Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inženýrská optimalizace šroubového spoje zatíženého cyklicky
Pavlíček, Tomáš ; Kubík, Petr (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením životnosti cyklicky namáhaného šroubového spoje. Pro správné stanovení rozkmitu napětí ve šroubu je nezbytné znát přesně tuhostní konstantu spoje C. V rámci této práce bylo provedeno srovnání analytických přístupů pro její výpočet u spojení se zašroubovaným šroubem s hlavou. Na základě srovnání s numerickým řešením byl vyhodnocen jako nejpřesnější přístup podle normy VDI 2230. Dále byl posuzován vliv velikosti hodnoty předpětí na životnost šroubu. Bylo zjištěno, že optimální hodnota předpětí odpovídá stavu, kdy přesně dochází ke ztrátě sevření spojovaných součástí. Poslední část této práce byla zaměřena na konstrukční úpravy, které zlepší životnost spoje. Byly posuzovány tyto konstrukční úpravy: poddajný šroub, velkoplošná a distanční podložka. Nejvýraznějšího zvýšení životnosti bylo docíleno pomocí distanční podložky.
Ocelová rozhledna
Šenk, Josef ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Horáček, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, který je v jednotlivých patrech pootočen a druhá varianta, která má tvar rotačního hyperboloidu. Obě varianty byly posouzeny a porovnány. Byla vybrána první varianta, která byla podrobně zpracována. Celková výška rozhledny je 31,2m a maximální půdorysný rozměr je 6,9m. Celá konstrukce rozhledny je navržena z oceli S235 J2.
Návrh šroubového spoje lambda sondy do vysokoteplotní aplikace
VALENTA, Marek
Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení šroubového spoje lambda sondy s ohledem na emisní normy. Práce popisuje funkci lambda sond v automobilovém průmyslu včetně jejich nejpoužívanějších druhů. Dále popisuje měřící metody pro úniky výfukových plynů přes šroubový spoj s následujícím návrhem řešení problematiky úniků.
Rozhledna
Jedzoková, Patricie ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je navržení a posouzení ocelové rozhledny umístěné v pohoří Beskydy. Byly navrženy dvě varianty rozhledny, jedna čtvercového a druhá šestiúhelníkového půdorysu. Obě varianty jsou prostorové příhradové konstrukce tvaru přesýpacích hodin. Varianty byly porovnány a pro detailní zpracování byla vybrána varianta čtvercového půdorysu. Rozhledna má výšku 36 metrů, je rozdělená po patrech, která mají 3,6 metrů. Půdorysný rozměr v nejširším místě je 8 metrů, v nejužším místě má šířku 5 metrů. Konstrukce je kloubově kotvena do základů z betonu C25/30. Jako střešní krytina byl použit trapézový plech z oceli třídy S280GD. Všechny ostatní ocelové prvky jsou z oceli S355.
Návrh technologie pro šroubové spojení pro extrémní zatížení
Václavek, Jan ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Šroubové spoje jsou často používanou metodou spojení dvou nebo více součástí v provozu namáhaných různými druhy zatížení, v některých případech se může jednat o zatížení extrémní. Tématem bakalářské práce je představení možných druhů extrémního zatížení šroubového spoje a seznámení s konkrétním případem extrémně zatíženého šroubového spoje. Pro řešený případ je vytvořen návrh výrobního procesu a vyrobené součásti jsou zhodnoceny z hlediska montáže a životnosti.
Ocelová konstrukce rozhledny
Pavlas-Jirásek, Václav ; Horáček, Martin (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce rozhledny o výšce 35,5 m. Prvotní návrh je vypracován ve dvou variantách. První varianta je prostorová příhradová konstrukce, druhá varianta je plnostěnná vetknutá konzola. Pro detailní zpracování byla zvolena první varianta. Příhradová konstrukce má čtvercový průřez, proměnný po výšce. Šířka v patě je 6,6 m a v nejužším místě 3,6 m. Hlavními nosnými prvky jsou kloubově kotvené sloupy. Základním materiálem je ocel pevnostní třídy S355.
