Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Robustní identifikace modelu se Studentovým šumem
Hlavinka, Radek ; Friml, Dominik (oponent) ; Dokoupil, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá Bayesovskými metodami pro robustní odhad parametrů ARX modelu. Robustnosti identifikačního algoritmu je dosaženo uvažováním Studentova-t rozdělení šum měřeného výstupu. Uvažování Studentova-t šumu znemožňuje analytické vyjádření posteriorního rozložení parametrů, je tedy třeba využít aproximačních metod. V rámci této práce jsou užity algoritmy využívající Gibbsův vzorkovač a Variační aproximaci a jsou srovnány s Metodou Nejmenších Čtverců. Algoritmy jsou hodnoceny na základě jejich estimace Maximální Věrohodnosti. Je ukázáno, že algoritmy uvažující Studentův-t šum dosahují při simulacích lepších výsledků. V rámci ověření na datech naměřených na reálném systému jsou však výsledky všech algoritmů srovnatelné.
System Priors for Econometric Time Series
Andrle, Michal ; Plašil, Miroslav
V tomto článku je názorně představeno využití „systémových“ apriorních informací v bayesovské analýze ekonometrických časových řad. Na rozdíl od formulace apriorních rozdělení pro jednotlivé parametry přestavuje použití systémových apriorních informací jednoduchý a účinný způsob implementace jasně definovaných a ekonomicky smysluplných představ o vlastnostech modelu a jeho celkovém chování. Obecnost systémových apriorních restrikcí je ilustrována na příkladu autoregresního procesu AR(2) s využitím apriorního přesvědčení, že většina dynamiky procesu je tvořena cyklickým kolísáním o délce hospodářského cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zvýšení minimální mzdy a rakouský apriorismus
Panýr, Jakub ; Špecián, Petr (vedoucí práce) ; Brožová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vztahu minimální mzdy a možné následné nezaměstnanosti. Při řešení problému se pokouším o spojení apriorismu misesovské větve rakouské školy a bayesovského přístupu. Ten nám, jak se ukáže, umožní upravit naši důvěru v nějakou hypotézu na základě nově získaných informací. Výroky rakouské školy o nutně pozitivním vztahu mezi zvýšením minimální mzdy a nezaměstnaností málo zkušených pracovníků, založené na tvrzeních o syntetickém apriorním charakteru těchto výroků, se po konfrontaci s bayesovskou epistemologií a poznatky z jiných oborů ukáží jako poměrně nepřesvědčivé. Dále rakouská škola odmítá kvantifikovat pravděpodobnost unikátních jevů, což se snažím ukázat jako mylné a neodpovídající jejím požadavkům na "reálnost" předpokladů. Rakouská škola by se na základě těchto zjištění mohla vzdát nároku na nezpochybnitelnou jistou svých teorií, a doplnit ho o již zmíněný bayesovský přístup.
In the Quest of Measuring the Financial Cycle
Plašil, Miroslav ; Konečný, Tomáš ; Seidler, Jakub ; Hlaváč, Petr
Nedávná finanční krize odhalila důležitost vazeb mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem. Tento článek představuje dva vzájemně se doplňující způsoby vyhodnocování pozice ekonomiky v rámci finančního cyklu s cílem včas odhalit vznikající nerovnováhy. Nejdříve je zkonstruován souhrnný indikátor, který kombinuje informace obsažené v proměnných charakterizujících změnu ve vnímání rizik ve finančním systému, přičemž váhy jednotlivých proměnných jsou nastaveny tak, aby indikátor co nejlépe charakterizoval vývoj úvěrových ztrát bankovního sektoru během poslední krize. Za druhé zkoumáme migraci mezi jednotlivými rizikovými kategoriemi úvěrů, což umožňuje popsat finanční cyklus z pohledu schopnosti sektoru nefinančních podniků splácet dluh. Oba indikátory finančního cyklu mohou být využity při rozhodování v oblasti makroobezřetnostní politiky, včetně nastavení proticyklické kapitálové rezervy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rare Shocks vs. Non-linearities: What Drives Extreme Events in the Economy? Some Empirical Evidence
Franta, Michal
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Habit Formation in Consumption: A Meta-Analysis
