Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proherní stroj
Švik, Ondřej ; Hůlka, Tomáš (oponent) ; Cejpek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu proherního automatu pro edukační účely. Proherní automat slouží k realizaci jednoduché hazardní hry. Jako platidlo automat přijímá a vyplácí proprietární žetony. Praktická část práce se věnuje popisu funkčnosti, designu, základním vlastnostem, konstrukci a softwarovému řešení. Popisuje fyzickou realizaci proherního automatu a výrobu potřebných součástek. Bakalářská práce obsahuje rešerši zabývající se hazardními hrami. Rešerši uzavírá rozbor závislosti na hazardu a prevence.
Analýza loterií a her v českém právním a daňovém kontextu
Hladík, Milan ; Zapletal, Petr (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje teoretickou a analytickou část a je završena návrhy na zlepšení současné úpravy. V teoretické části se bakalářská práce zabývá především českou soukromoprávní a veřejnoprávní úpravou hazardních her. V analytické části pak popisuje a hodnotí současnou finanční regulaci odvětví.
Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika
Kmínek, František ; Chládek, Libor (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při nich chovají. Práce obsahuje návrhy ideálních postupů při výběru pojištění a studii, v níž se zaměřím na hráče hazardních her.
Zdanění hazardu z pohledu konkrétní obce
Vašinová, Kateřina ; Guštafíková, Silvia (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o právní úpravě loterií a podobných her zejména z daňového pohledu podle stavu před a po 1. 1. 2012, kdy došlo k významné novele loterijního zákona a souvisejících předpisů. Přibližuje vývoj příjmů obce v důsledku novely a vývoj prostředků vynakládaných na veřejně prospěšné účely. Práce navrhuje možné změny uvedené problematiky.
Oprávnění k provozování hazardních her
Hubálková, Zuzana ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Staša, Josef (oponent)
OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER - ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou vzniku oprávnění k provozování hazardních her v České republice. Hazardní hry a podmínky jejich provozování jsou v současné době regulovány zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který byl s účinností od 1. 1. 2024 významně novelizován. Mezi nejzásadnější změny patří zavedení úvodního povolení, zjednodušení blokace nepovolených internetových her a zavedení dalších opatření pro zodpovědné hraní. Úvodní část této diplomové práce se zabývá provozovateli hazardních her, jednotlivými druhy hazardních her, jejich provozování prostřednictvím internetu a také obecnými zákonnými požadavky, které musejí provozovatelé pro legální provozování hazardních her plnit. Oprávnění k provozování hazardních her a režimy jeho vzniku jsou blíže zkoumány v další části této diplomové práce. V zákoně o hazardních hrách je využit zejména režim povolovací, přičemž pro některé druhy hazardních her jsou využity režimy ohlašovací a volný. Pro vznik oprávnění k provozování loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry a živé hry je nutné získat úvodní povolení a základní povolení, pro land-based provozování technické hry, živé hry a binga je třeba zároveň získat i povolení k umístění herního prostoru. Všechna tato...
Patologické hráčství: sázky a hazardní hry v životě sportovních redaktorů
Činátlová, Monika ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Frouzová, Magdalena (oponent)
Identifikační záznam: Činátlová, Monika. Patologické hráčství: sázky a hazardní hry v životě sportovních redaktorů. Pathological gambling: betting and gambling in the life of sport journalists. Praha, 2012. 87 s., 2 příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika adiktologie. Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek. Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu patologického hráčství, diagnostikou, prevalencí a popisem ohrožených skupin. Dále se věnuje vzniku, rozvoji a jednotlivým fázím patologického hráčství. Teoretické poznatky jsou pak rozšířené o vlastní šetření, prováděné formou strukturovaného dotazníku, které má poukázat na to, že dané povolání může představovat rizikový faktor pro rozvoj určité nemoci/závislosti. Cílem výzkumu je popsat míru a kvalitu rizikového chování v oblasti hráčství u sportovních redaktorů a identifikovat případné souvislosti patologického hráčství s jejich vybranými charakteristikami. Práce se zabývá tím, jak vypadá hraní a sázení u sportovních redaktorů z hlediska míry, formy a okolností. Zda se u této skupiny osob vyskytuje patologické hráčství, a pokud ano, v jaké míře a s jakými důsledky. Snaží se zodpovědět také to, jaká je souvislost mezi charakteristikou práce sportovního redaktora a hraním hazardních her či sázením. Jak tuto souvislost...
