Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,731 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika demokracie a právního státu v Maďarsku s ohledem na postavení země v EU
Reňáková, Monika
Tématem bakalářské práce je problematika demokracie a právního státu v Maďarsku s fokusem na postavení dané země v rámci Evropské unie. Hlavním cílem je tedy posoudit, jakými způsoby a do jaké míry Maďarsko odpovídá principům demokracie a právního státu a jak to ovlivňuje vztahy s Evropskou unií. První část se věnuje teoretickému vymezení pojetí demokracie, právního státu a vymezení hodnot právního státu v rámci EU. Druhá část analyzuje činy, kterými dochází narušování demokracie a porušování hodnot v Maďarsku, a poukazuje na to, jakými procesy je to uskutečňováno. Závěrem je, jakou v tom hraje Evropská unie, jak to ovlivňuje jejich společné vztahy a jaké to přináší důsledky.
Problematika zemědělství v rámci dohody EU-MERCOSUR
Nádeníčková, Petra
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu zemědělství a jeho role ve vzájemných vztazích mezi Evropskou unií a Mercosurem v rámci dohody o volném obchodu. V první části je vysvětlen obecný vývoj mezinárodního obchodu, odlišnosti zemědělských politik obou stran a také jejich vzájemný agrární obchod. Ve druhé, analytické, části se práce věnuje již konkrétnímu vlivu zemědělství v dohodě, jednotlivým postojům vybraných členských států EU i Mercosuru, zemědělských organizací a spolků kterých se důsledky úspěšného ratifikování dohody dotknou. Nakonec je také popsán aktuální vývoj dohody od znovuzvolení brazilského prezidenta Luly da Silvy, což nastiňuje další možný vývoj ratifikace a možný vstup v platnost této dohody.
Důsledky rusko-ukrajinské krize pro energetickou bezpečnost Evropské unie
Hrdlička, Vít
Práce se zabývá energetickou bezpečností Evropské unie v kontextu rusko-ukrajinské krize z roku 2014, která eskalovala v únoru 2022 ruskou invazí na Ukrajinu. Práce formou případové studie analyzuje dopady této invaze na energetickou bezpečnost EU, jelikož Ruská federace dodává významné množství fosilních paliv do zemí Unie. V důsledku invaze došlo ke snížení podílu dodávek zemního plynu a ropy z Ruska do EU a ceny těchto surovin vzrostly. V této souvislost se EU začala orientovat na nové dodavatele z Blízkého východu a posílila spolupráci s již existujícími dodavateli jako Norsko nebo Spojené státy americké. Kromě toho EU vydala sankční balíčky týkající se energetiky a představila plán REPowerEU, což vedlo k posílení energetické bezpečnosti EU a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska.
Návrh stratégie siete materských škôl vo vybraných štátoch EÚ
Kériová, Nela
Tato diplomová práce se zaměřuje na demografickou analýzu plodnosti Slovenska, Česka, Polska, Španělska, Itálie a Portugalska. Výsledky porovnává s analýzou dostupnosti předškolních zařízení. Jejím cílem je navrhnout optimální strategii rozmístění sítě soukromých mateřských škol mezi vybrané státy jako forma podnikání zajišťující zisk. Záměrem je na základě prognóz vyhodnotit státy s největším potenciálem uplatnění podnikání v příštích letech.
Vzdělanost v zemích EU
Drábková, Natalie
Drábková, N. Vzdělanost v zemích EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá existencí vztahu mezi podílem terciárně vzdělané populace a ekonomickou úrovní země ve vybraných státech EU. V teoretické části je rozebráno především terciární vzdělání a jeho působení na trhu práce, dále studijní neúspěšnost a celoživotní vzdělání a v neposlední řadě také implementace Strategie Evropa 2020 a rozmach Průmyslu 4.0. V analytické části je srovnána vzdělanostní struktura reprezentativních zemí, které byly vybrány na základě shlukové analýzy. V rámci ukazatele podílu vysokoškoláků byly pomocí elementárních chara kteristik popsán vývoj časových řad Lotyšska, Lucemburska, Německa, Španělska a České republiky. Na závěr byla pro Německo a Španělsko provede-na modelace vícerozměrné regrese. Regresní analýza prokázala, že podíl absolventů VŠ ovlivňuje ekonomickou výkonnost v Německu. Naopak ve Španělsku ke korelaci mezi danými veličinami nedošlo. Zároveň byl v této zemi prokázán vliv míry nezaměstnanosti na HDP na obyvatele. V závěru práce je doporučováno politikám, aby motivovali studenty ke studiu STEM oborů, jež mají významný vliv na ekonomickou výkonnost.
