Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 166 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Problematika kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a.s. Třebíč
Smrčková, Jaroslava ; Ščuka, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je řešení problematiky kurzových rozdílů a DPH v Unipletu a. s. v Třebíči. V první části práce je popsána teorie k tomuto tématu. V druhé části práce se zabývám historií a současnou situací společnosti, popisuji daný problém a navrhuji taková řešení, která jsou pro společnost přínosná i méně přínosná.
Směsné lipidy a jejich interakce s biopolymery
Cigánková, Hana ; Smilek, Jiří (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na studium interakcí hyaluronanu s lipidem DOTAP (1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propan) a jeho směsí s lipidem DPPC (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfatidylcholin) ve vodě. Nejprve bylo proměřeno agregační chování samotného lipidu a jeho směsí a poté ovlivnění hyaluronanem o různých koncentracích. Dále byla změřena anizotropie fluorescence sondy DPH v těchto směsích a její ovlivnění přídavkem cholesterolu. Tyto vlastnosti byly sledovány pomocí fluorescenční spektroskopie, za využití fluorescenčních sond pyrenu a DPH. Bylo zjištěno, že hyaluronan má vliv na agregační chování lipidu DOTAP i jeho směsí s DPPC a že cholesterol ovlivňuje fluiditu liposomů.
Vybraná specifika problematiky DPH v intrakomunitárních obchodech
Kočařík, David ; Kubant, Michal (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku DPH v rámci intrakomunitárních obchodů. Hlavním pilířem celé práce je návrhové řešení průběhu obchodních operací, mezi tuzemskou obchodní společností a ekonomickými subjekty z členských zemí EU. Tímto způsobem byl vytvořen manuál, který aplikuje ustanovení právních předpisů do praktických příkladů, vymezuje, kdy jsou a kdy nejsou intrakomunitární plnění osvobozená od daně a demonstruje platbu DPH na konkrétních příkladech.
Účetní a daňové aspekty změny režimu DPH
Dang, Minh Thanh ; Litavská, Lubica (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat problematiku při změně režimu daně z přidané hodnoty u modelového podnikatelského subjektu a zjistit všechny změny účetních a daňových aspektů spolu s výhodami a nevýhodami v souvislosti s přechodem režimu DPH. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů v oblasti DPH a na principech jeho uplatnění. Praktická část se zaměřuje na konkrétní subjekt, u kterého se týká daná problematika. Na závěr jsou ukázány vhodné návrhy řešení a správného uplatnění odpočtu DPH podle české legislativy.
Daňové úniky se zaměřením na DPH
Vonková, Anna ; Slámová, Eva (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Předložená práce pojednává o problematice daňových úniků, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. V teoretické části představuje institut daní, jejich vznik a účel. V navazující analytické části práce pak představuje nejčastější formy daňových úniků, jejich detekci a legislativní a další způsoby, kterými v současné době proti nim stát bojuje. Cílem práce je pak představení vlastních návrhů na eliminaci této problematiky, který představuje jak návrhy na zlepšení současného stavu, tak i návrhy zcela nové, které jako soubor opatření mohou pomoci právě v boji státu s již velmi dlouho řešenou problematikou daňových úniků.
Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA
Řezáč, Vojtěch ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Výsledek aplikace přinese firmě snadnější a rychlejší proces odevzdání těchto formulářů na portál finanční správy.
Mikroviskozitní sondy ve studiu agregací systému biopolymer-tenzid
Vašíčková, Kamila ; Vala, Martin (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
Byl zkoumán vliv koncentrace kationaktivního tenzidu a vliv iontové síly na anizotropii fluorescence sond difenylhexatrienu a fluoresceinu v systému s kationaktivním tenzidem a v systému kationaktivního tenzidu s hyaluronanem. Měření bylo provedeno metodou fluorescenční spektroskopie. Zjištěná anizotropie poskytuje informace o mikroviskozitě zkoumaných systémů. Dále byl zkoumán systém kationaktivního tenzidu s hyaluronanem při použití sond 9-(2-karboxy-2-kyanovinyl)julolidin, 4-(dikyanovinyl)julolidin a 1,3­bispyrenylpropan. Informace o mikroviskozitě mikroprostředí udává integrál pod emisní křivkou u 9-(2-karboxy-2-kyanovinyl)julolidinu a 4-(dikyanovinyl)julolidinu a poměr excimer/monomer u 1,3­bispyrenylpropanu. Bylo zjištěno, že vliv iontové síly na anizotropii difenylhexatrienu a fluoresceinu se projevil pouze při prvním přídavku soli, tj. při iontové síle 0,025 mol dm­-3 a že přídavek hyaluronanu má vliv na anizotropii difenylhexatrienu a fluoresceinu pouze ve vzorcích bez přídavku soli. Výsledky měření s 9­(2­-karboxy­-2­-kyanovinyl)julolidinem a 4-(dikyanovinyl)julolidinem popisují vznik agregátů kationaktivního tenzidu s hyaluronanem a charakterizují tyto agregáty s hyaluronanem z hlediska mikroviskozity.
Refundace DPH ze zemí EU
Doskočilová, Veronika ; Beneš, Václav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zpracování žádosti o vrácení DPH za pohonné hmoty ve vybrané firmě. Dalším pilířem práce je řešení rozhodovacího procesu nákupu pohonných hmot ve vybraných zemích EU se zohledněním institutu refundace DPH. Veškeré výstupy bakalářské práce jsou aplikovány na reálný problém ve vybrané firmě a slouží pro její potřebu.
Dopravní prostředek v podnikání - účetní a daňové aspekty
Zámková, Jana ; Vacková, Silvie (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování vozového parku společnosti, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti komerční bezpečnosti, požární signalizaci a dálkové přenosy informací z těchto i jiných systémů na pulty centralizované ochrany. Obsahuje analýzu možností financování vozového parku, porovnání vhodných nástrojů financování osobních vozidel a návrhy na optimální způsoby financování vozového parku společnosti.
Uplatňování DPH v zemích EU
Janíčková, Petra ; Brychta, Karel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie a vracením této daně mezi státy Evropského společenství. Současně se věnuje Směrnici Rady, která byla k vracení daně sepsána, zboží a službám, na které se ve státech Evropské unie vracení daně nevztahuje. Obsahuje též návrh na zlepšení systému vracení daně z přidané hodnoty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 166 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.