Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady šrotovného v České republice
Korba, Pavel ; Dózsa, Martin (vedoucí práce) ; Hrušová, Ivona (oponent)
Tato práce analyzuje dopady šrotovacích programů na výrobce osobních automo- bilů v České republice. Program šrotovného byl zaveden ve třinácti státech Evropské unie jako možné řešení propadu poptávky po nových osobních automobilech v le- tech 2008 a 2009 v důsledku ekonomické krize. Šrotovné nebylo v České republice zavedeno, i když byl schválen zákon, který to umožňuje. První kapitola obecně před- stavuje program šrotovného, zvažuje jeho výhody a nevýhody a spojuje ho s automo- bilovým trhem v České republice. Dále studuje pozici českých výrobců na domácím i evropském trhu. Druhá kapitola se věnuje šrotovacím programům v jednotlivých státech EU, kdy na základě statistik získaných od automobilových výrobců analy- zujeme změny jejich dodávek zákazníkům v jednotlivých státech. Ve třetí kapitole jsme ekonometrickou analýzou určili hlavní determinanty poptávky po nových osob- ních automobilech v České republice a porovnali je s výsledky dalších studií. Na jejich základě určujeme očekávanou změnu poptávky po nových osobních automobi- lech v důsledku zavedení šrotovného v České republice a její dopady na jednotlivé výrobce. V závěru jsou shrnuty výsledky.
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Tořínský, Ota ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Klement, Josef (oponent)
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv.
Dopady šrotovného v České republice
Korba, Pavel ; Dózsa, Martin (vedoucí práce) ; Hrušová, Ivona (oponent)
Tato práce analyzuje dopady šrotovacích programů na výrobce osobních automo- bilů v České republice. Program šrotovného byl zaveden ve třinácti státech Evropské unie jako možné řešení propadu poptávky po nových osobních automobilech v le- tech 2008 a 2009 v důsledku ekonomické krize. Šrotovné nebylo v České republice zavedeno, i když byl schválen zákon, který to umožňuje. První kapitola obecně před- stavuje program šrotovného, zvažuje jeho výhody a nevýhody a spojuje ho s automo- bilovým trhem v České republice. Dále studuje pozici českých výrobců na domácím i evropském trhu. Druhá kapitola se věnuje šrotovacím programům v jednotlivých státech EU, kdy na základě statistik získaných od automobilových výrobců analy- zujeme změny jejich dodávek zákazníkům v jednotlivých státech. Ve třetí kapitole jsme ekonometrickou analýzou určili hlavní determinanty poptávky po nových osob- ních automobilech v České republice a porovnali je s výsledky dalších studií. Na jejich základě určujeme očekávanou změnu poptávky po nových osobních automobi- lech v důsledku zavedení šrotovného v České republice a její dopady na jednotlivé výrobce. V závěru jsou shrnuty výsledky.
Přeshraniční dopady fiskálních politik
Maleček, Petr ; Kadeřábková, Božena (vedoucí práce) ; Janíčko, Martin (oponent) ; Beck, Jiří (oponent)
Práce má za cíl analyzovat a kvantifikovat přeshraniční dopady diskrečních fiskálních politik ze dvou úhlů pohledu. Prvním z nich je agregátní přístup založený na strukturálním VAR modelu a jeho extenzi, globálním VAR modelu. Diskreční fiskální impuls je pak definován jako změna cyklicky očištěného salda vládního sektoru, kvantifikovaná se čtvrtletní frekvencí. Tato sekce je pak doplněna studií dopadů konkrétního opatření: šrotovného v Německu v roce 2009 a jeho vlivu na českou ekonomiku. V práci je demonstrováno, že přeshraniční dopady diskrečních fiskálních politik mohou být přítomné, pokud je splněno několik předpokladů. Fiskální impuls musí vycházet z dostatečně velké ekonomiky a mezi zkoumanými zeměmi musí být těsná obchodní provázanost. Práce také ukazuje, že přeshraniční vlivy jsou ve většině případů menší než přímý dopad fiskálních politik na domácí ekonomiku. Na příkladu dopadů německého šrotovného na českou ekonomiku bylo ukázáno, že i jednotlivé fiskální opatření může zapříčinit významné přeshraniční efekty. V poslední části práce bylo odhadnuto, že toto opatření pozitivně přispělo k růstu reálného HDP v České republice v roce 2009 ve výši 0,44 p. b.
Dopad šrotovného na státní rozpočet Slovenské republiky
Černý, Matej ; Komrska, Martin (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje vliv zavedení programu šrotovného automobilů na státní rozpočet Slovenské republiky. Šrotovné bylo zavedeno na Slovensku v roce 2009 a sloužilo ke stimulaci automobilového průmyslu. Na základě měsíčních dat za období od roku 2003 do konce roku 2013 práce analyzuje, jak byla ovlivněna prodejnost osobních automobilů vybranými determinanty. Determinanty prodejnosti automobilů jsou dummy proměnná "šrotovné", zpožděné HDP per capita, úroková míra, průměrná cena dlouhodobě nejprodávanějšího automobilu Škoda Fabia a cena paliva. Determinanty jsou určeny na základě výchozích teoretických studií, hlavně Carlson (1978), Litzman, Kouba, Dušková (2012), Nawi et al. (2013), Carlson, Umble (1980) a Lam, Tam (2002). Pomocí ekonometrického modelu je odhadnut vliv šrotovného na poptávku po osobních automobilech v příslušných měsících a na základě toho je vypočítán dopad šrotovného na státní rozpočet. Odhadnuté výsledky naznačují, že celkový dopad zavedení programu šrotovného byl pro státní rozpočet negativní.
