Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,885 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.14 vteřin. 

Domácnosti a rodiny v regionech České republiky
Bláhová, Marie ; Kazdová, Jitka (vedoucí práce) ; Holá, Bohdana (oponent)
Tato práce shrnuje poznatky o vývoji domácností a rodin v ČR v letech 1980 - 2001 a o jejich struktuře ze sociálního hlediska v roce 2001 a porovnává jejich strukturu mezi regiony. Obsahuje i stručné mezinárodní srovnání s vybranými evropskými zeměmi.

Vliv světové ekonomické krize na mezinárodní obchod České republiky
Sakhautdinov, Timur ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Tato práce řeší dopady světové ekonomické krize na situaci v mezinárodním obchodě ČR. Zaměřil jsem se na zkoumání příčin krize a jejího dopadu na mezinárodní obchod. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí indexních metod, dedukce, indukce a abstrakce. Provedeným výzkumem jsem zjistil konkretní dopady na teritoriální a komoditní strukturu českého obchodu. Hlavním zjištěním jsou dopady krize na objem a strukturu obchodu ČR z teritoriálního hlediska a podle klasifikace SITC.

Velkoměsta České republiky podle sčítání 2011
Český statistický úřad
Česká republika má hustou sídelní síť s mnoha menšími městy a vesnicemi. Zastoupení velkoměst v sídelní struktuře je relativně nízké. Pouze šest měst má více než 100 tis. obyvatel. Jediným městem s více než milionem obyvatel je Praha. Druhým největším městem z hlediska počtu obyvatel Brno, následované Ostravou a Plzní.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Taxonomické zhodnocení Pinus contorta subsp. Latifolia (Engelm.) na výsypkových stanovištích a možnosti jejího využití
Vanc, Ondřej ; Kunt, Miroslav (vedoucí práce) ; Konstantin, Konstantin (oponent)
Borovice pokroucená je cizokrajný druh borovice pocházející z oblasti severní Ameriky (Kanada, Spojené státy americké, Spojené státy mexické), kde se vyskytuje podél pobřeží Tichého oceánu. Jedná se o velmi kompatibilní druh, protože přes celou plejádu geomorfologických stanovišť si vytvořila celkem pět poddruhů, přičemž se na území České republiky vyskytují tři z nich. Jsou to: borovice pokroucená pravá (Pinus contorta subsp. contorta), borovice pokroucená širokolistá (Pinus contorta subsp. latifolia) a borovice pokroucená murrayova (Pinus contorta subsp. murrayana). Výskyt Pinus contorta byl, zaznamenám v devíti krajích, dvaceti okresech a dvaceti třech obcí s rozšířenou působností. Celková porostní plocha byla zjištěna na 128,66 hektarech. Při shledání, že Pinus contorta je v našich podmínkách označována za exotickou rostlinu. Jakožto je za nepůvodní krajinu brána krajina, která se nachází post-těžební oblasti. Použití borovice pokroucené bylo tím pádem považováno za vhodné. Nekulturní krajina společně s nepůvodníma dřevina se postarala o to, že se z nekulturní krajiny stává krajina bohatá na rozmanitosti. Samozřejmě borovice pokroucená, není jediným druhem, který se o to celé postaral. Její vhodnost byla vybrána z důvodu její nenáročnosti na půdní, hydrické a klimatické podmínky a to včetně mrazových kotlin ve výškách 2 500 m nad mořem. Což se v České republice ani nedá využít, protože je naším nejvyšším místem 1 602 m nad mořem. Snaha byla zmapovat borovici pokroucenou na celém území České republiky, kde by bylo jasně vidět, ve kterém lesním porostu na kterém správním území se borovice pokroucená vyskytuje. Tady bylo spoléháno na vstřícnosti správců datových informací, kterými pro naše účely byly považovány Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, kde nám bylo poskytnuto prakticky všechno, co nám tato instituce byla schopna poskytnout. Další institucí, kde nám bylo poskytnuto také vše, byla Správa vojenských lesů a statků. Bohužel státní podnik Lesy České republiky, jakožto primárním majoritním vlastníkem lesů na území České republiky, nebyla ochota poskytnutí požadovaných informací pro danou problematiku týkající se borovice pokroucené, pouze Lesní správa Děčín poskytla potřebné informace. Vzhledem k tomu, že tato práce byla původně koncipována na Pinus contorta subsp. latifolia, během práce došlo k závěru, že Pinus contorta subsp. latifolia je segmentačně se vyskytující geografický poddruh, že nebylo možné jednoznačné identifikace z dat, které jsme měli k dispozici tak se tato práce zabývá 5 borovicí pokroucenou na druhové úrovni a výsledné mapové výstupy ve výsledkách práce byly zpracovávány v prostředí geografických informačních systémů, kde se podařilo dostat až na úroveň porostní plochy (ha) na jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností.

