Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14,190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.73 vteřin. 

Názory občanů na vybrané mezinárodní organizace
Tabery, Paulína
V průzkumech veřejného mínění Naše společnost je pravidelně zjišťována důvěra české populace vybraným mezinárodním organizacím – Evropské unii, Severoatlantické alianci a Organizaci spojených národů. Spolu s důvěrou je mapována i spokojenost s členstvím ve jmenovaných institucích.

Organizace protestní akce proti Husovu upálení
Novotný, Robert
Studie se na základě prosopografické analýzy snaží o postižení organizačních souvislostí vzniku protestního dopisu proti Husovu upálení ze 2. září 1415. Na základě učiněných zjištění je možné vyslovit závěr, že většina signatářů z řad nižší šlechty připojila svoji pečeť k protestní akci spíše z loajality k mocnějším sousedům, než že by vyjadřovala vlastní konfesionální stanovisko.

AND ČR - popis a analýza současného stavu
Bodoríková, Markéta ; KAŠPAR, David (vedoucí práce) ; PROKOP, Petr (oponent)
Tato práce se podrobně zabývá nově vzniklou Asociací nezávislých divadel ČR oficiálně užívající zkratku AND ČR. Popisuje vývoj vzniku, aktuální stav i budoucí plány a fungování. V první části se věnuje termínu „nezávislé profesionální divadlo“ a stručně charakterizuje vybrané organizace působící v ČR i v Evropě, které se v budoucnu na kulturním poli s AND ČR budou potkávat. V dalších částech zkoumá potřeby nezávislé profesionální scény v hl. m. Praze a uvádí Analýzu potřeb pro oblast „nezávislého“ divadla z roku 2013. Práce dále detailně popisuje genezi vzniku AND ČR, její dosavadní činnost, organizační strukturu a krátkodobé plány. V závěrečné části definuje systém řízení organizace a nabízí varianty, jak existující systém řízení zefektivnit, aby se Asociace nezávislých divadel ČR stala časem hlavní oborovou organizací zastupující zájmy nezávislých profesionálních divadel v České republice.

Trh s vínem v České republice a politika vinohradnictví a vinařství
Vlašicová, Eliška ; Tomšík, Karel (vedoucí práce) ; Malý, Michal (oponent)
Disertační práce je zaměřena na trh s vínem v České republice. Cílem je identifikovat nedostatky v odvětví vína za účelem zformování návrhů doporučení pro zlepšení stávající situace v odvětví. V teoretických východiscích práce byla ve zkratce představena Společná zemědělská politika Evropské unie a podrobněji byl popsán vznik a vývoj Společné organizace trhu s vínem. Dále byly popsány teoretické aspekty trhu, včetně nabídky a poptávky a byl charakterizován zemědělsko-potravinářský trh, jeho specifika, komoditní vertikála vína, determinanty poptávky, nabídky a ceny vína a byly vytvořeny obecné ekonometrické modely a jejich předpoklady, které posloužily k odhadům poptávky, nabídky a ceny vína. V dalších kapitolách práce byly vytvořeny analýzy trhu s vínem, zejména se zaměření na produkční potenciál vinic v ČR a na základě regresní analýzy byly modelovány poptávka, nabídka a cena vína včetně cenové transmise ve vertikále vína. Zásadní vliv na poptávku po vínu mají minulá spotřeba vína a cena vína, spotřeba substitutů piva a lihovin, (cena substitutů není významným faktorem), důchod domácností a hrubá mzda, na základě kterých bylo možné víno označit za normální statek, a konečně kvalita vína měřená cukernatostí a oceněním na mezinárodních soutěžích. Na nabídku vína významně působí cena moštových hroznů, cena vína, plocha vinic a produkce moštových hroznů. Mezi další významné faktory lze navíc zařadit některé aspekty počasí a určité dotace. Klimatická změna může vyústit k rozšíření vinohradnictví a vinařství v ČR a k obměně odrůdové skladby vinic. Poptávka má ve vertikále vína věší vliv než nabídka, což může mít negativní dopad na vinohradníky, popřípadě na vinaře. Výsadba vinic není dostačující pro zachování současné výše produkčního potenciálu vinic v ČR. Ideální rozsah roční výsadby révy vinné by měl být okolo 655 ha. S tím souvisí otázka financování obnovy vinic, která je nákladná (finančně náročná). Na základě finanční analýzy malých a středních vinařských podniků bylo zjištěno, že podniky si obnovu vinic nemohou dovolit z vlastních zdrojů a bude zapotřebí dotační výpomoci státu, popř. EU.

