Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,577 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Metody steganografie
Obdržálková, Karolína ; Blažek, Petr (oponent) ; Člupek, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá steganografií, jejími druhy a metodami. V rámci této práce je obecně popsána steganografie. Značná část je věnována vývoji steganografie a možnostem využití této bezpečnostní disciplíny při šíření škodlivého softwaru a při ochraně autorských děl. V další části jsou popsány druhy steganografie rozdělené podle nosiče, jejich metody a také vlastnosti steganografických metod. Na základě teoretických poznatků byla vytvořena aplikace s grafickým uživatelským rozhraním umožňující skrytí a odhalení tajné informace s využitím steganografické metody LSB. Tato aplikace je popsána v závěrečné části spolu s ohodnocením zabezpečení skrývaných informací.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Balabánová, Jitka ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Pochopit principy minulosti a v jejich osnově návázat novým způsobem. Nesměřovat k opakování a napodobování, ale naopak podtrhnout rozdíl starého s novým. Nezastiňovt, ale pouze doplnit. Podpořit a spolupůsobit. Tyto principy mě dovedly k organickému pojetí předpolí zahrad. Pravoúhlý systém je ponechán řádu formální zahrady. Pouze zachovalé stávající stavby kontrastují s rozvolněnou hrou, čímž tento dojem jen umocňují. Tento vzlet umožňuje fakt, že předpolí je odděleným prostorem (a to i ideově) takže rozdílné pojetí, uspořádání a náplň neruší susední formální zahradu.
Mastic Asphalts
Škorík, Michal ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
This bachelor‘s thesis aims to closely showcase the knowledge of mastic asphalt. The theoretical part describes history, consistency of the mixture, production process and technique of application including the newest trends. The practical part includes the assessment of bulk density altogether with the functional tests of stiffness modulus and the resistance to low temperatures for the sample of mastic asphalt with polymer modified asphalt.
Financování bytové potřeby
Štindl, Petr ; Solodilova, Liudmyla (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu a historii bydlení, nástroje na podporu bytové politiky, současné trendy a systém financování bytové potřeby v České republice. Cílem práce je vlastní řešení projektu financování bytové potřeby.
Standuino
Merta, Ondřej ; Boleslavsky, Andrej (oponent) ; Šedivá, Barbora (vedoucí práce)
Projekt Standuino reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino nomádská intervenční forma vzdělávání umělců na poli mediálních a hudebních realizací. Projekt Standuino zahrnuje širokou škálu tvůrčích, edukačních, technických a sociálních činností, od realizace výstav, podpory jiných uměleckých projektů, přes organizaci workshopů, happeningů, koncertů volně improvizované hudby, přes dokumentování (v rámci akademické spolupráce s jinými fakultami) a mapování fenoménu tzv. „bastlení“ (lokální DIY), až po vývoj a design progresivních experimentálních hudebních nástrojů. Samotná platforma Standuino je elektronické opensourcové zařízení pro kreativní využití, zejména přizpůsobené pro potřeby umělců a muzikantů ve střední a východní evropě.
Jízdní dynamika traktoru
Renza, Jaroslav ; Bradáč, Albert (oponent) ; Panáček, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. Dále práce obsahuje postupy při zjišťování jednotlivých veličin potřebných k určení jízdní dynamiky. Experimentální část rozebírá průběh realizovaného měření na vybraném vzorku traktorů a interpretuje naměřené hodnoty. Závěrečná analogie se zabývá vyhodnocením provedeného měření a údajů z těchto měření zjištěných.
Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti
Polčíková, Lucie ; Fialová, Alena (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. V první části se budu věnovat teoretickým poznatkům souvisejícím s maloobchodem. V druhé části představím společnost. Dále jsem spolupracovala s družstvem Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, které mi poskytlo potřebné informace, díky kterým jsem mohla analyzovat současný stav maloobchodní prodejny. Na základě současného stavu maloobchodní prodejny, jsem vytvořila návrh zlepšení.
Přehled technických aspektů vývoje leteckých proudových motorů
Doseděl, Filip ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Imriš, Pavel (vedoucí práce)
Závěrečná bakalářská práce přehledně zpracovává technické aspekty vývoje proudových motorů. Zabývá se jejich historickým vývojem, dále obsahuje přehled jednotlivých koncepcí motorů. Rozebírá současné motory použivané v civilním letectví a stručně nastiňuje jejich možný vývoj.
