Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání produkčních parametrů kukuřice a čiroku pro energetické využití
Horký, Jiří
Tato bakalářská práce se zaměřuje na dvě plodiny, kukuřici a čirok, a jejich využití pro energetické účely. První část obsahuje botanické zařazení a popis morfologie obou rostlin, rozdělení na jednotlivé poddruhy a agrotechnické postupy, využívané při jejich pěstování. Druhá část se stručně zabývá bioplynem, historií jeho využívání, principem jeho vzniku a používání, technologickými linkami pro jeho získávání a výnosy bioplynu při použití kukuřičných a čirokových substrátů. Třetí část popisuje ekonomiku pěstování zmíněných plodin. Závěr pak spojuje výsledky všech částí a vyvozuje z nich ekonomičnost produkce jednotlivých plodin.
Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty
Adam, Rostislav ; Soudek, Petr (vedoucí práce) ; Petrová, Šárka (oponent)
Těžké kovy jsou po staletí součástí lidského života. Některé mohou být esenci- ální, ale u všech se při vysokých koncentracích projevuje toxický účinek, zejména jako oxidativní stres. Proto je nutné snížit jejich množství v životním prostředí. Metod existuje mnoho. Relativně novými jsou fytoremediace. Abychom ale mohli vybrat vhodné rostliny pro tento účel, musíme nejprve zjistit, jaký má na ně vyšší koncentrace kovů v půdním roztoku a kde končí tolerance rostlin na daný kov. Zinek není výjimkou, ač je důležitou součástí mnoha enzymů. Jeho efekt na rostliny je především v blednutí až rezivění listů a redukci nadzemní i kořenové biomasy. V hydroponickém médiu je sléz Malva verticillata velmi citlivý na mírné zvýšení koncentrace zinku ve formě Zn(NO3)2, kdy se toxický efekt projevuje již při koncentraci 0,2 mmol/l již po 2 týdnech. Čirok Sorghum bicolor při koncent- racích do 1 mmol/l výrazný efekt nevykazuje. Byly testovány kultivary čiroku Sorghum bicolor DSM 14-535, Expres, Honey Graze BMR, Nutri Honey, Sucrosorgho 506 a Sweet Virginia. Dle EC50 je nejcit- livějším kultivarem Sucrosorgho 506, naopak velmi odolné jsou kultivary Nutri Honey a Sweet Virginia. Kultivar Nutri Honey vykazuje výrazně větší přenos zinku do nadzemní části. Též byla testována možnost podpořit kumulaci v čiroku Sorghum...
Mechanismy reakce exodermis na dostupnost živin v prostředí
Gargoš, Ondřej ; Tylová, Edita (vedoucí práce) ; Kummerová, Marie (oponent)
v českém jazyce Apoplastické bariéry kořene (endodermis a exodermis) představují důležitý regulační mechanismus pro příjem vody a látek z prostředí, zajišťující jeho selektivitu. Obě vrstvy navíc reagují na stresové faktory změnou rychlosti a stupně modifikací buněčných stěn, což ovlivňuje transportní vlastnosti kořene a představuje adaptaci rostliny na vysokou heterogenitu půdního prostředí. Apoplastické bariéry reagují také na dostupnost minerálních živin. Tato problematika je recentně intenzivně studována a stále zde trvá řada nejasností. Zajímavé je, že při deficienci některých minerálních živin se stimuluje diferenciace bariér, při deficienci jiných dochází naopak ke zpomalení diferenciace. Na deficienci stejného prvku navíc různé rostlinné druhy reagují odlišně. Dalším zajímavým aspektem je skutečnost, že je reakce endodermis a exodermis lokalizovaná a probíhá především v té části kořenového systému, která je stresovému faktoru přímo vystavena. Tento fenomén byl pozorován při působení toxicity kadmia, recentně však byl popsán také při lokálně působící deficienci minerálních živin (dusíku a draslíku) u Zea mays. Tato diplomová práce se zabývá funkčním významem lokalizovaného urychlení nebo zpomalení diferenciace apoplastických bariér v reakci na deficienci dusíku a draslíku a redistribucí...