Právní a zdravotně sociální aspekty činnosti OSPOD jako ustanovených opatrovníků v zámu nezletilých dětí
BORSKÁ, Jana
Česká republika, jako signatář Úmluvy o právech dítěte, svěřila výkon státní správy na úseku péče o nezletilé děti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, kde ochranu práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí vykonávají orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), které jsou začleněny do systému výkonu státní správy v územním členění tak, aby byla zajištěna komplexní péče o nezletilé děti v rozsahu stanoveném zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Postavení a úloha OSPOD, který je pověřen výkonem státní správy na úseku ochrany nezletilých dětí, jsou upraveny zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Stejně důležité je zakotvení postavení lidí pracujících na těchto úřadech. Z hlediska odbornosti jsou na ně kladeny vysoké nároky z hlediska znalostního profilu zejména z oboru práva. Jedná se o velice náročnou práci, která klade vysoké nároky na osobnostní profil zaměstnance. ČR provedla v posledních třech letech rozsáhlé zásahy do právní úpravy problematiky sociálně právní ochrany dětí, kde došlo k posílení ochrany práv nezletilých dětí a stanovení nových nástrojů k jejich ochraně. Přijetím nové právní úpravy rodinného práva, které je komplexně upraveno v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, následovala nová právní úprava procesních předpisů spojených s ochranou práv nezletilých dětí, kde vedle zák. č. 99/1963, občanský soudní řád platí také zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Rozhodování o nezletilých dětech stát svěřil převážně do pravomoci soudů, které jmenují místně příslušný OSPOD opatrovníkem k zastupování zájmů nezletilých dětí. Na základě provedeného rozboru základních pojmů bylo cílem zjistit názory vybraných vedoucích pracovníků OSPOD a soudců okresních soudů na vydefinované problémy vyskytující se v postupech činnosti OSPOD a soudů při ochraně zájmu nezletilých dětí. Ve výzkumné části práce byly rozborem kazuistik vytipovány problémy v činnosti OSPOD. Z návrhů soudců i vedoucích pracovníků OSPOD vyplynula nezbytnost sjednocení místní příslušnosti. Soudy navrhují sjednocení dle místa, kde se nezletilé dítě zdržuje; OSPOD dle místa trvalého pobytu. Všech 10 oslovených vedoucích pracovníků OSPOD označilo za problém dožádání, kde tento institut není zahrnut do hodnocení výkonů, nelze jej odmítnout. Podjatost činí problémy v různých fázích řízení - je zde patrný rozdílný přístup soudů k řešení dané problematiky (některé vznesenou námitku podjatosti u soudu řeší a jiní nikoliv) a pro pracovníky OSPOD je obtížné odhadnout - jak se zachovat, je-li vůči nim námitka podjatosti vznesena (z tohoto důvodu bylo téma "podjatosti zpracováno komplexně včetně výkladu právního postupu pro pracovníky OSPOD). Vzdělávání pracovníků OSPOD je zákonem stanovenou povinností. Ne všem OSPOD se daří zajistit školení v požadovaném rozsahu - a to z finančních důvodů (průměrné náklady na školení na jednoho zaměstnance je od 9167,-- do 13400 Kč ročně - tyto náklady odpovídají cca 6 dnům školení). Pracovní vytíženost způsobená nedostatečným počtem zaměstnanců OSPOD neumožňuje absolvovat tato povinná školení. V rámci zkoumání "účasti kolizního opatrovníka při jednání u soudu" bylo zjištěno - nepravidelná účast kolizního opatrovníka u soudu (neúčast při odvolacím řízení); nedostatek zkušeností pracovníků OSPOD v této oblasti; neúplné zprávy z šetření v rodině, které jsou určené pro soud. Na základě vyhodnocení rozhovorů vyplynuly návrhy na zlepšení organizace školení OSPOD, na základě povedeného komplexního rozboru řešení problematiky místní příslušnosti bylo doporučeno řešení samostatné evidence dožádání a finanční kompenzace činnosti OSPOD při dožádání provedení zastupování nezletilých u soudu, vypracování návrhů předběžných opatření, návrh možného řešení začlenění OSPOD v jiné organizační struktuře.

