Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energetické využití fasády
Salajka, Radek ; Rubinová, Olga (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním motivem této diplomové práce je rozšíření povědomí o větraných fasádách, jejich použití a porovnání s kontaktním zateplovacím systémem. Tomuto se věnuji v teoretické části. Jako rozšiřující klíčové téma je popis jednotlivých fyzikálních dějů přítomných na fasádě a v její větrané mezeře na základě výstupů z dat získaných měřením. Získávání dat probíhalo odbornou skupinou přímo na stávající větrané fasádě v průběhu roku - detailněji v textu. Výzkumu těchto dat jsem byl přímým účastníkem a podrobnější rozbor popisuji ve třetí experimentální části této diplomové práce. V praktické části se věnuji použití nově získaných poznatků na zadané budově. Konkrétně číselně prezentuji energetické využití zadané fasády v porovnání s kontaktním zateplením na té samé budově za stejných okrajových podmínek.
Analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů
Vítek, Marek ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Téma této diplomové práce je analýza nákladů zdrojů vytápění u pasivních domů. První část práce je teoretická a zabývá se základními pojmy pasivního domu, obnovitelných zdrojů energie, tepelných zdrojů, ekonomických ukazatelů. V praktické části je na modelovém domě provedena analýza nákladů vybraných zdrojů vytápění. Výsledkem práce je vyhodnocení variant návrhu a optimálního řešení.
Optimalizace procesů v konkrétním výrobním podniku
Seidl, Štěpán
Seidl, Š. Optimalizace procesů v konkrétním výrobním podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá optimalizací vybraných procesů v konkrétním výrob-ním podniku za použití samostatně naměřených dat a zvoleného metodického postupu řešení. Cílem práce je návrh nejefektivnějšího řešení směřujícího k opti-malizaci procesů plnění a kontroly hmotnosti výrobků. Návrh zohledňuje možnos-ti podniku, který zvažuje tři varianty investice. Je zde provedena analýza součas-ného stavu procesů, k čemuž je využito regulačních diagramů a indexů způsobi-losti. Na základě zjištění odhadu možných úspor je podniku doporučena varianta s nejvyšším očekávaným ekonomickým přínosem, kterou je zakoupení automatic-ké váhy, což umožní stoprocentní kontrolu výrobků.
Posouzení opatření snižování tepelných ztrát bytového domu
Vašíř, Jan ; Chýlek, Radomír (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozborem materiálů používaných ke snížení energetické náročnosti budov a kalkulací opatření provedených v konkrétním bytovém domě. Je tematicky rozdělena na čtyři části. První část je teoretická rozprava vymezující základní pojmy. Je zde popsán přenos tepla vedením a jeho význam pro ztráty tepla v domech. V druhé části se vysvětluje význam zateplení a obsahuje rozbor trhu s materiály spolu s vysvětlením vhodnosti materiálu pro zateplení i výměnu oken. V třetí části je popsán dům, který se v práci rozebírá. Poslední čtvrtá část obsahuje kalkulace spotřeby tepla pro vytápění a rozebírá, proč nedošlo k naplnění předpokladu velikosti naprojektované úspory. Finanční kalkulace řeší, kolik bylo zateplením ušetřeno a kdy došlo k navrácení investice do zateplení. Je zde také odhadnuto, kolik CO2 bylo emitováno v realitě versus kolik by bylo, kdyby k zateplení nedošlo. Nakonec je v této části vysvětleno, jaké dopady zateplení domu pro jeho obyvatele mělo a jaké by mohlo mít do budoucna.
Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace
Nguyen Khac, Hoang ; Poláčik, Ján (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé materiály použivané na izoláciu. V druhej je popísaný modelový dom, na ktorom sa vykonáva rozbor práce. V tretej časti je postup výpočtu. Vo štvrtej sa vykonáva návrh rekonštrukcie a v poslednej piatej sa rekonštrukcia hodnotí z finančného hľadiska.
Energetické úspory velkých objektů
Řehák, Pavel ; Brázdil, Marian (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, snížení tepelných ztrát odparem na venkovním koupališti a celkového zvýšení využití odpadního tepla výměníky regenerující teplo ze spalin a z odpadní vody.
