Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu
Bayramová, Zuzana ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu Abstrakt Tématem této diplomové práce je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost, jelikož v roce 2023 došlo k novelizaci české autorskoprávn Cílem této práce je komplexní představení a rozbor Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) společně s příslušných změn české právní úpravy a analýza problematických aspektů v aplikační praxi, a to včetně pop při přijímání DSM směrnice. úvodu této diplomové práce je nejdříve přistoupeno k předložení důvodů, přijetí DSM směrnice vedly, a popisu jednotlivých změn právní úpravy učiněných před její účinností ve snaze vytvořit jednotný unijní digitální trh. Další kapitola se následně věnuje vymezení základních pojmů, které DSM směrnice užívá, s podrobnějším zaměřením na vývoj vymezení subjektu poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Rozsáhlá kapitola č. představuje stěžejní část této diplomové práce, jelikož se zabývá podrobným popisem a rozborem celé DSM směrnice. Jednotlivé podkapitoly popisují a analyzují jednotlivé části DSM směrnice s nejvýznamnější nedostatky, které mohou příslušná us praxi způsobovat....
Právní ochrana uměleckého výkonu
Leška, Rudolf ; Císařová, Zuzana (oponent)
Tato dizertační práce podává systematický výklad práva umělecko-interpretačního jakožto účelově vymezeného souboru právních norem upravujících právní poměry týkající se uměleckých výkonů. Autor argumentuje ve prospěch právní ochrany uměleckého výkonu, kterou považuje za zvláštní projev osobnostněprávní ochrany vyvěrající z přirozenoprávního pohledu na osobnost umělce - autor tedy nesouhlasí s těmi přístupy, které v právní ochraně výkonného umělce shledávají pouze aspekty soutěžněprávní ve smyslu ochrany investice. Přitom ale nelze na výkonné umělce mechanicky aplikovat právo autorské, neboť zde existují i důvodné rozdíly - výkonný umělec především netvoří žádné nové dílo, jímž by obohacoval poznání lidstva, pouze individuálně provádí existující umělecké dílo - společenský přínos autorské tvorby je zde tedy vyšší a autor polemizuje s možností subsumpce ochrany uměleckého výkonu pod čl. 34 odst. 1 Listiny. Přesto je však ochrana uměleckého výkonu nezbytná, neboť společnost potřebuje nejenom to, aby autorská tvorba existovala, ale též aby byla prováděna, pokud má existovat živé umění. Dnes, když je živé umění ohrožováno více než kdy jindy technologiemi umožňujícími konzumaci umění ve virtuální realitě či umožňujícími nahradit výkon herce v audiovizi jeho digitálním substitutem, význam právní ochrany...
Autorskoprávní ochrana architektonického díla, současné vývojové trendy
Güttlerová, Alice ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Název práce Autorskoprávní ochrana architektonickéhodíla, současné vývojové trendy Abstrakt Rigorózní práce se zabývá pojetím a ochranou architektonickéhodíla a vývojovými trendy v této právní oblasti v České republice ve světle platné autorskoprávní úpravy. Architektonickým dílem se rozumí dílo vyjádřené architektonickým výkresem,studií, projektovou dokumentací a případně modelem,přičemž v absolutní většině případů je stavba teprve rozmnoženinouarchitektonickéhodíla.Architektonické dílove formě stavbynelze proto ztotožňovat s legislativnímpojmem architektonickéhodíla ve smyslu autorskéhozákona. Dílo může být chráněno jakodíloarchitektonické pouze vpřípadě,že splňuje autorským zákonem stanovené pojmové znaky autorského díla. Ty jsou definovány jak pozitivním způsobem, tak i negativně, tím, že autorský zákon některá autorská díla z autorskoprávní ochrany vyjímá. Architektonickým dílem dle autorského zákona je umělecké jedinečné dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti autora, a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo nechrání proto architektonické myšlenky(koncept,nápad) samy o sobě, ale jen jejich vyjádření navenek. Kritérium hodnoty díla a jeho společenského významu není pro autorskoprávní ochranu architektonického díla určující. Stejné zákonné pojmové znaky musí splňovat i dílo...
Právní ochrana uměleckého výkonu
Leška, Rudolf ; Císařová, Zuzana (oponent)
Tato dizertační práce podává systematický výklad práva umělecko-interpretačního jakožto účelově vymezeného souboru právních norem upravujících právní poměry týkající se uměleckých výkonů. Autor argumentuje ve prospěch právní ochrany uměleckého výkonu, kterou považuje za zvláštní projev osobnostněprávní ochrany vyvěrající z přirozenoprávního pohledu na osobnost umělce - autor tedy nesouhlasí s těmi přístupy, které v právní ochraně výkonného umělce shledávají pouze aspekty soutěžněprávní ve smyslu ochrany investice. Přitom ale nelze na výkonné umělce mechanicky aplikovat právo autorské, neboť zde existují i důvodné rozdíly - výkonný umělec především netvoří žádné nové dílo, jímž by obohacoval poznání lidstva, pouze individuálně provádí existující umělecké dílo - společenský přínos autorské tvorby je zde tedy vyšší a autor polemizuje s možností subsumpce ochrany uměleckého výkonu pod čl. 34 odst. 1 Listiny. Přesto je však ochrana uměleckého výkonu nezbytná, neboť společnost potřebuje nejenom to, aby autorská tvorba existovala, ale též aby byla prováděna, pokud má existovat živé umění. Dnes, když je živé umění ohrožováno více než kdy jindy technologiemi umožňujícími konzumaci umění ve virtuální realitě či umožňujícími nahradit výkon herce v audiovizi jeho digitálním substitutem, význam právní ochrany...
