Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32,382 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 2.33 vteřin. 


Je hodnota dovozu zboží ze zemí mimo EU do České republiky více či méně ovlivněna změnou nominálního a reálného měnového kurzu než u zemí v rámci EU ?
Vereš, Jan ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje vztah mezi dovozem zboží ze zahraničí do České republiky a změnami měnových kurzů. Prvotní hypotézou práce je prokázat pozitivní vliv depreciace domácí měny na saldo obchodní bilance v dlouhém období. K tomu slouží celkem osm vytvořených ekonometrických modelů, které byly zkonstruovány s využitím časových řad z období mezi lety 2003-2016. Těchto osm modelů je rozděleno po dvou mezi čtyři vybrané státy.Pro každou zemi jsou tedy vytvořeny dva modely, které sledují vývoj obchodní bilance České republiky a daného státu ve dvou různých časových obdobích. U každého modelu je vždy jako vysvětlující proměnná použit reálný efektivní měnový kurz, tempo růstu HDP pro ČR a tempo růstu HDP zkoumané země. K modelům se vztahuje i druhý úkol této práce, a to analýza rozdílů v chování jednotlivých modelů v závislosti na tom, zda sledovaná země v modelu patří do EU či nikoliv. Cílem je tak zjistit, zda v důsledku existence cla na dovoz zboží ze zemí mimo EU je možné pozorovat viditelné rozdíly v chování daných proměnných, které byly zahrnuty do modelů. Na základě výsledků všech osmi modelů byla hlavní hypotéza potvrzena pouze pro tři ze čtyř zemí. V modelech pro Německo, Čínu a Francii vyšel vztah reálného měnového kurzu a obchodní bilance pro dlouhé období jako pozitivní, pro kratší období byly výsledky nejednoznačné. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena, avšak její přidaná hodnota je rozporuplná. Výsledné modely pro jednotlivé státy sice vykazují některé znatelnější rozdíly a dá se na základě nich určit, zda je vliv změny kurzů na obchodní bilanci menší či větší u zemí kde se clo vyměřuje. Na druhou stranu z výsledků lze poznat, že vzorek pouze čtyř zemí je nedostatečný k tomu, abychom z této analýzy mohli vyvozovat nějaké závěry.

Vývoj státního dluhu České republiky v letech 1993-2015
Zeman, Mikuláš ; Klement, Josef (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj státního dluhu v ČR za období 1993 až 2015 s ohledem na vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu a s ohledem na vývoj makroekonomických ukazatelů. Práce je zaměřena na vyhodnocení hospodářské politiky jednotlivých vlád v průběhu zkoumaného období a posouzení vlivu politických příčin na vývoj státního dluhu. Obsahuje rovněž porovnání situace ČR se situací vybraných postkomunistických států. Teoretická část popisuje hlavní pojmy, které práce řeší. Představuje také názory vybraných ekonomů na hospodářskou politiku. V praktické části je analyzován vývoj státního dluhu v jednotlivých zkoumaných obdobích, se zaměřením na příjmy a výdaje státního rozpočtu a vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů. Zhodnocena je přitom hospodářská politika jednotlivých vlád. Závěrem je vyhodnoceno působení politických příčin na výši státního dluhu z hlediska relevantních teorií a hypotéz. Provedená analýza ukázala, že v daných podmínkách se významně projevila pouze hypotéza, že slabé postavení vlády vede ke značným rozpočtovým schodkům.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině
Veselá, Markéta ; Macháček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni, pro zpracování problematiky byl zvolen Kraj Vysočina. Pro zhodnocení udržitelnosti jeho rozvoje je zkoumán potenciál turismu destinace v jeho jednotlivých oblastech včetně klíčových produktů, které jsou podrobeny srovnání s doporučeními obecně uznávaných organizací cestovního ruchu. Práce zahrnuje také srovnání se zkušenostmi z oblasti turismu z dalších krajů České republiky. Kraj Vysočina vykazuje v oblasti cestovního ruchu vhodné výchozí předpoklady pro jeho udržitelný rozvoj, a to především z hlediska nabídky těchto produktů, která zahrnuje jak produkty šetrné k životnímu prostředí, tak kulturní atraktivity přispívající k osobnímu rozvoji jedinců, respektující lidská práva a podporující vzájemnou toleranci rozdílů mezi kulturami a jejich různorodosti. Jako problémová se však jeví prostorová nevyváženost jeho rozvoje v rámci kraje, způsobená především koncentrací turistických atraktivit do konkrétních destinací a nízká místní iniciativa v naopak méně atraktivních oblastech. Pro tyto nedostatky práce navrhuje řešení, na základě analýzy se jako vhodné nástroje jeví geocaching, pořádání kulturních událostí, podpora vzniku místních destinačních kanceláří v kraji, podpora cykloturistiky a zakládání vysoce navštěvovaných turistických cílů.