Moderní závlahové systémy ve vinicích
Hanus, Patrik
Cílem bakalářské práce bylo popsat moderní způsoby zavlažování révy vinné. Ke každému z typů závlahy, které se ve vinohradnictví používají, byly uvedeny jejich výhody a nevýhody a každý tento typ byl podrobněji popsán. V praktické části byl za pomoci ceníku materiálu firmy AZ AQUA CZECH s.r.o. (AZ AQUA, 2015) vytvořen rozpočet na vinohrad o rozloze přibližně 20 ha. V polním měření pak bylo zjištěno, jak daný vinohradník zavlažuje dnes a jak by zavlažoval, kdyby měl kapkovou závlahu. Z tohoto pozorování pak mohla být stanovena úspora vody a energie. V praktické části byl také popsán fakt, že kapková závlaha pozitivně působí na zvýšení výnosu hroznů, což bylo i procentuálně vyčísleno. Dále byla také zmíněna možnost financování projektu za podpory státních dotací, které jsou letos, stejně jako v minulých letech k dispozici.
Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů
Kalivodová, Markéta ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i nevýhody zateplení v případě jeho špatného provedení. Následovně byly vypočteny tepelné ztráty domu dle normy ČSN EN 12831, ze kterých byla určena celková roční potřeba energie na vytápění. Tyto výpočty byly zopakovány v programu TechCON®. Na základě spočtených tepelných ztrát domu byla navržena jednotlivá řešení, která také byla řešena v tomto softwaru. Na závěr byly všechny možnosti zhodnoceny.
Elektronické aukce ve zdravotnictví
Vyoral, Marek ; Toth, Štefan (vedoucí práce) ; Jan, Jan (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje především na právní úpravu elektronických aukcí z pohledu legislativy jak české, tak i zahraniční, vzhledem k tomu, že jsme členy evropské unie. Dále jsou v práci vysvětleny možné způsoby využívání elektronických aukcí, které se většinou používají jak ČR tak v zahraničí. V práci se taktéž snažím osvětlit současné využívání aukcí na příkladech aukčního portálu Aukro, které je hojně využíváno lidmi pro osobní potřebu. V neposlední řadě se v teoretické části snažím nastínit budoucí vývoj elektronických aukcí. V praktické části se zaměřuji především na své působení v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s. kde jsem aukce zaváděl. V několika příkladech jsou viditelné výsledky, jež přináší nejen centralizace celého nákupu, ale taktéž využívání elektronických aukcí, jakožto nástroje pro komunikaci a licitaci s dodavateli o nejnižší nákupní ceně pro skupinu nemocnic. Práce taktéž čerpá z Ministerstva pro místní rozvoj, jež má na starosti přípravu nejdůležitějších předpisů pro elektronické aukce ve zdravotnictví, a sice Zákona o veřejných zakázkách. Elektronické aukce jsou nástrojem velmi zajímavým, protože se jedná o nejtransparentnější způsob hodnocení veřejných zakázek dle parametru nejnižší ceny. O tom, zda-li jsou elektronické aukce ve zdravotnictví i variantou nejefektivnějších nákupu bude pojednávat tato práce.
Význam ICT při vedení domácích rozpočtů
Vránová, Lucie ; Šilerová, Edita (vedoucí práce) ; Pavel, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá významem prostředků ICT při vedení domácích rozpočtů. Nejprve jsou představeny cíle a zvolené metody v obou hlavních částech práce. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, jako jsou finance, peníze, příjmy a výdaje, finanční řízení, úročení a postup sestavování rozpočtu. V další části jsou představeny základní formy vedení domácích financí a popsány vybrané aplikace. Úvod praktické části se zabývá vyhodnocením dotazníkového průzkumu, který měl za cíl zmapovat situaci správy domácích financí vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Formou dotazníků je zjišťována věková kategorie respondentů, počet vyživovaných i výdělečně činných osob v domácnosti, způsob evidence příjmů a výdajů a následného sestavování rozpočtu, dále pak zadluženost či forma úspor domácností. Výsledky jsou prezentovány graficky i slovně. V další části je popis vlastního SW řešení evidence příjmů a výdajů a domácích rozpočtů vytvořeného právě pro účely této diplomové práce. V kapitole Výsledky a diskuze jsou pomocí SWOT analýzy prezentovány skutečnosti zjištěné v praktické části a navržena opatření pro eliminaci dvou identifikovaných hrozeb. Závěrečná kapitola hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.