Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Time management v práci manažera stavebního podniku v Bělorusku
Avechkina, Yuliya ; Eckeltová, Petra (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na to, jak stavební manažeři v Bělorusku znají a používají techniky time managementu, jak nakládají se svým časem a co ho ovlivňuje. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s tématem time managementu, vysvětluje pojem prokrastinace a základní techniky time managementu. V praktické části autorka na základě průzkumu zodpověděla 4 výzkumné otázky. Výsledkem práce jsou doporučení a návrhy, jak zlepšit řízení času a vypořádat se s prokrastinací.
Běloruská občanská společnost z pohledu Alese Bjaljackého
Markautsova, Viktoryia ; Klípa, Ondřej (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá názorem držitele Nobelovy ceny za mír Alese Bjaljackého na problém běloruské občanské společnosti, zejména na oblast lidských práv a lidskoprávních organizací občanského sektoru. Tyto organizace působí v Bělorusku od konce XX století a neustále jsou pod tlakem a represemi běloruského režimu Alexandra Lukašenka. Teoretická část je zaměřena na vymezení současných pojmů občanské společnosti a na problém zařazení běloruské občanské společnosti v rámci existujících definic. Praktická část je tvořena analýzou rozhovoru s Alesem Bjaljackým. Je v ní zkoumáno, co respondent považuje za klíčové faktory v rozvoji občanské společnosti, jak hodnotí vliv politické situace na běloruskou občanskou společnost, jak vidí její minulost a budoucnost. Vize Alese Bjaljackého je v této práci konfrontována s názorem autora Andrewa Wilsona, který analyzuje běloruskou občanskou společnost v knize "Belarus: The Last European Dictatorship". Názor Bjaljackého je také v této práci konfrontován s názory některých dalších autorů, kteří zkoumali OS v Bělorusku a jejichž hlavní zjištění jsou představena v knize "Civil society in Belarus 2000-2015, Collection of texts" a "Majstrounja. Historie jednoho divu".
Transformace postsocialistické identity ve východní Evropě: Analýza případu České Republiky a Běloruska
Pyatkevich, Aryna ; Hrůzová, Andrea (vedoucí práce) ; Pergl, David (oponent)
Jakmile Sovětský svaz přestal existovat, jeho subjekty získali schopnost určovat svůj směr politického, kulturního a ekonomického rozvoje. Nikdy nekončící přechod k demokracii, popsaný Borisem Budenem, je jedním z klíčových prvků postkomunismu. Zatímco země, které byly součástí východního bloku, ale nebyly součástí Sovětského svazu samotného, byly na své cestě k demokratickému kapitalistickému rozvoji přiměřeně úspěšné, bývalá dominia bojovala s začleněním hodnot, které přicházely s tím, co Madina Tlostanová popisuje jako proces nucené westernizace. Následující práce zkoumá problém postsocialistické transformace identity ve střední Evropě v případě České republiky a postsovětské transformace identity ve východní Evropě v případě Běloruska. Kvalitativní výzkum je postaven na zpřístupněné kolektivní paměti těch, kteří pracují v institucích paměti na úrovni povolené vládnoucími režimy v obou zemích, všichni narození po roce 1989. Podobnosti a rozdíly, které se jasně objevily během srovnávací analýzy, naznačují že bytí postsocialistickým a postsovětským by již neměla být v akademické literatuře zaměnitelná. Byly a nadále jsou to homologické, ale odlišné procesy, protože být postsovětským znamená nejen uznávaní sovětskí minulosti jako skutečné a ovlivňující probíhající život národa, ale to také definuje...
Role Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize
Trávníčková, Magda
Bakalářská práce se zabývá rolí Evropské unie v kontextu polsko-běloruské migrační krize, která započala na začátku srpna 2020. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části se práce nejprve věnuje teoretickému vymezení migrace včetně její historie, příčin a důsledků. Dále jsou odlišeny pojmy migrant a uprchlík a také je zde definována migrační politika. V této části jsou také popsány migrační politiky všech zúčastněných stran a význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie v rámci řízení migrace a řešení migračních krizí. Dále pak následuje představení vývoje vzájemných vztahů mezi Polskem, Běloruskem a Evropskou unií. Následně se práce zabývá rozborem samotné migrační krize včetně jejích příčin, zainteresovaných stran a jejich zájmů. V poslední kapitole jsou pak analyzovány dopady této krize na vztahy obou zainteresovaných států a role Evropské unie v rámci této krize.
