Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Hrstka, Josef ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Říha, Jiří (oponent)
Josef Hrstka: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody Abstrakt Hlavní cíl diplomové práce nazvané "Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody" spočívá v zhodnocení současných alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody v českém trestním právu se zaměřením zejména na hmotněprávní aspekty alternativních trestů v užším pojetí. Autor se snažil na základě prostudování odborné literatury, právních předpisů, judikatury soudů a komparací se zahraničními úpravami o předložení návrhů, které by mohly vést ke zlepšení české právní úpravy v předmětné oblasti. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol. V úvodní kapitole jsou čtenáři informováni o obsahu práce, jejím účelu a použitých metodách. Další tři kapitoly se zabývají tématy vztahujícími se k účelu a funkcím trestu, výhodám alternativ uvěznění a faktorům, které působí proti snahám o snižování vězeňské populace. Autor považoval za nezbytné analyzovat účel trestu, předtím než začne zkoumat jednotlivé alternativy. Snažil se ukázat, že určité koncepce účelu trestu podporují využívání alternativ k uvěznění, ale pozornost musí být také věnována sociálním a ekonomickým podmínkám pachatelů. Poukazoval na to, že ekonomické výhody alternativ musí být brány jako podpůrný argument a ne hlavní. Nesouhlasil s vzrůstající trestní represí, která je prováděna bez...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Abu Dayeh, Christián ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Resumé Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek je ve všech směrech stále aktuálním problémem, který se pojí se závažnými dopady sociálními, zdravotními, finančními i bezpečnostními. Protože se jedná o téma značně široké, rozhodl jsem se práci zaměřit na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů (§ 283 - § 287 TZ). Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol. V první kapitole vymezuji základní pojmy, které jsou v práci často užívány a jejichž vymezení považuji pro správné porozumění textu za nezbytné. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji právní úpravy drogových trestných činů na našem území, přičemž dobově je prokládána úpravou přijímanou na mezinárodní úrovni, která vývoj intenzivně ovlivňovala a z níž ČR plynou mnohé závazky až do současnosti. V kapitole třetí věnující se současné právní úpravě je pak podáván společný úvod pro jednotlivé skutkové podstaty drogových trestných činů, přičemž je prostor věnován i širšímu kontextu v rámci trestního zákoníku a v nezbytném rozsahu také vybraným mimotrestním předpisům majícím k předmětu práce úzký vztah. Meritum této práce je obsaženo v kapitolách 4 - 8, v nichž jsou zpracovány jednotlivé skutkové podstaty, přičemž v příslušných kapitolách jsou analýze podrobeny též...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Mandík, Jan ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Resumé Cílem mé práce je rozbor trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek. Jedná se velmi široké téma, které postihuje i velké množství neprávních oblastí jako je například zdravotní péče nebo ekonomika. Toto téma je rovněž spojeno s mnoha kriminologickými otázkami. Já jsem se však ve své práci soustředil na analýzu drogových trestných činů, uvedených v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. Toto téma bylo již opakovaně na půdě fakulty zpracováno, ale přesto zůstává i nadále aktuálním, neboť drogová scéna se neustále vyvíjí, a to zejména díky moderním technologiím. Má diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol a první kapitola je zaměřena vymezení základních pojmů, které považuji za zásadní pro pochopení této problematiky. V této kapitole jsem rovněž definoval základní pojmy, které ve své práci používám. Následující kapitola se zabývá historií právní úpravy zneužívání návykových látek. Zaměřil jsem se především na vnitrostátní právní úpravu, ale v omezené míře dostala prostor i úprava mezinárodní. První zákon, který v textu zmiňuji, jsou Břetislavovy Dekrety z roku 1039. Po nich se postupně dostávám až k současnému trestnímu zákoníku. Jednu část této kapitoly jsem věnoval předešlému trestnímu zákoníku č. 140/1961 Sb. Hlavní těžiště mé práce je obsaženo v kapitolách 3 - 7. Každá kapitola...
