Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Assessing Writing – Hodnocení a metody výuky psaní v českých ZŠ a SŠ – program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council, Domem zahraničních služeb a AMATE – Asociací metodiků cizích jazyků, určené především vyučujícím cizích jazyků v základním a středním vzdělávání. Materiál obsahuje program, anotace příspěvků a příklady hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků - program konference
Národní ústav pro vzdělávání
Program konference pořádané Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s The British Council – SEN in language lessons, která se věnovala problematice žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho
Puc, Jan ; Novotný, Karel (vedoucí práce) ; Čapek, Jakub (oponent) ; Janoušek, Hynek (oponent)
Funkce řeči u Husserla a Merleau-Pontyho Tématem práce je proměna intencionální funkce řeči mezi E. Husserlem a M. Merleau-Pontym. Intencionální funkcí řeči máme na mysli proměnu vyjadřovaného smyslu, kterou zapříčiňuje právě jeho vyjádření. U Husserla sledujeme proměnu z pozice Logických zkoumání a první knihy Idejí k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, v nichž zastává tezi o neproduktivitě zrcadlení jiných druhů intencionality v řeči, na pozici Původu geometrie, v níž rozlišuje podíl řeči na vytváření myšlenkové formy ve dvou ohledech: Řeč dává myšlence její idealitu, která se liší od vztahu rodové podstaty k mnohosti věcí. A řeč dává myšlence její objektivitu, formu předmětu, který vstupuje do dějin a trvá v nich. Ve Fenomenologii vnímání Merleau-Ponty přebírá Husserlovu zralou pozici s několika podstatnými změnami. Východiskem analýzy přestává být jazykový znak, nýbrž se jím stává tělesné gesto, v důsledku čehož zaniká Husserlem zdůrazňovaný rozdíl mezi rodovou a jazykovou idealitou. Vedle objektivační funkce řeči Merleau-Ponty uvažuje také o obsahovém dokončování vyjadřovaného smyslu vyjádřením. Tím, že se řeč stává tvořivou, přestává být prázdným míněním názoru a může se stát stejně původní přítomností světu jako vnímání. V poslední části se zaměřujeme na Merleau-Pontyho pojetí...
Ztraceno v překladu - Srovnání českých překladů Šifry mistra Leonarda
Vébrová, Lucie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Holanová, Radka (oponent)
Bakalářská práce popisuje vybrané problémy překladatelské praxe a následně je specifikuje a analyzuje na textech překladů románu Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Jedná se zejména o problematiku proprií, anagramů, rébusů, hádanek a slovních hříček, substitucí, termínů, idiomů, neologismů, informací doplněných nad rámec originálu, výpustek z originálu, převodů jednotek, kulturních odlišností, formálnosti a neformálnosti a v neposlední řadě také chyb v překladu.
Keigo - jazykové prostředky v jaonštině sloužící k vyjádření slušnosti, zdvořilosti a uctivosti
Kotek, Filip ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Kanasugi, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá kategorií honorifických výrazů keigo, v níž jsou shromážděny jazykové prostředky vyjadřující uctivost, skromnost a slušnost. Věnuje se způsobům klasifikace honorifik s důrazem na současný systém. Představuje také všechny relevantní podkategorie. Hlavní část práce pak sestává z popisu samotných kategorií. Z hlediska jazykové pragmatiky jsou osvětlena pravidla užití každé z nich se soustředěním na formální popis konkrétních lexikálních a morfologických prostředků, jež se podílejí na vyjadřování příslušné roviny zdvořilosti. Klíčová slova: japonský jazyk, jazykověda, keigo, slušnost, zdvořilost, uctivost
Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta
Vacula, Richard ; Zavadil, Bohumil (vedoucí práce) ; Valeš, Miroslav (oponent) ; Prokop, Josef (oponent)
Oživení regionálního jazyka v Provence prostřednictvím škol Calandreta Richard Vacula (Abstrakt) Práce se zaměřuje na roli bilingvních škol Calandretas v procesu udržení a revitalizace regionálního jazyka ve francouzském regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vychází z empirického výzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů v místě dvou existujících provensálských Calandret, v Gapu a Orange. Do výzkumu byl zahrnut vzorek lokální populace a respondentů z prostředí Calandret. Sledováno bylo jazykové chování, postoje vůči regionalistickému školství a obraz dané školy a jazyka. Výsledky naznačují, že veřejnost je nakloněna výuce základů jazyka, méně však již bilingvní výuce a že potenciál sledovaných škol spočívá spíše v aplikovaných pedagogických metodách. I na půdě škol lze sledovat silný tlak francouzštiny, v běžných komunikačních situacích je pak užívání okcitánštiny výjimečné, regionální jazyk je výrazně konotován se školním prostředím a vázán na specifické kontexty. Vliv Calandret na skutečnou revitalizaci jazyka je tak třeba hodnotit jako omezený, byť ne zcela nulový.
Analysis of German youth language from the point of view of phraseology
Červinská, Agáta ; Zeman, Dalibor (vedoucí práce) ; Poimer, Christiane (oponent)
Tato práce si klade za cíl zprostředkovat náhled do mluvy současné ně-mecké mládeže. Nejprve se věnuje fenoménu řeči mladistvých (Jugend-sprache) a komunikaci na sociálních sítích. Následná kapitola se pak za-bývá frazeologií, lingvistickou disciplínou, která slouží jako podklad pro samotnou analýzu shromážděných frazeologismů. V praktické části je u frazeologismů uveden český překlad.
The expression of interpersonal metadiscourse in English and Czech academic texts
Sudková, Marcela ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prostředky vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Tyto prostředky nacházíme na různých jazykových rovinách a naše klasifikace zohledňuje jak funkční, tak formální hledisko popisu. Z různých přístupů k metadiskurzu jsme vybrali přístup integrační, zahrnující jak textové, tak interpersonální rysy metadiskurzu. Tato práce se však zaměřuje pouze na rysy interpersonální. V první části práce byla provedena detailní analýza čtyř vědeckých článků a na jejím základě pak byl vybrán repertoár výrazů pro kontrolní vyhledávání. Účelem kontrolního vyhledávání bylo ověřit naše zjištění z detailní analýzy a zjistit, do jaké míry jsou vybrané výrazy zastoupené ve větším souboru dat. Pro toto vyhledávání jsme shromáždili dvacet odborných článků z oblasti jazykovědy, deset pro každý jazyk. I přes odlišné jazykové typy vyjadřují čeština a angličtina interpersonální složku metadiskurzu podobně. Největší rozdíl jsme zaznamenali v kategorii relačních markerů a self-mentions, ostatní kategorie jsou z hlediska frekvence srovnatelné. Při diskuzi výsledků bylo zohledněno také pragmatické hledisko. Klíčová slova: metadiskurz, interpersonální funkce, čeština, angličtina, odborný styl, jazykověda

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.