Zvláštní právo pořizovatele databáze a výjimka úředního díla
Míšek, Jakub
"Open data" novelou autorského zákona (z. č. 298/2016 Sb.) došlo k úpravě § 94, dle kterého se (staro)nově výjimka úředního díla ve smyslu § 3 autorského zákona aplikuje přiměřeně i pro pořizovatele databáze. Tato úprava usnadní práci s databázemi veřejného sektoru, včetně databází šedé literatury. Přináší ovšem interpretační obtíže. Tento příspěvek na ně upozorňuje a navrhuje řešení. První část je věnována sui generis databázovým právům v kontextu šedé literatury. V druhé části je pojednáno o výjimce úředního díla, její právní konstrukci a je analyzována možnost její aplikace na sui generis databázová práva. Třetí část pak analyzuje přechodné ustanovení, které změnový zákon obsahuje.
Plný text: Fulltext_Misek_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Misek_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Misek_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2018-Misek - Stáhnout plný textMP4
Právní ochrana uměleckého výkonu
Leška, Rudolf ; Kříž, Jan (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent) ; Srstka, Jiří (oponent)
Dizertační práce podává přehled práva umělecko-interpretačního (práva výkonných umělců), včetně historických a právně-teoretických základů oboru, vztahu k jiným oborům práva a právním odvětvím, výkladu osobnostních a majetkových práv výkonného umělce, problematiky práva smluvního a otázky ochrany a vymáhání práv. Těžiště práce je v analýze pojmů uměleckého a artistického výkonu a výkonného umělce, otázce hranic chráněného a nechráněného výkonu a vztahu výkonu k autorskému dílu, jakož i praktickým aplikačním otázkám spojeným se společným podáním uměleckých výkonů členy uměleckého tělesa a jejich zastoupení osobou společného zástupce. Práce se zaměřuje na ty aspekty práva umělecko-interpretačního, které jsou pro tuto oblast specifické anebo které vyvolávají zvláštní interpretační potíže, přičemž autor nabízí vlastní řešení těchto problémů.
Autorské právo v oblasti digitálních fotografií na internetu
Matějíčková, Lucie ; Sigmund, Tomáš (vedoucí práce) ; Čermák, Radim (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na autorské právo v oblasti digitálních fotografií na internetu. Cílem práce je identifikovat, zda majitelé webových stránek jednají v souladu s autorským právem, nebo zda naopak autorské právo porušují a v jaké míře, při využívání a získávání fotografií, obrázků a grafiky na internetu. Pro dosažení vytyčeného cíle byl použit sociologický průzkum. V závěru jsou uvedeny výsledky průzkumu, jejich analýza a návrhy řešení. V první části práce je teoreticky přiblížen úvod do autorského práva a jeho vztah k digitálním fotografiím zveřejněných na internetu. Dále organizace zabývající se ochranou autorského práva a zdroje ke stažení fotografií publikovaných na internetu. V druhé části práce, na základě předchozích teoretických poznatků, byly položeny dvě průzkumné otázky a šest hypotéz. Přínosem práce jsou doporučení pro nové i stávající obchodníky na internetu a pro blogery, které vzešly z vyhodnocení provedeného sociologického průzkumu.
Autorský zákon - analýza a řešení vybraných
Pořádek, Jiří ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce zabývající se autorským zákonem České republiky a jeho odrazem nejen v praxi je rozdělena do dvou pomyslných částí. První z částí představuje autorské právo jakožto součást práv k nehmotným statkům obecně, zasazuje jeho úpravu českým právem v podobě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů do kontextu historie a mezinárodního práva a následně uvádí do souvislostí autorské právo a podnikovou informatiku. Dále je v této části také rozebrán text znění zmíněného zákona. Druhá část je věnována třem vybraným problémovým situacím, u kterých je navrženo možné řešení jejich autorskoprávní stránky podle autorského zákona ČR a částečně i jiné související legislativy. U každé z nich je uveden jejich popis případně včetně komentáře problematiky, které se týká, následně jsou rozebrány jednotlivé důležité aspekty této situace, které mohou mít vliv na její právní podstatu. Z aspektů jsou pak odvozeny jednotlivé právní možnosti určující konečný návrh řešení dané situace. První problémová situace se týká autorskoprávní podstaty problematiky spoluautorství počítačového programu, druhá tvorby digitálních knihoven a nakonec třetí tvorby webových stránek.
Distribuce audia na Internetu
Gleza, Jan ; Jandoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Tato práce analyzuje současný stav distribuce audia na Internetu, jeho autorizovanou i neautorizovanou variantu. Predikuje budoucí vývoj aplikací kryptografie a navrhuje řešení pro zvýšení podílu autorizované distribuce audia pomocí tří pilířů -- zjednodušení nákupu, zvýšení uživatelské přívětivosti a návrhu na začlenění přidané hodnoty autorizované distribuce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.