Zástavba pohonné jednotky LYCOMING do letounu Bristel UL
Kročil, Petr ; Juračka, Jaroslav (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zástavby motorové jednotky typu Lycoming do dvoumístného letounu kategorie VLA (velmi lehké letouny). V první části práce jsou popsány charakteristiky dosavadně vyráběných letounů Bristell. Následně je pomocí vícekriteriálního rozhodování proveden rešeršní výběr nově zastavované pohonné jednotky. Pro vybranou jednotku je vypočten hmotový a centrážní rozbor a letové výkony. Dále je navržena konstrukce lože pro zavěšení motoru na drak letounu. Dle přepisu CS-VLA a CS-23 je stanoveno zatěžování lože, pro následné provedení pevnostní kontroly. Poté je v práci navržena kapota vhodná pro chlazení motoru a klimatizování kabiny. V další části je navržena kompletní palivová soustava. Celou práci uzavírá finanční nákladnost remotorizace a provozu letounu.
Zázemí rallyového týmu
Mikeš, Daniel ; Horáček, Martin (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce pro vytvoření zázemí rallyového týmu v Napajedlích, které bude obsahovat prostory pro umístění administrativy a prostory pro umístění servisní dílny. Celkové půdorysné rozměry konstrukce jsou 30 x 26 metrů. Konstrukce pro umístění administrativy je čtyřpodlažní budova. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 12 metrů a výška činí 14,5 metrů. Půdorysný rastr nosné konstrukce je 6 x 6 metrů. Výška jednoho podlaží je 3,5 metrů. Stropní a střešní konstrukce jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce. Veškeré přípoje v konstrukci administrativní budovy jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a tuhostí spřažených ocelobetonových konstrukcí stropů. Ke konstrukci administrativní budovy je připojena konstrukce servisní dílny. Její půdorysné rozměry jsou 30 x 14 metrů a výška činí 10,5 metrů. Její příčná vazba je navržena jako rámová s tuhým rámovým rohem. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů. Veškeré spoje včetně spoje v tuhém rámovém rohu konstrukce servisní dílny jsou navrženy jako šroubové. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí svislých stěnových příhradových ztužidel a vodorovných střešních příhradových ztužidel. Celá konstrukce je navržena z oceli pevnostní třídy S355.
Skleník
Sejbalová, Kateřina ; Šmak, Milan (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, výška objektu je 15,63 m. Prostorová konstrukce opisuje kulovou výseč koule o poloměru 20 m. Budova je ve variantě A koncipována podle Fullerovi geometrie. Ve druhé variantě se skládá z postupně se zmenšujících šestiúhelníků a v horní čísti je tato geometrie porušena a následuje geometrické uspořádání z trojúhelníků. Součástí objektu je lávka, která nese veškerá zatížení od technického zařízení budovy. Práce obsahuje statické posouzení prvků a návrh hlavních spojů.
Hala pro kovovýrobu s administrativní budovou
Kaňok, Vojtěch ; Melcher, Jindřich (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení objektu kovovýroby s přilehlým administrativním objektem. Stavby jsou na sobě staticky nezávislé. Objekty jsou situovány v městě Bučovice. Objekt kovovýroby se skládá z třílodní haly. Rozpon haly je 3x18m a modul je 6 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 54,78x72,58 m. Výška haly je +11,62 m.V prostřední lodi se nachází jeřábová dráha s nosností 32,0 t. Objekt administrativy má tvar půdorysného tvaru L s rozměry 27,62x8,13 m (širší část 15,63 m) a je řešen variantně. Obě varianty mají stropy tvořené spřaženou ocelobetonovou deskou. Výšky administrativní části jsou +11,20 m (varianta A) a +18,20 m (varianta B). Pro variantu A byla provedena kromě statického výpočtu také výkresová dokumentace s návrhem a posouzení konstrukčních detailů a kotvení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.