Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,514 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.22 vteřin. 

Duševní hygiena u sester ve vedoucích funkcích
ŠŤASTNÁ, Olga
Duševní hygiena nebo-li psychohygiena nám pomáhá chránit a upevňovat si své duševní zdraví. Poskytuje nám návod, jak nejlépe zvládat obtížné situace, jak si upevňovat zdravý životní styl a životní podmínky, abychom si udržovali duševní rovnováhu. Učí nás, jak předcházet psychicky náročným situacím nebo jak je zvládat, pokud už nastaly. Přínos spočívá v prevenci somatických a psychických onemocněních, protože vyrovnaný člověk působí kladně na své okolí, neprožívá citová vypětí a dokáže koncentrovat práci i odpočinek. Sestra manažerka dodává energii, sílu a motivaci celému svému týmu i oddělení, prostě všem lidem kolem sebe. Je tedy nutné, aby sama měla dost vnitřní energie a motivace. K tomu nám pomáhají zásady duševní hygieny, které je dobré znát a řídit si jimi. Je zjištěno, že nejdůležitějším faktorem našeho zdraví je životní styl. Tím rozumíme stravování, ovzduší, pohyb, odpočinek, relaxace, organizace práce, pracovní prostředí a škodliviny jako je alkohol a cigarety, kterých bychom se měli vyvarovat nebo je alespoň minimalizovat. Změna životního stylu je jedna z cest k záchraně našeho zdravotnictví i kvality našeho života.

Řízení lidí v multikulturním prostředí
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo definovat a analyzovat klíčové aspekty manažerské práce v multikulturním prostředí, v jednom z útvarů centra sdílených služeb, nadnárodní společnost se sídlem v Praze v České republice. Další cílem práce bylo definovat základní kompetence úspěšného manažera, který řídí výkon zaměstnanců v multikulturním oddělení, a poskytuje doporučení pro zlepšení výkonnosti managementu v klíčových aspektech manažerské práce, jako je komunikace, motivace, řízení výkonu a multikulturní vedení. Tvrdí se, že přítomnost interkurentních interakcí mezi vedoucími oddělení a jejich podřízenými, má dopad na efektivitu manažerské výkonnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část práce zkoumá teoretické koncepty týkající se kultury, komunikace, motivace a vedení ve vztahu k multikulturním specifikům daného prostředí. Ve druhé části,jsou prezentovány použité výzkumné metody, je prezentovány provedena analýza výzkum a jeho výsledky. Dále v praktické části jsou definovávané doporučení navazující na analyzované aspekty manažerské práce, kterých zavedení by vedlo k vyšší efektivitu manažerské výkonnosti a dál k celkové výkonnosti oddělení.

Specifika marketingové komunikace cílené na seniory a nekalé praktiky vůči nim
Nováková, Vendula ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Pudil, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce "Specifika marketingové komunikace cílené na seniory a nekalé praktiky vůči nim" má za cíl přiblížit čtenáři způsoby a nátlakové metody, kterými obchodníci nutí seniory kupovat předražené zboží či služby během předváděcích akcí nebo podomních prodejů. Dalším cílem práce je zjištění důvodů, které vedou seniory k navštívení prodejní akce či využití služeb podomních prodejců. Dále se pokusím ve své práci navrhnout doporučení veřejným orgánům a seniorům, jak se nekalým obchodním praktikám bránit. Práce se též zabývá právními regulacemi, demografickou situací a vývojem a manipulací.

Obsahový marketing pro generování leadů v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb
Nykodýmová, Barbora ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Pospíchal, Tomáš (oponent)
Cílem této diplomové práce je čtenáře seznámit s problematikou obsahového marketingu pro generování tzv. leadů, informací o potenciálních zákaznících, a zanalyzovat a navrhnout doporučení pro jeho uplatnění mezi subjekty v segmentu B2B vzdělávacích a poradenských služeb. Teoretická část práce diskutuje tři klíčové oblasti: specifika služeb a sektoru B2B, obsahový marketing a důvody jeho zapojení do marketingové strategie a problematiku generování leadů jako možnou metriku obsahového marketingu a obchodní nástroj. Praktická část zjišťuje přístup k problematice pohledem čtyř zástupců dodavatelů služeb a doplňuje jej úhlem pohledu jejich zprostředkovatele, společnosti IVITERA, která kolem svých mediálních, zejména internetových, projektů sdružuje jednu z největších B2B komunit v daném odvětví služeb na českém trhu. Výzkum byl realizován pomocí individuálních rozhovorů se zástupci všech pěti společností a doplněn analýzou sekundárních dat, leadů a klíčových slov poskytnutých zprostředkovatelem.