Sociální bydlení -porovnání Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a rakouského sociálního modelu
Hejduk, Radim ; Krebs, Vojtěch (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na sociální bydlení, veřejnou politiku, která se aplikuje v mnoha státech Evropské unie a Česká republika se v současné době snaží o její implementaci. Vzhledem k rostoucím nákladům domácností na bydlení, rostoucím výdajům na poptávkovou podporu bytové politiky pomocí doplatku a příspěvku na bydlení a těžko řešitelné sociální exkluzi, se sociální bydlení jeví jako jedna z dosažitelných alternativ. Cílem práce je nejprve analyzovat a zhodnotit formy sociálního bydlení a jejich aplikace z hospodářsko-sociální perspektivy, posléze formulovat doporučení pro Koncepci sociálního bydlení České republiky pro období 2015-2025 pomocí komparace s rakouským modelem. Tento text poskytne odpověď na hlavní výzkumnou otázku, jak vypadá funkční model sociálního bydlení a jaké má hospodářské dopady na domácnosti.

Přepravy nebezpečných látek na území České republiky
VANDAS, David
Téma diplomové práce "Přepravy nebezpečných látek na území České republiky" bylo zvoleno pro zpracování celistvého pohledu na silniční, železniční, lodní a leteckou přepravu nebezpečných látek a směsí. Tyto přepravy představují pro společnost možné riziko poškození života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Nebezpečné látky a směsi se v dnešní době převážejí ve velké míře a je předpoklad, že v budoucnosti bude objem přepravených nebezpečných látek a směsí narůstat. Pro zpracování této práce byly dány tři hypotézy: a) Právní předpisy Evropské unie a České republiky dostatečně řeší problematiku přeprav nebezpečných látek a směsí. b) Veřejnost má dostatečné informace o přepravě nebezpečných chemických látek nebo směsí. c) Osoby, které pracují v přepravě nebezpečných látek nebo směsí jsou dobře informovaní o přepravě nebezpečných chemických látek nebo směsí. Pro zjištění, zda právní předpisy dostatečně řeší problematiku přeprav nebezpečných látek a směsí bylo využito literárních zdrojů, které se touto problematikou zabývají, právních předpisů České republiky a Evropské unie a dalších mezinárodních dohod. Po zpracování těchto zdrojů bylo zjištěno, že mezinárodní, unijní a české právní předpisy nebo dohody, řeší tuto problematiku dostatečně a je dán důraz na sbližování právních předpisů všech přeprav. Implementace mezinárodních dohod a právních předpisů Evropské unie do právních předpisů České republiky probíhá v současnosti velmi rychle a bez závad. Při zjišťování informovanosti veřejnosti a informovanosti osob pracujících v přepravách nebezpečných látek a směsí pro diplomovou práci na téma "Přepravy nebezpečných látek a směsí na území České republiky" byl proveden kvantitativní výzkum. Kvantitativní výzkum byl prováděn pomocí rozdaných dotazníků. Veřejnost zastupovali zaměstnanci krajských úřadů České republiky. Oběma skupinám byl předložen totožný dotazník. Výsledky dotazníkového průzkumu byly vyhodnoceny, procentuálně vyjádřeny a statisticky zpracovány. Pro statistické zpracování byl použit dvouvýběrový T-test, pro zjištění zda je rozdíl mezi zkoumanými skupinami statisticky významný. Osoby pracující v přepravách nebezpečných látek a směsí mají dostatečné informace, kdy toto bylo potvrzeno výsledky dotazníkového průzkumu. Provedeným statistickým zpracováním bylo zjištěno, že rozdíl mezi skupinami je statisticky významný, a tedy, že veřejnost nemá dostatečné informace ohledně přeprav nebezpečných látek a směsí. Vzhledem k výsledkům dotazníkového průzkumu, a hlavně nepotvrzením hypotézy b) - Veřejnost má dostatečné informace o přepravě nebezpečných chemických látek nebo směsí. V závěru práce je několik doporučení pro zlepšení informovanosti veřejnosti. Například v rámci výuky na základních a středních školách a učilištích, kde již tato výuka probíhá v rámci okruhu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tato výuka probíhá teprve od roku 2003. A proto starší ročníky veřejnosti nejsou s touto problematikou seznámeni a jejich seznámení by mělo proběhnout například mediální kampaní v rámci krátkých televizních spotů na veřejnoprávní televizní stanici nebo ve spotech, které již vytváří Samostatné oddělení BESIP, Ministerstva dopravy. Tyto spoty se nazývají Besipky. Práce shrnuje problematiku přepravy nebezpečných látek a směsí v silniční, železniční, lodní a letecké dopravě a je podpořena kvantitativním výzkumem dvou skupin respondentů. Výzkum ukázal, že neznalost veřejnosti může v případě nehody při přepravě nebezpečných látek a směsí, způsobit ztrátu na životech, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

