National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Crisis preparedness plan of Itibo medical facility.
ZDRAŽIL, Vladimír
Crisis management is a dynamic science. This is particularly true for developing world countries like Kenya. The aim of this work is to contribute to the prevention or minimization of risks and possibly to manage their consequences within the project of the Czech medical facility Itibo in the southwestern part of Kenya. This facility, thanks to a group of enthusiasts and support of many people, helped tens of thousands of patients since 2005 who would otherwise not have access to health care. In the framework of the thesis, a risk analysis was elaborated based on a local survey, which was subsequently evaluated, and its results used to create a "Plan of preparedness for emergencies." The plan is a practically applicable tool for managing non-standard situations that occur relatively frequently in the project site. An essential part was the active involvement of the author in the actual functioning of the Itibo healthcare facility in the form of an internship. The main benefit of the work is a plan intended for health-educated persons, who mostly do not have knowledge in the field of crisis management. The benefit is also an insight into the issue of crisis management in the area of health care in another country, which is very different in most of its parameters.
Olympic Games in Prague. Multicriterial feasibility assessment of three variants for the location of the central olympic park.
Chvojka, Martin ; Rynda, Ivan (advisor) ; Zdražil, Vladimír (referee)
This thesis concerns the intention to stage the Olympic Games in Prague in the year 2016 or 2020. The theoretical part deals with proposed variants for location of the central Olympic park and their evaluation. The empirical part judges - with the help of a multicriterial analysis - three variants for the location of the central Olympic park. The analysis takes account of the most complex criteria, with an emphasis on protecting the environment in the given locality. There is a discussion of methods used and the selection of criteria for location of the park. The resulting evaluation of variants is compared and discussed with the decision of Prague City Hall on the selection of a locality in Letnany.
Potential conflicts of selected activities with the requirements of Water Framework Directive 2000/60 / EC
Kulštrunková, Zuzana ; Zdražil, Vladimír (advisor) ; Milan, Milan (referee)
Since the mid-20th century, water policy in European countries has gradually changed from the excessive use of natural resources to their protection. The last major change in water policy was putting most of directives into one - to the Water Framework Directive 2000/60 / EC, which introduced water planning and preparation of water programmes on a European scale. Despite its undeniable positives that brought into European water politics, there arise questions about its use in specific projects in practice, especially in hydroelectric power. In some cases, such as for instance case study of the Weser River in Germany shows that the interpretation of the Water Framework Directive is not entirely clear to everyone, so some cases due to ambiguities can get to the Court of Justice of the European Union.
Electrical features of surface discharge for organic material decomposition
Budík, Martin ; Zdražil, Vladimír (referee) ; Bartlová, Milada (advisor)
The aim of this semestral work is to describe importance of electric surface discharges for decomposition of organic substances. This will serve to practical measurement of VA characteristic of surface discharge ignition, flow effect and type of portative gas for VA characteristic and moment of ignition of surface discharge. Then measurement of dynamic characteristic of surface discharge in assorted portative gases with diverse kind of flowage and setting of energetic ratios in discharge by means of dynamic characteristics. The main part of this work is dedicated to conditions of discharge ignition, its characteristics in different conditions and another types of discharges.
The solution of the constructional requirements on the experiments of lefters
Bartoš, Michal ; Bartlová, Milada (referee) ; Zdražil, Vladimír (advisor)
A problems of levitation with a lifter in the elektrostatic field is nowadays modern course of propulsion trend. It was created many in research studies a many and many of research unit work on it . Brought high tension to the lifter (asymmetric condenser) causes ionizing between two of electrodes. This effect bring about levitation.
Theoretical - practical view of the levitation of the lifter
Buday, Matej ; Bartlová, Milada (referee) ; Zdražil, Vladimír (advisor)
Levitation and its effects becomes a huge trend of modern physics. It is very important to be accurate and patient in the research. Representative of the theory, which we are examining, is a lifter and its levitation in electrostatic field. Air ionization is produced by high voltage connected to the lifter’s electrodes and a beam of plasma will surround a thin wire electrode. The levitation effect will appear, if there is right magnitude of electric field intensity and right method of lifter construction.
Péče o krajinu II: Krajinotvorné programy. Systém kategorizace krajiny
Česká zemědělská univerzita, Ústav aplikované ekologie LF, Kostelec nad Černými lesy ; Petříček, Václav ; Mlčoch, Svatomír ; Roth, Petr ; Pražan, Jaroslav ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Zpráva shrnuje závěry dílčích projektů 1 a 2. Projekt 1 Krajinotvorné programy se zabývá porovnáním krajinotvorných programů v ČR s parametry a cíli nástrojů EU směřujícím k vyřešení metodiky krajinného managementu. Podtrhuje význam územního plánování jako rámce pro tvorbu dílčích krajinotvorných programů. Navrhuje kroky a nástroje, které by podpořily účinnost krajinotvorných programů. Projekt 2 Systém kategorizace krajiny - návrh systému kategorizace krajiny, který představuje expertní podporu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí, tvorbu regionálních operačních programů, posuzování dotačních titulů, tvorbu a novelizaci plánovací dokumentace. Systém je koncipován z hlediska limitů rozvoje území a rozvojových rezerv pro rámcově definované rozvojové směry.
Operační program životní prostředí pro období 2007 - 2013: Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Laboratoř ekologie krajiny, Praha ; Zimová, Magdalena ; Mudra, Stanislav ; Houdek, Karel ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav
Posouzení vlivů Operačního programu ŽP na životní prostředí bylo provedeno podle zákona. Po zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí bylo použito posouzení možného ovlivnění jednotlivých významných složek životního prostředí a na úrovni významných relevantních environmentálních cílů byla vybrána základní sada těchto cílů, vycházejících z analyzovaných environmentálních strategií a metodických doporučení Evropské komise pro hodnocení vlivů operací strukturálních fondů na životní prostředí. OP ŽP byl posouzen i podle zákona o ochraně přírody a krajiny a to z hlediska důsledků pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti a stav jejich ochrany.
Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a návrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu v souvislosti s Evropskou úmluvou o krajině a dalšími mezinárodními závazky
Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Ústav aplikované ekologie ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Kernerová, Lenka ; Martiš, Miroslav ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Projekt je zaměřen na následující cíle: vytvořit ekonomickou analýzu Evropské úmluvy o krajině a programů s Evropskou úmluvou o krajině souvisejících, vytvořit ekonomickou analýzu efektivity krajinotvorných programů a nástrojů územní ochrany v České republice, rozbor péče o krajinu v Evropské Unii, s důrazem na legislativní rámec a na ekonomické aspekty, porovnání formálních a administrativních rozdílů mezi ekonomickými a právními pravidly ČR a EU, rozbor mezinárodních závazků ČR s vlivem na krajinotvornou politiku, včetně ekonomické analýzy vlivu těchto závazků, vyhodnocení koncepčních dokumentů regionálního rozvoje na celostátní a regionální úrovni z hlediska závazků přijatých přistoupením ČR k Evropské úmluvě o krajině, vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR z hlediska závazků přijatých přistoupením ČR k Evropské úmluvě o krajině, experimentální ověření důsledku očekávaných změn na chování a odezvu obyvatelstva.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
28 ZDRAŽIL, Vladimír
2 Zdražil, Vratislav
1 Zdražil, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.