měření nerovnosti, Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu, a to co do stavu za rok 2015 i co do vývoje v období od roku 1990 do roku 2015. V teoretické části práce je podrobně rozebrán problém definování a měření životní úrovně a celková složitost dané problematiky, následně jsou stručně vysvětleny jednotlivé ukazatele, které práce používá. Práce dále podrobně sleduje životní úroveň jednotlivých zemí nejen na základě ukazatelů. Stručně pojednává i o přístupu vlád jednotlivých zemí k životní úrovni a o historických a kulturních podmínkách, které jsou pro životní úroveň klíčové. Konečně životní úroveň ve sledovaných zemích srovnává a vyhodnocuje. Stanovenou hypotézou je, že kritický náhled Čechů na životní úroveň v České republice není oprávněný. Z tohoto důvodu se práce v rámci zhodnocení životní úrovně České republiky zabývá i stavem a vývojem spokojenosti Čechů za sledované období.
Nerovnomoměrný rozvoj světové ekonomiky
Bílý, Boris ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Ženka, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá nerovnoměrnostmi v ekonomickém rozvoji světa. Pro správné zhodnocení vývoje ekonomiky je vývoj pojat v kontextu teorie světových systémů. Ta klade důraz na propojení světové ekonomiky. Otázka, zda dochází ke konvergenci či divergenci mezi zeměmi a jejich skupinami je důležitou otázkou současného studia globalizace. Zatímco zastánci modernizační teorie se přiklání k názoru, že země se sbližují, proponenti teorie světového systému mají spíše opačný názor. Další příspěvek práce je v hodnocení ekonomického rozvoje nejen na základě produkční schopnosti a růstu, ale přístupem komplexnějším zahrnujícím rozvoj celé společnosti. Proto byl pro hodnocení použit Index lidského rozvoje a zkoumané období bylo díky dostupnosti dat stanoveno na 1980- 2014. Práce přitom zkoumá nejen nerovnoměrnost mezi jednotlivými skupinami světového systému, ale částečně i uvnitř těchto skupin. Teoretická část sestává z diskuze vývoje studia světového systému a ekonomického rozvoje spolu s vysvětlením nutných termínů a souvislostí. Praktická část spočívá ve vlastní regionalizaci světa do tří částí světového systému (jádra, semiperiferie a periferie) dle kritérií zvolených v kontextu teorie světového systému. Samotný výzkum je především analýzou vývoje Indexu lidského rozvoje v těchto skupinách zemí....
Analýza úrovně kvality života pomocí shlukové analýzy a porovnání s Human Development Indexem
Pánková, Barbara ; Miskolczi, Martina (vedoucí práce) ; Langhamrová, Jana (oponent)
Kvalita života je v dnešní době často skloňovaným tématem. Při vymezování tohoto pojmu však panuje nejednoznačnost a nejednotnost, jelikož neexistuje ani všeobecně přijímaná definice, ani teoreticky propracovaný model. Nicméně, i přes tento fakt je úroveň lidského života v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat. Sledováním kvality života pomocí různých indikátorů se zabývá celá řada světových organizací, jako například Rozvojový program Organizace spojených národů. Tato organizace každoročně publikuje index lidského rozvoje, který rozděluje státy celého světa do čtyř skupin, dle jejich celkového rozvoje, a to na státy s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rozvojem. Cílem této diplomové práce je analyzovat kvalitu života ve 125 zemích světa pomocí shlukové analýzy, přesněji Wardovy metody. Kvalita života je v této práci hodnocena na základě 19 demografických a ekonomických ukazatelů, mezi něž patří například střední délka života, míra gramotnosti, dostupnost pitné vody nebo kojenecká úmrtnost. Shluková analýza rozdělila země do jednotlivých shluků podle podobnosti. Celkem bylo vytvořeno 6 shluků, které byly následně porovnány s výsledky indexu lidského rozvoje. Shluky, které na základě analýzy vznikly, velmi dobře vystihují dělení, které se běžně používá při charakteristice rozvojových a rozvinutých zemí. Každý ze šesti výsledných shluků lze velmi dobře popsat a charakterizovat z hlediska kvality života, a označit ho jako stát nejchudší rozvojový, rozvojový, mírně rozvinutý, středně rozvinutý, rozvinutý či velmi rozvinutý. Na základě výsledků lze konstatovat, že provedená analýza je konzistentní s dalšími indikátory kvality života a výsledné shluky se do velké míry překrývají s rozvrstvením, které se běžně používá.
Měření životní úrovně a kvality života
Kadlecová, Jana ; Votava, Libor (vedoucí práce) ; Syrovátka, Oldřich (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem životní úrovně a kvality života. V provedené literární rešerši jsou vymezeny a charakterizovány oba pojmy. Dále jsou pak popsány možnosti měření a kvantifikace kvality života a životní úrovně. Ve druhé části práce jsou popsány a analyzovány výsledky vybraných průzkumů. Prvním je Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) a druhým všeobecná spokojenost se životem zjišťovaná v rámci Evropského průzkumu kvality života (EQLS). U obou je bližší popis a analýza hodnot zaměřena především na státy Evropské unie, země Visegrádské čtyřky a Českou republiku. Výsledky sekundární analýzy jsou shrnuty v tabulkách a grafech a okomentovány.
Dopady aktivit Číny na africkém kontinentu
Smolníková, Markéta ; Kochan, Jan (vedoucí práce) ; Volenec, Otakar (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Číny na vývoj ekonomik jejích největších obchodních partnerů v Africe od založení Fóra pro čínsko-africkou spolupráci (FOCAC) s důrazem na ekonomický rozvoj. Analýza je provedena optikou ukazatelů ekonomické výkonnosti, ekonomické aktivity a ekonomického rozvoje, mezi nimiž figuruje Global Competitiveness Index (GCI) a Index lidského rozvoje (HDI). Výsledný rozbor na základě vybraných ukazatelů neprokázal jednoznačný vliv Číny na vývoj ekonomiky Jižní Afriky, Angoly, Egypta, Nigérie a Súdánu pro svůj plošný záběr. Tento přístup nicméně přináší nový pohled na zkoumání dopadů čínských aktivit v Africe a v užším záběru s důkladným výzkumem jednotlivých aspektů zkoumaných ukazatelů by mohl být zdrojem nových poznatků ve věci čínského vlivu na ekonomický rozvoj Afriky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.