Zimní početnost vrabce domácího a dalších synantropních druhů ptáků v různých typech vesnické zástavby v česko - rakouském pohraničí
Oberpfalzerová, Michaela ; Zasadil, Petr (vedoucí práce) ; Šmejdová, Lucie (oponent)
Z hlediska historie České republiky za posledních 80 let lze vymezit dvě období, jež měla zásadní vliv na celkový charakter a vývoj zemědělství. První lze datovat od padesátých let minulého století, kdy docházelo k soustředění zemědělské výroby do velkochovů. Druhé započalo začátkem devadesátých let. Tehdy nastal výrazný útlum živočišné výroby a dříve soustředěná výroba se začala po znovunabytí původními majiteli rozmělňovat až do dnešní podoby soukromého zemědělství. Tato práce by měla přispět k potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že nastíněné změny mají negativní vliv na vybrané ptačí druhy. Tyto ptačí druhy jsou reprezentovány výrazně synantropními zástupci vrabcem domácím, jež je v této studii stěžejním druhem, dále vrabcem polním a hrdličkou zahradní. Pro zdůraznění rozdílů v početnosti těchto druhů bylo vybráno celkem 30 obcí, z toho polovina po každé straně hranic České republiky a Rakouské republiky. Srovnávání počtu populací ptáků probíhalo v okolí měst Znojmo a Retz. Rakouská republika v této studii reprezentuje zemi, jež nebyla zatížena zásadním hospodářským vývojem a jež od konce II. světové války uplatňuje kontinuální tržní hospodářství. V jednotlivých čtvercích byly zaznamenávány v období zimního aspektu počty jedinců sledovaných druhů a charakteristiky prostředí. Významné rozdíly v četnosti výskytu ptáků na vybraných lokalitách byly prokázány s využitím vícefaktorové analýzy ANOVA programu STATISTICA 12. Dále byl analyzován vliv vybraných charakteristik prostředí na početnost sledovaných druhů. Bylo zjištěno, že vybrané druhy jsou závislé na zařazení do jednotlivých států, dále početnost závisela na zařazení do jednotlivých typů biotopů a v neposlední řadě byla sledována závislost na ploše stromů a keřů, podílu nové zástavby a přítomnosti drůbeže ve čtverci. Nejpočetnějším druhem v Rakouské republice byl vrabec domácí, nejpočetnějším druhem pro Českou republiku byla hrdlička zahradní. Druhem, u kterého byl zaznamenán v obou státech mírný vzestup, byla hrdlička zahradní. Vrabec polní se jako druh vyskytoval v poměrně hojném počtu, ale pouze lokálně. Bylo zjištěno, že v rakouských obcích jsou populace uvedených druhů obecně více početné. Zajímavým faktem je, že se většina v ČR pozorovaných jedinců vyskytovala oproti původním předpokladům o zemědělských areálech spíše v obytné zástavbě obcí.