Charitativní projekty organizací zajišťující péči o děti se zdravotním postižením v Jihočeském kraji
LANDOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce s názvem Charitativní projekty organizací zajišťující péči o děti se zdravotním postižením v Jihočeském kraji se zabývá charitativními projekty vytvořenými nestátními neziskovými organizacemi, které zajišťují péči dětem se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Cílem této práce je zmapování charitativních projektů výše zmíněných organizací a zjištění, jak se správně a účelně tyto projekty tvoří, jakých využívají nestátní neziskové organizace postupů a metod. K úspěšnosti realizace těchto projektů se také vztahuje první zvolená výzkumná otázka. Výsledkem bude nejen zjištění, jaké projekty výše zmíněné organizace vytvořily, ale také co je důležité pro úspěšný projekt a zda byla jejich realizace pro organizaci přínosná. V rámci druhé výzkumné otázky budu zjišťovat, jestli existuje optimální postup pro realizaci charitativních projektů nestátních neziskových organizací. Pro výzkumnou část práce byl použit kvalitativní výzkum. Pro samotný sběr informací jsem využila metodu polostrukturovaného rozhovoru, techniku osobního rozhovoru. Pro realizaci výzkumu byl vybrán výzkumný soubor, který je tvořen devíti organizacemi vybranými z řad nestátních neziskových organizací, které zajišťují péči o děti se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Pro nestátní neziskové organizace v této oblasti je obtížnější zajistit dostatečné finanční prostředky na poskytování služeb a zajištění potřebných pomůcek než pro neziskové organizace zřizované státem, a to z důvodu odlišného způsobu financování organizace. Nestátní nezisková organizace má několik možností, jak získat potřebné materiál-ní i nemateriální zdroje. Možnosti nezištné pomoci otevírají charitativní projekty, které pokud jsou úspěšné, pomůžou organizaci k zajištění potřebných zdrojů. Z výzkumu vyplynulo, že k zajištění dostupnosti péče dětem se zdravotním postižením je pro nestátní neziskové organizace velmi důležité vícezdrojové financování a získání podporovatelů jejich projektů, zejména dárců a sponzorů. Na základě výzkumu lze konstatovat, že nestátní neziskové organizace, které zajišťují péči o děti se zdravotním postižením, realizovaly mnoho úspěšných projektů. Výsledky práce mohou být využity jako informační materiál k získání uceleného pohledu na řešenou problematiku charitativních projektů výše zmíněných organizací.

Marketingová komunikace
Vašáková, Martina ; Štůsek, Jaromír (vedoucí práce) ; Marie, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací nevládní neziskové organizace NaZemi, která přispívá k rozvoji Fair trade v České republice. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován marketing, marketingový mix a jednotlivé nástroje marketingové komunikace, mezi které patří reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing, události a zážitky. Součástí teoretické části je charakteristika marketingového výzkumu, moderních trendů v marketingové komunikaci a nastínění konceptu Fair trade. V praktické části je představena organizace NaZemi a její nástroje marketingové komunikace. Na základě dotazníkového šetření a zjištěných výsledků jsou formulovány návrhy ke zlepšením marketingové komunikace. V závěru je jeden návrh podrobně rozebrán v popisu konkrétní kampaně.

Řízení procesu vzdělávání v konkrétní organizaci
Suchardová, Lucie ; Urbancová, Hana (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení procesu vzdělávání v konkrétní organizaci. Znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců jsou mnohdy jediným zdrojem konkurenční výhody podniku, proto se problematika vzdělávání zaměstnanců stává klíčovým tématem managementu firem. Hlavním cílem této práce je identifikovat a zhodnotit systém vzdělávání v podmínkách organizace DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, a v případě zjištěných nedostatků navrhnout vhodná opatření a změny ve vzdělávacím procesu. Toho je dosaženo pomocí analýzy interních dokumentů organizace, kvantitativního dotazníkového šetření doplněného o kvalitativní výzkum provedený formou rozhovorů s řídícími pracovníky. Výsledkem šetření je zjištění existence systematického, neustále se opakujícího a efektivního procesu vzdělávání v této organizaci, kdy postoj zaměstnanců ke vzdělávání je převážně kladný. Naopak nedostatky jsou spatřovány v absenci některých tematických oblastí vzdělávání, v některých zaměstnancích, kteří považují další vzdělávání za zbytečné a v problému odchodu klíčových pracovníků do důchodu, s nimiž odcházejí znalosti a zkušenosti, které jsou pro podnik důležité. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo navrženo zavedení pravidelných odborných exkurzí pro vlastní zaměstnance, zvýšení vnitřní motivace zaměstnanců ke vzdělávání prostřednictvím individuálního přístupu vedoucích pracovníků ke každému zaměstnanci a zabezpečení kontinuity znalostí pomocí sdílení znalostí mezi generacemi zaměstnanců.

