National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv hospodářských zásahů a dynamiky prostoru na stav půd a přízemní vegetace lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, Praha ; Viewegh, Jiří ; Podrázský, Vilém
Tato zpráva dokumentuje aktivity pracoviště, LF ČZU v Praze, jako spoluřešitele výzkumného projektu. Zahrnuje literární rešerši k degradaci stanoviště vlivem odstranění humusové vrstvy, dále k vlivu výchovných zásahů na dynamiku půdní organické hmoty, ke vlivu změny druhové skladby na stav humusových forem a v závěru uvádí půdní charakteristiky významné z hlediska ekologické stability a managementu lesních ekosystémů. Vlastní šetření se zaměřilo na popis přízemní vegetace a na odběr půdních vzorků v určených oblastech, daných zadavatelem. K nim byly přiřazeny lokality: Žákova hora v oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině, dále pak oblast Smrčiny a tzv. Trojmezenského pralesa na Šumavě. Na těchto lokalitách byly provedeny fytocenologické zápisy a odebrány vzorky humusových forem na stanovištích s různým stavem lesních porostů a s různými hospodářskými zásahy, resp. s těžbou stromů (Šumava).
Operační program životní prostředí pro období 2007 - 2013: Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a vejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Praha ; Zimová, Magdalena ; Mudra, Stanislav ; Houdek, Karel ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Posouzení vlivů Operačního programu ŽP na životní prostředí bylo provedeno podle zákona. Po zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí bylo použito posouzení možného ovlivnění jednotlivých významných složek životního prostředí a na úrovni významných relevantních environmentálních cílů byla vybrána základní sada těchto cílů, vycházejících z analyzovaných environmentálních strategií a metodických doporučení Evropské komise pro hodnocení vlivů operací strukturálních fondů na životní prostředí. OP ŽP byl posouzen i podle zákona o ochraně přírody a krajiny a to z hlediska důsledků pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ etně ekonomického zhodnocení
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Analýza a vyhodnocení podmínek pro vyhlášení NP Křivoklátsko. Vývoj postupných legislativních kroků pro zajištění současně platné ochrany přírody a krajiny v dotčeném území (CHKO, BR, PR, PP). Popis hranic, výměry lesní i nelesní půdy, zaujaté katastry a porovnání s hranicí CHKO. Vlastnické vztahy, druhy pozemků a platné LHP a LHO na území uvažovaného NP Křivoklátsko. Funkce lesů, jejich překryvy, střety zájmů a kategorizace lesů. Přírodní podmínky (geomorfologie oblasti, hydrografie oblasti, geologické poměry, pedologické poměry, klimatické poměry, údaje z Atlasu podnebí ČSSR, klimatické oblasti ČSR, makroklimatická a mezoklimatická regionalizace ČR, floristické poměry, fytogeografické členění, hlavní rostlinná (lesní) společenstva a lesní vegetační stupně, významné (chráněné) druhy rostlin a živočichů). Růstové podmínky, hospodářské soubory, základní hosp. doporučení a rámcové směrnice hospodaření. Údaje o stavu lesa, historickém vývoji, dosavadním hospodaření a majetkových poměrech. Ochrana lesa a myslivost. Stávající organizační struktura managementu dotčeného území. Průzkum postojů místních obyvatel a vedení obcí k potenciální změně. Analýza socio-ekonomických dopadů změny stupně ochrany území. Socio-ekonomická šetření, analýzy a syntéza, finanční náročnost na státní rozpočet spojená s vyhlášením NP Křivoklátsko. SWOT analýza. Závěry a celkové zhodnocení rizik a přínosu uvažovaného vyhlášení NP Křivoklátsko.
Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci‚ nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Pařez, Jan ; Vršovský, Vladimír ; Černý, Martin ; Alptauer, Jan ; Havlíček, František ; Moravec, Ivo ; Hofmeister, Jan ; Cudlín, Pavel ; Hušek, Jiří ; Podrázský, Vilém ; Hruška, Jakub ; Cienciala, Emil
Zpráva obsahuje stručné závěry projektu, shrnutí jednotlivých výstupů a finální výstupy projektu. Výstup 1: Stanovení kritických zátěží síry a dusíku pro lesní ekosystémy, Výstup 2: Dlouhodobé změny půdního chemismu, poškození půd a výhled do budoucna, Výstup 3: Retrospektivní sledování defoliačních a regeneračních procesů asimilačních orgánů smrku ztepilého, Výstup 4: Doporučení chemické a biologické meliorace pro hlavní SLT, Výstup 5: Rizikové faktory vývoje lesních půd v oblasti Jizerských hor, Výstup 6: Současný stav porostů náhorní plošiny, Výstup 7: Bioindikace pomocí výsadby cílových dřevin, Výstup 8: Určení naléhavosti lesopěstebních opatření, Výstup 9: Lesopěstební postupy a jejich diferenciace na porostní situace.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektor lesního hospodářst
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Cudlín, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Jankovský, Libor ; Kulhavý, Jiří ; Šišák, Luděk ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Zpráva za sektor lesního hospodářství obsahuje části: Excerpce podkladů o dopadech klimatické změny týkajících se lesů a lesního hospodářství v zemích EU, Zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na lesy dosažených v ČR k 1. 7. 2000 a Metodika odhadu dopadů klimatické změny na lesy ČR s využitím podkladů IPPC a nového scénáře klimatické změny pro ČR.
Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, Praha ; Podrázský, Vilém
Cílem projektu je zhodnocení spontánních procesů v oblasti lesa postiženého kůrovcem na území NP Šumava. V souboru trvalých výzkumných ploch je hodnocen vývoj půd, fytocenóz a lesních porostů na lokalitách s různou spontánní dynamikou a s různým managementem. V roce 2004 bylo provedeno průběžné hodnocení dynamiky přirozeného zmlazení na výzkumných plochách (VP), fytocenologické periodické snímkování na VP na LS Modrava a Plechý, průběžné vyhodnocení hydrické funkce lesa na třech sledovaných povodích. Zpráva popisuje množství a strukturu mrtvého dřeva a jeho význam pro obnovu lesa ve smrkovém horském lese v oblasti rezervace Trojmezní, strukturu a dynamiku horského smrkového lesa ve výškovém transektu na lokalitě Plechý, dynamiku rozpadu horského smrkového lesa ve výškovém transektu na lokalitě Velká Mokrůvka v bezzásahovém pásmu NP Šumava, zdravotní stav porostů, vyhodnocení spontánní obnovy porostů v letech 1998-2004, hydrickou funkci lesa, mykologický průzkum, stav lesních fytocenóz, stav lesních půd. Zpráva je doplněna přehledem publikací vzniklých v rámci řešení projektu, finančním vyúčtováním a tabulkovými výsledky fytocenologického výzkumu.
Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci‚ nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Cudlín, Pavel ; Kunš, Ivan ; Ulbrichová, Iva ; Podrázský, Vilém
Příloha 4.3: Česká zemědělská univerzita obsahuje dodatek k výroční zprávě projektu sumarizuje podklady pro finální výstup, jímž bude soubor konkrétních opatření a prostorová doporučení pro aplikaci postupů chemické a biologické meliorace půd (stanovišť) v Jizerských horách. Zabývá se shrnutím diagnostických metod pro zjišťování potřeby meliorace, cílovými parametry lesních půd revitalizovaných stanovišť, optimalizovanými postupy chemické meliorace, využitím ekologických sukcesních procesů v revitalizaci stanovišť. Obsahuje shrnuté syntetické výstupy a výsledky konkrétních výzkumných projektů a praktická doporučení a zásady. Příloha 4.4: Ústav ekologie krajiny AV ČR obsahuje dílčí projekt Retrospektivní sledování defoliačních a regeneračních procesů asimilačních orgánů smrku ztepilého.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.