Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 433 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vliv monetární politiky České národní banky na výnosnost vkladových produktů bank působících v České republice a její ekonomické dopady
Vidlák, Vojtěch ; Hladká, Petra (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje kroky České národní banky mezi lety 2004-2014. Konkrétně monetární politiku české národní banky, její vlivy na vkladové produkty bank působících na českém trhu a následné ekonomické dopady.
Bankovní tajemství
Sýkora, Marek ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Bankovní tajemství Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem bankovního tajemství v kontextu české právní úpravy, přičemž hlavní pozornost je věnována tzv. praktickým průlomům do bankovního tajemství, tedy průlomům, které nejsou výslovně upraveny v zákoně, nýbrž byly dovozeny výkladem ze strany České národní banky jako orgánu bankovního dohledu nebo soudní judikaturou. Jedná se především o průlomy využitelné bankou při provádění určitých postupů, které jsou důležité pro její provoz. Potřeba těchto průlomů je dána nepříliš uspokojivou zákonnou právní úpravou bankovního tajemství a především průlomů do něj v zákoně o bankách, na níž tato práce mimo jiné poukazuje, v kombinaci s objektivní nemožností (potažmo neproveditelností či nevhodností) opatřit si v daných případech souhlas klienta. V první kapitole práce podává deskripci základní charakteristiky a hlavních aspektů bankovního tajemství, které vyplývají z právní úpravy, výkladové praxe ČNB, soudní judikatury a právní nauky. Ve druhé kapitole je v základních obrysech podán výklad k problematice průlomů do bankovního tajemství, včetně kategorizace těchto průlomů a poukázání na některé průlomy a aspekty činící interpretační či aplikační problémy. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány případy jednotlivých tzv. praktických průlomů do bankovního tajemství...
Vliv změn úrokových sazeb na odvětví faktoringu
Hamerská, Marie
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi úrokovými sazbami a faktoringo-vým trhem v České republice. Pomocí ekonometrického modelování popisuje a kvantifikuje vliv úrokových sazeb na ukazatele faktoringu. Výsledky modelování jsou interpretovány na chování konkrétní společnosti.
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje
Kočová, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Název: Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje Abstrakt Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní postavení, pravomoci a náplň činnosti České národní banky jako centrální banky České republiky a to s ohledem na vývoj evropské právní úpravy. Důraz je kladen především na problematiku přistoupení České republiky ke společné evropské měně a její následné dopady na legislativní úpravu, postavení a činnost České národní banky. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na historický vývoj a institucionální zajištění centrální banky na našem území, následuje výklad o hlavních funkcích České národní banky se zaměřením na měnovou politiku, regulaci a dohled nad finančním trhem. Poslední dvě kapitoly se věnují problematice Evropské měnové unie, přijetí společné evropské měny a plnění kritérií konvergence v České republice. Klíčová slova Česká národní banka, Evropská měnová unie, měnová politika a euro
Právní a ekonomické aspekty dohledu České národní banky nad sektorem spořitelních a úvěrních družstev
Valenta, Pavel ; Seknička, Pavel (vedoucí práce) ; Dupáková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům dohledu nad sektorem družstevních záložen v České republice, jenž je prováděn Českou národní bankou (ČNB). Ústředním bodem zájmu je případová studie spořitelního družstva WPB Capital, kterému bylo v roce 2014 odebráno povolení k činnosti kvůli nedovoleným operacím, konkrétně nabývání zakázaných cenných papírů a poskytování finanční asistence za účelem nabytí dalších členských vkladů, což bylo v rozporu s výkladem ČNB. Práce je založena na autorově účasti v dané kauze a využívá autentické dokumenty ze správního řízení a soudního přezkumu, jakož i další relevantní materiály. První část je věnována teoretickým základům v oblasti finančního trhu a družstevních záložen. Následuje analýza dohledu ČNB a historický přehled vývoje družstevních záložen v České republice. Dále jsou rozebrány právní rámec a instrumenty v kontextu případové studie WPB Capital. Cílem práce je posoudit soulad činnosti zkoumaného subjektu se zákony a evropskou legislativou a zhodnotit oprávněnost postupu ČNB. Diplomová práce klade důraz na teoretické analýzy i praktické aplikace, včetně srovnání s dalšími družstevními záložnami a aktuální judikaturou. Na základě této studie je následně pokus o odpovědi na výzkumné otázky, hodnotící soulad s právními normami a vliv na...