Euthanasie a její právní úprava
Mika, Daniel ; Císařová, Dagmar (vedoucí práce) ; Sovová, Olga (oponent)
Cílem této práce je rozbor domácí právní úpravy dotýkající se euthanasie a rozbor takových úprav zahraničních. Autor si klade otázku vhodnosti takové úpravy v České republice. Současná právní úprava se euthanasii žádným způsobem nevěnuje, přijetí takové úpravy je tedy vhodné. Na to tuzemská odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje. V prvních částech se autor zabývá co nejvíce vyčerpávajícím určením předmětu euthanasie a jejím vývojem v zahraničí a, a to především, v České republice. Další části se za použití historicko- empirickou metody zabývají právními úpravami a jejich analýzou v zemích Beneluxu, kde je provádění euthanasie za splnění zákonem daných podmínek legální. Sledují nejen platné úpravy, ale i cestu, která k nim vedla. V poslední části autor hodnotí euthanasii z mimoprávních hledisek a načrtává dva základní směry, kterými by se tuzemská právní úprava mohla do budoucna ubírat.
Homosexualita v praxi a diskurzu trestního práva, medicíny a občanské společnosti od vydání trestního zákona z roku 1852 do přijetí trestního zákona z roku 1961
Seidl, Jan ; Putna, Martin (vedoucí práce) ; Sokolová, Věra (oponent) ; Nečasová, Denisa (oponent)
Dizertační práce se zabývá proměnami pojetí homosexuality a homosexuální subkultury jako něčeho odlišného, jak se vyvíjelo od druhé třetiny 19. století do druhé poloviny 20. století mezi zástupci českého trestního práva a české medicíny, jakož i proměnami sebepojetí české homosexuální subkultury samotné v tomto časovém intervalu. Práce zejména sleduje postoje a snahy aktérů, jejichž cílem bylo přispět ke společenské emancipaci této subkultury, anebo - v době zvýšené perzekuce homosexuality za nacistické okupace - faktickou nemožnost takové snahy vyvíjet. Práce je rozdělena do pěti oddílů - v prvním je představeno právní prostředí, které podmínilo toto emancipační úsilí v době platnosti trestního zákona z roku 1852 (tedy do roku 1950); další čtyři oddíly pak zkoumají toto úsilí samotné zvlášť pro jednotlivá období. Druhý oddíl se tak zabývá rozšířením povědomí o moderní homosexuální identitě v českých zemích v době před první světovou válkou, třetí úsilím reformně orientovaných lékařů, právníků a samotných homosexuálů o zrušení všeobecné trestnosti homosexuálního jednání v podmínkách demokratické první republiky, čtvrtý změněným strukturálním půdorysem a zvýšenou mírou perzekuce homosexuálního jednání za nacistické okupace českých zemích a pátý zrušením trestnosti homosexuality za komunistického...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Pacovský, Josef ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Zneužívání návykových látek je celospolečenským problémem, který v současném globalizovaném světě, s přihlédnutím k neustálému vývoji drogových trendů, nepozbývá aktuálnosti. Se zneužíváním návykových látek, jakožto významným kriminogenním faktorem souvisí celá řada různých trestných činů, a to jak těch páchaných uživateli návykových látek, tak trestných činů páchaných na nich samotných. Jedná se například o majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy obecně ohrožující. Vzhledem k takto širokému rozsahu trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se v mé práci zaměřuji především na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů, která je obsažena v § 283 až § 287 TZ. Cílem této práce je podrobný rozbor skutkových podstat jednotlivých drogových trestných činů, související judikatury, jakož i některých problematických otázek s těmito trestnými činy souvisejících. Jde například o problematiku určování množství, které u omamných a psychotropních látek představuje množství větší než malé a právní úpravu týkající se zpřístupnění konopí pro lékařské účely. Zvýšená pozornost je pak věnována problematice growshopů a otázkám souvisejícím s trestným činem šíření toxikomanie. Práce je členěna na...