National Repository of Grey Literature 3,472 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.22 seconds. 


The Conclusion of a Contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods in Comparison with Czech National Legislation
Krčálová, Kristýna ; Boháček, Martin (advisor) ; Levý, Jan (referee)
This Master's thesis focuses on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), better known as the Vienna Convention. The main purpose of this thesis is to evaluate conditions for application of this international treaty and to assess the contracting process under the CISG including the similarities and differences with the Czech national legislation. Finally, it seeks an answer to the question, which of these rules (international or national) are more advantageous for a Czech contractual party with respect to concluding a contract. The thesis is divided into five parts. The first one represents an introduction to the CISG, its origin and the Czech Republic's attitude to it. The second part identifies the conditions for application of the CISG and therefore defines a subject and an object of an international contract of sale under the CISG. Both third and fourth parts gradually introduce two phases of the contracting process (offer and acceptance) including the relevant case-law. The last chapter strives to complete the contracting process with an analysis of the exact moment, when a contract is concluded, as well as with an analysis of a potential battle of the forms and its impact on a contract conclusion.

Ohrožování mravnosti
Mitlöhner, Miroslav
Právní úprava trestného činu Ohrožení mravnosti podle zákona čís. 86/1952 Sb. Nová definice skutkové podstaty trestného činu v novele trestního řádu č. 557/1991 Sb. Trestný čin šíření pornografie podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Security of Biometric Systems
Lodrová, Dana ; Busch, Christoph (referee) ; Provazník, Ivo (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů falešných otisků prstů a jiných metod oklamání senzoru v průběhu procesu snímání otisků. Tento patentovaný přístup je založen na změně barvy a šířky papilárních linií vlivem přitlačení prstu na skleněný podklad. Výsledná jednotka pro testování živosti může být integrována do optických senzorů.  Druhý přístup je z oblasti standardizace a zvyšuje bezpečnost a interoperabilitu procesů extrakce markantů a porovnání. Pro tyto účely jsem vytvořila metodologii, která stanovuje míry sémantické shody pro extraktory markantů otisků prstů. Markanty nalezené testovanými extraktory jsou porovnávány oproti Ground-Truth markantům získaným pomocí shlukování dat poskytnutých daktyloskopickými experty. Tato navrhovaná metodologie je zahrnuta v navrhovaném dodatku k normě ISO/IEC 29109-2 (Amd. 2 WD4).

Online Subject Searching of Dissertations
Bratková, Eva
This paper evaluates searching for doctoral dissertations by topic in various online systems. The situation in the Czech Republic is introduced, including the problems involved in completing successful topical searches for dissertations – is it possible to find all relevant materials, or is it sufficient just to find something? The Czech situation is then compared with how systems abroad, particularly in the United States, are being implemented with new access routes for dissertations in the form of linked open data, in which controlled vocabularies of subject terms figure prominently. The paper also discusses how selected European systems whose dissertations are already presented in the WorldCat database will cope with a challenge: “... Over time, these references [for topic entities] will be replaced with persistent URIs to... Linked Data resources”?
Fulltext: idr-1034_3 - Download fulltextPDF; idr-1034_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-1034_1 - Download fulltextPDF; idr-1034_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-1034_5 - Download fulltextMP4

The development of the crime on credits in the South Bohemia before 2014
BUŠKOVÁ, Tereza
The aim of this study is to analyze the development of committing a credit fraud offence under § 211 of the Act. no. 40/2009 Coll., the Penal Code (particularly the development of this crime and the development of the amount of the damage) and consequent comparing the selected macroeconomic indicators development in the period 2005-2014 in the region of South Bohemia. In this work secondary data analysis methods were used. Statistical data obtained from the South Bohemian branch of the Czech Statistical Office and statistical data from Crime Police of the Czech Republic was used as the source. The data evaluating the amount of detected cases of this crime committed by the offenders in the Region South Bohemia, according to the region where the fraud was commited, was analyzed. The analyzed file was 5,713 offenses and 4,219 offenders. The defined set was divided into seven parts (districts), according to the local jurisdiction of the territorial departments of the Czech Police. The observed data was compared with selected macroeconomic indicators. From the results it can be concluded that the highest rate of loan fraud offence (calculated per 1,000 inhabitants) is in the district Stra-konice. Conversely, the lowest crime in the same period is in the district Jindřichův Hradec. This work also re-vealed that the development of macroeconomic indicators has no effect on the development of this crime. In conclusion, it is recommended to promote economic education at primary and secondary schools, thus improving the financial literacy of the population. Furthermore, we can recommend the consistent use of, the Central Credit Register, which is already available, as well as supporting of changes in the legislation, so that the providers have an obligation to investigate the credit applicants more and make the offenders of this crime discouraged by higher penalties imposed for credit fraud.

Služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb., ostátní službě
Vavrušková, Lenka ; Světlíková, Daniela (advisor)
Tato práce se zabývá služebním poměrem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "služební zákon"). Popisuje obecnou charakteristiku základních pojmů služebního zákona, vznik, změny a skončení služebního poměru. Výstupem práce je Návrh optimálního postupu služebního úřadu ve věci organizace služebních poměrů státních zaměstnanců, který vychází se skutečného stavu implementace služebního zákona ke dni 1.1.2016, z posouzení dokumentů vydaných v souvislosti s implementací služebního zákona a srovnávací analýzy administrativní zátěže připadající na zaměstnance ve služebním a pracovním poměru