Možnosti výroby piva z netradičních surovin
Valentová, Natalie
Literární část diplomové práce se zabývá tradičními surovinami, speciálními slady a netradičními surovinami pro výrobu piva a výrobou piva. Dále pak výrobou piv z netradičních surovin ve světě. Experimentální část je věnována popisu výroby vlastních piv z netradičních sladů (amarant, cizrna, čirok, pohanka, quinoa), dále jejich chemické analýze pomocí HPLC a přístroje FermentoFlash. V další části byl popsán způsob provedení senzorické analýzy a následně výsledky znázorněny pomocí paprskových grafů. V části výsledky a diskuse jsou tyto analýzy statisticky zpracovány a vyhodnoceny vzájemné závislosti obsahových látek z chemické analýzy na senzorickém vlastnostech jednotlivých výrobků.
Využití netradičních druhů obilovin pro výrobu běžného pečiva
Siudová, Dominika
Hlavním cílem diplomové práce na téma Využití netradičních druhů obilovin pro výrobu běžného pečiva bylo zjistit vliv přídavku mouk z netradičních druhů obilovin na kvalitu běžného pečiva. Teoretická část se zabývá surovinami pro výrobu běžného pečiva, technologií výroby běžného pečiva a popisem, látkového složení, využití a vlastnostmi netradičních obilovin pro výrobu pečiva, jako je čirok, kukuřice, rýže a slzovka. Praktická část byla zaměřena na výrobu baget s přídavkem mouk z těchto obilovin. Kvalita výsledných baget byla posuzována na základě měření objemu, pevnosti baleného a nebaleného pečiva během prvního a druhého dne skladování. Dále také byla hodnocena barva pečiva a senzorická jakost pomocí senzorického dotazníku. Přídavek těchto mouk v množství 5,5 % neměl zásadní negativní vliv na objem, pevnost a senzorické vlastnosti vyrobeného pečiva. Pečivo však získalo zajímavou barvu a zvýšila se jeho nutriční hodnota.
Určení optimality technologie bioplynových transformací čiroku (Sorghum vulgare) =: Determination of Technology Optimality of Sorghum (Sorghum vulgare) Biogas Transformations /
Jaša, Stanislav
Čirok patří mezi jednu z nových energetických rostlin. Svým výnosem biomasy a zvyšující se tolerancí k chladu se tak stává alternativou pro hlavní energetickou plodinu kukuřici. Tato práce analyzuje výkonnost bioplynové stanice v podmínkách Vysočiny při použití čiroku jako substrátu anaerobní digesce. Denní vsádka tvořená z mixu kukuřice a čiroku vyprodukuje 10 620 m3 bioplynu při nákladech 1,89 Kč.kWe-1. Navržená denní vsádka tvořená pouze z kukuřice vyprodukuje za jinak nezměněných podmínek 10 620 m3 bioplynu při nákladech 1,69 Kč.kWe-1.
Studium využití netradičních doplňkových objemných krmiv v systému výživy dojnic
Filipčíková, Jitka
Cílem této práce bylo zhodnotit výživnou hodnotu čiroků, jako alternativní plodiny využitelné ke krmení dojnic. Řešení této problematiky probíhalo ve třech stěžejních pokusech v letech 2010 až 2012. Při posouzení dosažených výsledků prvního pokusu lze potvrdit skutečnost, že hybridy kříženců čiroku a súdánské trávy se sníženým obsahem ligninu (BMR hybridy) mají vyšší výživnou hodnotu a statisticky průkazně vyšší stravitelnost organické hmoty. S vegetačním stárnutím porostu docházelo u všech hybridů analyzovaných v pokusech ke zvyšování obsahu sušiny, hrubé vlákniny, ligninu, ADF a NDF. Souběžně s těmito změnami naopak klesalo množství dusíkatých látek, tuku, lehce rozpustných sacharidů, stravitelnosti organické hmoty i stravitelnosti NDF. Při zkrmování čirokové siláže v krmné dávce byl u dojnic zaznamenán vyšší počet nálevníků a vyšší podíl kyseliny octové v bachorové tekutině. K významným výsledkům však patří sledování vlivu čiroku na tučnost mléka.