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Pacovský, Josef ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Zneužívání návykových látek je celospolečenským problémem, který v současném globalizovaném světě, s přihlédnutím k neustálému vývoji drogových trendů, nepozbývá aktuálnosti. Se zneužíváním návykových látek, jakožto významným kriminogenním faktorem souvisí celá řada různých trestných činů, a to jak těch páchaných uživateli návykových látek, tak trestných činů páchaných na nich samotných. Jedná se například o majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy obecně ohrožující. Vzhledem k takto širokému rozsahu trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se v mé práci zaměřuji především na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů, která je obsažena v § 283 až § 287 TZ. Cílem této práce je podrobný rozbor skutkových podstat jednotlivých drogových trestných činů, související judikatury, jakož i některých problematických otázek s těmito trestnými činy souvisejících. Jde například o problematiku určování množství, které u omamných a psychotropních látek představuje množství větší než malé a právní úpravu týkající se zpřístupnění konopí pro lékařské účely. Zvýšená pozornost je pak věnována problematice growshopů a otázkám souvisejícím s trestným činem šíření toxikomanie. Práce je členěna na...
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Pacovský, Josef ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Zneužívání návykových látek je celospolečenským problémem, který v současném globalizovaném světě, s přihlédnutím k neustálému vývoji drogových trendů, nepozbývá aktuálnosti. Se zneužíváním návykových látek, jakožto významným kriminogenním faktorem souvisí celá řada různých trestných činů, a to jak těch páchaných uživateli návykových látek, tak trestných činů páchaných na nich samotných. Jedná se například o majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy obecně ohrožující. Vzhledem k takto širokému rozsahu trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se v mé práci zaměřuji především na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů, která je obsažena v § 283 až § 287 TZ. Cílem této práce je podrobný rozbor skutkových podstat jednotlivých drogových trestných činů, související judikatury, jakož i některých problematických otázek s těmito trestnými činy souvisejících. Jde například o problematiku určování množství, které u omamných a psychotropních látek představuje množství větší než malé a právní úpravu týkající se zpřístupnění konopí pro lékařské účely. Zvýšená pozornost je pak věnována problematice growshopů a otázkám souvisejícím s trestným činem šíření toxikomanie. Práce je členěna na...
Trestný čin krádeže podle § 205 tr. zák.
Sedláčková, Kateřina ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Trestný čin krádeže podle §205 tr.zák. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá trestným činem krádeže podle §205 trestního zákoníku. Cílem této práce je analýza trestného činu krádeže a popis jeho znaků, tak aby bylo zajištěno jeho komplexní poznání. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se následně dělí na jednotlivé podkapitoly. První kapitola se zabývá majetkovou kriminalitou, jejímž fenoménem je krádež. Je upozorněno na vysokou četnost krádeže v rámci majetkové kriminality a u některých typů krádeže na poměrně nízkou objasněnost. Druhá kapitola se věnuje historickému pohledu na krádež v českých zemích. Deskripce začíná v nejstarším období a končí rokem 1989. Větší prostor je věnován období po roce 1945, kde je upozorněno na existenci dvou typů trestného činu krádeže, které byly po roce 1945 zavedeny. Třetí kapitola uvádí pohled na institut vlastnictví, které s krádeží úzce souvisí. Prostor je věnován především ochraně vlastnictví, která probíhá na více úrovních. Je zde upozorněno na mezinárodní, evropskou a národní ochranu tohoto institutu. Čtvrtou kapitolu lze považovat za stěžejní. V úvodu této kapitoly je vysvětlen pojem trestného činů a jeho znaků. Poté následuje analýza jednotlivých znaků. Jako první je analyzován objekt, následuje předmět útoku, objektivní stránka, pachatel, subjektivní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.