Vývoj inflace v České republice od roku 1990 do současnosti (Dokumentační přehled)
PROKOPOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce si vytyčila za cíl popsat dokumentační přehled vývoje inflace od počátku 1990 až po současnost.Úvodní část podává základní informace o inflaci, jejím vymezení Českou národní bankou, její stupně a formy, popisuje míru inflace a v neposlední řadě i její druhy. Druhá část práce je zaměřena na samotný časový vývoj inflace v ČR rozdělený do pěti etap: počátek transformace (1990-1993), vývoj cen v letech 1994-1998, období 1999-2001, vývoj inflace 2002-2005 a první 3 měsíce roku 2006. Závěr práce se zabývá stručným shrnutím popsaných dat a jevů.
Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB
Havlovicová, Jaroslava ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB Abstrakt Informační povinnosti ukládané osobám činným na finančních trzích jsou jedním z nejdůležitějších mechanismů, na základě kterých mohou dohledové orgány náležitě naplňovat své pravomoci. V případě, že by subjektům finančních trhů nebyla informační povinnost uložena, byla by regulace jejich činnosti "slepá". Rigorózní práce si klade za cíl důkladně předestřít teoretické základy, na nichž je informační povinnost postavena. Charakterizuje dohledové orgány na národní i unijní úrovni, vymezuje jejich pravomoci i nástroje používané při předkládání informací ze strany povinných subjektů. Na druhé straně jsou definovány znaky jednotlivých skupin povinných subjektů a právní rámec jejich činnosti. Zároveň práce neopomíjí s tématem blízce související problematiku ochrany spotřebitele, který je v prostředí finančních trhů výrazně slabší stranou zde vznikajících právních vztahů. Podrobně se rigorózní práce věnuje právním předpisům zakotvujícím informační povinnost do českého právního řádu, zejména zákonům upravujícím konkrétní sektory finančního trhu a podzákonným předpisům České národní banky, na jejichž základě povinné subjekty informační povinnosti plní. V této souvislosti nejsou zanedbány ani příslušné unijní legislativní akty, jež tvoří další z právních...
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Pastorčák, Jan ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Cílem práce je analýza vztahů centrální banky k bankám obchodním se zaměřením na situaci v České republice. Tato analýza je kritickým zhodnocením stávající právní úpravy a nastiňuje plánované změny, o kterých se v současné době diskutuje. Práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. První kapitola definuje základní pojmy používané v práci jako je bankovní systém, centrální banka a komerční banky. Tato kapitola je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje centrální banku a bankovní systém. Druhá část postavení centrální banky, její funkce a nástroje. Třetí část se zaměřuje na obchodní banky. Poslední část nastiňuje tendence ve vývoji bankovního sektoru. Druhá kapitola charakterizuje subjekty bankovního systému v České republice a je rozdělena do dvou částí. První část popisuje ČNB a její hlavní funkce. Druhá část nastiňuje organizační strukturu obchodních bank v České republice. Třetí kapitola se soustředí na bankovní regulaci a dohled a jejich dělení. První část analyzuje důvody regulace bankovního sektoru. Druhá část se zaměřuje na bankovní regulaci a dohled je v České republice. Třetí část obsahuje úpravu pravidel kapitálové přiměřenosti v rámci mezinárodních dohod Basel I a II. Čtvrtá část hodnotí úroveň bankovní regulace a dohledu v...
Právní postavení a činnost České národní banky
Prokop, Tomáš ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Právní postavení a činnost České národní banky Tato diplomová práce se věnuje právní problematice České národní banky. Cílem práce je rozbor základních institutů, nejdůležitějších a nejspornějších zákonných ustanovení a seznámení čtenáře s nejdůležitějšími činnostmi centrální banky, včetně vysvětlení jejich potřeby a funkce v systému. Autor práce zohlednil značný rozsah problematiky tohoto tématu a některé kapitoly mají za cíl seznámit pouze s tím nejdůležitějším pro správné pochopení daného okruhu a utvoření souvislostí, vzhledem k omezenému stránkovému rozsahu pro tuto diplomovou práci. Největší důraz je kladen na část věnovanou bankovní regulaci, kterou autor rozebral podrobněji a také vlastní komparaci právních úprav centrálních bank ve světě. Práce se člení do 7 kapitol včetně úvodu, dále na závěr, seznam použitých zkratek, literatury a příloh. V úvodu autor seznamuje s důvodem, proč si vybral právě toto téma za svou diplomovou práci a vytyčuje cíle, které by práce měla splnit. Ve druhé kapitole autor seznamuje čtenáře s historickým vývojem centrálního bankovnictví na českém území od dob Rakousko-Uherské monarchie až po vývoj současné České národní banky. Na závěr této kapitoly rozebírá autor možnosti vývoje nejbližší budoucnosti a to především v rámci Evropské unie a přijetí měny Eura za...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 433 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.