Makroekonomický dopad mateřské (a rodičovské) dovolené ve srovnání České Republiky s Brazílií
Kalkusová, Marie ; De Castro, Tereza (vedoucí práce) ; Neumann, Pavel (oponent)
Tato práce zkoumá makroekonomický dopad mateřské a rodičovské/otcovské dovolené v České republice a Brazílii. Práce si také klade za cíl odhadnout makroekonomické náklady při aplikaci českého systému mateřské a rodičovské dovolené v Brazílii a naopak. První kapitola poskytuje teoretický rámec. Porovnává analyzované politiky v obou zemích a zavádí termíny. Druhá kapitola vyjadřuje náklady na mateřskou a rodičovskou dovolenou za roky 2005-2014 v % veřejných výdajů a HDP. Také uvádí simulační model, který odhaduje náklady spojené s aplikací českého modelu mateřské a rodičovské v Brazílii a naopak. Třetí kapitola analyzuje problémy aktuální struktury a navrhuje případná řešení. Výsledky ukazují, že náklady v roce 2014 představovaly 0,71% HDP a 1,66% veřejných výdajů v České Republice a 0,50% HDP a 2,27% veřejných výdajů v Brazílii. Aplikace českého modelu v Brazílii by byla velmi nákladná a v případě opačného scénáře by došlo ke snížení makroekonomických nákladů v České Republice. Práce také analyzuje vliv mateřské a rodičovské dovolené v ostatních oblastech, jako je například trh práce, kde současné nastavení může dlouhodobě znevýhodňovat postavení české ženy ve společnosti. Práce přispívá k velmi aktuální diskusi o vlivu, délce a nákladech mateřské a rodičovské dovolené.

Role kancléře v zahraniční politice Spolkové republiky Německo: Angela Merkelová
Farská, Kateřina ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rolí kancléře v zahraniční politice z hlediska institucionálních možností, jaké mu německý politický systém nabízí a také z hlediska osobnosti kancléře - snaží se odpovědět na otázku, zda je možné v zahraničněpolitických pozicích kancléře identifikovat vliv jeho osobnosti. To vše zkoumá na příkladu současné kancléřky Angely Merkelové, která je v úřadu dostatečně dlouhou dobu pro provedení výzkumu a zároveň je v zahraničí uznávanou osobností. Práce dochází k závěru, že kancléř disponuje možnostmi přímého zasahování do zahraniční politiky a tyto možnosti využívá. Pomocí diskurzivní a obsahové analýzy projevů bylo možné identifikovat zahraničněpolitické preference kancléřky, které je možné spojit s její osobní životní zkušeností.