Konverze kotelny Vlněna
Gebauer, Pavel ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší rekonstrukci a obnovu objektu areálu Vlněny v Brně. Lokalita, v níž se objekt v současnosti nachází, prochází rozsáhlou modernizací. Až na výjimky jsou historické objekty dřívějšího průmyslového závodu nahrazeny vysokopodlažními bloky administrativních budov, jenž se odchylují od jakéhokoliv historického kontextu lokality. Jednou z výjimek je i objekt zpracováván v této práci. Jedná se o bývalý objekt výtopny, jenž dodával energii zmíněnému areálu. Snahou návrhu bylo maximální očištění od novodobých, čistě utilitárních, modernizací a podpořit tak historickou stopu, jenž je zásadním faktorem pro revitalizaci zbylé části areálu. Stavba je určitým manifestem daného okolí. Objekt je očištěn až na samotnou pohledově viditelnou konstrukční část z cihel plných pálených a dřevěných trámových stropů. Poukazuje tak na dobu, v níž byly tyto materiály chápány jako základní konstrukční prvek každého sídla, a to do doby, než byly nahrazeny železobetonovými konstrukcemi a transparentními fasádami s čistě utilitárním pojetím, viditelných v novodobém komplexu Vlněna. S ohledem na administrativní složku zbylé části areálu, objekt svým funkčním využitím napomáhá podnítit život a doplnit tak prostor o určitou společenskou vybavenost. Polyfunkční objekt poeticky nazván centrem regenerace v sobě ukrývá co možná nejvíce možných principů relaxace, jenž je nezbytnou složkou při neustálé monotónní činnosti v administrativních objektech. Spodní část objektu obsahuje funkcí společenskou v podobě minipivovaru s pivnicí a restauracím v 2. podlaží. V dalších podlažích poté regenerací psychickou či fyzickou od masáží po cvičení yogy. Výsledek této práce je tedy určitým ozvláštněním dané lokality. Objekt svou funkcí i architekturou je opakem zmodernizované části. Neměl by však sloužit jako obraz minulosti, ale především nabídnout možnosti pro maximální možné využití zachované části a doplnit sídlo o funkce, jenž byly dříve eliminovány na úkor efektivnosti
Archeologický park Mikulčice
Hladíková, Monika ; Urbášková, Hana (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Architektonicko urbanistický koncept Řešené území se nachází v extravilánu obce Mikulčice a v extravilánu obce Kopčany.Toto území má veliký potenciál a to jak kulturněhistorickými hodnotami, tak přírodními. Právě spojení velmi čisté a původní přírody se silnou historickou hodnotou dává oblasti její nezaměnitelný charakter a umocňuje prožitek návštěvníka. Toto území bylo r. 1962 vyhlášené za kulturní památku a zároveň je nominováno do zápisu seznamu světového dědictví UNESCO. Bohatá historie a archeologické nálezy doby daly vzniknout myšlence vytvořit zde kongresové centrum. Kongresové centrum je umístěno do přírodního prostoru a prezentuje zaniknuté objekty kostelů, ale i archeologické nálezy. Tento projekt má za cíl přitáhnout veřejnost a obohatit jí, poskytnout jí vybavení a propojit obě strany mostem přes řeku Moravu. Vize zachovává lesní a travnaté luční porosty a horizontální charakter území a kompozičně se do něj začleňuje. Vlastní budova je situována severně od půdorysů kostelů v historické stopě původní vodní cesty okolo hradiště. Jeho tvar je inspirován lodí, což reflektuje jak vodní cestu tak odkaz sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří nám předali učení církve, symbolizované jako velké lodě vezoucí lid k věčné spáse. Téma cesty nám dále připomíná naše generační putování nekonečným mořem času. Hodnoty, které nám předci předali a které budeme my dále předávat našim dětem. Most, který tuto budovu překlenuje, také můžeme nazvat pomyslnou spojnicí mezi historií a současností, protože ty jsou bezpochyby provázané a neměli bychom na to zapomínat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,577 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.