Porovnání produkce biomasy a sušiny čiroku cukrového a zrnového
LIŠKA, Zdeněk
Diplomová práce je zaměřena na porovnání produkce biomasy a sušiny čiroku zrno-vého a cukrového. K hodnocení byli vybrány čtyři hybridy čiroku cukrového a jeden hybrid čiroku zrnového. Pro porovnání byl založen maloparcelkový pokus s roztečí řádků 0,75 metru. Pokus probíhal ve dvou letech. Dvouleté sledování ukázalo na rozdíly ve výnosu biomasy i sušiny u jednotlivých hybridů. Z dvouletých výsledků vyplívá vysoký potenciál tvorby biomasy a sušiny při příznivém průběhu počasí a jeho schopnost tvorby výnosu i v suchých a teplých podmínkách u cukrových hybri-dů. Zrnový hybrid dával v obou sledovaných letech malý výnos biomasy i sušiny
Fyziologické aspekty odolnosti čiroku vůči abiotickým stresům
Kratochvíl, Jan ; Konrádová, Hana (vedoucí práce) ; Lhotáková, Zuzana (oponent)
Pěstování řady kulturních plodin je v současnosti komplikováno zhoršující se dostupností vody, a to jak výkyvy v úhrnu srážek, tak jejich nepříznivým rozložením během vegetačního období. Z tohoto pohledu patří mezi velmi nadějné plodiny budoucnosti čirok. Šíření pěstování této rostliny schopné tolerovat i značný nedostatek vody ovšem brání její vysoká citlivost k nízkým teplotám. Paradoxně je ovšem podstata nepříznivé reakce rostlin čiroku na působení tohoto stresu málo prozkoumána. Cílem diplomové práce bylo popsat reakci mladých rostlin čiroku na působení chladu, nižší dostupnosti vody a jejich kombinace a ověřit možnost otužení rostlin působením nižší stresové zátěže, a to zejména na úrovni sacharidového metabolismu. Dalšími sledovanými charakteristikami byly osmotický potenciál pletiva listu, změna obsahu prolinu a základní morfometrické charakteristiky. V části experimentů byly rostliny pěstovány v substrátu v klimatizovaných boxech, v druhé části experimentů byla zvolena kontrolovaná kultivace v podmínkách in vitro. Experimenty byly provedeny na dvou genotypech čiroku ("Ruzrok" a "01Z1800012"). Rostliny těchto genotypů se v míře odolnosti ani ve sledovaných metabolických reakcích na stres výrazně nelišily. U rostlin obou genotypů bylo zjištěno statisticky významné zvýšení obsahu rozpustných...
Studium akumulace kademnatých iontů energetickými plodinami
Berkyová, Petra ; Soudek, Petr (vedoucí práce) ; Petrová, Šárka (oponent)
A b s t r a k t : Kadmium je těžký kov toxický pro rostliny i živočichy a kontaminant životního prostředí, který musí být z životního prostředí odstraňován. Při odstraňování těžkých kovů z půdy se v posledních letech dostává stále více do popředí metoda zvaná fytoremediace. Tato metoda využívá k odstraňování toxických látek rostliny zvané hyperakumulátory, které ale poté, co akumulují z půdy těžké kovy, nemají žádné další využití. Proto se začalo diskutovat o možnostech využití energetických rostlin, v této práci čiroku a slézu, pro metody fytoremediace. Tyto energetické rostliny by po akumulaci těžkých kovů mohly dále sloužit jako zdroj energie. Cílem této práce je určit, zda jsou čirok a sléz schopné růst v prostředí kadmia a zda budou akumulovat kadmium. Také porovnává různé kultivary čiroku mezi sebou při testech toxicity a ve schopnosti růst v přítomnosti kadmia a akumulovat kadmium. Dále zkoumá, zda přídavek chelatačních činidel glutathionu a kyseliny ethylendiamintetraoctové ovlivní příjem kadmia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.