Správní delikty na úseku občanských průkazů
Libertínová, Gabriela ; Světlíková, Daniela (advisor)
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila problematiku občanských průkazů, se kterými pracuji téměř každý den ve svém současném zaměstnání, kde zastávám funkci na správním odboru, konkrétně na evidenci dokladů a osobního zájmu proniknout do problematiky. Řada občanů si velmi často neuvědomuje, že občanský průkaz je úřední doklad a je nutné se k němu podle toho také chovat. Velmi často je doklad kopírován, skenován, poskytován jako zástava apod. V praxi není výjimkou i jeho skenování a vkládání do různých systémů a jeho elektronické zasílání osobám, které požadují ověření identity osoby. Z uvedeného důvodu je cílem mé bakalářské práce na téma: Správní delikty na úseku občanských průkazů, podat výklad problematiky občanských průkazů a podrobněji analyzovat skutečný stav v oblasti přestupků fyzických osob, správních deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících na obci s rozšířenou působností v Litoměřicích. Analýza bude provedena na základě prostudované odborné literatury a jejích odkazů, praktických zkušeností autorky bakalářské práce z vykonávané funkce pracovníka evidujícího občanské průkazy a statistik úřadu obce s rozšířenou působností. V bakalářské práci bude použita metoda výkladová, metoda analýzy, matematicko-statistická metoda a metoda komparativní. V úvodu bakalářské práce bude uvedena právní úprava problematiky občanských průkazů, dále budou vymezeny základní pojmy zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, tj. charakteristika občanského průkazu, údaje zapisované do občanského průkazu, dokladů potřebných k vydání občanského průkazu, příslušnost obce k vydávání občanských průkazů a problematika vydávání potvrzení o občanském průkazu. V další části bakalářské práce bude popsán systém evidence občanských průkazů. Teoretická část bakalářské práce bude ukončena povinnostmi vlastníka občanského průkazu, přestupky fyzických osob, správními delikty právnických osob a osob fyzických podnikajících, včetně uvedením sankcí za jejich porušení. V praktické části budou komparovány statistické údaje konkrétní obce s rozšířenou působností zaměřené na správní delikty na úseku občanských průkazů resp. přestupky fyzických osob, správní delikty právnických osob a osob fyzických podnikajících, za uplynulá období, včetně počtu sankcí a jejich výše. V závěru bakalářské práce bude zhodnocen současný stav správních deliktů konkrétní obce s rozšířenou působností. (např., zda dochází k nárůstu či poklesu správních deliktů, popř. budou uvedeny návrhy na zlepšení stávajícího stavu).

Správní delikty na úseku občanských průkazů
Libertínová, Gabriela ; Světlíková, Daniela (advisor)
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila problematiku občanských průkazů, se kterými pracuji téměř každý den ve svém současném zaměstnání, kde zastávám funkci na správním odboru, konkrétně na evidenci dokladů a osobního zájmu proniknout do problematiky. Řada občanů si velmi často neuvědomuje, že občanský průkaz je úřední doklad a je nutné se k němu podle toho také chovat. Velmi často je doklad kopírován, skenován, poskytován jako zástava apod. V praxi není výjimkou i jeho skenování a vkládání do různých systémů a jeho elektronické zasílání osobám, které požadují ověření identity osoby. Z uvedeného důvodu je cílem mé bakalářské práce na téma: Správní delikty na úseku občanských průkazů, podat výklad problematiky občanských průkazů a podrobněji analyzovat skutečný stav v oblasti přestupků fyzických osob, správních deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících na obci s rozšířenou působností v Litoměřicích. Analýza bude provedena na základě prostudované odborné literatury a jejích odkazů, praktických zkušeností autorky bakalářské práce z vykonávané funkce pracovníka evidujícího občanské průkazy a statistik úřadu obce s rozšířenou působností. V bakalářské práci bude použita metoda výkladová, metoda analýzy, matematicko-statistická metoda a metoda komparativní. V úvodu bakalářské práce bude uvedena právní úprava problematiky občanských průkazů, dále budou vymezeny základní pojmy zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, tj. charakteristika občanského průkazu, údaje zapisované do občanského průkazu, dokladů potřebných k vydání občanského průkazu, příslušnost obce k vydávání občanských průkazů a problematika vydávání potvrzení o občanském průkazu. V další části bakalářské práce bude popsán systém evidence občanských průkazů. Teoretická část bakalářské práce bude ukončena povinnostmi vlastníka občanského průkazu, přestupky fyzických osob, správními delikty právnických osob a osob fyzických podnikajících, včetně uvedením sankcí za jejich porušení. V praktické části budou komparovány statistické údaje konkrétní obce s rozšířenou působností zaměřené na správní delikty na úseku občanských průkazů resp. přestupky fyzických osob, správní delikty právnických osob a osob fyzických podnikajících, za uplynulá období, včetně počtu sankcí a jejich výše. V závěru bakalářské práce bude zhodnocen současný stav správních deliktů konkrétní obce s rozšířenou působností. (např., zda dochází k nárůstu či poklesu správních deliktů, popř. budou uvedeny návrhy na zlepšení stávajícího stavu).

Služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.
Vavrušková, Lenka ; Světlíková, Daniela (advisor)
Tato práce se zabývá služebním poměrem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "služební zákon"). Popisuje obecnou charakteristiku základních pojmů služebního zákona, vznik, změny a skončení služebního poměru. Výstupem práce je Návrh optimálního postupu služebního úřadu ve věci organizace služebních poměrů státních zaměstnanců, který vychází se skutečného stavu implementace služebního zákona ke dni 1.1.2016, z posouzení dokumentů vydaných v souvislosti s implementací služebního zákona a srovnávací analýzy administrativní zátěže připadající na zaměstnance ve služebním a pracovním poměru