Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 218 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automatická detekce ischemie v EKG
Noremberczyk, Adam ; Potočňák, Tomáš (oponent) ; Ronzhina, Marina (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku patologických změn na EKG, převodu EKG do frekvenční oblasti. Popisuje použité statistické metody a metody pro automatickou detekci ICHS a IM. Vysvětluje problematiku perceptronu a UNS. Druhá část práce se zabývá Neural Network Toolboxem MATLAB®. Tato část je zaměřena na výpočet parametrů a výběr vhodných parametrů. Propojování pásem v oblasti. Na konci práce je použita UNS na detekci ischemických parametrů a výsledky jsou diskutovány. Průměrné hodnoty pro nejlepší nastavení vycházeli na 100 % celkové úspěšnosti.
Dynamické vlastnosti laděné odbočky
Čepl, Ondřej ; Kůrečka, Jan (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je experimentální stanovení přenosu laděné odbočky. V první části jsou popsány základní poznatky z oblasti digitálního zpracování signálu a tlumení hluku v potrubí. Zvláštní důraz je kladen na Fourierovu transformaci. Druhá část se zabývá experimentálním měřením útlumu laděné odbočky pro různé délky rezonátoru. K~vyhodnocení naměřených dat je použita Fourierova transformace se splněním podmínky koherence. Na konci této práce je grafické zobrazení frekvence naladění v závislosti na délce laděné odbočky pro sedm různých délek a porovnání s teoretickými hodnotami.
Smart Sheet Music Reader for Android
Smejkal, Vojtěch ; Herout, Adam (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Automatic page turning and automatic music accompaniment have been studied for several decades. This work summarizes the state of art approaches to real-time score following. It studies various audio features such as chroma classes and synthesized spectral templates. It also describes short-time Fourier transform and online Dynamic time warping as key components of the system. This project analyzes in detail developed solution for tracking the player position in score, which was then implemented as mobile application. Final system is able to follow pieces even with changing tempo, pauses during performance, and minor deviations from the original score.
Analýza spektra různých typů saxofonů
Greiplová, Barbora ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zvukem tří typů saxofonů Yamaha, konkrétně soprán, alt a tenor saxofonu. Uvádí základní parametry nástroje, jak tvoří tón a čím je typický. Zaměřuje se na charakteristiky v jeho tónu pomocí spektrální analýzy, LPC analýzy a směrových charakteristik. Práce se zaměřuje na společné vlastnosti saxofonů jako nástroje, hledá také odlišnosti mezi zvolenými typy saxofonů i mezi jednotlivými tóny. Výsledky jsou porovnány v grafech, tabulkách i slovním hodnocením.
Following of multiple object movement by means of cross correlation
Málková, Eliška ; Štarha, Pavel (oponent) ; Druckmüller, Miloslav (vedoucí práce)
This thesis describes the method of following the multiple objects movement by means of cross correlation. We are showing the form of cross-correlation function of functions with mutually shifted objects and how it leads to search of their shift vectors. For the further implementation, there is introduced the effective method for search of required count of function's local maxima.
Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu
Hrubý, Jan ; Návrat, Aleš (oponent) ; Hrdina, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce má dva cíle - zaprvé seznámit čtenáre s klasickým využitím kvaternionu a duálních kvaternionu v geometrii, zadruhé zobecněním Fourierovy transformace do množiny duálních kvaternionu. Nejprve se věnuje algebraickým vlastnostem a struktuře kvaternionu a zpusobům jejich zápisu. Poté jsou zavedena duální čísla a pomocí nich následně duální kvaterniony. Dále se práce zabývá vyjádřením rotací a translací pomocí kvaternionu a duálních kvaternionu, které umožňují jejich snadný popis. Nakonec je definována diskrétní duální kvaternionová Fourierova transformace a je odvozen algoritmus pro její efektivní výpočet, který je poté realizován jako kód v programovém prostrední MATLAB.
Matematické transformace v dielektrické relaxační spektroskopii
Brida, Marek ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Predložená práca pojednáva o problematike dielektrickej relaxačnej spektroskopie v časovej oblasti, zmerania absorpčných charakteristík a ich prevodu do frekvenčnej oblasti vytvorením frekvenčnej závislosti stratového čísla. Práca uvádza prehľad najpoužívanejších matematických transformácií a aproximácií, ktoré sa pre tento prevod používajú a vzájomne niektoré z nich porovnáva. Použitými matematickými metódami sú Fouerierová transformácia a Hamonova aproximácia. Meraným dielektrikom je drážková izolácia typu Isonom NKN 2039 a Isonom NMN 0967.
Numerical methods of image processing from NASA's SDO space probe
Meduňa, Tomáš ; Druckmüller, Miloslav (oponent) ; Hoderová, Jana (vedoucí práce)
The thesis deals with processing of images of Sun taken by SDO space probe on different wavelengths. The goal is to visualize appearance of three times ionized carbon C IV by suitable composition of images. Basic facts about Sun and its atmosphere are stated, followed by theory and possible visualization approaches, which are in the end evaluated and compared. Within the thesis is also created software for simple creation of carbon C IV images.
3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu
Maruniaková, Zuzana ; Štarha, Pavel (oponent) ; Martišek, Dalibor (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D rekonštrukcie. Výstupom je 2D ostrý obraz, 3D model, stl model. V práci sú analyzované rôzne druhy dát.
Vytváření zvuků z obrazových dat
Brada, Tomáš ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá různými převody obrazových dat -- dvourozměrný diskrétní signál na zvuk -- jednorozměrný diskrétní signál. Pro převod se používá znalostí hudební teorie, vlastností lidského vnímání zvuku, základních technik zpracování 1D a 2D signálu jako jsou Fourierovy transformace a filtrace spekter pomocí filtrů typu dolní a horní propust.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 218 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.