DOPADY PRŮBĚHU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR A KOMPARACE S VÝVOJEM V ZAHRANIČÍ V LETECH 2003 - 2013
Novotný, Ondřej ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem hospodářského cyklu na automobilový průmysl v České republice v letech 2003 -- 2014. Popisuje základní ekonomické teorie zabývající se hospodářskými cykly. Zkoumán je dopad vývoje ekonomiky na výrobu automobilů a to jak na celkovou produkci, tak také na jednotlivé automobilky v České republice, konkrétně automobilek Škoda auto, TPCA a Hyundai. Tento vývoj je komparován s vývojem na Slovensku, Německu a USA. Zároveň byl zkoumán dopad hospodářského cyklu na poptávku po nových automobilech podle počtu prvních registrací nových automobilů. Zhodnocen byl také vliv "šrotovného" na prodeje a výrobu.
Jak dlouho by musela jezdit stará škodovka, aby vyprodukovala tolik emisí, jako by vyprodukovala výroba jednoho nového ekologického auta?
Jurečková, Šárka ; Bartoň, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se primárně zabývá zjištěním provozních emisí staré Škody Felicie a emisí produkovaných při výrobě nové Toyoty Prius, jako vybraného zástupce ekologického auta. Práce se také dotkne hybridní technologie jako takové, otázky ekologičnosti hybridních aut, oblasti emisí, ale i související problematiky tzv. "šrotovného" a jeho vlivu na životní prostředí a současné situace automobilového průmyslu. Cílem práce je výpočet doby provozu staré Škody Felicie, během níž se provozní emise CO2 vyrovnají množství emisí vzniklých při výrobě Toyoty Prius. Snahou je upozornit na nekompletní a tedy ne vždy seriozní porovnávání ekologičnosti aut, kdy se srovnávají pouze provozní emise CO2. Další spotřeba energie a tím i produkce skleníkových plynů je totiž navázaná na výrobu auta, těžbu surovin, zpracování ropy a další, výrobou ovlivněné, sektory ekonomiky. Emisním laboratorním měřením TÜV SÜD Czech bylo zjištěno, že stará Škoda při svém provozu reálně vyprodukuje 260g / km CO2. Pro výpočet výrobních emisí byl použit americký model EIO-LCA vytvořený Green Design Institutem na Carnegie Mellon University, který při aplikaci zachycuje ekologický vliv výroby automobilů v zadaném objemu na všechny sektory ekonomiky. Výstupy jsou uvedeny v ekvivalentu CO2. Podle tohoto modelu je při výrobě 1 hybridního vozu vyprodukováno celkem 13,5 tun CO2e (ekvivalent CO2). Po přepočtu bylo zjištěno, že stará Škoda Felicia by mohla jezdit více než 5 let, aby vyprodukovala tolik emisí, co výroba nové Toyoty Prius třetí generace.
Šrotovné jako politické opatření v boji proti současné hospodářské krizi a jeho důsledky na příkladu SRN
Král, Milan ; Votava, Libor (vedoucí práce)
Bakalářská práce Šrotovné jako politické opatření v boji proti současné hospodářské krizi a jeho důsledky na příkladu SRN se snaží co nejkomplexněji popsat fungování šrotovného, které mělo jako jedno z několika politických opatření napomoci v boji proti negativním důsledkům současné hospodářské krize. Práce dále popisuje proces jeho zavádění v globálním politickém kontextu a na příkladu Spolkové republiky Německo uvádí pozitivní a negativní důsledky jeho aplikace na automobilový průmysl, na životní prostředí a další ovlivněná hospodářská odvětví.
Klady a zápory zavedení šrotovného v Německu
Halíková, Petra ; Písař, Pavel (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Abstrakt Bakalářská práce bude pojednávat o zavedení šrotovného v Německu, které proběhlo v roce 2009 v důsledku celosvětové finanční krize. Jeho zavedení v Německu je, díky tamnímu silnému automobilovému průmyslu, významným zásahem do chodu trhu. Práce se bude zabývat vlivem šrotovného v několika oblastech, jako je zejména vliv na hrubý domácí produkt, automobilový průmysl, zaměstnanost v automobilovém průmyslu a finanční vývoj automobilek Volkswagen a BMW. V práci bude klíčová praktická část, jež bude pracovat s dostupnými daty o ekonomice v SRN v roce 2008 a 2009 (okrajově 2010) z výzkumů německého statistického úřadu, příslušných ministerstvech, federace automobilového průmyslu a dalších odborných studií. Teoretickým základem práce bude efektivnost politiky státních zásahů a vlivy krátkodobé a dlouhodobé hospodářské politiky na ekonomiku. V teoretické části práce bych chtěla nastínit, proč se v období ekonomické recese státy obrací ke státním zásahům, kterými se snaží rozpumpovat chod ekonomiky. Okrajově se v práci objeví vliv lobbismu v politice, jež ústí v zavedení podpůrných opatření v určitých odvětvích průmyslu na úkor jiných odvětví. Cílem mé práce bude pokusit se určit, zdali je zavedení šrotovného pro společnost jako celek pozitivním či negativním krokem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.