The instrumentalisation and weaponisation of migrants, its impacts, and how the EU responds: the case of Belarus
Škopková, Lucie ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Kazharski, Aliaksei (oponent)
Tato diplomová práce se zaměří na téma instrumentalizace neboli weponizace migrace jako jedné z hybridních hrozeb, jejímž hlavním cílem je destabilizace vnitřního systému cílového státu. Praktický případ krize na hranicích mezi Polskem a Běloruskem bude použit pro znázornění do jaké míry je Evropská unie schopna čelit hybridním hrozbám a do jaké míry může být považována za takzvanou normativní mocnost. Hlavní metodou výzkumu bude obsahová analýza relevantních článků z portálů EURACTIV, EUobserver a POLITICO společně s rozhovory s experty a akademiky. Analýza se zaměří na koncept Evropské unie jako normativní mocnosti za pomoci realismu a neo-realismu s důrazem na roli lidských práv a závislosti Evropské unie na udělování sankcí. Za pomoci této analýzy se ukotví závěr, který podkládá, že se v praxi jeví Evropská unie jako civilní mocnost se silnými normativními základy spíše než pouze jako jednoznačná normativní mocnost.
Transformace postsocialistické identity ve východní Evropě: Komparativní analýza případu České Republiky a Běloruska
Pyatkevich, Aryna ; Hrůzová, Andrea (vedoucí práce) ; Pergl, David (oponent)
Jakmile Sovětský svaz přestal existovat, jeho subjekty získali schopnost určovat svůj směr politického, kulturního a ekonomického rozvoje. Nikdy nekončící přechod k demokracii, popsaný Borisem Budenem, je jedním z klíčových prvků postkomunismu. Zatímco země, které byly součástí východního bloku, ale nebyly součástí Sovětského svazu samotného, byly na své cestě k demokratickému kapitalistickému rozvoji přiměřeně úspěšné, bývalá dominia bojovala s začleněním hodnot, které přicházely s tím, co Madina Tlostanová popisuje jako proces nucené westernizace. Následující práce zkoumá problém postsocialistické transformace identity ve střední Evropě v případě České republiky a postsovětské transformace identity ve východní Evropě v případě Běloruska. Kvalitativní výzkum je postaven na zpřístupněné kolektivní paměti těch, kteří pracují v institucích paměti na úrovni povolené vládnoucími režimy v obou zemích, všichni narození po roce 1989. Podobnosti a rozdíly, které se jasně objevily během srovnávací analýzy, naznačují že bytí postsocialistickým a postsovětským by již neměla být v akademické literatuře zaměnitelná. Byly a nadále jsou to homologické, ale odlišné procesy, protože být postsovětským znamená nejen uznávaní sovětskí minulosti jako skutečné a ovlivňující probíhající život národa, ale to také definuje...
Mutual relations of Belarusian and Russian language in Belarus and reflection of language situation in education
Karpíšek, Vratislav ; Getmanenko, Natalia Ivanovna (vedoucí práce) ; Rozboudová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola
Legitimizační strategie autoritativního režimu v Bělorusku
Osterrothová, Sára ; Šír, Jan (vedoucí práce) ; Kolenovská, Daniela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou legitimizačních strategií autoritativního režimu v Bělorusku v období let 1994-2020. Jako teoretický rámec práce je vzata typologie legitimizačních strategií autorů Christiana von Soesta a Julie Grauvogelové. Tato práce nejenom identifikuje, jaké strategie Lukašenkův režim využíval, ale především analyzuje, jakým způsobem se projevovaly. Toto umožňuje téma komplexně zkoumat a brát v potaz vývoj těchto strategií. Pozornost je v první řadě věnována osobnosti Alexandra Lukašenka a jeho roli "baťky" (tj. bělorusky otec), ochránce kolektivní paměti veteránů, garanta "ekonomické stability" země a obránce běloruské suverenity. Dále je zmíněna důležitost formální existence voleb v Lukašenkově rétorice. Práce se následně věnuje tvorbě běloruské státní ideologie, která je založena na oficiálním chápání "běloruství", a ideologizaci mýtu Velké vlastenecké války. V neposlední řadě se věnuje Lukašenkově společenské smlouvě a způsobu, jakým se režim odvolává na svou roli na mezinárodní scéně a jak využívá rétoriku vnějších hrozeb. Hlavním zjištěním práce je, že Lukašenkův režim využívá kombinaci všech typů legitimizačních strategií. Závěr práce obsahuje shrnutí zjištěných poznatků a diskusi ohledně vývoje Lukašenkových legitimizačních strategií v čase během zkoumaného období.
Time management v práci manažera stavebního podniku v Bělorusku
Avechkina, Yuliya ; Eckeltová, Petra (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na to, jak stavební manažeři v Bělorusku znají a používají techniky time managementu, jak nakládají se svým časem a co ho ovlivňuje. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s tématem time managementu, vysvětluje pojem prokrastinace a základní techniky time managementu. V praktické části autorka na základě průzkumu zodpověděla 4 výzkumné otázky. Výsledkem práce jsou doporučení a návrhy, jak zlepšit řízení času a vypořádat se s prokrastinací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.