Princip subsidiarity EU: vývoj a dopady
Tejkal, Tomáš
Bakalářská práce se zaměřuje na důležité aspekty spojené s dodržováním principu subsidiarity s cílem určit, jestli je princip v unijních strukturách řádně dodržován. Podle této zásady by se měl efektivně regulovat výkon pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy. Princip má ale v sobě obsažen i další prvky, které přispívají k jeho nejednoznačné definici. Studie klade důraz na interpretaci samotného principu, ale také zkoumá roli národních parlamentů, které se mohou podílet na mechanismu kontroly subsidiarity. Odlišné vnímání principu panuje jak mezi institucemi EU, tak národními parlamenty. Významným hráčem je především Evropská komise, která se dívá na princip v jeho užší podobě, přesto ale nemá jasně stanovená kritéria. To se odráží i na funkci mechanismu kontroly subsidiarity, který má v současné podobě na legislativní tvorbu spíše marginální vliv. Navíc jeho využívání se dlouhodobě snižuje a nedochází k žádným významným reformám. Také samotné právní ukotvení zásady koexistuje s politickým rámcem, který dále prohlubuje problematickou povahu principu. I to může představovat důvod, proč je Soudní dvůr EU velmi zdrženlivý zpochybňovat zákonodárce EU. Navíc se neukazuje, že by dodržování principu subsidiarity bylo hlavním předmětem regulatorních nástrojů Komise, které jsou v tomto ohledu spíše uplatňovány směrem k lepšímu politickému rozhodování. Příčiny tak pravděpodobně tkví ve stále nejasně stanovených procedurách vztahujících se k fungování principu subsidiarity od přijetí Lisabonské smlouvy. Výše zmíněné argumenty tak nasvědčují, že princip subsidiarity je v EU porušován a nezdá se, že by docházelo k efektivní regulaci pravomocí, které vyžadují i řádnou legitimitu nižších jednotek.
Role Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize
Trávníčková, Magda
Bakalářská práce se zabývá rolí Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize, která započala na začátku srpna 2020. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se práce nejprve věnuje teoretickému vymezení migrace včetně její historie, příčin a důsledků. Dále jsou odlišeny pojmy migrant a uprchlík a také je zde definována migrační politika. V této části jsou také popsány migrační politiky všech zúčastněných stran a význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie v rámci řízení migrace a řešení migračních krizí. Dále pak následuje představení vývoje vzájemných vztahů mezi Polskem, Běloruskem a Evropskou unií. Následně se práce zabývá rozborem samotné migrační krize včetně jejích příčin, zainteresovaných stran a jejich zájmů. V poslední kapitole jsou pak analyzovány dopady této krize na vztahy obou zainteresovaných států a role Evropské unie v rámci této krize.
Porovnanie krajín EÚ z pohľadu aspektov vstupujúcich do indexu ľudského rozvoja
Fillová, Sofia
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání rozvoje zemí Evropské unie na základě vlivu tří hlavních aspektů tvořících index lidského rozvoje. Práce zkoumá vliv zdraví, vzdělání a příjmu na země Evropské unie. Dále se zabývá jak se země mezi sebou na základě těchto ukazatelů liší. Na základě zvolených reprezentativních zemí se porovnává jejich vývoj v čase a pomocí charakteristik vývoje se identifikují výrazné propady či nárůsty jejich nabytých hodnot. Zjištění práce poukazují na fakt, že mezi zeměmi Evropské unie existují značné rozdíly, přičemž postavení zemí není v jednotlivých dimenzích totožné. Identifikované a rozebírané jsou faktory ovlivňující vývoj ukazatelů a jejich následné dopady na vývoj v reprezentativních zemích.
Zhodnocení ekonomické efektivnosti investic do fotovoltaických systémů
Vaverová, Tereza
Práce se zabývá ekonomickou efektivnosti investice do fotovoltaického systému pro rodinný dům a popisuje vývoj finanční podpory v rámci zemí Visegrádské skupiny s podrobným zaměřením na Českou republiku. Dále práce rozebírá charakteristiky jednotlivých fotovoltaických systémů a zaměřuje se také na definici a rozbor motivací subjektů investujících do fotovoltaických zdrojů. Pro analýzu ekonomické efektivnosti investic do fotovoltaických elektráren je v práci využito metod diskontované doby návratnosti, vnitřního výnosového procenta a dalších metod hodnocení. Na základě těchto ukazatelů je analyzovaná ekonomická rentabilita a atraktivita fotovoltaických systémů v jednotlivých zemích V4 i v rámci ČR.
Problems of integration of Ukraine into the European Union
Smahlenko, Andrii
Tato práce zkoumá výzvy , kterým Ukrajina čelí ve svém úsilí o integraci do Evropské unie . Analyzuje ekonomická data Ukrajiny, včetně inflace, vládního dluhu a deficitu a dlouhodobých úrokových sazeb, a dává doporučení pro zlepšení její ekonomické situace. Práce se také zabývá implementací Asociační dohody s EU ze strany Ukrajiny a úkoly, které Ukrajina musí splnit, aby splnila své závazky z dohody. Dále se práce zabývá regresním modelem, který analyzuje dopad dluhu, přímých zahraničních investic, vzdělání a obchodu na ukrajinský HDP. Závěrem práce dochází k závěru, že Ukrajina musí prokázat hmatatelný úspěch ve své politické a socioekonomické modernizaci, aby se stala plnohodnotným členským státem EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,731 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.