Využití českého teplokrevníka u jízdních složek státní policie České republiky
Vlčková, Petra ; Navrátil, Jan (vedoucí práce) ; Karel, Karel (oponent)
Vývoj koně započal u Hyracotheria, drobného živočicha obývajícího lesy eocénu. Od té doby se rozvíjel do více či méně úspěšných forem, v nichž se odrážely podmínky prostředí jeho výskytu. Prvotní využití koní spočívalo ve zdroji masa a teprve až v dobách před 4600 lety se začínají objevovat důkazy o domestikaci těchto zvířat. Z tažného a dopravního prostředku se spolu se zdokonalujícím systémem chovu postupně stával kůň jezdecký, který napomáhal nejen šířit lidskou populaci, ale i ovlivňovat historii mnoha civilizací. Dnes je kůň reprezentován velkým množstvím plemen a rázů, jenž jsou uplatňovány mimo jiné v jezdeckém sportu, práci s dobytkem, dostizích, práci v lese nebo jako společníci. Svou nezastupitelnou úlohu získal kůň i ve službách státní jízdní policie České republiky, kde je denně nasazován do akcí různorodého charakteru, mezi které patří hlídkování ve městech a v okrajových oblastech, pátrání po pohřešovaných osobách nebo obnovování veřejného pořádku. Pro tyto účely se policistům nejvíce osvědčilo plemeno český teplokrevník, přičemž dochází k preferenci valachů se zbarvením hnědák nebo ryzák. Vysoké nároky jsou kladeny na fyziologické vlastnosti, přičemž nejdůležitějším kritériem je výborný charakter. Kvalita těchto vlastností je následně odrážena v délce setrvání ve výkonu služby a v důvodech pro jejich vyřazení. Mezi ty nejvíce objevované patří především z různých příčin narušený zdravotní stav, ale i stáří signalizující tvrdé a odolné jedince. Z hlediska původu policejních koní se ve výkonu služby nejlépe osvědčili jedinci po hřebcích 1154 Quick Lauro Z, Mykonos a 1028 Manillon Rouge, což koreluje s jejich početním zastoupením v souboru služebních koní. Po zařazení všech dohledaných hřebců do příslušných linií se nejpočetnější linií stala linie 1100 Przedswit se sedmi hřebci, která však z pohledu potomků ve službě není hodnocena kladně. Z velkého počtu zastoupených linií byly četné především linie 5500 Pythagoras, 4700 Amour du Bois, Orange Peel xx-Almé Z, 67 Dark Ronald nebo 4800 Ladykiller XX. Centrálním systémem nákupu koní vhodných pro výkon služby by mělo prostřednictvím stanovených obecných požadavků dojít k unifikaci těchto koní a zároveň k prodloužení délky výkonu služby. Ve výsledcích je sjednocení typologických vlastností patrné, ovšem kohoutková výška hůlková u naměřených koní dosahuje v průměru vyšších hodnot, než stanovují požadavky. Co se týče délky výkonu služby, nejsou výsledky průkazné, tudíž se hypotéza potvrdila jen částečně.

Trajektorie vývoje mokřadů v krajině nížin a pahorkatin České republiky
Richter, Pavel ; Skaloš, Jan (vedoucí práce) ; Dagmar, Dagmar (oponent)
Mokřadní biotopy plní v krajině řadu funkcí. Zejména mají schopnost zadržovat vodu v období jejího přebytku a posléze v období sucha vodu uvolňovat. V této práci byl analyzován historický vývoj mokřadů v krajinách nížin a pahorkatin ČR, se zaměřením na jejich časoprostorové změny v krajině, včetně změn struktury zastoupení různých kategorií mokřadů za posledních 180 let. Jako podklady byly použity historické mapy Stabilního katastru, současná ortofotomapa a GIS vrstvy aktuální lokalizace a klasifikace různých typů krajinného pokryvu a krajinných typů. Rozloha mokřadů dramaticky poklesla z 5 762 ha v letech 1825-1843 (více než 9,5 % řešeného území) na 54 ha v roce 2014 (0,9%). Na základě studia dostupných podkladů byly klasifikovány tři typy mokřadních biotopů: mokré louky, mokré louky s dřevinami a bažiny a močály. Zatímco převážnou část historických mokřadů tvořily mokré louky (89 %), v současnosti tvoří největší část mokřadů bažiny a močály (48 %). Polovinu plochy zmizelých mokřadů zaujala orná půda, proto lze sledované změny přičíst na vrub zejména zvyšování produkce zemědělské výroby. Z hlediska hodnocení sledovaných změn podle prediktorů bylo zjištěno, že větší tlak na degradaci mokřadů byl tam, kde byly vhodnější klimatické podmínky pro zemědělství (např. povodí Dunaje, Morava, půdní typy v nížinách, kukuřičná zemědělská výrobní oblast apod.). V těchto oblastech také bylo v řešeném území největší zastoupení bažin a močálů jako nových mokřadů v místech historické lokalizace vodních toků. V této práci byly popsány hlavní hybné síly a tlaky, které měly vliv na změny mokřadů. Získané informace lze následně využít při plánování krajiny s ohledem na ochranu a management mokřadů.