Havránek, Tomáš ; Rusnák, Marek ; Sokolova, Anna
V tomto článku analyzujeme 567 odhadů tvorby zvyků ve spotřebě zveřejněných v 69 studiích publikovaných v recenzovaných časopisech. Na rozdíl od předchozích výsledků pro většinu oborů empirické ekonomie v této literatuře nenalézáme žádné stopy publikační selektivity. Mediánový odhad síly tvorby zvyků dosahuje hodnoty 0,4, ale jednotlivé odhady se značně liší mezi studiemi i v rámci studií. K vysvětlení rozdílů mezi odhady využíváme metodu bayesovského modelového průměrování, které bere v úvahu modelovou nejistotu. Studie, které používají mikroekonomická data, prezentují konzistentně nižší odhady než studie, které se spoléhají na makroekonomická data: v průměru 0,1 oproti 0,6. Tento rozdíl zůstává velký, i když bereme v úvahu 21 dodatečných aspektů studií, jako jsou frekvence použitých dat, geografické pokrytí, definice proměnných, metoda odhadu a publikační charakteristiky. Naše výsledky dále naznačují, že odhady externí tvorby zvyků jsou obvykle výrazně vyšší než odhady interních zvyků, že odhadnutá tvorba zvyků bývá nižší na vyšších frekvencích dat a že odhady se systematicky liší mezi zeměmi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bank Competition and Financial Stability: Much Ado about Nothing?
Havránek, Tomáš ; Žigraiová, Diana
Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství studií se pokouší tento efekt odhadnout empiricky, ale jejich výsledky se značně liší. V tomto článku analyzujeme 598 odhadů tohoto vztahu publikovaných v 31 studiích, k čemuž používáme metody meta-analýzy. Bereme v úvahu 35 faktorů, které mohou přispívat k tomu, že různé studie publikují různé výsledky, a používáme bayesovské modelové průměrování k ošetření modelové nejistoty. Naše výsledky naznačují, že definice finanční stability a soutěže mezi bankami použité v dané studii systematicky ovlivňují výsledky. Důležitá je také volba dat, metody odhadu a kontrolních proměnných. Nacházíme stopy mírné publikační selektivity. Literatura jako celek neukazuje na žádný významný vztah mezi soutěží na bankovním trhu a finanční stabilitou, i když odhady očistíme o publikační selektivitu a chyby v měření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution
Havránek, Tomáš ; Horváth, Roman ; Iršová, Zuzana ; Rusnák, Marek
V tomto článku analyzujeme 2 735 odhadů elasticity mezičasové substituce spotřeby publikovaných ve 169 akademických studiích, které pokrývají 104 zemí v různých časových obdobích. Odhady se mezi zeměmi značně liší, a to i s přihlédnutím k 30 rozdílům v metodologii jednotlivých studií. Naše výsledky naznačují, že nejvýznamnějšími faktory, které tyto rozdíly vysvětlují, jsou HDP na hlavu a participace domácností na trzích aktiv: domácnosti ve vyspělých zemích s vysokou mírou participace na akciových trzích vykazují vyšší míru mezičasové substituce spotřeby v reakci na změny očekávaných výnosů aktiv. Studie, které používají data na úrovni domácností a které se zaměřují na bohaté domácnosti či domácnosti, jež participují na trzích aktiv, také publikují soustavně vyšší hodnoty elasticity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
International Reserves: Facing Model Uncertainty
Benecká, Soňa ; Komárek, Luboš
Řada odborných studií popisujících motivy držby devizových rezerv zdůrazňuje různé faktory, což je problém označovaný jako "modelová neurčitost". Tento článek zkoumá na základě dat ze 104 zemí za období 1999-2010 nejdůležitější faktory ovlivňující držbu devizových rezerv, jejichž významnost je vyhodnocována pomocí bayesovského průměrování modelů (BMA). Článek tak obohacuje probíhající empirickou diskusi o roli finanční globalizace a měnové politiky, zahrnutím nových faktorů a hledáním alternativ oproti těm tradičním. Výsledky potvrzují, že otevřenost ekonomiky a střední peněžní agregát k HDP jsou klíčové faktory s pozitivní vazbou na úroveň devizových rezerv. Na druhou stranu vyšší míra finančního rozvoje vede k nižší nutnosti jejich držby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.