Mzdové náklady a benefity ve zvolené organizaci
Hájková, Veronika ; Šišková, Jitka (vedoucí práce) ; Pavla, Pavla (oponent)
Diplomová práce Mzdové náklady a benefity ve zvolené organizaci se zabývá analýzou mezd a mzdových nákladů, které v dnešní době tvoří nedílnou součást politiky každé organizace. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část je zaměřena především na teorii mezd a mzdových nákladů. Dále podrobně charakterizuje zaměstnanecké benefity, jejich formy, členění a trendy, přičemž velká část je věnována systému poskytování jednotlivých zaměstnaneckých benefitů a následně pak daňové uznatelnosti na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Praktická část se zabývá analýzou současného systému odměňování a poskytování benefitů ve vybrané společnosti, kdy velká pozornost byla věnována výši nákladů, které musí vybraný podnik vynaložit na systém poskytovaných benefitů. Prostřednictvím dotazníkového šetření mezi zaměstnanci vybrané organizace byla zjišťována celková spokojenost či nespokojenost s poskytovanými benefity. Na základě těchto získaných informací je v závěru práce vyhodnocena struktura dosud poskytovaných benefitů, a zároveň byl vytvořen návrh začlenění nových forem benefitů do celkové struktury odměňování.

Vytvoření metodického postupu inventarizace majetku a závazků u vybrané nevýdělečné organizace
Lorencová, Dana ; Štáfek, Pavel (vedoucí práce) ; Pavlína, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem inventarizace u vybrané účetní jednotky, zjištěnými nedostatky a jejich následným řešením. Proces inventarizace patří mezi činnosti, které vedou k vyhotovení účetní závěrky organizace, proto činnosti musejí být vykonávány s vysokou pečlivostí a důsledností, aby byl dodržen Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů procesu inventarizace. Jsou zde uvedeny platné právní předpisy, které se touto problematikou zabývají. Rovněž jsou v teoretické části uvedeny jednotlivé fáze celého procesu a důležité interní předpisy a dokumenty, které je povinna mít zpracované každá účetní jednotka. Je zde charakterizována návaznost inventarizace majetku a závazků na účetní uzávěrku a závěrku. Praktická část se věnuje procesu inventarizace vybrané nevýdělečné organizace Okresního soudu v Jičíně. V jednotlivých částech inventarizace, kdy je prováděna fyzická a dokladová inventura, jsou uvedeny zjištěné nedostatky a návrhy jejich řešení. Kompletní proces inventarizace patří mezi činnosti vybrané účetní jednotky, na které se v posledních letech zaměřují kontrolní orgány, jelikož se činnosti dotýkají hospodaření s majetkem státu. V závěrečné kapitole praktické části je vypracován metodický návod k provádění inventarizací majetku a závazků pro účetní jednotku včetně nové instrukce. Zpracováním diplomové práce byl podán pohled na inventarizaci jako celek, která je výchozím bodem pro sestavení účetní závěrky. V práci byly analyzovány procesní či systémové nedostatky při jejím zpracování. Tyto nedostatky mohou způsobit, že účetní jednotka nenaplní § 6 odst. 3 zákona o účetnictví, ze kterého vyplývá povinnost inventarizovat majetek a závazky v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona o účetnictví. Kontrolní úřad může na základě takových nedostatků prohlásit, že inventarizace majetku a závazků nebyla provedena řádně a účetní jednotku sankciovat. Po ukončení inventarizačního procesu je účetní jednotka povinna vyhotovit inventarizační zprávu, která je podstatným dokumentem současně s účetními výkazy, Rozvahou, Výkazem zisku a ztráty a přílohami ke schválení účetní závěrky.