Institut prezidenta republiky v právním řádu České republiky z hlediska jeho volby
Huptychová, Natálie ; Civínová, Denisa (vedoucí práce) ; Cvik, Eva Daniela (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na institut prezidenta republiky, a to především z hlediska jeho volby. V první části se zaměřuje na institut prezidenta v Ústavě České republiky, a na volbu prezidenta republiky. V praktické části se práce zaměřuje konkrétně na první přímou volbu prezidenta republiky v České republice, která proběhla v roce 2013. Zjišťuje informace o kandidátech, kteří v roce 2013 kandidovali, o jejich nominaci, průběhu kampaní, financování kampaní, a kontrole financování těchto kampaní. Na základě zjištěných informací pak vyhodnocuje kampaně kandidátů, a porovnává zjištěné informace s teoretickými východisky z teoretické části práce, a zkoumá, zdali průběh přímé volby prezidenta v roce 2013 probíhal v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Významné faktory zahraničního obchodu České republiky s vybranými zemědělskými komoditami
Kočí, Martin ; Rumánková, Lenka (vedoucí práce) ; Kateřina, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá nalezením a kvantifikací faktorů ovlivňující vývoz vybraných zemědělských komodit do sousedních států České republiky v letech 1993 až 2013. V teoretické části práce je podrobně popsána teorie mezinárodního obchodu a ekonometrická analýza. V praktické části jsou deklarovány zvolené proměnné a za pomoci ekonometrické analýzy, s pomocí softwaru Gretl jsou, odhadnuty jednotlivé modely pro sousední státy České republiky a následně jsou ekonomicky, statisticky a ekonometricky verifikovány. Poté jsou tyto modely zhodnoceny z hlediska použitelnosti a u jednotlivých proměnných je popsána jejich síla vlivu na vývoz zemědělských komodit do sousedních států.

Psychologická prevence nehod
PAPAJOVÁ, Hana
Tato diplomová práce se zabývá psychologickou prevencí pracovních úrazů. První kapitola se zabývá pracovními úrazy, konkrétněji postupem při pracovním úraze - jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, ale také zaměstnance. Další podkapitolou je odpovědnost za škodu při pracovních úrazech, dále odškodnění pracovních úrazů jako je náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada za bolest a ztížené společenské uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhrada za věcnou škodu. Druhá kapitola je zaměřena na bezpečnost práce. Nejprve se zabývá bezpečností a ochranou práce obecně, dále školením BOZP, souvisejícími základními dokumenty, OHSAS 18001 Certifikace systému managementu BOZP ? přínosy certifikace a ?Bezpečný podnik?. Poslední podkapitolou jsou orgány inspekce práce ? dodržování povinností daných právními předpisy, činnosti orgánů inspekce práce, náplň jejich činnosti a oprávnění inspektora práce. Třetí kapitolou je prevence pracovních úrazů. První podkapitolou jsou povinnosti zaměstnavatelů, další je psychická zátěž a její projevy,psychologie práce, dále bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení, příklady příčin vzniku pracovních úrazů a konkrétněji zásady bezpečnosti práce v potravinářském průmyslu. To by bylo k teoretické části vše. V praktické části mé diplomové práce jsem zpracovávala nejprve kvantitativní výzkum. Požádala jsem celkem 9 výroben masných výrobků, jednalo se o malé i velké firmy z různých krajů České republiky, o vyplnění dotazníku, který jsem si sama sestavila tak, abych došla k závěru, splnila cíle práce a odpověděla na otázky, které jsem si na začátku práce stanovila. Dále jsem ve firmě, ve které jsem zjistila nejmenší úrazovost, provedla kvalitativní výzkum formou rozhovoru, abych získala podrobnější informace o jejich přístupu k dané problematice.