Vzestup online sázení za posledních 5 let v Jihočeském kraji
REZKOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se zabývá tématem, které není veřejností tak diskutované, a to je problematika nelátkových závislostí, zejména online sázení. V úvodu je přiblížena definice nelátkových závislostí, dále se práce zabývá online sázením, organizací Prevent 99 a zejména poradny pro nelátkové závislosti. Cílem mé práce bylo na základě odborných zdrojů, literatury a vytvořeného výzkumu osvětlit vývoj online sázení, jak na tuto situaci reaguje oddělení Preventu 99 - Poradna pro nelátkové závislosti a jeho zaměstnanci. Pro splnění mého cíle byl využit kvalitativní výzkum, který byl veden pomocí polostrukturovaného rozhovoru.
Gambler v rodině
KNOROVÁ, Vanda
Diplomová práce se zabývá tématem gamblerství, s konkrétním zaměřením na problematiku gamblerství v rodině. Zaměřuje se na rodinné příslušníky a zkoumá fenomén gamblerství z pohledu rodiny - analyzuje jeho vliv na jednotlivé členy rodiny a zkoumá, zda je tento vliv v různých rodinách totožný, nebo se liší. Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat gamblerství z více úhlů pohledu, vliv působení jednotlivých zúčastněných složek na úspěšné vyléčení patologického hráčství, a to z pohledu rodiny (dominantní perspektiva), z pohledu společnosti a z pohledu pomáhající organizace. Nejprve je zkoumaný problém popsán z teoretického hlediska, a následně je realizován kvalitativní výzkum, ve kterém je zkoumaný problém hlouběji analyzován. Hlavní metodou použitou v empirické částí je kvalitativní výzkum, ve kterém je prostřednictvím výzkumného nástroje - polostrukturovaného rozhovoru - prozkoumán vliv výše uvedených složek na patologického hráče a jeho léčebný proces. Pro ucelenější obraz diplomové práce jsou doplněny kazuistiky - případové studie zaměřující se na jednotlivé případy gamblerů a sloužící jako srovnání pro podobné případy.
Komparace vzniku a průběhu hráčské závislosti u hráčů videoloterijních terminálů a sázkařů
HAMHALTEROVÁ, Jana
Diplomová práce se zaměřuje na komparaci vzniku a průběhu hráčské závislosti u hráčů videoloterijních terminálů a sázkařů. Teoretická část se orientuje na patologické hráčství, druhy hazardu a rozdělení sázkařů a hráčů videoloterijních terminálů, u kterých jsou popsány sociodemografické údaje, vznik a průběh. V dalších kapitolách jsou specifikovány pojmy léčby, relapsu, recidivy, prevence a sebeomezujících opatření. Poté jsou porovnány hazardní hry, jež převažují v zahraničí a jejich preventivní opatření. V rámci praktické části je věnovaná pozornost použité metodice, výsledkům, diskusi a závěru. Cílem práce je popis a porovnání vzniku a průběhu hráčské závislosti mezi hráči videoloterijních terminálů a sázkaři. V návaznosti na cíl práce byly zvoleny dvě výzkumné otázky. První otázka zní: "Jaký je průběh a vznik hráčské závislosti u hráčů videoloterijních terminálů?" Druhá otázka se zaměřuje na průběh a vznik hráčské závislosti u sázkařů. Pro naplnění cíle je použita kvalitativní výzkumná strategie. Metoda je formou dotazování s technikou polostrukturovaného rozhovoru a sekundární analýzou dat. Soubor informantů je tvořen 12 hráči s použitím účelového výběru v Poradně pro nelátkové závislosti Prevent 99. Bylo zjištěno, že hráči videoloterijních terminálů a sázkaři mají podobné znaky průběhu hraní, ale odlišný vznik hráčské závislosti. Důvodem může být online hraní. U společných znaků se vyskytuje důvod opětovného hraní. Rozdílné aspekty lze vidět u vzniku, četnosti nebo délce celkového hraní. V praxi může být užitečné znát tyto detaily o skupinách hráčů a podle toho s nimi dále pracovat. Diplomová práce bude sloužit pro odborníky, kteří pracují nebo chtějí pracovat s touto cílovou skupinou a zároveň pro studenty.
Sociální práce s klienty závislými na hazardních hrách
HUDEČKOVÁ, Lucie
Práce se zabývá sociální prací s klienty závislými na hazardních hrách. Je pouze teoretická a rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá definicí závislosti, společnými znaky nelátkové a látkové závislosti a příznaky závislostního chování. Druhá kapitola popisuje hazardní hry a s tím spojený problém závislosti na hazardních hrách neboli patologické hráčství. Dále se zabývá druhy hazardních her, online hazardem, dopady závislosti na hazardních hrách a regulací hazardních her v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální práci s klienty závislými na hazardních hrách. Popisuje sociální poradenství vedoucí ke stabilizaci sociálních podmínek závislého, krátkou intervenci a dluhové poradenství. Další důležitou podkapitolou je práce s rodinou a posilování motivace u závislých.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.