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Cíchová Králová, Dana ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavním cílem práce je zejména nalezení vhodného přístupu k modelování úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu při různých situacích na finančních trzích. Analyzována jsou tři zcela odlišná období, která jsou charakteristická různou mírou ohodnocení likviditního a kreditního rizika, rozdílnými vztahy mezi finančními veličinami a účastníky trhu a rozdílnou regulací trhu. Konkrétně se jedná o období před globální finanční krizí, období finanční krize a období po odeznění globální finanční krize a uklidnění následné dluhové krize v eurozóně. V rámci tohoto cíle je stěžejní aplikace modelu BGM v prostředí českého trhu. Použití modelu BGM pro účely predikce dynamiky výnosové křivky není běžné, neboť primární použití tohoto modelu je oceňování finančních derivátů při zajištění neexis- tence arbitráže a jeho aplikace je navíc relativně náročná. Přesto v této práci model BGM využiji pro získání predikcí pravděpodobnostních rozdělení úrokových sazeb v pro- středí české trhu a trhu eurozóny, protože jeho komplexnost, přímé modelování výnosové křivky na základě tržních sazeb a hlavně možnost odhadu parametrů založená na ak- tuálních kotacích volatilit swapcí mohou vést k výraznému zkvalitnění predikcí, což se v této práci potvrdilo. Převážně v období bezprecedentního monetárního uvolňování a zvýšených zásahů centrálních bank a ostatních regulátorů do činnosti finančních trhů, ke kterým dochází po finanční krizi, je využití tržních kotací volatilit swapcí výhodné, protože odráží aktuální očekávání trhu se započítáním očekávaných budoucích zásahů do fungování finančních trhů. Vzhledem k tomu, že v důsledku nerozvinutosti českého finančního trhu neexistují tržní kotace volatilit korunových swapcí, navrhuji jejich aproximace na základě kotací volatilit eurových swapcí s využitím volatilit forwardových korunových i eurových sazeb, díky čemuž jsou v získaných predikcích dynamiky české výnosové křivky započteny aktuální očekávání trhu. Není mi známo, že by nějaký jiný autor dosud publikoval obdobnou aplikace modelu BGM v prostředí českého finančního trhu. V této práci dále konstruuji predikce dynamiky české a eurové výnosové křivky peněžního trhu pomocí modelů CIR a GP jakožto zástupců různých typů modelů úro- kových měr. Pro posouzení predikční schopnosti jednotlivých modelů a vhodnosti jejich použití v prostředí českého trhu během různých situacích na finančním trhu navrhuji ucelený systém tří kritérií založený na porovnání predikcí se skutečností. Z této analýzy pre- dikční schopnosti vyplývá, že na základě modelu BGM lze získat predikce dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu s vysokou predikční schopností a nejlepší kva- litou ve srovnání s ostatními analyzovanými modely, nicméně i model GP poskytuje relativně kvalitní predikce. Naopak predikce učiněné na základě modelu CIR jakožto 6 zástupce modelů okamžité úrokové míry při popsání skutečnosti zcela selhaly. V situaci, kdy ekonomika umožňuje záporné sazby a zároveň existuje signifikantní pravděpodob- nost jejich zavedení, doporučuji provedení predikcí dynamiky výnosové křivky českého peněžního trhu pomocí modelu GP, který záporné sazby připouští. Součástí této analýzy je i provedení statistického testu predikční schopnosti jednotlivých modelů a informace o dalších možných statistických testech pro zhodnocení kvality modelů. Při aplikaci Berkowitzova testu byla u všech zkoumaných modelů zamítnuta hypotéza o tom, že vý- sledné predikce přesně popisují skutečnost. Tento fakt je však při aplikaci statistických testů na reálná data běžný i při použití relativně dobrého modelu především z důvodu obtížného splnění podmínek testů v reálném světě. Takovouto analýzu predikční schop- nosti vybraných modelů úrokových měr a navíc v prostředí českého finančního trhu jsem doposud v žádných jiných publikacích nezaznamenala. Posledním cílem této práce je navržení vhodného přístupu k predikci dynamiky ri- zikové přirážky českých státních dluhopisů, kterou definuji jako rozdíl mezi výnosem státních dluhopisů a fixní sazbou CZK IRS totožné délky. Takto definovaný ukazatel kreditního rizika České republiky modeluji pomocí modelu GP. Pro získání časových řad rizikové přirážky potřebných k odhadu parametrů modelu GP odhadnu nejdříve výnosové křivky českých státních dluhopisů pomocí Svenssonova modelu pro každý obchodní den od roku 2005. Z výsledných simulací je patrné, že model GP relativně dobře predikoval skutečný vývoj rizikových přirážek všech analyzovaných splatností. Navržený postup je vhodný pro modelování kreditního rizika České republiky na zá- kladě využití informací z finančních trhů. S takovýmto přístupem k modelování rizikové přirážky státních dluhopisů a navíc v českém prostředí jsem se doposud v žádné jiné publikaci nesetkala.

Vliv světové ekonomické krize na mezinárodní obchod České republiky
Sakhautdinov, Timur ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Tato práce řeší dopady světové ekonomické krize na situaci v mezinárodním obchodě ČR. Zaměřil jsem se na zkoumání příčin krize a jejího dopadu na mezinárodní obchod. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí indexních metod, dedukce, indukce a abstrakce. Provedeným výzkumem jsem zjistil konkretní dopady na teritoriální a komoditní strukturu českého obchodu. Hlavním zjištěním jsou dopady krize na objem a strukturu obchodu ČR z teritoriálního hlediska a podle klasifikace SITC.