Nové fotonické struktury pro integrovanou optiku
Čtyroký, Jiří
Příspěvek přibližuje dva perspektivní principy konstrukce moderních integrovaně-optických obvodů: systémy využívající mikrorezonátory jako základní stavební prvky, a sruktury integrované optiky využívající dvojrozměrné "fotonické krystaly" v optických vlnovodech. Oba přístupy jsou v současné době ve středu pozornosti předních výzkumných pracoviš|ť pro jejich případný potenciál k hromadné výrobě integrovaně-optických struktur pro uzly a "koncová zařízení" vysokokapacitních optických komunikačních systémů.

Strategie společenské odpovědnosti společnosti Hilton Worldwide a její aplikace v lokálních podmínkách
Švábová, Kateřina ; Mokrejšová, Veronika (vedoucí práce) ; Filipová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu společenské odpovědnosti ve společnosti Hilton Worldwide. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část seznamuje s problematikou společenské odpovědnosti, s filozofií konceptu CSR, jeho historií a současností. Definuje jednotlivé pojmy jako CSR, stakeholders, firemní filantropie, udržitelný rozvoj, podnikatelská etika a firemní občanství. Dále se zaměřuje na důležitou úlohu komunikace a to nejen v oblasti CSR. Praktická část pak představuje koncept CSR ve společnosti Hilton Worldwide a jeho celkovou strategii. Na lokální úrovni pak představuje hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a jejich činnost v rámci CSR. Pro vyhodnocení konceptu CSR je pak použita SWOT analýza, která definuje problémy především v oblasti komunikace o CSR aktivitách nejen uvnitř, ale i vně společnosti. Na základě výsledků SWOT analýzy jsou pak navržena řešení a doporučení, která by měla přispět k pochopení konceptu CSR, zlepšení jeho vnímání a komunikace především k zaměstnancům sledované firmy, což by mělo pozitivní vliv na zvýšení zájmu o tyto informace, zvýšení loajality a posílení konkurenceschopnosti společnosti.

Procesně řízená organizace
Vandírková, Jana ; Řepa, Václav (vedoucí práce) ; Svatoš, Oleg (oponent)
Předmětem diplomové práce Procesně řízená organizace je s využitím jazyka UML a metodiky BPMN namodelovat podnikové procesy vybrané organizace. Následně pomocí získaných diagramů organizace navrhnout inovaci některého z namodelovaných diagramů stávajících podnikových procesů, vedoucí k prosperitě vybrané organizace.

Marketingový plán podniku
Nosálová, Lucie ; Štůsek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ladislav , Ladislav (oponent)
Obsahem práce je odhalení chyb v řízení malé rodinné firmy, která v podstatě nevyužívá marketing. V návaznosti na toto zjištění, by mělo dojít k sestavení efektivního marketingového plánu. Práce je rozdělena na teoretickou část, která tvoří podklady pro analytickou část. V analytické části dochází k popisu firmy a následně snaze o poodhalení chyb v řízení, které jsou způsobené špatným nastavením marketingu. K výsledku je třeba dojít pomocí různých druhů analýz, na jejichž základě je třeba stanovit nové marketingové cíle, strategie, změny a projekty, na základě nich má dojít ke změně. Snahou je poskytnout podniku podklady a přesvědčit ho, že využívání dobré marketingové komunikace by mělo vést k vyšší efektivnosti hospodaření a v konečném důsledku i zvýšení ziskovosti firmy, a to bez nutnosti odpoutat se od podnikového cíle, jímž je maximální snaha o vybudování pro-zákaznicky orientovaného servisu.

Manažerské dovednosti
Červinková, Barbora ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Zdeněk, Zdeněk (oponent)
Teoretická východiska v této práci vysvětlují pojmy blízce související s managementem a manažerskými dovednostmi. Úvodní část se týká přiblížení samotného pojmu manažer a management, dále jsou rozepsány manažerské funkce, které jsou souvisle rozvity do popisu dalších schopností, jako jsou komunikace, stanovování cílů, kompetence i koučování. Stěžejním bodem je přiblížení pojmů soft a hard dovednosti, které by manažeři měli vlastnit, anebo kterým by se měli v průběhu své praxi naučit. Jen díky správnému ovládání obou těchto skupin dovedností lze docílit kvalitního vedení organizace. Pro zřetelnější vysvětlení je v části manažerských dovedností obsažen grafický náhled, který přibližuje rozdělení dovedností. V druhé části práce, tedy praktické části, je popsána situace s dosavadními dovednostmi manažerů ve zvolené společnosti. Díky dotazníku je možné změřit současnou úroveň získaných dovedností manažerů na třech úrovních a dále lze vyhodnotit, jaký je zájem o zvyšování jednotlivých dovedností, anebo zda se manažeři cítí dostatečně kvalifikování na výkon své pracovní pozice.