Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikroklima archívů
Onderek, Aleš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu depozitáře.
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Španělský sál a kaple Ottavia Piccolominiho na zámku v Náchodě
SOUČEK, Martin
Předkládaná bakalářská práce využívá moderních teoretických východisek, která se v posledních letech uplatnila při výzkumu hmotné kultury šlechtických sídel a reprezentačních strategií urozených jedinců na prahu novověku. Heuristicky vychází ze souboru badatelsky dosud nevyužitých pramenů, jež jsou uloženy ve Státním oblastním archivu Zámrsk, Rodinném archivu Piccolominiů, Náchod, 1431-1881. Práce je vystavěna zejména na rozboru dochovaného zámeckého inventáře z roku 1732. Stranou pozornosti autor neponechává ani freskovou výzdobu náchodského zámku a dochovaný mobiliář. Zajímá se nejen o hmotné vybavení rezidence Ottavia Piccolominiho (1599-1656) v Náchodě, ale klade si otázky ohledně symbolické výzdoby jednotlivých prostor, zejména Španělského sálu a zámecké kaple, i vlastněných předmětů, do kterých se promítal hodnotový žebříček a myšlenkový svět raně novověkého velmože.
Testament a inventář Johany Trčkové z Lípy
KOZÁKOVÁ, Karolína
Bakalářská práce s názvem Testament a inventář Johany Trčkové z Lípy se zabývá především testamentární praxí a dalšími kroky, které této praxi předcházely, či následovaly, jako bylo například sepsání inventáře. V práci byla také nastíněna pozice ženy ve společnosti, v manželství, ale také v majetkovém právu. Dále byla stručně popsána genealogie rodu Trčků z Lípy. Součástí bakalářské práce je také edice dvou výše zmíněných dokumentů, které jsou uloženy v Archivu Národního muzea v Praze.
Topografie, funkce a vybavení úřednických prostor ve šlechtických sídlech na počátku novověku
CHALUPA, Pavel
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice úřednických prostor, kanceláří, v letech 1580-1700. Jejím cílem je popis a interpretace kancelářského vybavení a úřednických pomůcek. Autor využil řady dochovaných inventářů z Čech i Moravy, z 16. a 17. století. První kapitola zařazuje šlechtické sídlo do rezidenční sítě a zabývá se typologií sídel. Druhý oddíl pojednává o využitelnosti zámeckých inventářů a jejich problematice. Třetí část popisuje topografii a hmotnou kulturu šlechtických kanceláří. Dále se věnuje možné proměně úřednických prostor v delším časovém období. Poslední kapitola porovnává vybavenost kanceláří podle různých kategorií. Mezi ně patří sociální příslušnost šlechtice, jeho ekonomické zázemí a kariéra i typ sídla. Závěr shrnuje zjištěné poznatky a uvádí možnosti dalšího bádání.
Mikroklima archívů
Onderek, Aleš ; Počinková, Marcela (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá uchováváním inventářů v depozitářích. Dále se zabývá návrhem vzduchotechnického systému archívu. V poslední části diplomové práce je proveden experiment zabývající se zkoumáním vnitřního mikroklimatu depozitáře.
Hmotná kultura sídel Krakovských z Kolovrat v letech 1750-1850
FIŠEROVÁ, Anna
Práce se věnuje hmotné kultuře sídel Krakovských z Kolovrat mezi léty 1750-1850. Jejím cílem je zrekonstruovat vnitřní prostory a materiální vybavení několika zámeckých objektů, které v uvedeném období vlastni-la březnická větev Krakovských z Kolovrat. Autorka využila řady dochovaných inventářů a účtů z druhé poloviny 18. a první půle 19. století. Snažila se rozpoznat funkci jednotlivých sídel i jejich postavení v rámci rezidenční sítě Krakovských z Kolovrat. Práce analyzuje měnící se módní trendy v oblasti nábytkářství, stolování a životního stylu. Předmětem zájmu je nejen charakteristika jednotlivých prostor, ale také symbolický význam výzdoby a předmětů každodenní i nekaždodenní potře-by, kterými se privilegovaní jedinci na svých sídlech obklopovali. Na základě toho se autorka snaží proniknout do myšlenkového světa šlechtice a nastínit jeho hodnotový žebříček.
Změny interiéru klášterní baziliky svaté Markéty v Břevnově
Linart, Petr ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Změny interiéru klášterní baziliky svaté Markéty v Břevnově Klášterní kostel svaté Markéty v areálu břevnovského benediktinského kláštera byl vystavěn za velkého opata a stavitele Otmara Zinke na počátku 18. století. Jako každé architektonické dílo, procházela i výstavba této velkolepé chrámové stavby radikálního baroka svým vývojem. Před zahájením stavby byl změněn projekt architekta Pavla Ignáce Bayera jím samotným. Jeho nástupce Kryštof Dientzenhofer změnil i základové zdivo a celou stavbu pojal jako jednolodní. Změnou částečně prošel podle archivních záznamů i ikonografický program. Interiér byl postupně doplňován a částečně i měněn. Největší změny se týkaly výmalby, úpravy liturgického prostoru a rekonstrukce barokní varhanní skříně a stavby nového varhanního stroje.
Rezidence Leopolda Viléma Kolovrat-Krakovského v Hrobech na přelomu 18. a 19. století ve světle dochovaných inventářů
FIŠEROVÁ, Anna
Předkládaná bakalářská práce se věnuje šlechtické barokní rezidenci Leopolda Viléma Kolovrat-Krakovského v Hrobech. Jejím cílem je rekonstrukce vnitřního uspořádání a materiálního vybavení sídla na přelomu 18. a 19. století. K poznání hmotné kultury hrobské rezidence využila autorka dochované zámecké inventáře z let 1795 a 1803. Předmětem zájmu je charakteristika jednotlivých místností sídla. Autorka se rovněž zabývá symbolickým významem výzdoby interiérů a předmětů, do kterých se promítal myšlenkový svět a hodnotový žebříček Leopolda Viléma Kolovrat-Krakovského a jeho rodiny. Zvláštní pozornosti se dostává mobiliáři a mimořádné sbírce nádobí, jež odrážely měnící se dobové trendy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.